Ograniczone prawo rzeczowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ograniczone prawo rzeczowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych umowa przeniesienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w zamian za ustanowienie na przedmiotowym prawie użytkowania na rzecz zbywcy oraz w zamian za zobowiązanie nabywcy do zapewnienia zbywcy dożywotniego utrzymania, w tym do przyjęcia zbywcy jako domownika, dostarczenia mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, zapewnienia zbywcy odpowiedniej pomocy i pielęgnowania w chorobie oraz do sprawienia zbywcy własnym kosztem nabywcy pogrzebu odpowiadajacego zwyczajom miejscowym?

Fragment:

(...) prawo do lokalu w zamian za świadczenia wymienione we wniosku. Użytkowanie na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu ma zostać ustanowione bez dodatkowego wynagrodzenia pieniężnego. Zdaniem strony opisana umowa nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, ponieważ jako umowa nienazwana nie jest wymieniona w katalogu czynności opodatkowanych tym podatkiem. Nie jest również umową dożywocia, gdyż przedmiotem przeniesienia nie jest własność nieruchomości a jedynie ograniczone prawo rzeczowe. Ponadto według Strony przedmiotowa umowa nie jest umową nieodpłatną, zatem nie można jej również sklasyfikować jako umowy darowizny – tym samym nie podlega ustawie o podatku od spadków i darowizn. Działając na podstawie art. 14 a Ordynacji podatkowej Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Śródmieście udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych w indywidualnej sprawie (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dot. opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do miejsca postojowego

Fragment:

(...) miejsca postojowego przychód będzie podlegać opodatkowaniu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 oraz art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na powyższe postanowienie wniesiono zażalenie, w którym zarzucono naruszenie przepisów prawa procesowego, tj. art. 122 Ordynacji podatkowej poprzez niepodjęcie przez organ podatkowy wszelkich działań niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy. W ocenie Podatnika organ podatkowy przyrównał ograniczone prawo rzeczowe jakim jest spółdzielcze własnościowe prawo do miejsca postojowego do praw majątkowych takich jak renta, prawa autorskie, pomijając zupełnie fakt, iż ustawodawca - zgodnie z art. 1719 ustawy o spółdzielniach - mieszkaniowych zrównał spółdzielcze własnościowe prawo do miejsca postojowego ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu. Ponadto Podatnik wskazuje na zapis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w (...)

2011
1
lut

Istota:

Z treści wystąpienia podatnika wynika, iż Spółka zawarła w dniu 28 kwietnia 2004 r. ugodę ze Spółdzielnią. Ugoda ta dotyczy uniknięcia sporu w sprawie zapłaty przez Spółkę na rzecz Spółdzielni należności z tytułu korzystania z pomieszczeń Spółdzielni oraz uregulowania przez Spółdzielnię na rzecz Spółki należności z tytułu dostarczania energii elektrycznej. Strony ustaliły, iż na pomieszczeniach ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe użytkowania na czas oznaczony – 25 lat licząc od dnia zawarcia ugody. Zapłata za użytkowanie pomieszczeń została dokonana przez Spółkę jednorazowo, za cały 25-letni okres użytkowania pomniejszona o zaległość z tytułu nieuregulowania należności za energię elektryczną przez Spółdzielnię.
W przedmiotowej sprawie podatnik ma wątpliwości czy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanej faktury dokumentującej ograniczone prawo rzeczowe użytkowania pomieszczeń jeżeli usługa nie została jeszcze wykonana w całości – ograniczone prawo rzeczowe użytkowania pomieszczeń ustalone zostało na kolejne 25 lat?
Jeżeli tak to w jakim momencie?

Fragment:

(...) Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego użytkowania stanowi świadczenie usług w rozumieniu powołanego art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Stosownie do art. 86 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny. Prawo to podlega pewnym ograniczeniom. Zgodnie ze (...)