ITPB1/415-762/14/AD | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu udziału w spółce osobowej z siedzibą na Słowacji przez wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności.
ITPB1/415-762/14/ADinterpretacja indywidualna
 1. Słowacja
 2. ograniczona odpowiedzialność
 3. spółka osobowa
 4. udział w zyskach
 5. wspólnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 1 lipca 2014 r. (data wpływu 17 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 września 2014 r. (data wpływu 15 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu udziału w spółce osobowej z siedzibą w Republice Słowackiej przez wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu udziału w spółce osobowej z siedzibą w Republice Słowackiej przez wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności.

Z uwagi na stwierdzone we wniosku braki formalne, pismem z dnia 5 września 2014 r. Nr xxx wezwano Wnioskodawcę do ich usunięcia. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 10 września 2014 r. (data wpływu 15 września 2014 r.).

W ww. wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca będący osobą fizyczną posiadającą status polskiego rezydenta podatkowego posiada udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej na mocy prawa Luksemburga i posiadającej tam swoją siedzibę i rzeczywisty ośrodek zarządzania. Spółka z Luksemburga posiada udziały w innych spółkach posiadających siedziby w innych krajach europejskich.

Wnioskodawca planuje wnieść swoje udziały w spółce Luksemburskiej w postaci wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej (komanditna spolocnost) z siedzibą na Słowacji. Podobnie jak w przypadku polskiej spółki komandytowej, „komanditna spolocnost” jest w świetle postanowień słowackiego kodeksu handlowego podmiotem praw i obowiązków odrębnym od swoich wspólników. Ponadto przynajmniej jeden jej wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem bez ograniczeń, a odpowiedzialność przynajmniej jednego wspólnika ograniczona jest do wysokości wniesionych wkładów do spółki. W spółce Wnioskodawca będzie pełnił funkcję wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności - odpowiednika polskiego komandytariusza.

Słowacka spółka będzie uzyskiwała dochody głównie z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych w postaci między innymi dywidend wypłacanych przez spółkę z siedzibą w Luksemburgu oraz z tytułu umorzenia udziałów/akcji, zbycia udziałów/akcji oraz innych papierów wartościowych. Zgodnie ze słowackimi przepisami podatkowymi „komanditna spolocnost” (dalej: „słowacka spółka komandytowa”) posiadająca siedzibę lub miejsce efektywnego zarządu na terytorium Słowacji podlega tamże nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Wspólnicy o ograniczonej i nieograniczonej odpowiedzialności są opodatkowani na terytorium Słowacji w odmienny sposób. Dochody wspólnika (z ograniczoną odpowiedzialnością) słowackiej spółki osobowej posiadającej nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Republiki Słowackiej są opodatkowane na poziomie spółki. Następnie wypłata dywidendy do Polski nie podlega opodatkowaniu na Słowacji.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że spółka komandytowa z siedzibą na Słowacji, zgodnie z obowiązującymi na terytorium Słowacji przepisami podatkowymi, podlega opodatkowaniu na terytorium Słowacji od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania i jest traktowana jak osoba prawna.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy osiągane przez osobę fizyczną (polskiego rezydenta podatkowego) dochody z tytułu udziału w słowackiej spółce komandytowej, zarówno na etapie ich powstawania, podziału jak i wypłaty, będą traktowane jako przychody z działalności gospodarczej, uzyskiwane poprzez zakład i w związku z tym będą podlegały zwolnieniu w Polsce na mocy art. 24 ust. 1 lit. a) umowy między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku oraz art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód uzyskiwany przez Niego z udziału w słowackiej spółce komandytowej z tytułu bycia w niej wspólnikiem o ograniczonej odpowiedzialności podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 24 ust. 1 lit. a) umowy między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie zaś z art. 4a ww. ustawy, przepis art. 3 ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie z art. 7 umowy między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku - zyski przedsiębiorstwa umawiającego się państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi w drugim umawiającym się państwie działalność gospodarczą poprzez położony tam zakład.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 umowy określenie zakład oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. Należy przy tym wskazać, że w doktrynie międzynarodowego prawa podatkowego przyjmuje się, że bycie wspólnikiem spółki osobowej oznacza posiadanie stałej placówki w państwie, gdzie prowadzi się działalność za pośrednictwem spółki osobowej (B. Brzeziński Model Konwencji OECD. Komentarz s. 323).

W konsekwencji, dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z udziału w słowackiej spółce komandytowej z tytułu bycia w niej wspólnikiem o ograniczonej odpowiedzialności traktowane będą jako zyski z działalności gospodarczej osiągane za pośrednictwem stałego zakładu, a co za tym idzie, co do zasady podlegają opodatkowaniu słowackim podatkiem dochodowym. Na gruncie umowy dochody te regulowane będą postanowieniami art. 7 umowy, zgodnie z którym Słowacji przysługuje prawo ich opodatkowania.

Jednocześnie na podstawie art. 24 ust. 1 umowy w przypadku osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, podwójnego opodatkowania unikać się będzie w sposób następujący:

 1. jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany w Słowacji, to Polska, z uwzględnieniem postanowień litery b) i ustępu 3, zwolni taki dochód lub majątek od opodatkowania. Polska, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby, może zastosować stawkę podatkową która byłaby zastosowana, gdyby dochód zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był tak właśnie zwolniony z opodatkowania.
 2. jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga część dochodu, który zgodnie z postanowieniami artykułów 10, 11 i 12 może być opodatkowany w Republice Słowackiej, to Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu tej osoby kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Republice Słowackiej. Jednakże takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, jak została obliczona przed dokonaniem odliczenia i która odpowiada części dochodu osiągniętego w Republice Słowackiej.

Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, iż dochody Wnioskodawcy uzyskiwane za pośrednictwem spółki będą podlegać zwolnieniu z opodatkowania w Polsce.

Zdaniem Wnioskodawcy, kwalifikacja dochodów jako dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez stały zakład przedsiębiorcy dotyczyć będzie całości dochodów wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności, osiąganych z udziału w słowackiej spółce komandytowej. W tym również dotyczyć to będzie dochodów uzyskiwanych przez słowacką spółkę komandytową z tytułu dywidend otrzymywanych od spółki z siedzibą w Luksemburgu, której właścicielem udziałów będzie słowacka spółka komandytowa.

Na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w tym na gruncie art. 10 ust. 4 umowy, przyjmuje się zasadę, że w przypadku gdy wypłacane dywidendy związane są z działalnością położonego w umawiającym się państwie zakładu, dochody z tytułu dywidend przypisywane są temu zakładowi i opodatkowywane zgodnie z regulacjami art. 7 UPO. Jak się podkreśla w doktrynie międzynarodowego prawa podatkowego wymóg przypisywania dywidend, odsetek, czy należności licencyjnych do zysków zakładu jest konsekwencją przyjęcia na gruncie art. 7 umowy fikcji prawnej, umożliwiającej podatkowe traktowanie stałego zakładu tak, jakby był to podmiot niezależny od przedsiębiorstwa. Tym samym do stałego zakładu należy przypisać zyski, które osiągnąłby, gdyby działał jako niezależne przedsiębiorstwo. Z tego punktu widzenia uzasadnione jest, że zyski stałego zakładu powinny uwzględniać również dochody osiągnięte z praw majątkowych (takich jak akcje, czy wierzytelności) posiadanych przez ten zakład (B. Brzeziński „Model Konwencji OECD. Komentarz” s. 678).

Słowacka spółka komandytowa w świetle słowackich regulacji prawnych zobowiązana będzie do prowadzenia ksiąg rachunkowych i udziały w luksemburskiej spółce kapitałowej będą wykazane jako jej aktywa w bilansie. To słowacka spółka komandytowa, a nie jej wspólnicy, będzie zatem właścicielem dywidend wypłacanych przez luksemburską spółkę kapitałową. Nie może być więc wątpliwości, że dochody uzyskiwane przez słowacką spółkę komandytową z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach osób prawnych, związane będą z działalnością słowackiego zakładu Wnioskodawcy i jemu przypisane.

W konsekwencji, uzyskiwane przez Wnioskodawcę dochody z udziału w słowackiej spółce komandytowej z tytułu bycia w niej wspólnikiem o ograniczonej odpowiedzialności, stanowić będą dla Niego w całości dochody uzyskiwane poprzez położony na terytorium Słowacji stały zakład, które zgodnie z postanowieniami art. 7 umowy mogą podlegać opodatkowaniu na Słowacji. W tej sytuacji zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 1 umowy, dochody uzyskiwane przez Niego z udziału w słowackiej spółce komandytowej z tytułu bycia w niej wspólnikiem o ograniczonej odpowiedzialności, będą podlegały w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym (zarówno na etapie ich powstania, jak i w momencie ich faktycznej wypłaty na rzecz wspólników).

Przychody (i koszty) z udziału w słowackiej spółce komandytowej będą traktowane na podstawie art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako jego przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Opodatkowane (rozliczane) będą one zatem przez Niego w momencie ich uzyskania przez słowacką spółkę komandytową. Wypłata zysku, czyli rozliczonych już podatkowo w Polsce przez Niego dochodów, przez słowacką spółkę komandytową nie stanowi kolejnego przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej (dochód ten został już raz opodatkowany w momencie jego osiągnięcia przez słowacką spółkę komandytową); wypłata taka nie jest wymieniona jako zrównana z przychodem w art. 14 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w odróżnieniu np. od środków pieniężnych z tytułu wystąpienia z takiej spółki).

W ocenie Wnioskodawcy, oznacza to, że dochody uzyskiwane przez Niego z udziału w słowackiej spółce komandytowej z tytułu bycia w niej wspólnikiem o ograniczonej odpowiedzialności, będą podlegały w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym zarówno na etapie ich powstania, jak i w momencie ich faktycznej wypłaty na rzecz wspólników.

Podobnie nie będzie miała wpływu na moment powstania obowiązku podatkowego wypłata zaliczki na poczet podziału zysku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie natomiast do art. 4a ww. ustawy, przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca (polski rezydent) będzie wspólnikiem spółki z siedzibą na terytorium Republiki Słowackiej, kwestie opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu udziału w takiej spółce jako wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności należy rozpatrywać z uwzględnieniem umowy z dnia 18 sierpnia 1994 r. między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1996 r. Nr 30, poz. 131).

Stosownie do art. 10 ust. 1 ww. umowy, dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się państwie mogą być opodatkowane w tym drugim państwie.

Jednakże zgodnie z art. 10 ust. 2 umowy (w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie Protokołu między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie Umowy między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku), dywidendy mogą być opodatkowane także w Umawiającym się Państwie i według prawa tego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, ale jeżeli odbiorca dywidend jest ich właścicielem, podatek ten nie może przekroczyć:

 1. 5 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli ich właścicielem jest spółka (inna niż spółka osobowa), której bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 20 procent,
 2. 10 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach.

Postanowienia niniejszego ustępu nie dotyczą opodatkowania spółki w odniesieniu do zysków, z których dywidendy są wypłacane.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 umowy, określenie „dywidendy” użyte w tym artykule oznacza dochód z akcji lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, z udziału w zyskach, jak również dochody z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę, są pod względem podatkowym traktowane jak dochody z akcji.

Natomiast w świetle art. 10 ust. 4 ww. umowy, postanowień ustępów 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli właściciel dywidend, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się siedziba spółki wypłacającej dywidendy, działalność zarobkową przez położony w nim zakład bądź wykonuje w tym drugim Państwie wolny zawód w oparciu o położoną tam stałą placówkę i gdy udział, z tytułu którego wypłaca się dywidendy, faktycznie wiąże się z działalnością takiego zakładu lub stałej placówki. W takim przypadku w zależności od konkretnej sytuacji stosuje się postanowienia artykułu 7 lub artykułu 14.

Wskazać należy, że pomocnym w interpretacji tej umowy może być tekst Modelowej Konwencji OECD, stanowiącej wzór umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, zawieranych przez Polskę, jak i brzmienie Komentarza do niej. Zostały one wypracowane w drodze konsensusu przez wszystkie państwa członkowskie OECD, które zobowiązały się tym samym do stosowania zawartych w nich postanowień. Modelowa Konwencja, jak i Komentarz do niej nie są wprawdzie źródłem powszechnie obowiązującego prawa, natomiast stanowią wskazówkę, jak należy interpretować zapisy umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Zatem, obowiązki podatkowe podmiotów w odrębnych państwach należy rozpatrywać z uwzględnieniem postanowień umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz Modelowej Konwencji OECD wraz z Komentarzem.

Jak stanowi pkt 1 Komentarza do art. 10 Modelowej Konwencji OECD określenie „dywidendy” oznacza ogólnie podział zysków dla akcjonariuszy i udziałowców przez spółki akcyjne, spółki komandytowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i inne spółki z kapitałem akcyjnym. Zgodnie z ustawodawstwem państw członkowskich OECD takie spółki kapitałowe są osobami prawnymi posiadającymi własną osobowość prawną, odrębną od statusu akcjonariuszy. W tym względzie różnią się od spółek osobowych, ponieważ te ostatnie w większości państw nie mają osobowości prawnej.

Z treści wniosku wynika, że „komanditna spolocnost” z siedzibą na Słowacji, zgodnie z obowiązującymi na terytorium Słowacji przepisami podatkowymi, podlega opodatkowaniu na terytorium Słowacji od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania i jest traktowana jak osoba prawna. Dochód uzyskiwany przez wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności (Wnioskodawcę) podlega opodatkowaniu na terytorium Słowacji na poziomie spółki. Wnioskodawca otrzymuje od spółki dywidendę.

W związku z powyższym należy wskazać, że skoro dochód spółki w części przypadającej na wspólników o ograniczonej odpowiedzialności podlega opodatkowaniu na poziomie spółki, to w stosunku do tej części zysku status spółki na gruncie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jest zrównany ze statusem osoby prawnej. Spółka uzyskująca dochody (również z dywidend wypłacanych przez spółkę luksemburską, której udziały zostaną wniesione przez Wnioskodawcę aportem), w części zysku przypadającego na wspólników o ograniczonej odpowiedzialności, będzie podatnikiem słowackiego podatku dochodowego w imieniu własnym, a nie wspólników. W związku z tym dochód osoby będącej polskim rezydentem podatkowym, uzyskującej dochody z udziału w spółce posiadającej status osoby prawnej zarejestrowanej na Słowacji, będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 10 powoływanej umowy.

W świetle powyższych przepisów, dochody Wnioskodawcy z tytułu udziału w zyskach spółki słowackiej, będą podlegały opodatkowaniu na Słowacji według stawki podatku nieprzekraczającej 10% kwoty dywidend brutto (art. 10 ust. 2 pkt b umowy). Jednocześnie nie znajdzie zastosowania art. 10 ust 4 umowy, z uwagi na to, że dywidendy te nie są związane z działalnością prowadzoną przez polskiego rezydenta za pomocą zakładu na Słowacji.

Nie można bowiem zgodzić się z argumentacją przedstawioną we wniosku, że „komanditna spolocnost” - jako spółka osobowa - stanowi dla Wnioskodawcy zagraniczny zakład. Jak wskazano, spółka ta nie będzie spółką transparentną podatkowo, a dochód osiągnięty przez spółkę opodatkowany jest na poziomie samej spółki, nie zaś na poziomie jej wspólników (w odniesieniu do wspólników o ograniczonej odpowiedzialności).

Wobec powyższego przy ustaleniu opodatkowania Wnioskodawcy należy zastosować metodę określoną w art. 24 ust. 1 lit. b) umowy między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, tj. metodę proporcjonalnego odliczenia.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. b) powołanej umowy (w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie Protokołu między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie Umowy między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku), jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga część dochodu, który zgodnie z postanowieniami artykułów 10, 11 i 12 może być opodatkowany w Republice Słowackiej, to Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu tej osoby kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Republice Słowackiej. Jednakże takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, jaka została obliczona przed dokonaniem odliczenia i która odpowiada części dochodu osiągniętego w Republice Słowackiej.

Z kolei w myśl art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody określonej w ust. 8, lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczypospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

W przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, uzyskującego wyłącznie dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie są zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczypospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zasady określone w ust. 9 stosuje się odpowiednio (art. 27 ust. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W związku z tym w Polsce dochód wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności podlega opodatkowaniu z zastosowaniem metody unikania podwójnego opodatkowania zawartej w art. 24 ust. 1 lit. b) umowy, tzn. z zastosowaniem metody proporcjonalnego odliczenia, na zasadach określonych w art. 27 ust. 9 albo art. 27 ust. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podsumowując, mając na względzie powołane regulacje prawne oraz przedstawione zdarzenie przyszłe, stwierdzić należy, że wskazane we wniosku dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę jako wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności z tytułu udziału w słowackiej spółce „komanditna spolocnost” będą podlegały opodatkowaniu na Słowacji na podstawie art. 10 ust. 2 pkt b) ww. umowy. W Polsce natomiast, w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu należy zastosować metodę określoną w art. 24 ust. 1 lit. b) umowy - metodę proporcjonalnego odliczenia w związku z art. 27 ust. 9 albo 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym uznać należy, że dochód Wnioskodawcy jako wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności z tytułu udziału w spółce komanditna spolocnost należy do kategorii dochodów, co do których umowa nie przewiduje wyłączenia określonego w art. 24 ust. 1 lit. a) umowy, a w konsekwencji brak jest podstaw do zastosowania art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie wskazać należy, że pierwotna treść umowy między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku została zmieniona Protokołem między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie Umowy między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r., podpisanym w Bratysławie dnia 1 sierpnia 2013 r. Zmianę opublikowano w Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2014 r. poz. 1046.

Zmiana przepisów, wynikająca z treści Protokołu, weszła w życie – stosownie do treści Oświadczenia rządowego z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie umowy między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r., podpisanego w Bratysławie dnia 1 sierpnia 2013 r. (Dz. U z 2014 r., poz. 1047) – w dniu 1 sierpnia 2014 r.

Jednakże, jak wskazano w treści art. 9 ww. Protokołu, Protokół będzie miał zastosowanie w obu Umawiających się Państwach:

 1. w odniesieniu do podatków potrącanych u źródła – do kwot dochodu osiągniętego od dnia 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym niniejszy Protokół wejdzie w życie;
 2. w odniesieniu do pozostałych podatków od dochodu – do kwot dochodu osiągniętego od dnia 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym niniejszy Protokół wejdzie w życie.

W związku z powyższym należy mieć na uwadze fakt, że do dochodów osiągniętych do końca 2014 r. będą miały zastosowanie zapisy ww. umowy w treści obowiązującej do dnia 31 lipca 2014 r., natomiast do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2015 r. zastosowanie będą miały zapisy umowy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 sierpnia 2014 r.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.