Ograniczenie wysokości zaliczki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ograniczenie wysokości zaliczki. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo nie stosując u podatnika zmniejszenia miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określoną w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej – na podstawie art. 32 ust. 1a pkt 1 i ust. 3?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zespołu Obsługi (…..) przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2007 r. (data wpływu 17 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obliczania zaliczki na podatek – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obliczania zaliczki na (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w przedstawionej sytuacji faktycznej tj. kontynuowania uproszczonej formy opodatkowania na podstawie art. 25 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych możliwe jest uniknięcie wpłacania zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu , o którym mowa w art.27 ust.1 , złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy, a w szczególności poprzez ograniczenie poboru zaliczek na podstawie art. 22 § 2a ustawy ordynacja podatkowa?

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie działając na podstawie: art. 14a § 1, § 3 i 4 w związku z art. 216, art. 22 § 2a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., nr 8, poz.60 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r., nr 54, poz 654 z późn. zm.) po rozpatrzeniu pisma Spółki z dnia 26.01.2007 r. (z datą wpływu do tut. urzędu 29.01.2007 r.), w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego - postanawia uznać stanowisko Strony przedstawione w przedmiotowym wniosku za prawidłowe. Pismem z dnia 26.01.2007 r. Spółka wystąpiła do tut. organu podatkowego z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy zakład pracy na wniosek pracownika może ograniczyć pobór zaliczki za dany miesiąc i dokonać wpłaty w ratach?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.05.2005 r. data wpływu (27.05.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 25.05.2005 r. Jednostka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, postępowanie przed sądem administracyjnym. Skierowane przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych pytanie dotyczy: - czy zakład pracy na wniosek (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy można ograniczyć wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych ( PIT-5) z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej w sytuacji, kiedy współmałżonek nie osiąga żadnych dochodów?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14b par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ) Dyrektor Izby Skarbowej po sprawdzeniu informacji Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście stanowiącej odpowiedź na zapytanie podatnika w przedmiocie ograniczenia wysokości comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, wyjaśnia co następuje. Rację ma organ podatkowy pierwszej instancji wywodząc w treści wyjaśnienia, że decyzja w sprawie ograniczenia poboru zaliczek na podatek ma charakter uznaniowy. Rozważenia wymaga natomiast stwierdzenie Naczelnika Urzędu Skarbowego zawarte w końcowej treści wyjaśnienia, iz sam fakt dokonania rozliczenia rocznego wspólnie z małżonką, która nie osiąga żadnych dochodów, nie oznacza, iż spełniony został wymóg przewidziany w art. 22 par. 2a ustawy Ordynacja podatkowa. Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej, pogląd taki nie znajduje oparcia w treści art. 22 par. 2a Ordynacji (...)

2011
1
lut

Istota:

W jaki sposób wypełnić deklarację miesięczną PIT-5 z uwzględnieniem decyzji urzędu skarbowego ograniczającej pobór zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych ?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków – Śródmieście działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) w odpowiedzi na pismo z dnia 10.09.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, dotyczącej sposobu wypełniania deklaracji na zaliczkę na podatek dochodowy PIT-5, w związku z decyzją tut. Urzędu Skarbowego ograniczającą, począwszy od lutego 2003 r. pobór zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej ponad kwotę odpowiadającą należnej zaliczce ustalonej w podwójnej wysokości zaliczki obliczonej od połowy łącznych dochodów małżonków, informuje, iż prawidłowy sposób wypełnienia deklaracji PIT-5 uwzględniający ww decyzję przedstawia się następująco: 1. w poz. 47 deklaracji PIT-5 należy wpisać podatek od podstawy opodatkowania (...)