Ograniczenie wysokości zaliczki | Interpretacje podatkowe

Ograniczenie wysokości zaliczki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ograniczenie wysokości zaliczki. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo nie stosując u podatnika zmniejszenia miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określoną w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej – na podstawie art. 32 ust. 1a pkt 1 i ust. 3?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zespołu Obsługi (…..) przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2007 r. (data wpływu 17 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obliczania zaliczki na podatek – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obliczania zaliczki na (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy w przedstawionej sytuacji faktycznej tj. kontynuowania uproszczonej formy opodatkowania na podstawie art. 25 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych możliwe jest uniknięcie wpłacania zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu , o którym mowa w art.27 ust.1 , złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy, a w szczególności poprzez ograniczenie poboru zaliczek na podstawie art. 22 § 2a ustawy ordynacja podatkowa?
Fragment:
(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie działając na podstawie: art. 14a § 1, § 3 i 4 w związku z art. 216, art. 22 § 2a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., nr 8, poz.60 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r., nr 54, poz 654 z późn. zm.) po rozpatrzeniu pisma Spółki z dnia 26.01.2007 r. (z datą wpływu do tut. urzędu 29.01.2007 r.), w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego - postanawia uznać stanowisko Strony przedstawione w przedmiotowym wniosku za prawidłowe. Pismem z dnia 26.01.2007 r. Spółka wystąpiła do tut. organu podatkowego z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy zakład pracy na wniosek pracownika może ograniczyć pobór zaliczki za dany miesiąc i dokonać wpłaty w ratach?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.05.2005 r. data wpływu (27.05.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 25.05.2005 r. Jednostka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, postępowanie przed sądem administracyjnym. Skierowane przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych pytanie dotyczy: - czy zakład pracy na wniosek (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy można ograniczyć wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych ( PIT-5) z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej w sytuacji, kiedy współmałżonek nie osiąga żadnych dochodów?
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14b par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ) Dyrektor Izby Skarbowej po sprawdzeniu informacji Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście stanowiącej odpowiedź na zapytanie podatnika w przedmiocie ograniczenia wysokości comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, wyjaśnia co następuje. Rację ma organ podatkowy pierwszej instancji wywodząc w treści wyjaśnienia, że decyzja w sprawie ograniczenia poboru zaliczek na podatek ma charakter uznaniowy. Rozważenia wymaga natomiast stwierdzenie Naczelnika Urzędu Skarbowego zawarte w końcowej treści wyjaśnienia, iz sam fakt dokonania rozliczenia rocznego wspólnie z małżonką, która nie osiąga żadnych dochodów, nie oznacza, iż spełniony został wymóg przewidziany w art. 22 par. 2a ustawy Ordynacja podatkowa. Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej, pogląd taki nie znajduje oparcia w treści art. 22 par. 2a Ordynacji (...)
2011
1
lut

Istota:
W jaki sposób wypełnić deklarację miesięczną PIT-5 z uwzględnieniem decyzji urzędu skarbowego ograniczającej pobór zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych ?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków – Śródmieście działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) w odpowiedzi na pismo z dnia 10.09.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, dotyczącej sposobu wypełniania deklaracji na zaliczkę na podatek dochodowy PIT-5, w związku z decyzją tut. Urzędu Skarbowego ograniczającą, począwszy od lutego 2003 r. pobór zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej ponad kwotę odpowiadającą należnej zaliczce ustalonej w podwójnej wysokości zaliczki obliczonej od połowy łącznych dochodów małżonków, informuje, iż prawidłowy sposób wypełnienia deklaracji PIT-5 uwzględniający ww decyzję przedstawia się następująco: 1. w poz. 47 deklaracji PIT-5 należy wpisać podatek od podstawy opodatkowania (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.