Ogólne zasady opodatkowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ogólne zasady opodatkowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Czy jeżeli Spółka sprzedając zakupioną aparaturę kontrahentowi z innego kraju Wspólnoty Europejskiej, dysponującego ważnym numerem NIP UE, nie skorzysta z procedury uproszczonej i nie wykaże wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej, musi wykazać w Polsce, z tytułu podania kontrahentowi swojego numeru NIP UE, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz z tytułu sprzedaży kontrahentowi z innego kraju Wspólnoty Europejskiej zarejestrować się w kraju ostatecznego odbiorcy i tam odprowadzić podatek według obowiązującej stawki?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zakładu przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2008r. (data wpływu 26 marca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej rozliczanej na zasadach ogólnych - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 26 marca 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy jeżeli Spółka sprzedając zakupioną aparaturę kontrahentowi z innego kraju Wspólnoty Europejskiej, nie dysponującego ważnym numerem NIP UE, musi z tytułu tej sprzedaży zarejestrować się w kraju ostatecznego odbiorcy i tam odprowadzić podatek?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zakładu przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2008r. (data wpływu 26 marca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej rozliczanej na zasadach ogólnych w sytuacji gdy odbiorca ostateczny nie jest zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 26 marca 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w 2007 r. Wnioskodawca właściwie zastosował, dla prowadzonej działalności gospodarczej, opodatkowanie na zasadach przewidzianych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2007 r. (data wpływu 3 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie formy opodatkowania działalności gospodarczej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie formy opodatkowania działalności (...)

2011
1
maj

Istota:

Dotyczy zasad opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.216 oraz art.14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz.60 ze zmianami), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 08 lutego 2007 roku (wpływ do tut. organu 12.02.2007r.) o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, dotyczącą zasad opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości, stwierdza że stanowisko Podatnika jest nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Zgodnie z art. 14 a § 1 powołanej ustawy - Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy karty prezentowe dla pracowników opłacane z funduszu socjalnego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (D. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku płatnika dnia 24 listopada 2006r.o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania kart prezentowych oferowanych przez określoną firmę handlową pracownikom płatnika. stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Płatnik po zapoznaniu się ze świąteczną ofertą określonej firmy handlowej, która poleca tzw. „karty prezentowe” dla pracowników opłacane z funduszu socjalnego danego zakładu pracy i które zdaniem reklamodawcy są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych do kwoty 380,00 zł, zainteresowane powyższą ofertą zwraca się z zapytaniem, czy od wartości kart prezentowych należy naliczyć i odprowadzić do Urzędu (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy przy wniesieniu przez wspólnika nieruchomości i ruchomości w formie wkładu niepieniężnego do nowoutworzonej spółki cywilnej można przyjąć za wartość początkową środka trwałego wartość rynkową ustaloną przez wspólnika na dzień wniesienia wkładu?i czy wartość rynkowa, o której mowa wyżej musi być każdorazowo ustalona przez biegłego, czy wystarczy jeśli wspólnik przyjmie, że nieruchomości wyceni biegły zaś ruchomości tj. samochody, zestawy komputerowe, narzędzia i urządzenia wyceni sam podatnik (wspólnicy).

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, oceniając stanowisko Wnioskodawcy odnośnie wyceny wniesionych przez wspólnika spółki cywilnej nieruchomości i ruchomości w formie wkładu niepieniężnego do nowoutworzonej spółki cywilnej, przedstawione we wniosku z dnia 14.10.2006r. (data wpływu do urzędu 16.10.2006r.) o udzielenie interpretacji, jako prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E 1. Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę: Podatnik prowadzi indywidualną działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Jest również zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Podatnik zamierza (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w ramach swojej działalności gospodarczej jako osoba fizyczna mogę prowadzić dwie metody obliczania VAT. Fakt ten ma znaczenie z punktu widzenia kupującego oraz czy jest to sprzedaż dzieła sztuki, jego najem lub też usługa doradztwa marketingowego.

Fragment:

(...) ust. 4 i 5 mogą mieć również zastosowanie do dostawy:1. dział sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków uprzednio importowanych przez podatnika, o którym mowa w ust. 4 i 5;2. dział sztuki nabytych od ich twórców lub spadkobierców twórców;3. dział sztuki nabytych od podatnika, o którym mowa w art. 15, innego niż wymieniony w ust. 4 i 5, które podlegały opodatkowaniu podatkiem według stawki 7%. - art. 120 ust. 11 ustawy Zgodnie z ust. 14 podatnik może stosować ogólne zasady opodatkowania do dostaw, do których stosuje się ust. 10 i 11. W przypadku niespełnienia, którejkolwiek z ww. przesłanek, Strona nie może dokonać opodatkowania dostawy dzieła sztuki na zasadzie marży. Odpowiedzi udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący na dzień złożenia wniosku. Zgodnie z art. 14 b § 1 i § 2 ww. ustawy interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże ona natomiast (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku zbycia przed upływem pół roku samochodu wygranego w konkursie.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zmian.) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga p o s t a n a w i a ? uznać stanowisko Pana wyrażone we wniosku jako nieprawidłowe U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego - stanu faktycznego wynika, iż:? w listopadzie 2005 roku wygrał Pan w konkursie samochód, ? zamierza Pan wygrany samochód sprzedać? w terminie przed upływem pół roku od jego nabycia za cenę niższą od wartości samochodu wynikającej z faktury.Zdaniem wnioskodawcy zbycie samochodu przed upływem pół roku od wejścia w jego posiadanie za cenę niższą od wartości samochodu wynikającej z faktury nie spowoduje (...)

2011
1
kwi

Istota:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona prowadzi działalność wydawniczą. W celu zwiększenia sprzedaży wydawanych gazet i czasopism organizuje konkursy i promocje z udziałem partnerów (tzw. współorganizatorów). W ich ramach zamieszcza w gazetach i czasopismach kupony rabatowe lub kupony uprawniające do nieodpłatnego nabycia towarów lub usług współorganizatora.
W tym celu zawiera ze współorganizatorami dwojakiego rodzaju umowy: o wspólnej akcji promocyjnej oraz o wspólnej organizacji konkursu. Na podstawie umów o wspólnej akcji promocyjnej Strona zamieszcza w swoich wydawnictwach kupony rabatowe z logo współorganizatora i jego hasłem reklamowym, a współorganizator zobowiązuje się do udzielenia rabatu osobom, które przedstawią kupon rabatowy z gazety/czasopisma, natomiast na podstawie umowy o wspólnej organizacji konkursu Strona zobowiązuje się do przygotowania materiałów reklamowych dotyczących konkursu, rozpowszechniania wiadomości o konkursie, umieszczania logotypu współorganizatora i zdjęć ufundowanych przez niego nagród w materiałach dotyczących konkursu publikowanych w Jej tytułach prasowych, do obsługi technicznej konkursu, w szczególności powiadomienia współorganizatora o zdobywcach nagród i niekiedy ich wydania, a współorganizator zobowiązuje sie do współpracy w przygotowaniu materiałów dotyczących konkursu i niekiedy rozpowszechniania informacji o nim w miejscach prowadzenia działalności, ufundowania nagród i wydania nagród zwycięzcom. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku strony umowy zobowiązują się do pokrycia we własnym zakresie wszystkich kosztów związanych z realizacją własnych zobowiązań i nie dokonują na swoją rzecz jakichkolwiek opłat.
W związku z tym Strona zwróciła się o potwierdzenie, że realizując zobowiązania z ww. umów nie wykonuje jakiejkolwiek czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług na rzecz współorganizatora.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, NaczelnikUrzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona prowadzi działalność wydawniczą. W celu zwiększenia sprzedaży wydawanych gazet i czasopism organizuje konkursy i promocje z udziałem partnerów (tzw. współorganizatorów). W ich ramach zamieszcza w gazetach i czasopismach kupony rabatowe lub kupony uprawniające do nieodpłatnego nabycia towarów lub usług współorganizatora. W tym celu zawiera ze współorganizatorami dwojakiego rodzaju umowy: o wspólnej akcji promocyjnej oraz o wspólnej organizacji (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy sprzedaż omawianych "programów" powinna być uznana jako część działalności w zakresie zakładów bukmacherskich, która mieści się w zakresie stosowania przepisów ustawy o grach?.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE W związku z wnioskiem Spółki z dnia 11 października 2005 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 14 października 2005 r.) - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z poźn. zm.) postanawia uznać stanowisko Podatnika za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Strona prowadzi działalność w zakresie gier i zakładów. W związku z powyższym jest z tego tytułu podatnikiem podatku od gier . Dodatkowo Strona podejmuje różne czynności związane swym charakterem z przedmiotem działalności. I tak m. in. w celu ułatwienia zawarcia zakładów drukowane są "programy", które stanowią przewodnik dla klientów grających w zakładach bukmacherskich. (...)