Ogólne zasady opodatkowania | Interpretacje podatkowe

Ogólne zasady opodatkowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ogólne zasady opodatkowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy jeżeli Spółka sprzedając zakupioną aparaturę kontrahentowi z innego kraju Wspólnoty Europejskiej, dysponującego ważnym numerem NIP UE, nie skorzysta z procedury uproszczonej i nie wykaże wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej, musi wykazać w Polsce, z tytułu podania kontrahentowi swojego numeru NIP UE, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz z tytułu sprzedaży kontrahentowi z innego kraju Wspólnoty Europejskiej zarejestrować się w kraju ostatecznego odbiorcy i tam odprowadzić podatek według obowiązującej stawki?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zakładu przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2008r. (data wpływu 26 marca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej rozliczanej na zasadach ogólnych - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 26 marca 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy jeżeli Spółka sprzedając zakupioną aparaturę kontrahentowi z innego kraju Wspólnoty Europejskiej, nie dysponującego ważnym numerem NIP UE, musi z tytułu tej sprzedaży zarejestrować się w kraju ostatecznego odbiorcy i tam odprowadzić podatek?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zakładu przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2008r. (data wpływu 26 marca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej rozliczanej na zasadach ogólnych w sytuacji gdy odbiorca ostateczny nie jest zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 26 marca 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy w 2007 r. Wnioskodawca właściwie zastosował, dla prowadzonej działalności gospodarczej, opodatkowanie na zasadach przewidzianych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2007 r. (data wpływu 3 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie formy opodatkowania działalności gospodarczej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie formy opodatkowania działalności (...)
2011
1
maj

Istota:
Dotyczy zasad opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.216 oraz art.14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz.60 ze zmianami), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 08 lutego 2007 roku (wpływ do tut. organu 12.02.2007r.) o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, dotyczącą zasad opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości, stwierdza że stanowisko Podatnika jest nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Zgodnie z art. 14 a § 1 powołanej ustawy - Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy karty prezentowe dla pracowników opłacane z funduszu socjalnego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (D. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku płatnika dnia 24 listopada 2006r.o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania kart prezentowych oferowanych przez określoną firmę handlową pracownikom płatnika. stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Płatnik po zapoznaniu się ze świąteczną ofertą określonej firmy handlowej, która poleca tzw. „karty prezentowe” dla pracowników opłacane z funduszu socjalnego danego zakładu pracy i które zdaniem reklamodawcy są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych do kwoty 380,00 zł, zainteresowane powyższą ofertą zwraca się z zapytaniem, czy od wartości kart prezentowych należy naliczyć i odprowadzić do Urzędu (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy przy wniesieniu przez wspólnika nieruchomości i ruchomości w formie wkładu niepieniężnego do nowoutworzonej spółki cywilnej można przyjąć za wartość początkową środka trwałego wartość rynkową ustaloną przez wspólnika na dzień wniesienia wkładu?i czy wartość rynkowa, o której mowa wyżej musi być każdorazowo ustalona przez biegłego, czy wystarczy jeśli wspólnik przyjmie, że nieruchomości wyceni biegły zaś ruchomości tj. samochody, zestawy komputerowe, narzędzia i urządzenia wyceni sam podatnik (wspólnicy).
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, oceniając stanowisko Wnioskodawcy odnośnie wyceny wniesionych przez wspólnika spółki cywilnej nieruchomości i ruchomości w formie wkładu niepieniężnego do nowoutworzonej spółki cywilnej, przedstawione we wniosku z dnia 14.10.2006r. (data wpływu do urzędu 16.10.2006r.) o udzielenie interpretacji, jako prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E 1. Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę: Podatnik prowadzi indywidualną działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Jest również zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Podatnik zamierza (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy w ramach swojej działalności gospodarczej jako osoba fizyczna mogę prowadzić dwie metody obliczania VAT. Fakt ten ma znaczenie z punktu widzenia kupującego oraz czy jest to sprzedaż dzieła sztuki, jego najem lub też usługa doradztwa marketingowego.
Fragment:
(...) ust. 4 i 5 mogą mieć również zastosowanie do dostawy:1. dział sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków uprzednio importowanych przez podatnika, o którym mowa w ust. 4 i 5;2. dział sztuki nabytych od ich twórców lub spadkobierców twórców;3. dział sztuki nabytych od podatnika, o którym mowa w art. 15, innego niż wymieniony w ust. 4 i 5, które podlegały opodatkowaniu podatkiem według stawki 7%. - art. 120 ust. 11 ustawy Zgodnie z ust. 14 podatnik może stosować ogólne zasady opodatkowania do dostaw, do których stosuje się ust. 10 i 11. W przypadku niespełnienia, którejkolwiek z ww. przesłanek, Strona nie może dokonać opodatkowania dostawy dzieła sztuki na zasadzie marży. Odpowiedzi udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący na dzień złożenia wniosku. Zgodnie z art. 14 b § 1 i § 2 ww. ustawy interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże ona natomiast (...)
2011
1
kwi

Istota:
Dotyczy obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku zbycia przed upływem pół roku samochodu wygranego w konkursie.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zmian.) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga p o s t a n a w i a ? uznać stanowisko Pana wyrażone we wniosku jako nieprawidłowe U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego - stanu faktycznego wynika, iż:? w listopadzie 2005 roku wygrał Pan w konkursie samochód, ? zamierza Pan wygrany samochód sprzedać? w terminie przed upływem pół roku od jego nabycia za cenę niższą od wartości samochodu wynikającej z faktury.Zdaniem wnioskodawcy zbycie samochodu przed upływem pół roku od wejścia w jego posiadanie za cenę niższą od wartości samochodu wynikającej z faktury nie spowoduje (...)
2011
1
kwi

Istota:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona prowadzi działalność wydawniczą. W celu zwiększenia sprzedaży wydawanych gazet i czasopism organizuje konkursy i promocje z udziałem partnerów (tzw. współorganizatorów). W ich ramach zamieszcza w gazetach i czasopismach kupony rabatowe lub kupony uprawniające do nieodpłatnego nabycia towarów lub usług współorganizatora.
W tym celu zawiera ze współorganizatorami dwojakiego rodzaju umowy: o wspólnej akcji promocyjnej oraz o wspólnej organizacji konkursu. Na podstawie umów o wspólnej akcji promocyjnej Strona zamieszcza w swoich wydawnictwach kupony rabatowe z logo współorganizatora i jego hasłem reklamowym, a współorganizator zobowiązuje się do udzielenia rabatu osobom, które przedstawią kupon rabatowy z gazety/czasopisma, natomiast na podstawie umowy o wspólnej organizacji konkursu Strona zobowiązuje się do przygotowania materiałów reklamowych dotyczących konkursu, rozpowszechniania wiadomości o konkursie, umieszczania logotypu współorganizatora i zdjęć ufundowanych przez niego nagród w materiałach dotyczących konkursu publikowanych w Jej tytułach prasowych, do obsługi technicznej konkursu, w szczególności powiadomienia współorganizatora o zdobywcach nagród i niekiedy ich wydania, a współorganizator zobowiązuje sie do współpracy w przygotowaniu materiałów dotyczących konkursu i niekiedy rozpowszechniania informacji o nim w miejscach prowadzenia działalności, ufundowania nagród i wydania nagród zwycięzcom. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku strony umowy zobowiązują się do pokrycia we własnym zakresie wszystkich kosztów związanych z realizacją własnych zobowiązań i nie dokonują na swoją rzecz jakichkolwiek opłat.
W związku z tym Strona zwróciła się o potwierdzenie, że realizując zobowiązania z ww. umów nie wykonuje jakiejkolwiek czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług na rzecz współorganizatora.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, NaczelnikUrzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona prowadzi działalność wydawniczą. W celu zwiększenia sprzedaży wydawanych gazet i czasopism organizuje konkursy i promocje z udziałem partnerów (tzw. współorganizatorów). W ich ramach zamieszcza w gazetach i czasopismach kupony rabatowe lub kupony uprawniające do nieodpłatnego nabycia towarów lub usług współorganizatora. W tym celu zawiera ze współorganizatorami dwojakiego rodzaju umowy: o wspólnej akcji promocyjnej oraz o wspólnej organizacji (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy sprzedaż omawianych "programów" powinna być uznana jako część działalności w zakresie zakładów bukmacherskich, która mieści się w zakresie stosowania przepisów ustawy o grach?.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE W związku z wnioskiem Spółki z dnia 11 października 2005 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 14 października 2005 r.) - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z poźn. zm.) postanawia uznać stanowisko Podatnika za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Strona prowadzi działalność w zakresie gier i zakładów. W związku z powyższym jest z tego tytułu podatnikiem podatku od gier . Dodatkowo Strona podejmuje różne czynności związane swym charakterem z przedmiotem działalności. I tak m. in. w celu ułatwienia zawarcia zakładów drukowane są "programy", które stanowią przewodnik dla klientów grających w zakładach bukmacherskich. (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.