IPPB2/415-377/09-4/AS2 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Obowiązek złożenia deklaracji PIT-38 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z uwagi na rozliczenia związane z postępowaniem upadłościowym domu maklerskiego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 11.05.2009 r. (data wpływu 25.05.2009 r.) uzupełnionego w dniu 17.06.2009 r. pismem z dnia 15.06.2009 r. (data nadania 15.06.2009 r.) na wezwanie z dnia 04.06.2009 r. Nr IPPB2/415-377/09-2/AS o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku złożenia deklaracji PIT-38 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z uwagi na rozliczenia związane z postępowaniem upadłościowym domu maklerskiego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25.05.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku złożenia deklaracji PIT-38 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z uwagi na rozliczenia związane z postępowaniem upadłościowym domu maklerskiego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W związku z otrzymaniem w ostatnich dniach kwietnia „Informacji o przychodach z innych źródeł (...)” na druku PIT-8C za lata 2006, 2007 i 2008 od Syndyka masy upadłościowej W. – D. S.A. w upadłości, powstała wątpliwość o potrzebie złożenia „zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)” na druku PIT-38 za ww. okresy w bieżącym roku, a także ta wątpliwość będzie dotyczyć okresów przyszłych.

Przed przedstawieniem procesu deponowania pieniędzy w W. S.A., a następnie w W. – D. S.A. Wnioskodawca poinformował, że za rok 2005 złożył zeznanie 24.04.2006 r. wskazując poniesioną stratę wg Informacji PIT-8C podpisanej przez Zarząd W. – D. S.A.

Na uwagę zasługują, zdaniem Wnioskodawcy, następujące fakty:

 • przekształcenie W. S.A. w D. i wydanie odpowiedniej decyzji przez Komisję Nadzoru Finansowego w 2005 r.;
 • zawieszenie działalności w 2006 r. w wyniku przeprowadzonej kontroli przez Komisję Nadzoru Finansowego
 • postawienie w stan upadłości W. – D. S.A. oraz organizacji przez które przepływały pieniądze jak W. – C., W. – F.;
 • toczące się procesy upadłościowe wszystkich Spółek, sprawa cywilna z powództwa Komisji Nadzoru Finansowego z upoważnienia poszkodowanych oraz postępowanie karne prowadzone przez ABW w Warszawie.

Środki pieniężne, jakie Wnioskodawca wniósł do W. S.A. pochodziły ze sprzedaży domu rodzinnego. Nie przyniosły one jednak korzyści mimo comiesięcznych informacji pisemnych, iż wniesione środki przynoszą wymierne korzyści. Wobec znacznych rozbieżności pomiędzy nadesłanymi Informacjami na druku PIT-8C, a stanem faktycznym poniżej Wnioskodawca przedstawił faktyczne przepływy finansowe:

 • Za pośrednictwem biura pośrednictwa finansowego „ B.” Wnioskodawca zawarł umowę 01.07.2003 r. znak W. F. Nr XXX wnosząc 100.000,00 zł, następnie 15.10.2003 r. dopłacił 257.795,29 zł.
 • W dniu 28.01.2004 r. pobrał 20.000,00 zł, a następnie dnia 21.04.2004 r. pobrał 140.000,00 zł.
 • Faktycznie wniesione kapitały stanowiły 197.795,29 zł.
 • W. – D. poświadczył ostatnią pisemną informacją na dzień 31.03.2006 r., iż Wnioskodawca posiada 284.010,93 zł, co można było odczytać jako różnicę stanowiącą oprocentowanie kapitału.

W tym stanie wniesionych kwot nastąpiło zawieszenie działalności, a następnie ogłoszenie upadłości.

Po szeregu interwencji Wnioskodawca otrzymał w dniu 22.05.2008 r. kwotę 20.777,07 zł, a w wyniku procesów sądowych otrzymał dnia 07.03.2008 r. ze środków Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych rekompensatę w wysokości 56.128,74 zł.

Faktycznie należności Wnioskodawcy na dzień 31.12.2008 r. wynoszą w kapitale 120.889,48 zł, w kapitale powiększonym o oprocentowanie 207.105,12 zł.

W tych wysokościach Wnioskodawca poniósł stratę, która nie jest zgodna z otrzymanymi Informacjami PIT 8-C, które także wskazują na stratę, lecz w innych wysokościach.

Przedstawiając powyższe informacje Wnioskodawca zwrócił się z prośbą o wskazanie właściwego dalszego postępowania lub przyjęcie do wiadomości powyższych faktów. Wówczas rozumieć będzie, iż obowiązek składania zeznania PIT-38 i opodatkowania dochodu w przypadku przekroczenia wniesionych wpłat kapitałowych po potrąceniu koszów zbiorowych postępowań sądowych, w których uczestniczy, będzie dotyczył Wnioskodawcy.

Pismem z dnia 04.06.2009 r. Nr IPPB2/415-377/09-2/AS Wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez:

 • uzupełnienie danych identyfikacyjnych Wnioskodawcy, zgodnie z wzorem wniosku ORD-IN,
 • uzupełnienie informacji co do zakresu wniosku:

- przedmiot wniosku: rodzaj (zaistniały stan faktyczny, zdarzenie przyszłe),- liczba zaistniałych stanów faktycznych (zdarzeń przyszłych),- rodzaj sprawy: podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, Ordynacja podatkowa, inne (np. gry i zakłady wzajemne, zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników),

 • wskazanie przepisów prawa podatkowego będących przedmiotem interpretacji indywidualnej (należy wskazać oznaczenie przepisów wraz z nazwą aktu prawnego do każdego z przedstawionych we wniosku stanowisk odnośnie zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego bez przytaczania treści przepisów),
 • dokonanie stosownej opłaty od wniosku na rachunek bankowy Izby Skarbowej w Warszawie Nr 31 1010 1010 0166 4922 3100 0000 i doręczenie kserokopii dowodu uiszczenia opłaty do tut. Organu,
 • uzupełnienie danych o wysokości, sposobie uiszczenia i zwrotu opłaty oraz numery kont bankowych,
 • sformułowanie pytania (pytań) przyporządkowanego do stanu faktycznego (stanów faktycznych) lub zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych) przedstawionych we wniosku,
 • przedstawienie stanowiska Wnioskodawcy co do zaistniałego stanu faktycznego lub opisanego zdarzenia przyszłego,
 • złożenie oświadczenia i podpisu Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej – zgodnie z art. 233 § 1 w związku z § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
 • w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wniosek uzupełniono w terminie pismem z dnia 15.06.2009 r. (data wpływu 17.06.2009 r.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy należy złożyć zeznanie na druku PIT-38 za lata 2006, 2007 i 2008 w wysokościach wskazanych z informacjach PIT-8C (lata 2007 i 2008 zerowe) otrzymanych od syndyka w kwietniu 2009 r. w wartościach podanych, czy też w faktycznych wartościach...

Zdaniem Wnioskodawcy należy w przedmiotowej sprawie złożyć zeznania za lata 2006, 2007 i 2008 r. oraz lata przyszłe w wartościach faktycznych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje:

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej reguły wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Na mocy art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Powyższy przepis, zgodnie z art. 9 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma zastosowanie do strat z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną, papierów wartościowych, w tym z odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka) i odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających, oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Wyrazem praktycznej realizacji zasady powszechności opodatkowania jest art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z którego treści wynika, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14 -16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Dotyczy to zarówno podatników osiągających przychody ze stosunku pracy, jak i podatników osiągających przychody z działalności wykonywanej osobiście.

Art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż źródłem przychodów są m.in. kapitały pieniężne.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych.

W myśl art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów uzyskanych m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Podkreślenia wymaga fakt, iż zgodnie z treścią art. 30b ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14.

Jednak zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w dniu 01.07.2003 r. za pośrednictwem biura pośrednictwa finansowego zawarł umowę inwestycyjną i ulokował środki pieniężne pochodzące ze sprzedaży domu rodzinnego w W. S.A. wnosząc 100.000,00 zł, następnie 15.10.2003 r. dopłacił 257.795,29 zł.

W dniu 28.01.2004 r. pobrał 20.000,00 zł, a następnie dnia 21.04.2004 r. pobrał 140.000,00 zł. Faktycznie wniesione kapitały stanowiły zatem 197.795,29 zł.

W 2005 r. zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego W. S.A. przekształciła się w D. M.

Wnioskodawca podkreślił, iż za rok 2005 złożył w dniu 24.04.2006 r. stosowne zeznanie, wskazując poniesioną stratę wg wskazań Informacji PIT 8-C podpisanej przez Zarząd W. – D. S.A.

W 2006 r. w wyniku przeprowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego kontroli W. – D. zawiesiła działalność. W. – D. poświadczył ostatnią pisemną informacją na dzień 31.03.2006 r., iż Wnioskodawca posiada 284.010,93 zł, co można było odczytać jako różnicę stanowiącą oprocentowanie kapitału.

Następnie ogłoszono upadłość W. – D. Równolegle do postępowania upadłościowego Komisja Nadzoru Finansowego wystąpiła z powództwem cywilnym przeciwko W. – D., wszczęto także postępowanie karne.

Po szeregu interwencji Wnioskodawca otrzymał w dniu 22.05.2008 r. kwotę 20.777,07 zł, a w wyniku procesów sądowych otrzymał dnia 07.03.2008 r. ze środków Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych rekompensatę w wysokości 56.128,74 zł.

Jak wskazał Wnioskodawca, faktycznie należności na dzień 31.12.2008 r. wynoszą w kapitale 120.889,48 zł, w kapitale powiększonym o oprocentowanie 207.105,12 zł. W opinii Wnioskodawcy w tych wysokościach Wnioskodawca poniósł stratę, która nie jest zgodna z otrzymanymi Informacjami PIT 8-C, które co prawda wskazują na stratę, lecz w innych wysokościach. W kwietniu 2009 r. Wnioskodawca otrzymała od Syndyka masy upadłościowej W. – D. S.A. w upadłości „Informacje o przychodach z innych źródeł (...)” na druku PIT-8C za lata 2006, 2007 i 2008.

Jak wskazał Wnioskodawca, pomiędzy nadesłanymi Informacjami na druku PIT-8C, a stanem faktycznym występują znaczne rozbieżności, w związku z czym powstała wątpliwość o potrzebie złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) na druku PIT-38 za ww. okresy w bieżącym roku oraz przyszłych okresach.

Jak stanowi art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

Zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ww. terminie podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b.

Wzór rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38) za rok 2008 podany został w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 212, poz. 1335), natomiast formularz informacji o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C) określony został rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 74, poz. 445 ze zm.).

Na mocy art. 45 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w terminie określonym do złożenia tego zeznania, tj. do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym podatnicy są obowiązani także obliczyć i wpłacić należny podatek dochodowy wynikający z tego zeznania.

Podstawę do wypełnienia zeznania podatkowego stanowią informacje od płatników.

Należy wskazać, iż zgodnie z art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2003 r. nr 60, poz. 535 ze zm.), syndyka powołuje się w razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego.

Upadły zaś traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania i rozporządzania mieniem wchodzącym do masy upadłości, co wynika z art. 75 ust. 1 ww. ustawy - to jest majątkiem należącym do niego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabytym w toku postępowania upadłościowego (art. 62 ustawy). Obowiązany jest wskazać ten majątek oraz wydać syndykowi wszystkie dokumenty dotyczące jego działalności majątku i rozliczeń, w szczególności księgi rachunkowe, inne ewidencje prowadzone dla celów podatkowych, a nawet korespondencję, co statuuje art. 57 ust. 1 ww. ustawy.

Zatem syndyk masy upadłości jest osobą odpowiedzialną w czasie trwania postępowania upadłościowego za realizację wszystkich obowiązków podatnika i płatnika przez upadłego.

Stosownie do treści art. 39 ust. 3 ww. ustawy - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu (...) - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-8C).

Przytoczone powyżej przepisy nie przewidują zwolnienia z obowiązku złożenia rocznego zeznania podatkowego. Zainteresowany ma obowiązek wykazać w zeznaniu rocznym PIT-38 uzyskany przychód, koszty uzyskania przychodów (jeśli wystąpiły) oraz dochód.

Jednakże, jeśli dane zawarte w informacji PIT-8C otrzymanej od Syndyka różnią się od wykazanych przez podatnika w złożonym zeznaniu rocznym, Wnioskodawca powinien złożyć korektę zeznania za dany rok i dokonać stosownych wyjaśnień na podstawie posiadanych dokumentów określających prawidłowe wartości.

Podkreślenia wymaga fakt, iż w przedmiotowej sprawie z uwagi na ogłoszenie upadłości W. – D. M. w 2006 r. Wnioskodawca po tej dacie nie mógł dokonać żadnej transakcji jako inwestor D. M., dlatego też nie mógł wystąpić przychód z kapitałów pieniężnych. W konsekwencji Wnioskodawca nie ma podstaw do wykazywania po 2006 r. straty rozumianej jako nadwyżka poniesionych kosztów nad uzyskanymi przychodami, co określa art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podsumowując, w oparciu o powyższe przepisy prawa należy stwierdzić, iż Wnioskodawca ma obowiązek złożenia zeznania na druku PIT-38 za lata 2006, 2007 i 2008. Jeśli dane zawarte w informacji PIT-8C otrzymanej od Syndyka różnią się od wykazywanych przez podatnika w poszczególnych zeznaniach rocznych, Wnioskodawca powinien złożyć korektę zeznania za dany rok i dokonać stosownych wyjaśnień na podstawie posiadanych dokumentów określających prawidłowe wartości, takich jak raporty o stanie rachunku inwestycyjnego, czy wyciąg bankowy określający wysokość zwrotu części zainwestowanych środków.

Końcowo należy zauważyć, iż w przedmiotowej sprawie - mając na uwadze treść przepisu art. 14b Ordynacji podatkowej, tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego nie jest uprawniony do przeprowadzania postępowania dowodowego, które wyjaśniłoby prawidłowość rozliczeń kwotowych przedstawionych przez Wnioskodawcę.

Do postępowania w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego nie mają bowiem zastosowania przepisy o postępowaniu podatkowym, a postępowanie dowodowe jest częścią postępowania podatkowego. Zatem prawidłowość poszczególnych rozliczeń może być potwierdzona w wyniku przeprowadzonego przez uprawniony organ podatkowy postępowania kontrolnego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.