IPPB1/415-620/08-8/ES | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy pomimo wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcy przed wydaniem przez sąd postanawiania o upadłości można w prowadzonym postępowaniu upadłościowym rozliczyć stratę podatkową wykazywana przez upadłego przedsiębiorcę?,

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 10.04.2008 r. (data wpływu 26.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości rozliczania straty podatkowej upadłego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26.05.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości rozliczania straty podatkowej i zasad opodatkowania sprzedaży budynku mieszkalnego.

Z uwagi, iż Strona składając przedmiotowy wniosek nie wystąpiła we własnym imieniu stosownie do przepisu art. 165a Ordynacji podatkowej, postanowieniem z dnia 23.07.2008 r. Nr IPPB1/415-620/08-4/ES (data doręczenia 28.07.2008 r.) odmówiono wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji dotyczącej przepisów prawa podatkowego w zakresie możliwości rozliczania straty podatkowej i zasad opodatkowania sprzedaży budynku mieszkalnego.

Na powyższe postanowienie w dniu 4.08.2008 r. (data nadania 31.07.2008 r.) Strona złożyła zażalenie.

W wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w zażaleniu, postanowieniem z dnia 12.09.2008 r. Nr IPPB1/415-620/08-6/ES uchylono ww. postanowienie i postanowiono rozpatrzyć ww. wniosek Strony z dnia 26.05.2008 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Stan faktyczny.

Postanowieniem z dnia 21 grudnia 2007 r. Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość przedsiębiorcy - osoby fizycznej. Upadły w dniu 8 stycznia 2007 r. wyrejestrował z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta swoją działalność gospodarczą oraz w dniu 11 stycznia 2007 r. złożył do właściwego urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne NIP-3 informujące o zaprzestaniu prowadzania działalności gospodarczej - pozostał jednak czynnym podatnikiem podatku VAT z uwagi na świadczone usługi wynajmu nieruchomości. Z uwagi na to, że okres pomiędzy wyrejestrowaniem działalności gospodarczej a zgłoszeniem żądania ogłoszenia upadłości nie przekroczył roku na mocy art. 8 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535) fakt wykreślania Upadłego z ewidencji działalności gospodarczej nie stanowił przeszkody do ogłoszenia upadłości podmiotu.

Zdarzenie przyszłe.

Decyzją Sędziego komisarza do masy upadłości poza składnikami majątku wykazanego w ewidencji przez byłego przedsiębiorcę włączono również nieruchomość składającą się z trzech działek budowlanych zabudowanych domem jednorodzinnym. Dom nie był nigdy użytkowany w ramach działalności gospodarczej oraz nie był wynajmowany osobom trzecim. Budowa została sfinansowana w całości z prywatnych środków osoby fizycznej, jak również wydatki związane z użytkowaniem domu nie były wykazywane jako koszty uzyskania przychodu Upadłego przedsiębiorcy. Dom stanowił osobistą własność osoby fizycznej. Przyjęcie do użytkowania domu nastąpiło w roku 1999.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy pomimo wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcy przed wydaniem przez sąd postanawiania o upadłości można w prowadzonym postępowaniu upadłościowym rozliczyć stratę podatkową wykazywana przez upadłego przedsiębiorcę...,
 2. Czy sprzedaż budynku mieszkalnego, stanowiącego osobisty majątek osoby fizycznej, włączonego do masy upadłości jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych...

Odpowiedź na pytanie pierwsze stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej. Wniosek w zakresie pytania drugiego zostanie rozpatrzony odrębną interpretacją.

Zdaniem Wnioskodawcy fakt wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej nie powoduje utraty prawa do rozliczania straty podatkowej wykazanej uprzednio przez upadłego w trakcie postępowania upadłościowego ponieważ:

 • prawo upadłościowa na przewiduje upadłości osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą (art.5 prawa upadłościowego i naprawczego),
 • syndyk działa za upadłego przedsiębiorcę, zarządza jego majątkiem i przeprowadza jego likwidację,
 • syndyk nie jest oddzielnym podmiotem gospodarczym jedynie pełnomocnikiem wyznaczonym przez sąd do prowadzenia Spraw upadłego przedsiębiorcy,
 • istnieje ciągłość prawna pomiędzy Przedsiębiorcą a przedsiębiorcą w upadłości .
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14. poz. 176 ze zm.) dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Z kolei w myśl art. 9 ust. 3 ww. ustawy o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Jednak, jak wynika z art. 9 ust.3a ww. ustawy, przepis ust. 3 nie ma zastosowania do strat:

 1. z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, oraz
 2. ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego.

Wyłączenia zawarte w tym przepisie nie dotyczą jednak sytuacji opisanej w przedmiotowym wniosku.

Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej nie powoduje utraty prawa do rozliczania straty podatkowej wykazanej uprzednio przez upadłego w trakcie postępowania upadłościowego. Postawienie w stan upadłości ma umożliwić osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą zakończenie jej spraw, rozliczenie się z kontrahentami itd.

Reasumując stwierdzić należy, iż wnioskodawca ma prawo obniżyć dochód upadłego uzyskany z danego źródła w roku podatkowym o straty poniesione z tego źródła w latach poprzednich pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

 • źródła straty i dochodu są tożsame,
 • wysokość obniżenia w którymkolwiek roku nie przekroczy 50% tej straty,
 • obniżenie będzie następowało w najbliższych kolejno następujących po sobie 5 latach podatkowych.

Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul.1-ego Maja 10, 09-402 Płock.