IPPB1/415-620/08-7/ES | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy pomimo wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcy przed wydaniem przez sąd postanawiania o upadłości można w prowadzonym postępowaniu upadłościowym rozliczyć stratę podatkową wykazywana przez upadłego przedsiębiorcę? Czy sprzedaż budynku mieszkalnego, stanowiącego osobisty majątek osoby fizycznej, włączonego do masy upadłości jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 10.04.2008 r. (data wpływu 26.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad opodatkowania sprzedaży budynku mieszkalnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26.05.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości rozliczania straty podatkowej i zasad opodatkowania sprzedaży budynku mieszkalnego.

Z uwagi, iż Strona składając przedmiotowy wniosek nie wystąpiła we własnym imieniu stosownie do przepisu art. 165a Ordynacji podatkowej, postanowieniem z dnia 23.07.2008 r. Nr IPPB1/415-620/08-4/ES (data doręczenia 28.07.2008 r.) odmówiono wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji dotyczącej przepisów prawa podatkowego w zakresie możliwości rozliczania straty podatkowej i zasad opodatkowania sprzedaży budynku mieszkalnego.

Na powyższe postanowienie w dniu 4.08.2008 r. (data nadania 31.07.2008 r.) Strona złożyła zażalenie.

W wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w zażaleniu, postanowieniem z dnia 12.09.2008 r. Nr IPPB1/415-620/08-6/ES uchylono ww. postanowienie i postanowiono rozpatrzyć ww. wniosek Strony z dnia 26.05.2008 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Stan faktyczny.

Postanowieniem z dnia 21 grudnia 2007 r. Sąd Rejonowy w xx XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość przedsiębiorcy - osoby fizycznej. Upadły w dniu 8 stycznia 2007 r. wyrejestrował z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta xx swoją działalność gospodarczą oraz w dniu 11 stycznia 2007 r. złożył do właściwego urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne NIP-3 informujące o zaprzestaniu prowadzania działalności gospodarczej - pozostał jednak czynnym podatnikiem podatku VAT z uwagi na świadczone usługi wynajmu nieruchomości. Z uwagi na to, że okres pomiędzy wyrejestrowaniem działalności gospodarczej a zgłoszeniem żądania ogłoszenia upadłości nie przekroczył roku na mocy art. 8 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535) fakt wykreślania Upadłego z ewidencji działalności gospodarczej nie stanowił przeszkody do ogłoszenia upadłości podmiotu.

Zdarzenie przyszłe.

Decyzją Sędziego komisarza do masy upadłości poza składnikami majątku wykazanego w ewidencji przez byłego przedsiębiorcę włączono również nieruchomość składającą się z trzech działek budowlanych zabudowanych domem jednorodzinnym. Dom nie był nigdy użytkowany w ramach działalności gospodarczej oraz nie był wynajmowany osobom trzecim. Budowa została sfinansowana w całości z prywatnych środków osoby fizycznej, jak również wydatki związane z użytkowaniem domu nie były wykazywane jako koszty uzyskania przychodu Upadłego przedsiębiorcy. Dom stanowił osobistą własność osoby fizycznej. Przyjęcie do użytkowania domu nastąpiło w roku 1999.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy pomimo wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcy przed wydaniem przez sąd postanawiania o upadłości można w prowadzonym postępowaniu upadłościowym rozliczyć stratę podatkową wykazywana przez upadłego przedsiębiorcę...
  2. Czy sprzedaż budynku mieszkalnego, stanowiącego osobisty majątek osoby fizycznej, włączonego do masy upadłości jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych...

Odpowiedź na pytanie drugie stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej. Wniosek w zakresie pytania pierwszego zostanie rozpatrzony odrębną interpretacją.

Zdaniem Wnioskodawcy włączenie budynku do masy upadłości nie zmienia jego statusu jako majątku osobistego, a ponieważ sprzedaż domu jednorodzinnego nastąpi po upływie pięciu lat od dnia jego przyjęcia do użytkowania i dotyczyć będzie nieruchomości stanowiących majątek osobisty upadłego nie związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, w związku z powyższym, przychód ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14. poz. 176 ze zm.) źródłami przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Powyższych przepisów nie stosuje się do odpłatnego zbycia praw majątkowych lub rzeczy będących składnikami majątku związanymi z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej (art. 10 ust. 2 pkt 3).

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:

  1. środkami trwałymi,
  2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500zł
  3. wartościami niematerialnymi i prawnymi
  • ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c.Cytowany wyżej przepis art. 14 ust. 2 pkt 1 dotyczy majątku związanego z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Ponieważ jak wynika z przedstawionego przez Syndyka stanu faktycznego sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi po upływie pięciu lat od dnia jej nabycia i dotyczy nieruchomości stanowiącej majątek osobisty upadłego nie związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, w związku z powyższym przychód ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości gruntowej nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż zbycie nieruchomości stanowiącej osobisty majątek upadłego po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul.1-ego Maja 10, 09-402 Płock.