1439/DF/I-1332/07/AK | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jak mam dokonac rozliczenia za rok 2006 i czy zasadne jest wykazanie przeze mnie straty z tytułu utraconych a zainwestowanych przeze mnie pieniędzy, które powierzyłem Dom Maklerskiemu. Czy mimo nie posiadania PIT-8C moge wykazać taka strtę w rozliczeniu rocznym?

1439/DF/I-1332/07/AK

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. akcja
  2. informacja
  3. ogłoszenie upadłości
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Informacje dla podatników

Postanowienie

Działając na podstawie art. 216 § l, art. 14 a § l i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r -Ordynacja podatkowa /j.t. Dz.U. z 2005r Nr 8, póz. 60 z późn. zm./ w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer

postanawia

uznać stanowisko strony za prawidłowe

Uzasadnienie

Pismem z dnia 27.03.2007r zwrócił się Pan o interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do przepisu art. 14a § l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U z 2005 r. Nr 8, póz.60 z póżn. zm.) naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Podatnik składając zapytanie do właściwego urzędu zgodnie z art. 14a § 2 ww. ustawy jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż w roku 2006 był Pan klientem domu maklerskiego XXXX na mocy zawartej w 21 stycznia 2006 roku “umowy o zarządzanie portfelem i prowadzenie rachunku inwestycyjnego”. W dniu 4 kwietnia 2006 roku Komisja Papierów Wartościowych i Giełd odebrała XXXX zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej nakazując rozwiązanie umów z klientami i zwrot powierzonych W. S.A. środków. W związku z tym w dniu 5 kwietnia 2006r złożył Pan dyspozycję wypłaty wszystkich środków z Pana rachunku. Następnie w dniu 8 maja 2006r XXXX. wypowiedział Panu umowę. W dniu 22 czerwca 2006r Sąd ogłosił upadłość XXXX. i jak pisze Pan we wniosku XXXX nigdy się z Panem nie rozliczył. Otrzymał Pan jedynie jedną wypłatę pieniężną, która obejmowała zaledwie kilka procent wartości zainwestowanych przez Pana pieniędzy. Od syndyka masy upadłości XXXX nie otrzymał Pan rocznej informacji o dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C .

W związku z powyższym zwraca się Pan z pytaniem, w jaki sposób dokonać rozliczenia rocznego za rok 2006 i czy zasadne jest wykazanie straty z tytułu utraconych, a zainwestowanych pieniędzy, które zostały przez Pana powierzone XXX. Czy mimo braku PIT-8C możne Pan wykazać taką stratę w rozliczeniu rocznym, czy w ogóle nie wykazywać żadnych danych w zakresie środków powierzonych, a nie odzyskanych z XXXX.

Zdaniem Pana brak formularza PIT-8C nie zwalnia z obowiązku złożenia zeznania rocznego, w którym wykaże Pan stratę w wysokości różnicy pomiędzy wpłaconymi a otrzymanymi zwrotnie środkami pieniężnymi z XXXX. na podstawie posiadanych przez Pana dokumentów zastępczych.

Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer stwierdza, co następuje:

Dochody “giełdowe", których dotyczy pytanie, podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 30b ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000r Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Globalne opodatkowanie tychże dochodów następuje na koniec roku, zgodnie bowiem z art. 30b ust. 6 ww. ustawy po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust.1a pkt 1 tejże ustawy, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14 ustawy i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część i obliczyć należny podatek dochodowy. Do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym należy złożyć zeznanie podatkowe – PIT-38 o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (lub poniesionej straty).

Natomiast zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przesłać imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 ustawy, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-8C). Informację PIT-8C przekazuje się podatnikowi i naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a ustawy, naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Przepis ten obowiązuje zarówno instytucje finansowe pośredniczące w obrocie papierami wartościowymi (np. biura maklerskie), jak i inne podmioty wypłacające lub pośredniczące w uzyskaniu określonych dochodów przez podatnika (np. bezpośrednich nabywców papierów wartościowych).

Uzyskanie przez Pana informacji PIT-8C z Biura Maklerskiego umożliwiłoby Panu wypełnienie zeznania PIT-38, gdyż same nazwy pól we wzorze zeznania PIT-38 nawiązują bezpośrednio do danych pochodzących z PIT-8C. Brak powyższej informacji nie zwalnia jednak Pana od obowiązku złożenia zeznania PIT-38 za rok 2006. Posiadane przez Pana tzw. “dowody zastępcze” dotyczące osiągniętego przez Pana przychodu i poniesionych kosztów, pozwolą Panu na dokonanie rozliczenia rocznego i wykazanie w nim straty powstałej w związku z przeprowadzeniem tej transakcji. Mając powyższe na uwadze Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer stwierdza, że stanowisko zajęte przez Pana we wniosku jest prawidłowe, brak informacji PIT-8C nie zwalnia Pana z dokonania rozliczenia rocznego na druku PIT-38. . Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer informuje, iż niniejsza interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego, dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Zgodnie z art. 14 b § l ustawy Ordynacja podatkowa udzielona interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika, inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.