Ogłoszenie upadłości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ogłoszenie upadłości. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
8
gru

Istota:

Obowiązki podatkowych ciążących na syndyku masy upadłościowej

Fragment:

Ogłoszenie upadłości oznacza de lege lata utratę kontroli nad źródłem przychodu po ogłoszeniu upadłości; sprzedaż np. składników majątku spółki dokonywana przez syndyka w istocie nie doprowadzi do osiągnięcia przez wspólników przychodu w sensie ekonomicznym, środki uzyskane ze sprzedaży wpłyną bowiem do masy upadłości. Powoduje to jednocześnie, że ekonomiczny cel prowadzenia działalności gospodarczej, tj. osiąganie dochodu o charakterze realnym, a nie jedynie papierowym, nie jest spełniony (wspólnicy nie otrzymują niczego w związku ze spieniężeniem majątku spółki). Obowiązek realizacji wszystkich obowiązków podatkowych przez wspólnika upadłej spółki (w tym przede wszystkim zapłata podatku), pomimo ogłoszenia upadłości wobec podmiotu, w związku z którego funkcjonowaniem, podatnik rozpoznawał przychód, oznaczałby de facto opodatkowanie przychodu dla wspólnika "papierowego", co przeczy istocie opodatkowania w podatkach dochodowych. Zgodnie z definicją wyrażoną w art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f., przychodem jest wyłącznie definitywne, realne przysporzenie majątkowe po stronie podatnika. Wspólnik spółki jawnej po ogłoszeniu jej upadłości pozostaje podatnikiem, jednakże w związku z faktem, że przychód, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie obowiązku podatkowego w całości spływa do masy upadłości, należne podatki winny być opłacane przez syndyka ze środków zgromadzonych w masie upadłości, w ramach kosztów postępowania upadłościowego.

2013
5
lis

Istota:

Obowiązki podatkowych ciążących na syndyku masy upadłościowej

Fragment:

Ogłoszenie upadłości oznacza de lege lata utratę kontroli nad źródłem przychodu po ogłoszeniu upadłości; sprzedaż np. składników majątku spółki dokonywana przez syndyka w istocie nie doprowadzi do osiągnięcia przez wspólników przychodu w sensie ekonomicznym, środki uzyskane ze sprzedaży wpłyną bowiem do masy upadłości. Powoduje to jednocześnie, że ekonomiczny cel prowadzenia działalności gospodarczej, tj. osiąganie dochodu o charakterze realnym, a nie jedynie papierowym, nie jest spełniony (wspólnicy nie otrzymują niczego w związku ze spieniężeniem majątku spółki). Obowiązek realizacji wszystkich obowiązków podatkowych przez wspólnika upadłej spółki (w tym przede wszystkim zapłata podatku), pomimo ogłoszenia upadłości wobec podmiotu, w związku z którego funkcjonowaniem, podatnik rozpoznawał przychód, oznaczałby de facto opodatkowanie przychodu dla wspólnika "papierowego", co przeczy istocie opodatkowania w podatkach dochodowych. Zgodnie z definicją wyrażoną w art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f., przychodem jest wyłącznie definitywne, realne przysporzenie majątkowe po stronie podatnika. Wspólnik spółki jawnej po ogłoszeniu jej upadłości pozostaje podatnikiem, jednakże w związku z faktem, że przychód, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie obowiązku podatkowego w całości spływa do masy upadłości, należne podatki winny być opłacane przez syndyka ze środków zgromadzonych w masie upadłości, w ramach kosztów postępowania upadłościowego.

2011
1
paź

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnych wierzytelności (postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości).

Fragment:

Co istotne w roku 2010 Spółka otrzymała z sądu rejonowego postanowienie z dnia 21 grudnia 2009 r. w przedmiocie oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości kontrahenta ze względu na brak majątku dłużnika na zaspokojenie kosztów postępowania. Wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej został złożony przez kontrahenta. Postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości uprawomocniło się w dniu 5 stycznia 2010 roku. Skoro więc Spółka wartość wierzytelności zarachowała wcześniej jako przychód należny zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w 2010 roku uzyskała postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości kontrahenta ze względu na brak majątku dłużnika na zaspokojenie kosztów postępowania, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 lit a ww. ustawy i które uprawomocniło się w 2010 r., przyjąć należy, iż spełnione zostały warunki zakwalifikowania tej wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów. Pamiętać należy jednak, iż w celu zakwalifikowania nieściągalnych wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów Spółka powinna dokonać odpowiedniego zapisu w ewidencji prowadzonej zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ponadto przedmiotowa wierzytelność nie może ulec przedawnieniu.

2011
1
paź

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnych wierzytelności (postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości).

Fragment:

Co istotne w roku 2010 Spółka otrzymała z sądu rejonowego postanowienie z dnia 21 grudnia 2009 r. w przedmiocie oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości kontrahenta ze względu na brak majątku dłużnika na zaspokojenie kosztów postępowania. Wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej został złożony przez kontrahenta. Postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości uprawomocniło się w dniu 5 stycznia 2010 roku. Skoro więc Spółka wartość wierzytelności zarachowała wcześniej jako przychód należny zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w 2010 roku uzyskała postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości kontrahenta ze względu na brak majątku dłużnika na zaspokojenie kosztów postępowania, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 lit a ww. ustawy i które uprawomocniło się w 2010 r., przyjąć należy, iż spełnione zostały warunki zakwalifikowania tej wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów. Pamiętać należy jednak, iż w celu zakwalifikowania nieściągalnych wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów Spółka powinna dokonać odpowiedniego zapisu w ewidencji prowadzonej zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ponadto przedmiotowa wierzytelność nie może ulec przedawnieniu.

2011
1
wrz

Istota:

Sposób sporządzenia zeznania rocznego w związku z ogłoszeniem upadłości obejmującej likwidację majątku

Fragment:

Biura dnia 18 czerwca 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu sporządzenia zeznania rocznego w związku z ogłoszeniem upadłości obejmującej likwidację majątku – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 18 czerwca 2010 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie sposobu sporządzenia zeznania rocznego w związku z ogłoszeniem upadłości obejmującej likwidację majątku. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Dochody uzyskane z działalności gospodarczej są opodatkowane 19% podatkiem wg zasad opisanych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dnia 18 stycznia 2010r. Sąd Rejonowy ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku. Zgodnie z przepisami art. 12 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości zostały zamknięte księgi rachunkowe oraz wyliczony wynik, który wykazuje stratę. Natomiast w oparciu o art. 12 ust. 1 pkt 5 cytowanej ustawy, na dzień rozpoczęcia upadłości księgi zostały otwarte.

2011
1
wrz

Istota:

Możliwość odliczenia w zeznaniu rocznym, straty wyliczonej na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości

Fragment:

Biura dnia 18 czerwca 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia w zeznaniu rocznym, straty wyliczonej na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości – jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 18 czerwca 2010 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie możliwości odliczenia w zeznaniu rocznym, straty wyliczonej na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Dochody uzyskane z działalności gospodarczej są opodatkowane 19% podatkiem wg zasad opisanych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dnia 18 stycznia 2010r. Sąd Rejonowy ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku. Zgodnie z przepisami art. 12 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości zostały zamknięte księgi rachunkowe oraz wyliczony wynik, który wykazuje stratę. Natomiast w oparciu o art. 12 ust. 1 pkt 5 cytowanej ustawy, na dzień rozpoczęcia upadłości księgi zostały otwarte. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy w rozliczeniu za 2010 r. można rozliczyć całą stratę powstałą na dzień 17 stycznia 2010 r.... (pytanie wymienione we wniosku jako trzecie) Zdaniem Wnioskodawcy, ma on prawo do rozliczenia całej straty powstałej na dzień 17 stycznia 2010 r.

2011
1
lip

Istota:

Obowiązek złożenia deklaracji PIT-38 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z uwagi na rozliczenia związane z postępowaniem upadłościowym domu maklerskiego

Fragment:

Podkreślenia wymaga fakt, iż w przedmiotowej sprawie z uwagi na ogłoszenie upadłości W. – D. M. w 2006 r. Wnioskodawca po tej dacie nie mógł dokonać żadnej transakcji jako inwestor D. M., dlatego też nie mógł wystąpić przychód z kapitałów pieniężnych. W konsekwencji Wnioskodawca nie ma podstaw do wykazywania po 2006 r. straty rozumianej jako nadwyżka poniesionych kosztów nad uzyskanymi przychodami, co określa art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podsumowując, w oparciu o powyższe przepisy prawa należy stwierdzić, iż Wnioskodawca ma obowiązek złożenia zeznania na druku PIT-38 za lata 2006, 2007 i 2008. Jeśli dane zawarte w informacji PIT-8C otrzymanej od Syndyka różnią się od wykazywanych przez podatnika w poszczególnych zeznaniach rocznych, Wnioskodawca powinien złożyć korektę zeznania za dany rok i dokonać stosownych wyjaśnień na podstawie posiadanych dokumentów określających prawidłowe wartości, takich jak raporty o stanie rachunku inwestycyjnego, czy wyciąg bankowy określający wysokość zwrotu części zainwestowanych środków. Końcowo należy zauważyć, iż w przedmiotowej sprawie - mając na uwadze treść przepisu art. 14b Ordynacji podatkowej, tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego nie jest uprawniony do przeprowadzania postępowania dowodowego, które wyjaśniłoby prawidłowość rozliczeń kwotowych przedstawionych przez Wnioskodawcę.

2011
1
cze

Istota:

Czy pomimo wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcy przed wydaniem przez sąd postanawiania o upadłości można w prowadzonym postępowaniu upadłościowym rozliczyć stratę podatkową wykazywana przez upadłego przedsiębiorcę? Czy sprzedaż budynku mieszkalnego, stanowiącego osobisty majątek osoby fizycznej, włączonego do masy upadłości jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy włączenie budynku do masy upadłości nie zmienia jego statusu jako majątku osobistego, a ponieważ sprzedaż domu jednorodzinnego nastąpi po upływie pięciu lat od dnia jego przyjęcia do użytkowania i dotyczyć będzie nieruchomości stanowiących majątek osobisty upadłego nie związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, w związku z powyższym, przychód ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14. poz. 176 ze zm.) źródłami przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

2011
1
cze

Istota:

Czy pomimo wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcy przed wydaniem przez sąd postanawiania o upadłości można w prowadzonym postępowaniu upadłościowym rozliczyć stratę podatkową wykazywana przez upadłego przedsiębiorcę?,

Fragment:

Odpowiedź na pytanie pierwsze stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej. Wniosek w zakresie pytania drugiego zostanie rozpatrzony odrębną interpretacją. Zdaniem Wnioskodawcy fakt wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej nie powoduje utraty prawa do rozliczania straty podatkowej wykazanej uprzednio przez upadłego w trakcie postępowania upadłościowego ponieważ: prawo upadłościowa na przewiduje upadłości osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą (art.5 prawa upadłościowego i naprawczego), syndyk działa za upadłego przedsiębiorcę, zarządza jego majątkiem i przeprowadza jego likwidację, syndyk nie jest oddzielnym podmiotem gospodarczym jedynie pełnomocnikiem wyznaczonym przez sąd do prowadzenia Spraw upadłego przedsiębiorcy, istnieje ciągłość prawna pomiędzy Przedsiębiorcą a przedsiębiorcą w upadłości . W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z treścią art. 9 ust 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14. poz. 176 ze zm.) dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym.

2011
1
maj

Istota:

Jak mam dokonac rozliczenia za rok 2006 i czy zasadne jest wykazanie przeze mnie straty z tytułu utraconych a zainwestowanych przeze mnie pieniędzy, które powierzyłem Dom Maklerskiemu. Czy mimo nie posiadania PIT-8C moge wykazać taka strtę w rozliczeniu rocznym?

Fragment:

Dz.U. z 2000r Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Globalne opodatkowanie tychże dochodów następuje na koniec roku, zgodnie bowiem z art. 30b ust. 6 ww. ustawy po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust.1a pkt 1 tejże ustawy, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14 ustawy i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część i obliczyć należny podatek dochodowy. Do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym należy złożyć zeznanie podatkowe – PIT-38 o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (lub poniesionej straty). Natomiast zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przesłać imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 ustawy, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-8C).