Oferta publiczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to oferta publiczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
30
paź

Istota:

Spółka miała prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących poniesienie wydatków związanych z przygotowaniem oferty publicznej istniejących akcji w drodze oferty publicznej, która nie doszła do skutku.

Fragment:

W zakresie Scenariusza 2 – oferta publiczna bez emisji nowych akcji – Wnioskodawca dokonał następujących wydatków: na przygotowanie i badanie sprawozdań finansowych na potrzeby prospektu emisyjnego, na usługi doradztwa prawnego w związku z ofertą publiczną, na usługi banku, w tym usługi przygotowania materiałów dla inwestorów instytucjonalnych oraz usługi zarządzającego księgą popytu, na usługi agencji PR (Public Relations) w zakresie obsługi procesu oferty publicznej, w tym przygotowanie kampanii promocyjnej oraz druk prospektu emisyjnego, wydatki na dodatkowe wynagrodzenie pracowników Spółki zaangażowanych w ofertę publiczną (premie oraz wynagrodzenie za godziny nadliczbowe). W związku z osiągnięciem porozumienia z Inwestorem strategicznym, akcjonariusz Wnioskodawcy zdecydował o podpisaniu wstępnej umowy zbycia 100% akcji, tym samym Scenariusz 2 nie zostanie w przyszłości zrealizowany. Z uwagi na powyższe, Wnioskodawca powziął wątpliwość co do prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki poniesione w związku z przygotowaniem do zbycia istniejących akcji w drodze oferty publicznej, która nie doszła do skutku. Należy zauważyć, że w sprawie istotne jest ustalenie czy otrzymane przez Wnioskodawcę faktury dokumentujące ponoszone wydatki związane były z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych.

2014
3
sie

Istota:

Czy należy zapłacić podatek od kwoty przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia akcji wykazanego w PIT-8C za 2013 r.?

Fragment:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w dniu 2 grudnia 1993 r. nabył w ofercie publicznej akcje prywatyzowanego Banku (obecnie ...) oferowanych bez preferencji cenowej tj. 500 000 zł (starych złotych) za 1 akcję. Część akcji została sprzedana przez Wnioskodawcę przed 2004 r., a pozostałe zostały sprzedane jesienią 2013 r. w ofercie publicznej przez Dom Maklerski. Obecnie Wnioskodawca nie posiada żadnych akcji. Akcje były dopuszczone do obrotu publicznego, ale nie były wystawiane na kupno lub sprzedaż po 2004 r. Sprzedaż tych akcji nie jest przedmiotem działalności gospodarczej. Wnioskodawca nigdy nie prowadził żadnej działalności gospodarczej. Podkreśla On, że ww. akcje zakupił z własnych środków finansowych i nie były to akcje darmowe dla pracowników. Przenosząc zatem powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że zostały spełnione przesłanki warunkujące prawo do zwolnienia dochodu ze sprzedaży przedmiotowych akcji z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Reasumując, dochód ze sprzedaży akcji uzyskany w 2013 r., w świetle przedstawionego stanu faktycznego, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2011
1
wrz

Istota:

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego opisane wyżej wydatki, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem publicznej oferty akcji Spółki, stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodu potrącalne w dacie ich poniesienia.

Fragment:

W dniu 26 lutego 2010 r. została podjęta uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o przeprowadzeniu publicznej ofert w celu proponowania publicznego nabycia akcji serii A w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „ ustawa o ofercie publicznej ”). Spółka zadebiutowała na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (dalej „ GPW ”) 23 lipca 2010 r. W ramach oferty nie były emitowane nowe akcje Spółki, nie nastąpiło podwyższenie kapitału akcyjnego Spółki. Celem sprzedaży akcji i wprowadzenia Spółki na giełdę było umocnienie wizerunku Spółki oraz podniesienie jej wiarygodności w oczach inwestorów, jak również zbudowanie stabilnego i zarazem rozproszonego akcjonariatu. Ponadto, obecność Spółki na giełdzie umożliwi Spółce łatwiejsze pozyskanie kapitałów. Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej, Spółka, jako emitent była zobowiązana sporządzić prospekt emisyjny, który następnie podlega zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Przygotowanie prospektu emisyjnego pociąga za sobą obowiązek sporządzenia szeregu analiz finansowych, prawnych oraz rynkowych. Generalnie, poza kosztami przygotowania prospektu emisyjnego, Spółka poniosła w 2009 oraz 2010 roku szereg wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem publicznej emisji akcji, takich jak: koszty wynagrodzenia audytora, doradców prawnych, koszty wynagrodzenia podmiotu oferującego akcje, koszty związane z rejestracją akcji w depozycie papierów wartościowych oraz ich dopuszczeniem do obrotu na GPW oraz koszty promocji oferty publicznej.

2011
1
lip

Istota:

1. Orzeczenie odpowiada prawu mimo błędnego uzasadnienia, gdy nie ulega wątpliwości, że po usunięciu błędów zawartych w uzasadnieniu, sentencja nie uległaby zmianie.
2. Publiczny charakter oferty ma miejsce wtedy, gdy oferta adresowana jest do wszystkich, a nie tylko do ograniczonego kręgu osób, czyli wyłącznie do pracowników i osób fizycznych wchodzących w skład władz spółek.

Fragment:

(...) oferty publicznej. Wskazując na powyższe uchybienia skarżący domagał się uchylenia zaskarżonej decyzji i poprzedzającego ją postanowienia organu pierwszej instancji. W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku oddalającego skargę, WSA odnosząc powyższe rozważania do realiów niniejszej sprawy między innymi podkreślał, że organ podatkowy prawidłowo rozstrzygnął wniosek o udzielenie interpretacji w kontekście zadanego pytania. Powyższa konstatacja jest uwarunkowana ustaleniem, że wnioskodawca wskazał we wniosku, iż jego pytanie dotyczy opodatkowania przychodu ze sprzedaży papierów wartościowych "nie dopuszczonych do publicznego obrotu". Informację tą zawartą we wniosku organ wydający interpretację był związany i wydane postanowienie za przedmiot, miało papiery wartościowe nie dopuszczone do publicznego obrotu. Zdaniem WSA organ podatkowy dokonał prawidłowej subsumpcji stanu faktycznego opisanego przez M. M., przedstawił swój pogląd dotyczący rozumienia i zastosowania przepisów prawa w odniesieniu do niniejszej sytuacji indywidualnej. Nie ma więc podstaw, by uznać ją za błędną lub wadliwą. Nie zasługują, zdaniem WSA, na uwzględnienie zarzuty skarżącego, który analizując zastosowany przez organy podatkowe przepis wskazał, że zwolnienie od podatku dotyczy też akcji dopuszczonych do publicznego obrotu papierami wartościowymi (w dacie osiągnięcia przychodu), a nie jedynie akcji, które były dopuszczone do obrotu publicznego w dacie nabycia.

2011
1
cze

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży akcji pracowniczych.

Fragment:

Poza tym jeśli oferta nie jest skierowana do ogółu społeczeństwa, a do konkretnie oznaczonych adresatów, nawet jeśli ich liczba przewyższa 300 osób, to nie sposób jest mówić o ofercie publicznej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ww. ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Publiczny oznacza bowiem dostępność dla ogółu ludzi, a nie dla określonego kręgu. Mówiąc o publicznym charakterze zawsze mieć należy na względzie powszechny dostęp do akcji. Fakt, że emitent nie wyłączył w prospekcie emisyjnym transzy pracowniczej z oferty publicznej oraz pozostawania ceny zapłaconej za akcję w transzy pracowniczej na takim samym poziomie w pozostałych transzach tj. małych i dużych inwestorów (wynosiła ona 3,80 zł za sztukę) prowadzący, zdaniem wnioskodawczyni, do stwierdzenia, iż nie było żadnego uprzywilejowania akcji, pozostaje dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy bez znaczenia. Świadczy to jedynie o tym, że wnioskodawczyni nie została pozbawiona możliwości zakupu akcji spółki w ofercie publicznej, z innej puli, z której to możliwości nie skorzystała, a co uprawniałoby ją do zwolnienia. W żadnym razie natomiast nie świadczy o tym, że nabyte przez wnioskodawczynię akcje dostępne były w ofercie publicznej przeznaczonej dla nieokreślonego kręgu adresatów. Wobec powyższego uznać należy, że skoro wnioskodawczyni nabyła akcje z puli przeznaczonej dla pracowników, nie został spełniony jeden z warunków określonych w art. 52 pkt 1 lit. b) stawy, gdyż akcje nie zostały nabyte na podstawie publicznej oferty.

2011
1
maj

Istota:

Czy dochód uzyskany w 2006 r. ze sprzedaży akcji nabytych w 1994 r. na zasadach preferencyjnych, jako producent rolny oraz akcji zwykłych (na okaziciela) serii B na zasadzie prawa poboru - jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

(...) ofercie publicznej. Zgodnie bowiem z przepisami art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298 z późn. zm.) oraz § 12 Statutu Spółki producentom rolnym trwale ze Spółką związanym poprzez kontraktację lub kooperację, przysługiwało prawo zakupu akcji na zasadach preferencyjnych, tj. za cenę obniżoną o połowę w stosunku do ceny ustalonej dla osób fizycznych, oferowanej w pierwszym dniu sprzedaży. Z treści zawartej w „Prospekcie” emisyjnym, sporządzonym w Warszawie w dniu 15 marca 1993 r., stanowiącym źródło informacji o emitencie (Sokołowskich Zakładach Mięsnych S.A.) wynika, że Akcje sprzedane przez Skarb Państwa pracownikom i producentom rolnym na ww. zasadach stanowiły 40% kapitału akcyjnego Spółki, natomiast pozostała część stanowiąca 60% kapitału akcyjnego została sprzedana w drodze oferty publicznej na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Ponadto zauważa się, że kolejne akcje nabył Pan już jako akcjonariusz Spółki w drodze zapisu, a podstawą do ustalenia przypadającej Panu liczby akcji serii B był dotychczasowy stan posiadania akcji serii A. Jak wynika z załączonych do wniosku dokumentów, nabycie przez Pana akcji zwykłych na okaziciela serii B zostało dokonane na podstawie uchwały nr 3 z dnia 31 marca 1994 r.

2011
1
maj

Istota:

Czy dochód uzyskany ze sprzedaży akcji nabytych w 1992r. jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

W świetle powyższych przepisów warunkiem zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia akcji nabytych przed 1 stycznia 2004r. jest nabycie tych akcji m. in. na podstawie oferty publicznej oraz dopuszczenie ich do obrotu publicznego. Z wniosku podatnika wynika, że sprzedane akcje zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004r. oraz, że zostały nabyte na podstawie oferty publicznej. Pojęcie „ publicznej oferty ” nie zostało zdefiniowane przez ustawę podatkową. Przepisy normujące publiczny obrót papierami wartościowymi w stanie prawnym obowiązującym przed 2004r. zawarte były w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tj.: Dz. U. z 2002r. Nr 49, poz. 447 ze zm.). Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 tej ustawy publicznym obrotem papierami wartościowymi jest proponowanie nabycia lub nabywanie emitowanych w serii papierów wartościowych, przy wykorzystaniu środków masowego przekazu albo w inny sposób, jeżeli propozycja skierowana jest do więcej niż 300 osób albo do nieoznaczonego adresata. Natomiast wprowadzenie akcji do obrotu publicznego regulowały w 1992r., tj. roku, w którym wnioskodawca dokonał nabycia akcji, przepisy art. 49 ustawy z dnia 22 marca 1991r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. Nr 35, poz. 155 ze zm.), zgodnie z którymi wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu wymaga zgody Komisji Papierów Wartościowych, przy czym Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski emitujący papiery wartościowe obowiązani są zawiadomić Komisję o emisji tych papierów.

2011
1
maj

Istota:

Zapytanie dotyczy opodatkowania w 2006 roku dochodu uzyskanego ze sprzedaży nabytych w 1994 r. akcji na okaziciela, które to akcje zostały dopuszczone do obrotu publicznego w 1997 roku.

Fragment:

W świetle powyższego wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym zostały przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004 roku; • na podstawie oferty publicznej, bądź, • na giełdzie papierów wartościowych, bądź, • w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, bądź, • na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi,i które są dopuszczone do obrotu publicznego. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny z którego wynika, że Podatnik w 1994 r. nabył na podstawie oferty publicznej akcje na okaziciela spółki „..." S.A. i akcje te zostały dopuszczone w 1997 roku do obrotu publicznego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego uznaje stanowisko Podatnika za prawidłowe. Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę. Stosownie do art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla Wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla Wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5. Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowejw Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Śródmieście w trminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

2011
1
kwi

Istota:

Czy dochód ze sprzedaży akcji spółki T. S.A. nabytych w ofercie publicznej w 1998 r. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Fragment:

W tym samym roku w ofercie publicznej dokonaliście Państwo dodatkowo zakupu 167 sztuk akcji spółki T. S. A., które zdeponowano na tym samym rachunku inwestycyjnym. W 2005 r. wszystkie akcje (nabyte nieodpłatnie i nabyte na podstawie oferty publicznej) zostały sprzedane i w związku z tym otrzymaliście Państwo z biura maklerskiego informacje PIT-8C (każdy z małżonków na własne imię i nazwisko) o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. W części F informacji PIT-8C biuro maklerskie wykazało przychód od połowy sprzedanych akcji. We wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji stwierdzają Państwo, iż nie powinni płacić podatku od sprzedaży akcji nabytych w 1998 r. na podstawie oferty publicznej. Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są nabyte przed 1 stycznia 2004 r. papiery wartościowe wymienione w art. 52 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy wydatki na przeprowadzenie akcji mailingowych do osób znajdujących się w bazach danych Banku, stanowią koszt uzyskania przychodu nie objęty ograniczeniem art. 16 ust. 1 pkt. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

Ponadto, pozyskanie klientów odbyło się drogą reklamy publicznej - została ona skierowana do anonimowego, nieograniczonego kręgu odbiorców. Zdaniem Banku wydatki na przeprowadzenie akcji mailingowych do osób znajdujących się w bazach danych Banku, stanowią koszt uzyskania przychodu nie objęty ograniczeniem art. 16 ust. 1 pkt. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Kosztami uzyskania przychodów, w myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.Dz.U. z 2000 r. Nr 54 , poz. 654 ze zm.), są koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 w/w ustawy kosztem uzyskania przychodów są poniesione wydatki na reprezentację i reklamę w wysokości nie przekraczającej 0,25% przychodów uzyskanych w roku podatkowym, o ile reklama nie jest prowadzona w środkach masowego przekazu lub publicznie, w inny sposób. Wydatki związane z reklamą prowadzoną w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób są kosztem uzyskania przychodów w pełnej wysokości. W związku faktem, że Spółka nie miała wpływu na dobór osób znajdujących się w bazach danych, wydatki poniesione w związku z reklamą w formie kampanii mailingowej, należy potraktować jako koszty reklamy prowadzonej w środkach masowego przekazu lub w inny publiczny sposób.