ITPP3/443-522/14/MD | Interpretacja indywidualna

Odzyskanie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
ITPP3/443-522/14/MDinterpretacja indywidualna
  1. fundusz unijny
  2. odzyskanie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 22 października 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

W styczniu 2014 r. Stowarzyszenie ... (dalej jako „Stowarzyszenie”) złożyło wniosek do Lokalnej Grupy Działania o wsparcie finansowe projektu „...” w R., objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś 4 „Leader”. W złożonym wniosku Stowarzyszenie ubiega się o objęcie kosztami kwalifikowalnymi podatku od towarów i usług. Jest to zgodne z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania wypłat pomocy finansowej w ramach działania PROW na lata 2007-2013. Planowane wydatki to koszt:

  1. wykonania obuwia ludowego dla 38 członków zespołu – VAT to około 2.000 zł;
  2. wykonania banera na scenę – VAT to około 60 zł.

Zadania mają charakter niekomercyjny, nie będą pobierane opłaty od uczestników projektu i odzyskanie tego podatku w przypadku Stowarzyszenia nie jest możliwe. Stowarzyszenie prowadzi tylko działalność statutową. Zakupy towarów i usług dokonywane w ramach projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi VAT.

Cel projektu to zachowanie, kultywowanie i promocja kulturowej spuścizny obszaru, poprzez zakup strojów ... dla folklorystycznego zespołu ludowego „R.” oraz organizacja ...” w R.. Projekt wpisuje się w rozwój turystyki w oparciu o lokalne zasoby obszaru LGD, polegający na intensyfikacji działań promocyjnych i informacyjnych (m.in. udział w festiwalach, przeglądach, konkursach, itp. w kraju i poza jego granicami), zachowaniu i pielęgnacji kulturowej spuścizny obszaru (strój ... dorosłych i dzieci), stworzenie produktu lokalnego (Festiwal ...). Cele te będą realizowane poprzez uszycie strojów ... (poprzedzone konsultacjami z etnografami Muzeum ... w O.), przygotowanie i przeprowadzenie imprezy o charakterze regionalnym promującym kulturę ludową w ujęciu szerokim. Działania te będą służyły integracji i aktywizowaniu wielu pokoleń z terenu LGD .... Stowarzyszenie posiada duże doświadczenie w kultywowaniu tradycji poprzez swoje działania statutowe. Operacja będzie realizowana wspólnie z partnerami lokalnymi. Do współpracy zostali zaproszeni tacy partnerzy jak: Stowarzyszenie ..., Miejski Ośrodek Kultury w R., władze samorządowe. Przewidywany czas trwania imprezy kulturalnej to 4-6 godzin. Dzięki kulturze ludowej zaprezentowanej w projekcie Stowarzyszenie chce wskazać na istotę i ważność zachowania dziedzictwa kulturowego ... . Operacja obejmuje, uszycie strojów ludowych dla zespołu „R.” (dorośli i dzieci: w sumie 38 kompletów) oraz zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy promującej kulturę ludową – produkt turystyczny. Folklorystyczny Zespół Śpiewaczy „R.” istnieje od 1986 r. Jest odznaczony najwyższym odznaczeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie „Gloria Artis”. Występuje na wielu scenach Polski i Europy m.in. we Francji, Ukrainie, Czechach, Łotwie, Rosji i Bułgarii w strojach odzyskanych przed 26 laty z likwidowanego ... w O. Stroje, w których obecnie występuje zespół, są wykonane z tzw. materiałów zastępczych typu: bistor, anilana, itp. Czas zrobił swoje i „dalsze użytkowanie strojów staje się niemożliwe do dalszej konserwacji”. Materiały zbutwiały i poprzecierały się. Istnieje zagrożenie, że zespół nie będzie miał w czym występować na scenach, a tym samym zniknie grupa, która kultywuje tradycje .... Stowarzyszenie od początku istnienia opiekuje się tym i innymi zespołami ludowymi. Od ubiegłego roku dwóch członków Stowarzyszenia rozpoczęło pracę z dziećmi uczącymi się w szkole podstawowej. Istnieje potrzeba, aby dzieci (podobnie jak dorośli) prezentowały swój program w nowych strojach ludowych. Przyczyni się to do zagospodarowania czasu wolnego i dbania o kulturę ludową.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie...

Czy Stowarzyszenie może odzyskać VAT...

Zdaniem Stowarzyszenia, w obecnym stanie prawnym nie ma możliwości odzyskania naliczonego VAT – art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą” – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu wynika, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 ustawy (art. 88 ust. 4 ustawy).

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego albo ma zastosowanie 0% stawka podatku. Wskazana norma prawna jest wyrazem zasady neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Przepisy rozdziału 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. poz. 1656), regulują przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. W § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia określono katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że nie jest spełniony warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, skoro usługi lub towary nabywane w ramach realizowanego projektu nie będą wykorzystywane – jak wynika z wniosku – do wykonywania przez Stowarzyszenie czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji nie ma ono możliwości odliczenia (odzyskania) podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji opisanego projektu.

Stowarzyszeniu nie przysługuje również prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami określonymi w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2013 r.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz.

0,0U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

fundusz unijny
ITPP3/443-523/14/MD | Interpretacja indywidualna

odzyskanie
ITPP1/443-1280/14/DM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.