ITPP3/443-522/14/MD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Odzyskanie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 22 października 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

W styczniu 2014 r. Stowarzyszenie ... (dalej jako „Stowarzyszenie”) złożyło wniosek do Lokalnej Grupy Działania o wsparcie finansowe projektu „...” w R., objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś 4 „Leader”. W złożonym wniosku Stowarzyszenie ubiega się o objęcie kosztami kwalifikowalnymi podatku od towarów i usług. Jest to zgodne z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania wypłat pomocy finansowej w ramach działania PROW na lata 2007-2013. Planowane wydatki to koszt:

  1. wykonania obuwia ludowego dla 38 członków zespołu – VAT to około 2.000 zł;
  2. wykonania banera na scenę – VAT to około 60 zł.

Zadania mają charakter niekomercyjny, nie będą pobierane opłaty od uczestników projektu i odzyskanie tego podatku w przypadku Stowarzyszenia nie jest możliwe. Stowarzyszenie prowadzi tylko działalność statutową. Zakupy towarów i usług dokonywane w ramach projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi VAT.

Cel projektu to zachowanie, kultywowanie i promocja kulturowej spuścizny obszaru, poprzez zakup strojów ... dla folklorystycznego zespołu ludowego „R.” oraz organizacja ...” w R.. Projekt wpisuje się w rozwój turystyki w oparciu o lokalne zasoby obszaru LGD, polegający na intensyfikacji działań promocyjnych i informacyjnych (m.in. udział w festiwalach, przeglądach, konkursach, itp. w kraju i poza jego granicami), zachowaniu i pielęgnacji kulturowej spuścizny obszaru (strój ... dorosłych i dzieci), stworzenie produktu lokalnego (Festiwal ...). Cele te będą realizowane poprzez uszycie strojów ... (poprzedzone konsultacjami z etnografami Muzeum ... w O.), przygotowanie i przeprowadzenie imprezy o charakterze regionalnym promującym kulturę ludową w ujęciu szerokim. Działania te będą służyły integracji i aktywizowaniu wielu pokoleń z terenu LGD .... Stowarzyszenie posiada duże doświadczenie w kultywowaniu tradycji poprzez swoje działania statutowe. Operacja będzie realizowana wspólnie z partnerami lokalnymi. Do współpracy zostali zaproszeni tacy partnerzy jak: Stowarzyszenie ..., Miejski Ośrodek Kultury w R., władze samorządowe. Przewidywany czas trwania imprezy kulturalnej to 4-6 godzin. Dzięki kulturze ludowej zaprezentowanej w projekcie Stowarzyszenie chce wskazać na istotę i ważność zachowania dziedzictwa kulturowego ... . Operacja obejmuje, uszycie strojów ludowych dla zespołu „R.” (dorośli i dzieci: w sumie 38 kompletów) oraz zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy promującej kulturę ludową – produkt turystyczny. Folklorystyczny Zespół Śpiewaczy „R.” istnieje od 1986 r. Jest odznaczony najwyższym odznaczeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie „Gloria Artis”. Występuje na wielu scenach Polski i Europy m.in. we Francji, Ukrainie, Czechach, Łotwie, Rosji i Bułgarii w strojach odzyskanych przed 26 laty z likwidowanego ... w O. Stroje, w których obecnie występuje zespół, są wykonane z tzw. materiałów zastępczych typu: bistor, anilana, itp. Czas zrobił swoje i „dalsze użytkowanie strojów staje się niemożliwe do dalszej konserwacji”. Materiały zbutwiały i poprzecierały się. Istnieje zagrożenie, że zespół nie będzie miał w czym występować na scenach, a tym samym zniknie grupa, która kultywuje tradycje .... Stowarzyszenie od początku istnienia opiekuje się tym i innymi zespołami ludowymi. Od ubiegłego roku dwóch członków Stowarzyszenia rozpoczęło pracę z dziećmi uczącymi się w szkole podstawowej. Istnieje potrzeba, aby dzieci (podobnie jak dorośli) prezentowały swój program w nowych strojach ludowych. Przyczyni się to do zagospodarowania czasu wolnego i dbania o kulturę ludową.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie...

Czy Stowarzyszenie może odzyskać VAT...

Zdaniem Stowarzyszenia, w obecnym stanie prawnym nie ma możliwości odzyskania naliczonego VAT – art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą” – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu wynika, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 ustawy (art. 88 ust. 4 ustawy).

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego albo ma zastosowanie 0% stawka podatku. Wskazana norma prawna jest wyrazem zasady neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Przepisy rozdziału 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. poz. 1656), regulują przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. W § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia określono katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że nie jest spełniony warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, skoro usługi lub towary nabywane w ramach realizowanego projektu nie będą wykorzystywane – jak wynika z wniosku – do wykonywania przez Stowarzyszenie czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji nie ma ono możliwości odliczenia (odzyskania) podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji opisanego projektu.

Stowarzyszeniu nie przysługuje również prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami określonymi w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2013 r.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz.

0,0U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.