ITPP2/4512-743/15/AgW | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
ITPP2/4512-743/15/AgWinterpretacja indywidualna
  1. odzyskanie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 lipca 2015 r. (data wpływu 21 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie z dnia 7 maja 2009 r. wraz z aneksami zawartą pomiędzy Województwem, zwanego w dalszej części umowy „Instytucją Zarządzającą”, reprezentowanym przez Zarząd Województwa, a Powiatem, został zrealizowany projekt.

Zgodnie z ostatnim podpisanym aneksem nr 7 do w/w umowy:

Całkowita wartość zrealizowanego projektu wyniosła: 5.126.289,45 zł

Całkowite wydatki kwalifikowane projektu wyniosły: 5.019.472,98 zł

  • Środki Europejskie (EFRR) wyniosły: 3.513.631,08 zł
  • wkład własny Beneficjenta wyniósł: 1.505.841,90 zł

Efektem realizacji zadania jest wybudowana droga o długości 3,187 km z nawierzchni MMA.

W ramach w/w zadania wykonano: chodniki, ścieżki rowerowe, jezdnię, pobocze „utwarczone”, krawężniki przy jezdni, zjazdy z polbruku, ściek z polbruku, ściek z prefabrykatu trójkątnego, odwodnienie (studzienki, przykanaliki, rowy), przepusty drogowe, roboty wykończeniowe, oznakowanie, przepusty pod zjazdami.

Realizacja zadania wymagała poniesienia kosztów, w tym kwalifikowanych. Wydatki kwalifikowane zostały w 70% zrefundowane przez instytucję zarządzającą.

W ramach zrealizowanego projektu poniesiono wydatki na: opracowanie operatu wodno – prawnego, przebudowę urządzeń elektroenergetycznych, promocję, roboty budowlane, nadzór inwestorski, nasadzenie drzewek, przygotowanie studium wykonalności, wykonanie oceny oddziaływania na środowisko, promocję oraz audyt.

Przedmiotowa droga stanowi majątek Powiatu, który zapewni trwałość projektu przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia rzeczowego projektu. Projekt nie generuje dochodu. Na drodze nie ma płatnych miejsc parkingowych oraz nie świadczy się też jakichkolwiek płatnych usług, a także nie prowadzi czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Wydatki związane z realizacją projektu dokonywane były zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Płatnikiem wszystkich faktur był Powiat. Wnioskodawca nie posiada jakichkolwiek możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT naliczonego w ramach realizowanego projektu. Wnioskodawca nie jest „płatnikiem” VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług.

W momencie złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, złożono także pisemne oświadczenie, iż zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu w żaden sposób nie ma możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została określona w punkcie D4 wniosku o dofinansowanie projektu jako kwalifikowany.

Środki z EFRR przyznane na realizację tego projektu nie są środkami, o których mowa w rozdziale 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług ( Dz.U 2013, poz. 1656).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Powiat w odniesieniu do zrealizowanego projektu ma możliwość odzyskania podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy realizując zadania publiczne w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług, gdyż nie dokonuje zakupów (sprzedaży) związanych z czynnościami opodatkowanymi.

Korzystanie z efektów projektu jest nieodpłatne, w związku z tym zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, projekt nie jest wykorzystywany do sprzedaży opodatkowanej.

Powiat oraz urząd obsługujący ten organ, tj. Starostwo Powiatowe, realizuje zadania nałożone odrębnymi przepisami prawa, a zakupy towarów i usług przez Powiat w ramach zrealizowanej inwestycji nie są bezpośrednio związane z czynnościami opodatkowanymi, wykorzystywanymi przez niego. Powiat przystępując do takiej inwestycji wykonał jedynie czynności w ramach zadań własnych, a takie czynności są zwolnione od podatku i pozbawiają Powiat prawa do odliczenia i tym samym podatek VAT zostaje zaliczony do kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji w ramach projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z ww. przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. W § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia określono katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, że Powiatowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją przedmiotowego projektu, gdyż zakupione towary i usługi nie były i nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawcy nie przysługuje również zwrot podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wskazanymi w powołanym rozporządzeniu.

Należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii zwolnienia od podatku zadań własnych realizowanych w ramach przedmiotowej inwestycji przez Powiat, gdyż nie zadano w tym zakresie pytania.

Końcowo zauważyć należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, gdyż kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzeń.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odzyskanie
ITPP2/4512-937/15/PS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.