ITPP1/4512-608/15/BS | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.
ITPP1/4512-608/15/BSinterpretacja indywidualna
 1. odzyskanie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 1 czerwca 2015 r. (data wpływu 12 czerwca 2015 r.), uzupełnionym w dniu 21 lipca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 czerwca 2015 r. złożono wniosek, uzupełniony w dniu 21 lipca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.

W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym _ na lata 2007-2013, Gmina jako Beneficjent, złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „...” i w dniu 30 marca 2015 r. podpisała umowę o dofinansowanie.

Przedmiotem projektu jest przedsięwzięcie drogowe polegające na przebudowie odcinka ulicy _ (jezdnia lewa oraz jezdnia prawa) wraz z odbudową infrastruktury towarzyszącej. Oświetlenie uliczne zostanie wymienione z oświetlenia dwustronnego zachodniej i wschodniej części jezdni na bezpieczniejsze oświetlenie centralne w pasie rozdziału pomiędzy jezdniami. Zaprojektowane oświetlenie uliczne zostanie wykonane w technologii LED, co zmniejszy zużycie energii oraz poprzez o wiele jaśniejsze i bardziej przyswajalne dla oka ludzkiego światło zwiększy bezpieczeństwo użytkowników drogi.

Oprócz oświetlenia głównego przewidziane są również słupy parkowe wzdłuż zaprojektowanych chodników i ścieżek rowerowych. Oświetlenie parkowe zaprojektowane jest w technologii LED, zwiększy bezpieczeństwo użytkowników ciągów pieszych i rowerowych. Stosując oświetlenie centralne oraz oświetlenie parkowe na przedmiotowych odcinkach ujednolicone zostanie oświetlenie na całym odcinku ulicy _. Istniejąca kanalizacja deszczowa jest przewidziana do przebudowy ze względu na zły stan techniczny i zbyt małą sprawność. Po rozpoznaniu stanu technicznego wraz z gestorem sieci kanalizacji deszczowej istnieje obawa, że przedmiotowa sieć nie wytrzyma takiego natężenia ruchu co sama zaprojektowana jezdnia. W związku z powyższym, zachodzi potrzeba wymiany istniejącej kanalizacji deszczowej i dostosowania położenia wpustów, tak aby mogła ona służyć wszystkim użytkownikom drogi. Projekt obejmuje:

 • wzmocnienie konstrukcji do KR5 jezdni zachodniej wraz z pasami do skrętu, pomiędzy skrzyżowaniami z ul._ na długości 427 m,
 • wzmocnienie konstrukcji do KR5 jezdni wschodniej wraz z pasami do skrętu i zatokami autobusowymi: pomiędzy skrzyżowaniami z ul. _, na długości 741 m, za skrzyżowaniem z ul. _ na długości 80 m, spomiędzy skrzyżowaniami z ul._, na długości 630 m,
 • wymianę krawężników wzdłuż wzmacnianych jezdni oraz wykonanie oznakowania poziomego i korekta oznakowania pionowego wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu,
 • przebudowę kanalizacji deszczowej i odwodnienia jezdni,
 • przebudowę oświetlenia drogowego z wymianą słupów i źródła na energooszczędne oprawy ledowe ze sterowaniem -po wschodniej stronie pomiędzy skrzyżowaniami z ul. _, przebudowę chodnika na ciąg pieszo-rowerowy o zależnej od terenu szerokości 3, 5-4, 5 m,
 • po wschodniej stronie pomiędzy skrzyżowaniami z ul. _, częściową przebudowę ciągu pieszo -rowerowego z cząstkową naprawą,
 • likwidację kolizji sieci uzbrojenia terenu, -nasadzenia i trawniki z profilowaniem skarp.

Produktami projektu będą

 • Łączna długość zrekonstruowanych dróg (w km) 1,87
 • Długość zrekonstruowanych dróg - drogi wojewódzkie (w km) 1,87
 • Liczba wybudowanych / przebudowanych zatok autobusowych (w szt.) 4
 • Liczba wybudowanych / przebudowanych punktów oświetleniowych (w szt.) 104
 • Długość wybudowanych / przebudowanych ciągów pieszo-rowerowych (w km) 1,55
 • Liczba wybudowanych / wyremontowanych przejść dla pieszych (w szt.) 2
 • Długość wybudowanej / przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej (km) 2,34

Głównym celem realizowanego projektu pn. „...” jest poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i regionu. Realizacja projektu zapewni także osiągnięcie następujących celów szczegółowych: - usprawnienie powiązań układu transportowego miasta, a także powiązań regionalnych,

 • poprawa jakości połączeń komunikacyjnych a dzięki zastosowaniu cichej nawierzchni, także poprawa warunków ochrony środowiska,
 • zwiększenie wewnętrznej spójności komunikacyjnej z centrum miasta,
 • usprawnienie połączeń komunikacyjnych na terenie miasta i dzięki temu poprawę atrakcyjności komunikacyjnej, turystycznej i gospodarczej miasta,
 • skrócenie czasu podróży pasażerów i zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów w wyniku przebudowy istniejących odcinków.

Projekt obejmuje także przygotowanie dokumentacji (sporządzenie studium wykonalności, programu funkcjonalno-użytkowego oraz projektów budowlano - wykonawczych), a także realizację działań promocyjnych oraz zlecenie audytu zewnętrznego i nadzoru inwestorskiego.

Po zakończeniu realizacji projektu, właścicielem powstałej infrastruktury będzie Gmina _, zaś infrastrukturą będzie zarządzał Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu - jednostka budżetowa Gminy_. Wydatki ponoszone w związku z utrzymaniem projektu będą ponoszone z budżetu gminy, która co roku zabezpiecza środki na bieżące funkcjonowanie i remonty dróg, chodników, ścieżek rowerowych, placów, mostów i skwerów. Zrealizowana inwestycja nie będzie wykorzystywana przez Gminę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma możliwość prawną odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu „...” na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)...

Zdaniem Gminy realizacja projektu nie służy czynnościom opodatkowanym, a Gmina na podstawie następujących obowiązujących przepisów nie ma prawnych możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu:

 1. zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność;
 2. zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142,1591 z późn. zm. do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów;
 3. zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, które w szczególności obejmują m.in. sprawy ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody oraz gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
 4. zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) nie uznaje się za podatnika organu władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilno- prawnych;
 5. zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

Z powołanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku, skoro – jak wskazała we wniosku – poniesione w ramach projektu wydatki nie służą sprzedaży opodatkowanej. Gminie nie przysługuje również zwrot podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wskazanymi w powołanym rozporządzeniu.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odzyskanie
ITPP2/4512-402/15/AJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.