ITPP1/4512-358/16/BS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Brak możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 maja 2016 r. (data wpływu 24 maja 2016 r.), uzupełnionym w dniu 28 czerwca 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 28 czerwca 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jako czynny płatnik podatku od towarów i usług realizowała projekt pod nazwą: „....”.

Zakres rzeczowy projektu.

Przedmiotem projektu była budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury.

Zakres inwestycji obejmował: roboty budowlane, ziemne, betoniarskie, zbrojarskie, murarskie, ciesielskie, izolacyjne, dekarskie, posadzkarskie, murarskie, wykonanie ścianek i okładzin z płyt gipsowo-kartonowych, tynkarskie, wykonanie okładzin ścian płytkami glazurowanym i zabytkowa boazeria, malarskie, konserwatorskie, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, kowalsko-ślusarskie, instalacyjne oraz drogowe.

Zakres robót instalacyjnych:

instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, wentylacyjna, co. i węzeł co., przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią, instalacje elektryczne silnoprądowe i słaboprądowe oraz oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego. Zasadnicza bryła budynku wykonana została z cegły ceramicznej w wątku głównym, wykształcona na planie dwutraktowego prostokąta 16.3 x 11.3 m, dłuższym bokiem zorientowanego na kierunku wschód-zachód, z ryzalitem na ścianie środkowej w elewacji wschodniej o głębokości 0,9 m.

Zostały wykonane przeciwwodne, przeciwwilgociowe, paraizolacje, izolacje termiczne oraz akustyczne przy użyciu folii paroprzepuszczalnej zbrojonej oraz papy termozgrzewalnej do izolacji posadzek i ścian fundamentowych. Zostanie odtworzone zabytkowe pokrycie łupkiem naturalnym dachu bryły głównej budynku oraz na daszkach wystawek dachowych. Zadaszenia płaskie nad aneksami zachodnimi pokryte zostały papą termozgrzewalną wierzchniego krycia. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe zostały wykonane z blachy miedzianej. W obiekcie wykonano posadzki terakotowe na kleju i podłogi z klepki parkietowej z drewna twardego. W ramach projektu dokonano również zakupu wyposażenia (m.in. komputery, oprogramowanie studyjne, stół mikserski, mikrofony, okablowanie, monitory studyjne aktywne, kolumny odsłuchowe, instrumenty muzyczne, meble, urządzenia biurowe).

Cel projektu.

Realizacja projektu polegającego na budowie siedziby instytucji kultury i jej wyposażeniu była odpowiedzią na zidentyfikowane problemy i potrzeby w zakresie budowy nowej oferty turystycznej, związanej z wydarzeniami historycznymi.

Przyczynia się do rozszerzenia oferty kulturalnej i edukacyjnej i budowy tożsamości kulturowej mieszkańców oraz wzmocnienia potencjału turystycznego miasta. Realizacja projektu udostępniła na działania kulturalne nowe powierzchnie, umożliwiła rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej oraz stworzenie nowych produktów turystycznych powiązanych z wydarzeniami historycznymi podregionu.

W wyniku realizacji projektu zaoferowane zostały nowe produkty turystyczne takie, jak:

  • Festiwal ... (poszerzony o akcenty międzynarodowe oraz udział grup odtwórstwa historycznego z Rosji, Białorusi, Ukrainy, Danii i Niemiec);
  • Festiwal .... (poszerzony o formułę międzynarodowych warsztatów muzycznych oraz udział większej ilości zespołów z kraju i za granicy m.in. Rosji, Norwegii, Niemiec;
  • Fabryka dźwięku (miejsce spotkań dla polskich i zagranicznych zespołów muzycznych obejmujących m.in. salę prób oraz studio nagrań);
  • Fabryka ruchu (miejsce spotkań polskich i zagranicznych grup teatralnych kuglarskich i cyrkowych prowadzących międzykulturowe i międzynarodowe projekty, warsztaty, wystawy i pokazy).

Uzyskane dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej nie jest pomocą bezzwrotną, o której mowa w rozdziale IV rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 212, poz. 1336)

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że zakupy towarów i usług dokonywane w związku z realizacją projektu nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa możliwe było odzyskanie podatku naliczonego przez beneficjenta w odniesieniu do kosztów projektu uznanych za wydatki kwalifikowane tj. w zakresie: robót budowlanych, zagospodarowania terenu, w tym mała architektura, pozostałych robót w tym: renowacja stolarki, prace konserwatorskie, instalacje wod.-kan., węzeł ciepłowniczy i instalacja grzewcza, instalacja wentylacyjna, roboty elektryczne, promocja projektu, wyposażenie pracowni MDK, studium wykonalności, dokumentacja techniczna...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zgodnie z wytycznym w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, co do zasady każdy projekt współfinansowany ze środków funduszy w ramach RPO na lata 2007-2013 powinien zachować trwałość przez okres 5 lat od daty finansowego zakończenia Projektu, czyli od daty poniesienia ostatniego wydatku w ramach projektu (dokonanie przez Beneficjenta zapłaty na podstawie ostatniej faktury/innego dowodu księgowego o równoważnej wartości dowodowej, dotyczącej wydatków kwalifikowanych poniesionych w ramach projektu). Pojęcie „trwałości projektu” rozumiane jest jako niepoddanie projektu tzw. znaczącej modyfikacji tj.:

  • modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny,

oraz

  • wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej. W związku z powyższym zarówno w okresie pierwszych pięciu lat, jak i w następnych latach eksploatacji projektu, właścicielem jest będzie Beneficjent (tj. Gmina Miasto na prawach powiatu) który będzie ponosił koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją ścieżek rowerowych objętych zakresem rzeczowym projektu. Zarządzającym obiektem jest Młodzieżowy Dom Kultury, który jest instytucją kultury będącą jednostką budżetową miasta. Jednostka ta nie prowadzi działalności odpłatnej związanej z poniesionymi nakładami.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odzyskania przez beneficjenta podatku naliczonego, w odniesieniu do wskazanych w pytaniu kosztów projektu, wynikającego z realizacji opisanego projektu. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, co do zasady realizowany projekt musi zachować trwałość przez okres 5 lat od daty zakończania realizacji inwestycji określonej w umowie dofinansowania projektu. Nie może tez zostać poddany znaczącej modyfikacji, mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu.

Infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu stanowi majątek Gminy.

W związku z tym, Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego związanego z jego realizacją. Podatek VAT został uwzględniony we wniosku aplikacyjnym projektu jako koszt kwalifikowany, czyli niemożliwy do odzyskania w odniesieniu do kosztów projektu uznanych przez Instytucję Zarządzającą za kwalifikowane. W odniesieniu do kosztów projektu uznanych przez Instytucję Zarządzająca za koszty niekwalifikowane, podatek VAT został uwzględniony również jako koszt niekwalifikowany. W 2010 i 2011 r. odzyskano podatek VAT od kosztów dot. przyłącza wod.-kan. przekazanego aportem do spółki komunalnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., stanowiących wydatek niekwalifikowany projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710). Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikająca z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru i usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Analiza przedstawionego opisu sprawy oraz treści powołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że nie został spełniony warunek, o którym mowa w wyżej cyt. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż – jak przedstawiono w opisie stanu faktycznego – towary i usługi nabywane w ramach ww. projektu nie służą sprzedaży opodatkowanej. W konsekwencji Wnioskodawcy, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją tego projektu. Wnioskodawcy nie przysługuje również prawo do zwrotu podatku naliczonego, gdyż dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w powołanym rozporządzeniu.

Jednocześnie informuje się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygnięcia kwestii możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, albowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja została wydana na podstawie przedstawionych we wniosku okoliczności, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, to interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r. poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.