ITPP1/443-570/12/JJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Brak prawa do odzyskania podatku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2012 r. (data wpływu 15 maja 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn.: „D.” — jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 maja 2012 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca, którego jedynym przedmiotem działalności jest specjalistyczna praktyka lekarska, tj. usługi medyczne zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 i pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług, jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony. Wnioskodawca uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na realizację projektu pn.: „D.” (nr umowy ...) na zakup aparatu rentgenowskiego, automatu do wywoływania zdjęć oraz stołu operacyjno-zabiegowego. Całkowita wartość projektu stanowi kwotę 120.903,56 zł, a wartość wydatków kwalifikowanych 60.451,78 zł - poziom dofinansowania z UE 50%; termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu - do dnia 30 czerwca 2009 r. Wszystkie wymienione środki trwałe są wykorzystywane do świadczenia usług medycznych. Wydatki poniesione w trakcie realizacji projektów są udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę. W związku z realizacją powyższego projektu Wnioskodawca wnioskował o uznanie podatku VAT od zakupu środków trwałych objętych projektem za wydatki kwalifikowane. Okoliczność ta spowodowała, że Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia pisemnej interpretacji prawa podatkowego (trzy lata po zakończeniu projektu) stwierdzającej brak możliwości odzyskania podatku VAT do zakupu tych środków. W trakcie realizacji projektu Wnioskodawca działał pod nazwą: „L.” Spółka Cywilna ...” i na taką nazwę zostały wystawione wszystkie faktury dotyczące projektu. W dniu 22 września 2011 r. wspólnicy przekształcili firmę w spółkę partnerską i obecnie działa pod nazwą: „L. Sp. p.”, wprowadzając stosowną zmianę do umowy o dofinansowanie. Lecznica w dalszym ciągu świadczy usługi medyczne oraz współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia. Majątek nabyty w dotacji stanowi majątek partnerów.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy podatek VAT wykazany w fakturach za zakup sprzętu medycznego może być odliczony? Czy Spółka spełnia warunki do zwrotu w jakiejkolwiek formie podatku naliczonego z tytułu dokonanych zakupów?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku realizowanego projektu, VAT jest kosztem kwalifikowanym. Poprawność uznania podatku VAT jako kosztu kwalifikowanego wynika z przepisów podatkowych unijnych i krajowych oraz wydanych na ich podstawie wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków stanowiących załącznik do regulaminu konkursu. Zgodnie z tymi przepisami podatek od towarów i usług (VAT) może być uznany za wydatek kwalifikowalny tylko wtedy, gdy został faktycznie poniesiony przez beneficjenta oraz beneficjent nie ma prawnej możliwości jego odzyskania. Możliwość odzyskania VAT należy rozpatrywać na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Biorąc pod uwagę fakt, że usługi medyczne na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 i pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług są zwolnione od podatku od towarów i usług, to Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, ani też do jego zwrotu. W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Wnioskodawca wskazuje, iż żadne obowiązujące przepisy krajowe nie pozwalają odzyskać VAT w jakiejkolwiek formie. W przypadkach dokonywania zakupów inwestycyjnych, a następnie wykorzystania ich do wykonywania czynności zwolnionych od VAT, należny podatek od towarów i usług nie wystąpi. Dlatego też podmiot korzystający z funduszy pomocowych w celu dokonywania tych zakupów inwestycyjnych, nie nabędzie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 201lr., Nr 177, poz. 1054), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 88 ust. 4 tej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z powyższego wynika, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany wyłącznie z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji, jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W obowiązującym w okresie od dnia 1 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336) w rozdziale 8 przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 8 tego rozporządzenia.

Wskazać należy, iż w kolejno obowiązujących rozporządzeniach Ministra Finansów:

  • z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 ze zm.),
  • z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649 ze zm.),

jak również w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73 poz. 392 ze zm.), powyższe regulacje zostały zawarte w identycznym brzmieniu (rozdział 9).

Z treści złożonego wniosku wynika, że Spółka zrealizowała projekt pn.: „D.” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Spółka, w ramach prowadzonej działalności świadczy wyłącznie usługi medyczne zwolnione od podatku od towarów i usług (na podstawie art. 43 ust. l pkt 18 i pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług). W ramach projektu dokonano zakupu aparatu rentgenowskiego, automatu do wywoływania zdjęć oraz stołu operacyjno - zabiegowego. Z treści wniosku wynika, iż realizacja działania ma związek wyłącznie z czynnościami zwolnionymi.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, iż z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, w świetle powołanego art. 86 ust. 1 ustawy, Spółka nie ma prawa do odliczenia podatku od towarów i usług od poniesionych wydatków w związku z realizacją przedmiotowego projektu, albowiem zakupy te służą wykonywaniu czynności zwolnionych od podatku. Spółce nie przysługuje również prawo do zwrotu podatku przy opisanym zakupie, gdyż środki otrzymane na jego realizację nie są środkami bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w powołanych rozporządzeniach.

Końcowo należy zaznaczyć, iż mniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii dotyczącej prawidłowości zastosowania zwolnienia dla świadczonych usług. Tym samym w niniejszej interpretacji, jako element stanu faktycznego przyjęto, że wykonywane przez Spółkę czynności korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Jednocześnie informuje się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1,10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi — Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.