ITPP2/443-97/14/RS | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
ITPP2/443-97/14/RSinterpretacja indywidualna
  1. fundusz unijny
  2. odzyskanie podatku naliczonego
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 3 stycznia 2014 r. (data wpływu 27 stycznia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 stycznia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawę ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20 poz. 104, z póżn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873, z póżn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 64 poz. 427). Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, aktywizującym społeczność gminy, powiatu a być może w przyszłości nawet województwa. Czynnie działa na rzecz społeczności lokalnej. Dzięki działaniom mieszkańcy uczestniczą w wielu imprezach kulturowych, warsztatach, wydarzeniach historycznych i mają okazję na wspólną integrację. Wychodząc na przeciw powyższym problemom projekt zakłada organizację kursu gotowania oraz cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi N. i okolic, które przyczynią się do eliminowania ww. słabych stron i realizacji celów LSR.

Doposażenie świetlicy wiejskiej w zaplecze gastronomiczne - organizacja kursu gotowania:

W ramach zadania Stowarzyszenie planuje zakup: talerzy płaskich, głębokich i deserowych, sztućców, szklanek, literatek, podgrzewaczy, garnków, brytfan, patelni, tortownic, chochli, łopatek drewnianych, tac nierdzewnych, tasaków, półmisków, misek metalowych i plastikowych, desek do krojenia i blachy do ciast. Planuje również zakup sprzętu kuchennego: czajnika bezprzewodowego i kuchenki gazowej. W ramach kursu uczestnicy wg tradycyjnych przepisów nauczą się gotować m.in.: bigos, flaki, pierogi ruskie, pierogi z kapustą i grzybami, zrazy, mielone z kapustą, krokiety i kotlety schabowe. Do organizacji kursu niezbędny jest zakup art. spożywczych: mięso, przyprawy, warzywa i owoce. Kurs gotowania zakończy się uroczystym podsumowaniem.

Organizacja imprez integracyjnych:

W ramach zadania Stowarzyszenie planuje organizację 3 imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi N. oraz okolic. Celem zadania jest aktywizacja i integracja środowiska lokalnego w zakresie różnorodnych form spędzania wolnego czasu oraz wzmocnienie więzi rodzinnych. Zorganizowane zostaną następujące imprezy:

  • Dzień dziecka – impreza przeprowadzona zostanie w ... parku w miejscowości N. Uczestnikami zabawy będą mieszkańcy ww. miejscowości i okolic. Stowarzyszenie planuje przeprowadzenie konkursów plastycznych, muzycznych i sportowych z nagrodami dla dzieci oraz dorosłych, w ramach których rozdanych zostanie 20 nagród. Będą to: książki, art. papiernicze. plastyczne, sportowe i kubki. Wynajęty zostanie zespół wokalno- instrumentalny z repertuarem dziecięcym oraz zapewniony zostanie poczęstunek w formie pieczonych kiełbasek. Udział w imprezie weźmie ok.100 osób.
  • Zakończenie lata – impreza przeprowadzona zostanie w ... parku w miejscowości N. Uczestnikami zabawy będą mieszkańcy ww. miejscowości i okolic. Stowarzyszenie planuje przeprowadzenie konkursów plastycznych, muzycznych i sportowych z nagrodami dla dzieci oraz dorosłych, w ramach których rozdanych zostanie 20 nagród. Będą to: książki, art. papiernicze, plastyczne, sportowe i kubki. Wynajęty zostanie zespół wokalno- instrumentalny z repertuarem tanecznym oraz zapewniony zostanie poczęstunek w formie pieczonych kiełbasek. Udział w imprezie weźmie ok.100 osób.
  • Mikołajki – impreza przeprowadzona zostanie w świetlicy wiejskiej w miejscowości N. Uczestnikami zabawy będą dzieci zamieszkujące ww. miejscowość i okolicy. W ramach zabawy przeprowadzone zostaną liczne konkursy sportowe, muzyczne, plastyczne z nagrodami dla wszystkich dzieci uczestniczących w imprezie oraz przygotowane paczki, w których znajdować się będą łakocie. W ramach niespodzianki dla dzieci planuje się występ grupy teatralnej z bajką, w której akcje zostaną zaangażowane także dzieci. Grupa teatralna poprowadzi również kilka konkursów. W imprezie weźmie udział ok. 40 dzieci. Będzie to impreza ogólnodostępna.

Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez wsparcia PROW. Projekt jest w trakcie realizacji, jego rozliczenie planowane jest na wrzesień 2014 r. Wymienione działania są spójne z przedmiotowym działaniem Stowarzyszenia, które nie otrzyma z tytułu realizacji projektów żadnych profitów, nie będzie prowadzona sprzedaż podczas festynu. Pozyskane w ramach pomocy środki nie będą środkami bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w par. 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie ma prawo do odzyskania podatku naliczonego związanego z wyżej wymienionymi zakupami w zakresie realizacji zadania w ramach osi 4 Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku na podstawie art. 86 ust. l ustawy o podatku od towarów i usług. Dokonane zakupy nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną. Nie ma możliwości odzyskania podatku, gdyż pozyskane środki nie będą środkami bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w paragrafie 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Realizacja projektu, objętego PROW nie ma związku ze sprzedażą opodatkowaną i dlatego też nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego określonego na fakturach zakupu materiałów i usług z tytułu poniesionych kosztów związanych z tym zadaniem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu wynika, że kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 88 ust. 4 powołanej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Powołane przez Stowarzyszenie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 247, z późn. zm.), które obowiązywało do dnia 31 grudnia 2013 r., regulowało tę kwestię w analogiczny sposób w rozdziale 9 i § 8 ust. 3 i 4.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz powołanych regulacji prowadzi do stwierdzenia, że w związku z faktem, że Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług a dokonane zakupy – jak wynika z treści wniosku - nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi, nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację przedmiotowego projektu.

Nie przysługuje również prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w § 8 ust. 3 i 4 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi –Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

fundusz unijny
ITPP3/443-40/14/MD | Interpretacja indywidualna

odzyskanie podatku naliczonego
ITPP1/443-1280/12/BK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.