ITPP2/443-97/14/RS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 3 stycznia 2014 r. (data wpływu 27 stycznia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 stycznia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawę ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20 poz. 104, z póżn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873, z póżn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 64 poz. 427). Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, aktywizującym społeczność gminy, powiatu a być może w przyszłości nawet województwa. Czynnie działa na rzecz społeczności lokalnej. Dzięki działaniom mieszkańcy uczestniczą w wielu imprezach kulturowych, warsztatach, wydarzeniach historycznych i mają okazję na wspólną integrację. Wychodząc na przeciw powyższym problemom projekt zakłada organizację kursu gotowania oraz cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi N. i okolic, które przyczynią się do eliminowania ww. słabych stron i realizacji celów LSR.

Doposażenie świetlicy wiejskiej w zaplecze gastronomiczne - organizacja kursu gotowania:

W ramach zadania Stowarzyszenie planuje zakup: talerzy płaskich, głębokich i deserowych, sztućców, szklanek, literatek, podgrzewaczy, garnków, brytfan, patelni, tortownic, chochli, łopatek drewnianych, tac nierdzewnych, tasaków, półmisków, misek metalowych i plastikowych, desek do krojenia i blachy do ciast. Planuje również zakup sprzętu kuchennego: czajnika bezprzewodowego i kuchenki gazowej. W ramach kursu uczestnicy wg tradycyjnych przepisów nauczą się gotować m.in.: bigos, flaki, pierogi ruskie, pierogi z kapustą i grzybami, zrazy, mielone z kapustą, krokiety i kotlety schabowe. Do organizacji kursu niezbędny jest zakup art. spożywczych: mięso, przyprawy, warzywa i owoce. Kurs gotowania zakończy się uroczystym podsumowaniem.

Organizacja imprez integracyjnych:

W ramach zadania Stowarzyszenie planuje organizację 3 imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi N. oraz okolic. Celem zadania jest aktywizacja i integracja środowiska lokalnego w zakresie różnorodnych form spędzania wolnego czasu oraz wzmocnienie więzi rodzinnych. Zorganizowane zostaną następujące imprezy:

  • Dzień dziecka – impreza przeprowadzona zostanie w ... parku w miejscowości N. Uczestnikami zabawy będą mieszkańcy ww. miejscowości i okolic. Stowarzyszenie planuje przeprowadzenie konkursów plastycznych, muzycznych i sportowych z nagrodami dla dzieci oraz dorosłych, w ramach których rozdanych zostanie 20 nagród. Będą to: książki, art. papiernicze. plastyczne, sportowe i kubki. Wynajęty zostanie zespół wokalno- instrumentalny z repertuarem dziecięcym oraz zapewniony zostanie poczęstunek w formie pieczonych kiełbasek. Udział w imprezie weźmie ok.100 osób.
  • Zakończenie lata – impreza przeprowadzona zostanie w ... parku w miejscowości N. Uczestnikami zabawy będą mieszkańcy ww. miejscowości i okolic. Stowarzyszenie planuje przeprowadzenie konkursów plastycznych, muzycznych i sportowych z nagrodami dla dzieci oraz dorosłych, w ramach których rozdanych zostanie 20 nagród. Będą to: książki, art. papiernicze, plastyczne, sportowe i kubki. Wynajęty zostanie zespół wokalno- instrumentalny z repertuarem tanecznym oraz zapewniony zostanie poczęstunek w formie pieczonych kiełbasek. Udział w imprezie weźmie ok.100 osób.
  • Mikołajki – impreza przeprowadzona zostanie w świetlicy wiejskiej w miejscowości N. Uczestnikami zabawy będą dzieci zamieszkujące ww. miejscowość i okolicy. W ramach zabawy przeprowadzone zostaną liczne konkursy sportowe, muzyczne, plastyczne z nagrodami dla wszystkich dzieci uczestniczących w imprezie oraz przygotowane paczki, w których znajdować się będą łakocie. W ramach niespodzianki dla dzieci planuje się występ grupy teatralnej z bajką, w której akcje zostaną zaangażowane także dzieci. Grupa teatralna poprowadzi również kilka konkursów. W imprezie weźmie udział ok. 40 dzieci. Będzie to impreza ogólnodostępna.

Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez wsparcia PROW. Projekt jest w trakcie realizacji, jego rozliczenie planowane jest na wrzesień 2014 r. Wymienione działania są spójne z przedmiotowym działaniem Stowarzyszenia, które nie otrzyma z tytułu realizacji projektów żadnych profitów, nie będzie prowadzona sprzedaż podczas festynu. Pozyskane w ramach pomocy środki nie będą środkami bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w par. 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie ma prawo do odzyskania podatku naliczonego związanego z wyżej wymienionymi zakupami w zakresie realizacji zadania w ramach osi 4 Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku na podstawie art. 86 ust. l ustawy o podatku od towarów i usług. Dokonane zakupy nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną. Nie ma możliwości odzyskania podatku, gdyż pozyskane środki nie będą środkami bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w paragrafie 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Realizacja projektu, objętego PROW nie ma związku ze sprzedażą opodatkowaną i dlatego też nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego określonego na fakturach zakupu materiałów i usług z tytułu poniesionych kosztów związanych z tym zadaniem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu wynika, że kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 88 ust. 4 powołanej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Powołane przez Stowarzyszenie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 247, z późn. zm.), które obowiązywało do dnia 31 grudnia 2013 r., regulowało tę kwestię w analogiczny sposób w rozdziale 9 i § 8 ust. 3 i 4.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz powołanych regulacji prowadzi do stwierdzenia, że w związku z faktem, że Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług a dokonane zakupy – jak wynika z treści wniosku - nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi, nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację przedmiotowego projektu.

Nie przysługuje również prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w § 8 ust. 3 i 4 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi –Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.