ITPP2/443-1315a/11/AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Odzyskanie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 15 września 2011 r. (data wpływu 19 września 2011 r.), uzupełnionym w dniu 17 listopada 2011 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu p.n. "P."- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2011 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 17 listopada 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu p.n. "P.".

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu, został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, a Jego członkowie pełnią wszystkie funkcje społecznie. W zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 zrealizowało tzw. mały projekt, w ramach którego zagospodarowano centrum wsi, ustawiono dwie wiaty - przystankową i na pojemniki na surowce wtórne, wybrukowano skwer, posadzono rośliny, ustawiono ławki i śmietniki. Zakupiono również stół parkowy do tenisa stołowego, który ustawiono na wybrukowanym placyku na placu zabaw, gdzie stanęły również ławki. Zabezpieczono także teren plaży wiejskiej przed wjeżdżaniem na nią samochodami poprzez zabetonowanie słupków blokujących wjazd. Projekt miał charakter działań na rzecz lokalnej społeczności i nie generuje dochodu. Został zakończony i obecnie jest rozliczany.

W związku z powyższym, w uzupełnieniu wniosku, zadano pytanie sprowadzające się do kwestii.

Czy w związku z realizacją ww. projektu podatek naliczony może zostać odzyskany...

Zdaniem Wnioskodawcy, stwierdzającego, że w świetle zapisów art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie jest podatnikiem VAT i nie figuruje w rejestrze czynnych podatników podatku od towarów i usług, nie przysługuje prawo do zwrotu podatku naliczonego opłaconego w fakturach kosztowych. W związku z tym podatek ten jest kosztem kwalifikowanym, o ile wydatek potwierdzony fakturą jest kosztem kwalifikowalnym projektu realizowanego przez Stowarzyszenie. Podatek od towarów i usług w przypadku zrealizowanego małego projektu PROW 2007-2013 jest kosztem kwalifikowalnym, ponieważ Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie ma żadnej możliwości odzyskania zapłaconego podatku (faktury „zakupowe” związane z realizacją projektu).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W świetle ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Stosownie do treści art. 88 ust. 4 ww. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Brzmienie cyt. wyżej przepisów wskazuje, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi oraz w sytuacji, gdy towary i usługi zostały nabyte przez podmiot inny niż podatnik VAT czynny (z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustawie).

W rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy tego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 9 tego rozporządzenia.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Stowarzyszenie, niebędące podatnikiem podatku od towarów i usług, zrealizowało - w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - tzw. mały projekt, w ramach którego zagospodarowano centrum wsi (ustawiono dwie wiaty, ławki i śmietniki, wybrukowano skwer, posadzono rośliny, zakupiono stół parkowy do tenisa stołowego). Zabezpieczono również teren plaży wiejskiej przed wjeżdżaniem na nią samochodami, poprzez zabetonowanie słupków blokujących wjazd. Projekt miał charakter działań na rzecz lokalnej społeczności i nie generuje dochodu.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy należy stwierdzić, że Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nie jest zarejestrowane jako podatnik VAT czynny, a zakupy dokonane w ramach realizacji projektu nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych.

Ponadto nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu tego podatku na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia Ministra Finansów, gdyż z treści wniosku wynika, iż środki o które się ubiega Stowarzyszenie, nie są środkami wymienionymi w § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia.

Podkreślenia wymaga fakt, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Końcowo informuje się, że kwestia dotycząca odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektów: „K.” oraz „K.”, została rozstrzygnięta w interpretacjach indywidualnych o nr: ITPP2/443-1315b/11/AW i ITPP2/443-1315c/11/AW.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.