ITPP1/4512-25/16/EA | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia ... grudnia 2015 r. (data wpływu ... stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu ... stycznia 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina Miasto .... jest czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług i realizuje projekt pod tytułem: „.....”.

Przedsięwzięcie objęte projektem obejmuje dwa zadania realizowane w ramach odrębnych kontraktów. Zakres rzeczowy zadania nr 1 obejmował: montaż kamer wizyjnych monitoringu miejskiego na istniejących słupach monitoringu zlokalizowanych przy skrzyżowaniu ulic ........ W ramach zadania nr 1 istniejący system monitoringu ulicznego miasta został rozbudowany o sześć kamer, które zainstalowano na istniejącej infrastrukturze – słupach monitoringu. Oprócz instalacji sześciu nowych kamer, dodatkowo została przeprowadzona wymiana dwóch istniejących kamer. Wymiana istniejących kamer została uznana za koszt niekwalifikowany w ramach przedmiotowego projektu, gdyż działanie to nie jest elementem rozbudowy istniejącego systemu o nowe punkty (zgodnie z zapisami w ......).

Zadanie nr 2 obejmuje instalację kamer monitoringu ulicznego w trzech różnych lokalizacjach na terenie miasta ......., w tym trzech różnych obszarach poddanych rewitalizacji. W ramach Zadania nr 2 istniejący system monitoringu ulicznego miasta został rozbudowany o trzy nowe punkty kamerowe. Oprócz działania polegającego na robotach budowlanych, dostawie wraz z montażem kamer, dodatkowo w ramach kosztów uznanych za kwalifikowane, realizowano tu również zadanie polegające na wyposażeniu centrów dozoru oraz zarządzania monitoringiem dla obsługi nowo zamontowanych kamer. W ramach zadania nr 2 zrealizowano trzy punkty kamerowe z przyłączami: 1) skrzyżowanie ulic ....., 2) skrzyżowanie ulic ......., 3) ulica ........

Rzeczowa realizacja zadań inwestycyjnych zakończyła się w 2013 roku.

Głównym celem projektu jest wzrost bezpieczeństwa publicznego na terenach rewitalizowanych ..... objętych rozbudową systemu monitoringu ulicznego o dziewięć urządzeń monitoringowych w latach 2012-2015. Prowadzenie bieżącej obserwacji przestrzeni w obszarze zasięgu kamer umożliwia zarejestrowanie czynów karalnych i identyfikację sprawców. Objęcie systemem monitoringu czterech obszarów rewitalizowanych o wysokich wskaźnikach przestępczości prowadzi również do zniwelowania wielu zachowań patologicznych i przyczyni się do powstrzymania dalszej degradacji społecznej tych obszarów.

Właścicielem infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu jest beneficjent – Gmina Miasta ..... Powstałą w wyniku realizacji Projektu infrastrukturą zarządza beneficjent – środki finansowe na te cele pochodzą z budżetu miasta. Uzyskane dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej nie jest pomocą bezzwrotną, o której mowa w rozdziale VI rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 212, poz. 1336).

Gmina Miasto ...... jako płatnik podatku od towarów i usług nie będzie świadczyła w zakresie danego projektu żadnych czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa możliwe będzie odzyskanie podatku naliczonego przez beneficjenta...

Zdaniem Wnioskodawcy nie ma możliwości odzyskania przez beneficjenta w całości podatku naliczonego wynikającego z realizacji opisanego projektu. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ......, co do zasady realizowany projekt musi zachować trwałość przez okres 5 lat od daty zakończenia finansowej realizacji określonej w umowie dofinansowania projektu. Nie może też zostać poddany znaczącej modyfikacji, mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu. Infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu stanowi majątek Gminy.

W związku z tym Gmina, jako beneficjent dofinansowania projektu nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego związanego z jego realizacją.

Podatek od towarów i usług został uwzględniony we wniosku aplikacyjnym projektu jako koszt kwalifikowany, czyli niemożliwy do odzyskania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy).

Z powołanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Uprzednio powyższa kwestia była uregulowana w analogiczny sposób w:

  • rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 247 ze zm.), które obowiązywało od dnia 6 kwietnia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Gmina zrealizowała projekt pn. „.....”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje montaż kamer wizyjnych monitoringu miejskiego na istniejących słupach monitoringu zlokalizowanych przy skrzyżowaniach oraz instalację kamer monitoringu ulicznego w trzech różnych lokalizacjach na terenie miasta. Rzeczowa realizacja zadań inwestycyjnych zakończyła się w 2013 roku. Głównym celem projektu jest wzrost bezpieczeństwa publicznego na terenach rewitalizowanych .... objętych rozbudową systemu monitoringu ulicznego o dziewięć urządzeń monitoringowych w latach 2012-2015.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że skoro jak wynika z wniosku, zrealizowane zakupy nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych, to w świetle brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki.

Z wniosku nie wynika również, aby środki, które Gmina otrzymała na dofinansowanie zakupów, były środkami bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w powołanych rozporządzeniach. Zatem Gminie nie przysługuje również zwrot podatku naliczonego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ......, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.