ITPP1/4512-24/16/EA | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Prawo do odzyskania podatku naliczonego z tytulu poniesionego wydatku zwiazanego z realizacja projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b ? 1 i ? 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz ? 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowaznienia do wydawania interpretacji przepisow prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy dzialajacy w imieniu Ministra Finansow stwierdza, ze stanowisko ? przedstawione we wniosku z dnia ? grudnia 2015 r. (data wplywu ? stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisow prawa podatkowego dotyczacej podatku od towarow i uslug w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytulu poniesionego wydatku zwiazanego z realizacja projektu ? jest prawidlowe.

UZASADNIENIE

W dniu ? stycznia 2016 r. zostal zlozony wniosek o wydanie interpretacji przepisow prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczacej podatku od towarow i uslug w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytulu poniesionego wydatku zwiazanego z realizacja projektu.

We wniosku przedstawiono nastepujacy stan faktyczny.

Gmina jest czynnym ?platnikiem? podatku od towarow i uslug i zrealizowala projekt pod tytulem: ??.?.

Realizacja projektu przyczynila sie do stworzenia spojnego systemu sciezek rowerowych w polnocnej i polnocno-wschodniej czesci ?.., od ul. ?.. do ul. ?.., ktore zostaly zrealizowane w latach poprzedzajacych realizacje projektu, z czesciowym dofinansowaniem ze srodkow zewnetrznych) do ul. ??.. ? dzielnicy ?...

W sklad nowo stworzonego systemu wchodza ciagi rowerowo-piesze zrealizowane w ramach nastepujacych zadan:

 1. ciag w ul. ?.. na odcinku od ul. ?.. do rzeki ?. ? dl. sciezki 284,2m,
 2. ciag w ul. ?? od rzeki ?. do skrzyzowania ul. ?.. z ul. ?? (dzielnica ?..) ? dl. sciezki 800m,
 3. ciag w ul. ?.. na odcinku od ul. ?? do ul. ??. ? dl. sciezki 180m,
 4. ciag w ul. ?? na odcinku od ul. ?? do wjazdu na parking przy ?.. ? dl. sciezki 521,5m,
 5. ciag w ul. ?.. ? II etap zadania z pkt 4 ? kontynuacja ciagu od wjazdu na parking przy ?.. do zjazdu w ul. ?? ? dl. sciezki 170m.

Lacznie w ramach projektu powstalo 1955,7m nowych ciagow rowerowo-pieszych, ktore wioda od drogi wojewodzkiej nr ?. (ul. ?..), poprzez ul. ??, ??. w strone Parku ?? i dalej do miejscowosci nadzalewowych.

Realizacja dzialan wchodzacych w sklad projektu przyczyni sie do stworzenia kompleksowego systemu sciezek rowerowych i pieszych, by w maksymalnym stopniu wykorzystac istniejace mozliwosci miasta do rozwoju turystyki aktywnej ? rowerowej oraz pieszej, a tym samym doprowadzic do wzrostu potencjalu turystycznego.

Celem strategicznym projektu jest wzrost potencjalu turystycznego ?.. wynikajacy z rozbudowanego systemu sciezek rowerowych.

Natomiast celem bezposrednim projektu sa:

  -
 • wysoka dostepnosc do sciezek rowerowych na terenie miasta poprzez budowe systemu ciagow rowerowo-pieszych w ul. ?? (poprzez ul. ?..) oraz ul. ?? do ?.,-
 • zapewniona spojnosc i ciaglosc systemu sciezek rowerowych na obszarze realizacji projektu,-
 • podniesiony poziom bezpieczenstwa infrastruktury turystycznej dla pieszych i rowerzystow wskutek odseparowania ich od ruchu pojazdow mechanicznych,-
 • wzrost nakladow na inwestycje w infrastrukture turystyczna.

Ponadto Wnioskodawca wskazal, ze majatek powstaly w ramach projektu, wiata przystankowa, zostala przekazana po zakonczeniu realizacji projektu aportem do spolki komunalnej, jaka jest Z. Sp. z o. o. w ??.

Uzyskane dofinansowanie z budzetu Unii Europejskiej nie jest pomoca bezzwrotna, o ktorej mowa w rozdz. VI Rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektorych przepisow Ustawy o podatku od towarow i uslug.

W zwiazku z powyzszym opisem zadano nastepujace pytanie.

Czy zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, poniesiony podatek naliczony, zwiazany z przekazaniem wiaty przystankowej aportem do spolki komunalnej miasta, bedzie mozliwy do odzyskania przez beneficjenta...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z ?Wytycznymi w sprawie ??., co do zasady kazdy projekt wspolfinansowany ze srodkow funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ??. powinien zachowac trwalosc przez okres 5 lat od daty finansowego zakonczenia projektu, czyli od daty poniesienia ostatniego wydatku w ramach projektu (dokonanie przez Beneficjenta zaplaty na podstawie ostatniej faktury/innego dowodu ksiegowego o rownowaznej wartosci dowodowej, dotyczacej wydatkow kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu). Pojecie ?trwalosci projektu? rozumiane jest jako niepoddanie projektu tzw. znaczacej modyfikacji, tj.:

 • modyfikacji majacej wplyw na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodujacej uzyskanie nieuzasadnionej korzysci przez przedsiebiorstwo lub podmiot publiczny;

oraz

 • wynikajacej ze zmiany charakteru wlasnosci elementu infrastruktury albo z zaprzestania dzialalnosci produkcyjnej.

W zwiazku z powyzszym, zarowno w okresie pierwszych pieciu lat, jak i w nastepnych latach eksploatacji projektu, wlascicielem i zarzadzajacym bedzie Gmina, ktora bedzie ponosila koszty zwiazane z utrzymaniem i eksploatacja drog objetych zakresem rzeczowym projektu.

Zdaniem Gminy, podatek VAT od majatku przekazanego aportem do spolek komunalnych jest mozliwy do odzyskania, a co za tym idzie nie powinien byc kosztem kwalifikowanym projektu. Rowniez koszt wiaty przystankowej zrealizowanej lacznie z ciagiem rowerowo-pieszym, niezwiazanej bezposrednio ze sciezkami rowerowymi jako infrastruktura kwalifikowana w ramach projektu, jest kosztem niekwalifikowanym. Do kosztow niekwalifikowanych bedzie rowniez zaliczala sie proporcjonalna czesc kosztu uslug inzyniera kontraktu, zwiazana z usunieciem wyzej wymienionych kolizji. Dzieki takiemu postepowaniu, Gmina uniknie podwojnego dofinansowania w odniesieniu do podatku VAT od robot aportowanych i proporcjonalnej czesci uslug Inzyniera Kontraktu.

Gmina Miasto ?.. na prawach powiatu wnoszac aport rzeczowy do spolek prawa handlowego i cywilnego otrzymuje w zamian udzialy (akcje) spolki o okreslonej wartosci nominalnej. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Finansow z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektorych przepisow ustawy o podatku od towarow i uslug ? Rozdzial 13 ? 38 do 30 grudnia 2008 r. wklady niepieniezne do spolek prawa handlowego i cywilnego byly objete zwolnieniem. W chwili obecnej dostawa towarow lub wykonanie uslug, jako aport jest rozliczane wedlug ogolnych zasad okreslonych w ustawie o podatku VAT, co oznacza, iz aport winien byc dokumentowany faktura sprzedazy, a stawka podatkowa wykazana na tej fakturze bedzie zalezna od tego, z jakim towarem lub usluga mamy do czynienia. Podstawa opodatkowania w kazdym aporcie niepienieznym bedzie obrot (art. 29 ust 1 ustawy o podatku VAT). W konsekwencji zmiany tych przepisow ?platnik? podatku VAT moze rozliczyc podatek zgodnie z art. 86 ustawy o podatku VAT z dnia 11.03.2004 tj. skorzystac z prawa do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego.

W swietle obowiazujacego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje sie za prawidlowe.

W mysl postanowien art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslug (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z pozn. zm.), w zakresie, w jakim towary i uslugi sa wykorzystywane do wykonywania czynnosci opodatkowanych, podatnikowi, o ktorym mowa w art. 15, przysluguje prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego, z zastrzezeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwote podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikajacych z faktur otrzymanych przez podatnika z tytulu nabycia towarow i uslug (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy).

Z powolanych przepisow wynika, ze prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego przysluguje wowczas, gdy zostana spelnione okreslone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarow i uslug oraz gdy towary i uslugi, z ktorych nabyciem podatek zostal naliczony, sa wykorzystywane do wykonywania czynnosci opodatkowanych. Warunkiem umozliwiajacym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest zwiazek zakupow z wykonywanymi czynnosciami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyzej zasada wyklucza zatem mozliwosc dokonania obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego zwiazanego z uslugami i towarami, ktore nie sa w ogole wykorzystywane do czynnosci opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynnosci zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegajacych temu podatkowi. Z powyzszych przepisow wynika, ze prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego przysluguje wowczas, gdy zostana spelnione okreslone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny podatnik podatku od towarow i uslug, a towary i uslugi, przy nabyciu ktorych podatek zostal naliczony, sa wykorzystywane do wykonywania czynnosci opodatkowanych.

W rozdziale 4 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca swiadczenia uslug oraz zwrotu podatku jednostce dokonujacej nabycia (importu) towarow i uslug (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656), przewidziano przypadki, w ktorych kwota podatku naliczonego moze byc zwrocona jednostce dokonujacej nabycia (importu) towarow lub uslug finansowanego ze srodkow bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powolanego rozporzadzenia okreslaja katalog srodkow, ktore stanowia ww. srodki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (? 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzacej ze zrodel, o ktorych mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania sie o zwrot podatku na podstawie przepisow zawartych w rozdziale 4 tego rozporzadzenia.

Uprzednio powyzsza kwestia byla uregulowana w analogiczny sposob w:

 • rozdziale 9 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektorych przepisow ustawy o podatku od towarow i uslug (Dz. U. z 2013 r., poz. 247 ze zm.), ktore obowiazywalo od dnia 6 kwietnia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r.

Zgodnie z dyspozycja art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslug (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarow i uslug podlegaja odplatna dostawa towarow i odplatne swiadczenie uslug na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawe towarow, o ktorej mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie sie przeniesienie prawa do rozporzadzania towarami jak wlasciciel (?).

W swietle art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy, przez swiadczenie uslug, o ktorym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie sie kazde swiadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemajacej osobowosci prawnej, ktore nie stanowi dostawy towarow w rozumieniu art. 7 (?).

Z powyzszych przepisow jednoznacznie wynika, ze opodatkowaniu podatkiem od towarow i uslug, zgodnie z zasada powszechnosci opodatkowania, podlegaja wszelkie transakcje, ktorych przedmiotem jest dostawa towarow lub swiadczenie uslug, pod warunkiem, ze sa one realizowane przez podatnikow w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach dzialalnosci gospodarczej w rozumieniu ustawy.

W sytuacji przekazania towarow w zamian za akcje lub udzialy, nalezy przyjac, ze czynnosc ta stanowi dostawe towarow (nastepuje przeniesienie prawa do rozporzadzania towarami jak wlasciciel). Nalezy przy tym zwrocic uwage na kwestie wystapienia odplatnosci (wynagrodzenia). Jezeli pomiedzy swiadczeniem a otrzymanym wynagrodzeniem istnieje bezposredni zwiazek, swiadczenie to stanowi czynnosc podlegajaca regulacjom ustawy o podatku od towarow i uslug. Wynagrodzenie nie musi byc w formie pienieznej, moze przybrac inna forme (np. dostawy towarow, papierow wartosciowych). Istotne jest jednak, aby wynagrodzenie bylo mozliwe do okreslenia w wartosciach pienieznych.

Z tresci zlozonego wniosku wynika, ze Wnioskodawca realizuje projekt pn.: ??..?, ktorego realizacja polega na stworzeniu spojnego systemu sciezek rowerowych. Majatek powstaly w ramach projektu, wiata przystankowa, zostala przekazana po zakonczeniu realizacji projektu aportem do spolki komunalnej. Watpliwosci Wnioskodawcy odnosza sie do kwestii, czy zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa poniesiony podatek naliczony z tytulu zakupu towarow zwiazanych z budowa wiaty przystankowej, bedzie mozliwy do odzyskania przez beneficjenta w zwiazku z przekazaniem wiaty aportem do spolki komunalnej miasta.

Majac na uwadze opis przedstawiony we wniosku zauwazyc trzeba, ze w sytuacji, gdy przedmiotem aportu sa towary w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT i czynnosc ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporzadzania tymi towarami jak wlasciciel, mamy do czynienia z odplatna dostawa towarow i w konsekwencji Wnioskodawcy bedzie przyslugiwalo prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikajacego z otrzymanych faktur VAT (dokumentujacych ponoszone wydatki na budowe wiaty przystankowej), zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarow i uslug. Z wniosku nie wynika rowniez, aby srodki, ktore Gmina otrzymala na dofinansowanie zakupow, byly srodkami bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o ktorych mowa w powolanych rozporzadzeniach. Zatem Gminie nie przysluguje rowniez zwrot podatku naliczonego.

Wskazac nalezy, iz niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii mozliwosci odliczenia innych wydatkow zwiazanych z realizacja ww. projektu, gdyz przedmiotem zapytania byla mozliwosc odliczenia tylko wydatkow poniesionych w zwiazku z budowa wiaty przystankowej.

Jednoczesnie nalezy zaznaczyc, ze organy podatkowe nie sa kompetentne do rozstrzygania kwestii mozliwosci zaliczania wartosci podatku od towarow i uslug do kosztow kwalifikowanych, poniewaz kwestie te rozstrzygaja przepisy regulujace zasady korzystania ze srodkow bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zaistnialego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowiazujacego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysluguje prawo do wniesienia skargi na niniejsza interpretacje przepisow prawa podatkowego z powodu jej niezgodnosci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w ???, po uprzednim wezwaniu na pismie organu, ktory wydal interpretacje ? w terminie 14 dni od dnia, w ktorym skarzacy dowiedzial sie lub mogl sie dowiedziec o jej wydaniu ? do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 ? 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi ? Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z pozn. zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwoch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a jezeli organ nie udzielil odpowiedzi na wezwanie, w terminie szescdziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 ? 2 ww. ustawy). Jednoczesnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemna interpretacje przepisow prawa podatkowego wydana w indywidualnej sprawie moze byc oparta wylacznie na zarzucie naruszenia przepisow postepowania, dopuszczeniu sie bledu wykladni lub niewlasciwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sad administracyjny jest zwiazany zarzutami skargi oraz powolana podstawa prawna.

Skarge wnosi sie za posrednictwem organu, ktorego dzialanie lub bezczynnosc sa przedmiotem skargi (art. 54 ? 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Sw. Jakuba 20, 87-100 Torun.