Odzież ochronna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odzież ochronna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
4
lis

Istota:

Skutki podatkowe wypłaty dla pracowników ekwiwalentu za używanie własnego obuwia roboczego.

Fragment:

(...) odzieżą ochronną i zapewnienie należnych ekwiwalentów dla pracowników Urzędu. Na podstawie ww. zarządzenia, pracownikowi zatrudnionemu w charakterze gońca i kierowcy przysługuje obuwie, przy czym dopuszczalne jest użycie przez pracownika własnego obuwia. Pracownikom używającym własnego obuwia roboczego pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w kwocie 200,00 zł za okres 12 miesięcy używania, licząc od dnia zatrudnienia, płatny do 30 kwietnia każdego roku. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wypłacany pracownikom Urzędu Miejskiego ekwiwalent za używanie własnego obuwia jako przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy... Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2014
12
mar

Istota:

Obowiązek płatnika.

Fragment:

Stosownie do przepisów art. 237 ze znaczkiem 7 i art. 237 ze znaczkiem 8 Kodeksu pracy, pracodawca określił szczegółowo rodzaj odzieży i obuwia roboczego na konkretnych stanowiskach pracy Zarządzeniem Dyrektora z 2010 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom firmy odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej (odzieży ochronnej i sprzętu ochronnego) oraz środków do utrzymania higieny osobistej. Zgodnie z tym zarządzeniem jak i zapisem art. 237 ze znaczkiem 9, konserwacja przedmiotów, naprawa oraz pranie należą do obowiązków pracodawcy. Pracodawca realizuje swój obowiązek poprzez dostarczenie pracownikom środków piorących, sprzętu piorącego oraz umożliwia pracownikom, w czasie godzin pracy dokonanie prań i konserwacji przydzielonych przedmiotów lub przez wypłatę ekwiwalentu za wykonanie powyższych we własnym zakresie, poza godzinami pracy. W związku z brakiem możliwości prania odzieży roboczej przez jeden z oddziałów Spółki (brak suszarni) ustalono dla 4 stanowisk pracy kwotę ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej we własnym zakresie na 13 zł na miesiąc. Skalkulowano tę kwotę na podstawie porównania cen takiej usługi w pralniach chemicznych, a także skalkulowano wartość proszku do prania, energii, wody, amortyzacji pralki i częstotliwości prania. Kwota ekwiwalentu wypłacana jest wraz z wynagrodzeniem za pracę i przekazywana na konto bankowe pracownika w terminach wypłaty wynagrodzenia. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

2013
5
mar

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania wypłacanego pracownikom ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

Fragment:

W załączniku tym, w tabeli norm przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony higieny osobistej wymieniono stanowiska pracy, których zajmowanie wymaga używania odzieży ochronnej oraz określono zakres podstawowego wyposażenia dla każdego ze stanowisk, ilość każdego rodzaju odzieży roboczej, a także okres jej użytkowania. Do stanowisk pracy, dla których określono normy zaliczono m.in. stanowisko: robotnika gospodarczego, rzemieślnika, woźnego sądowego, archiwisty, magazyniera dowodów rzeczowych, inspektora bhp, informatyka, konserwatora maszyn. Z uwagi na fakt, iż pracodawca nie mógł zapewnić (w myśl art. 2379 § 2 Kodeksu) pracownikom prania odzieży roboczej, w § 9 ww. załącznika, zostały ustalone zasady wypłaty równoważnika pieniężnego za pranie odzieży. Zgodnie z tymi zasadami wypłacany jest on w miesiącu grudniu każdego roku za okres 12 miesięcy uwzględniając stawkę prania za 1 kg odzieży i ustaloną częstotliwość prania - raz na kwartał. Stawki za pranie odzieży każdorazowo ustalane są na podstawie aktualnych cen usług pralniczych stosowanych przez ogólnodostępne zakłady pralnicze działające na rynku lokalnym. Ustalona w ten sposób wysokość ekwiwalentu uwzględnia rzeczywiste koszty ponoszone przez pracownika za pranie odzieży roboczej. Wobec powyższego zadano następujące pytanie: Czy wypłata ustalonego według powyższych zasad ekwiwalentu za pranie odzieży jest na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego, w związku z tym czy Wnioskodawca jako płatnik jest zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych...

2011
1
maj

Istota:

Strony pyta: jeżeli odzież własna pracowników może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, bądź ze względu na wymagania sanitarne lub bezpieczeństwai higieny pracy zatrudnieni pracownicy są zobowiązani do wykonywania pracy w odzieży ochronnej, to czy wydatki poniesione na jej zakup można uznać za wydatki niezbędne do uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Fragment:

Stanowisko StronyZdaniem Strony jeżeli odzież własna pracowników może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, bądź ze względu na wymagania sanitarne lub bezpieczeństwai higieny pracy zatrudnieni pracownicy są zobowiązani do wykonywania pracy w odzieży ochronnej, to wydatki poniesione na jej zakup można uznać za wydatki niezbędne do uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany.Obowiązek wyposażenia pracowników w roboczą odzież ochronną wynika z przepisu art. 237.7 § 1ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.) – obowiązek taki ciąży na pracodawcy:- jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu- ze wzglądu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku przedstawionym przez podatnika spełnione są warunki określone w Kodeksie pracy, co wynika z charakteru robót wykonywanych przez pracowników firmy. Zatem w myśl ww. przepisów obowiązkiem Strony jest wyposażyć swoich pracowników w odzież ochronną. Jednocześnie wydatek ten należy uznać za bezpośrednio związany z działalnością firmy, ponieważ wyposażenie pracowników w odzież roboczą jest niezbędne do prawidłowego wykonywania pracy. Od 2007 roku uległy zmianie przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.

2011
1
maj

Istota:

Wnioskodawca pyta, czy koszty prania odzieży roboczej używanej przez niego do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług lekarskich - może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w ramach tej działalności.

Fragment:

Mając na uwadze powyższy stan faktyczny, Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław - Fabryczna wskazuje jak niżej. Rozstrzygnięcia w kwestii, czy koszty prania odzieży roboczej używanej przez wnioskodawcę do wykonywania działalności gospodarczej, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z tytułu tej działalności - należy dokonać w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymie-nionych w art. 23 ustawy. Możliwość zaliczenia wydatków do podatkowej kategorii kosztów uzyskania przychodów istnieje wówczas, gdy spełnione są łącznie następujące przesłanki, tj. wydatek : pozostaje w związku przyczynowo - skutkowym z przychodem lub ze źródłem przychodów i jest poniesiony w celu osiągnięcia przychodu, nie znajduje się na liście wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ustawy, został właściwie udokumentowany, tj. zgodnie z przepisami § 12, 13 i 14 rozporządzenia Ministra Finansów z 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.

2011
1
maj

Istota:

Wnioskodawca pyta, czy do ustalenia kosztów prania odzieży roboczej używanej do wykonywania działalności gospodarczej, można przyjąć średnią wartość ceny rynkowej prania jednej sztuki odzieży, tj. wartość 9,00 zł za wypranie jednej sztuki odzieży.

Fragment:

Rozstrzygnięcia w kwestii, czy do ustalenia wysokości kosztów prania odzieży roboczej (ochronnej) można przyjąć średnią wartość ceny rynkowej prania wykonywanego w punktach usługowych przeznaczonych do tego celu - czy też można przyjąć inną wartość prania - jednej sztuki odzieży, należy dokonać w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity : Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. Możliwość zaliczenia wydatków do podatkowej kategorii kosztów uzyskania przychodów istnieje wówczas, gdy spełnione są łącznie następujące przesłanki, tj. wydatek: pozostaje w związku przyczynowo - skutkowym z przychodem lub ze źródłem przychodów i jest poniesiony w celu osiągnięcia przychodu, nie znajduje się na liście wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ustawy, został właściwie udokumentowany, tj. zgodnie z przepisami § 12, 13 i 14 rozporządzenia Ministra Finansów z 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152 z 2003 r., poz. 1475 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”. Z powyższego wynika, iż aby uznać wydatki na pranie odzieży roboczej (ochronnej) - używanej do działalności gospodarczej - za koszt uzyskania przychodów z tej działalności, powinny zostać spełnione wszystkie trzy wyżej wymienione warunki.

2011
1
kwi

Istota:

1) Czy podatnik może w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ,zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na specjalistyczne ubranie medyczne (białe spodnie lub spódnica i bluza ) oraz ubranie i obuwie sportowe ,niezbędne przy rehabilitacji pacjentów polegającej na wykonywaniu ćwiczeń z pacjentami ,nauce chodu,nauce chodzenia po schodach ,spacerach na świeżym powietrzu?
2) Czy podatnik może w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup środków piorących do utrzymania odzieży i obuwia roboczego w czystości ?

Fragment:

Zagadnienia zakupu odzieży ochronnej jako środka służącego do wykonywania działalności gospodarczej, z punku widzenia art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym należy oceniać na tym samych zasadach zarówno w przypadku zakupu odzieży ochronnej dla pracowników, jak i dla osób prowadzących działalność gospodarczą .Jeżeli ze względu na wymagania sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy podatnik jest zobowiązany do wykonywania pracy w odzieży ochronnej, to wydatki poniesione na jej zakup i konserwację można uznać za wydatki niezbędne do uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej. Wydatki te będą kosztami uzyskania przychodów, pod warunkiem że odzież własna może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu oraz ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie rehabilitacji pacjentów w klinice i w domach pacjentów. Praca w klinice wymaga od podatnika używania specjalistycznych ubrań medycznych. Wymóg ten narzucony jest zarówno pragmatyką służbową jak i względami higieniczno-sanitarnymi. Wydatki poniesione na zakup i utrzymanie powyższego ubrania w czystości może Pani zaliczyć do kosztów przychodów poniesionych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłacanego pracownikom przez pracodawcę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej

Fragment:

Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać, że stanowisko przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe i wypłacany pracownikom przez pracodawcę ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych . W dniu 1.02.2006 r. (pismo z dnia 26.01.2006 r.) do tut. Urzędu wpłynął wniosek P. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w P. ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wypłacane są pracownikom w myśl art. 237 9 kodeksu pracy, a ich wysokość ustalana jest zgodnie z zarządzeniem rektora uczelni, gdyż uczelnia aktualnie nie ma możliwości samodzielnego dokonywania prania i konserwacji odzieży roboczej. Wypłacane ekwiwalenty uczelnia uwzględniła w przychodzie objętym podatkiem. W związku z powyższym płatnik zwrócił się z zapytaniem, czy ekwiwalenty wypłacane pracownikom za pranie odzieży roboczej traktować należy jako przychód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem płatnika ekwiwalent za pranie odzieży roboczej nie został wykazany w zwolnieniach wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z powyższym należało go uwzględnić w przychodzie objętym podatkiem.

2011
1
kwi

Istota:

Czy podatnik ma obowiazek sporządzania informacji PIT-8C w przypadku przekazywania osobom fizycnym prowadzącym działalność gospodarczą, w ramach pokazów instruktażowych, ubrań roboczych z logo firmy wnioskodawcy oraz narzędzi do rozprowadzania fug i kleju?

Fragment:

Dokonując weryfikacji powyższego postanowienia, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza, co następuje: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 100,00 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym. Zaś stosownie do art. 42a w/w ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika (...).

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup:
1. odzieży roboczej (kombinezon, rękawice ochronne, buty robocze) i środków czystości,
2. kurtki przeciwdeszczowej, spodni, koszuli, marynarki, krawata i obuwia
- dla właściciela i osoby współpracującej

Fragment:

W świetle powołanych przepisów prawa podatkowego do kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej nie może Podatnik zaliczyć wydatków związanych z zakupem kurtki przeciwdeszczowej. Bowiem zakup przedmiotowej kurtki jest wydatkiem typowo osobistym. Nie mogą być uznane za koszty prowadzenia działalności gospodarczej wydatki, które ponosi każda osoba fizyczna i to nie zależnie od tego, czy prowadzi określoną działalność gospodarczą czy też nie. Są to typowe wydatki konsumpcyjne niezwiązane bezpośrednio z przychodem podatnika, które winny być pokrywane z jego dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 23 wyżej przytoczonej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji i reklamy w części przekraczającej 0, 25% przychodu, chyba że reklama jest prowadzona w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób. Słownikowe ujęcie pojęcia reprezentacji stanowi, że jest to uzewnętrzniony wysoki standard życia związany ze szczególną pozycją społeczną, zawodową, okazałość, wytworność. W praktyce ukształtował się pogląd, że do zakresu przedmiotowego reprezentacji zalicza się stworzenie oczekiwanego wizerunku podatnika, ułatwienie zawarcia umowy, stworzenie korzystnych ku temu warunków.