Odzież dziecięca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odzież dziecięca. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
18
sty

Istota:

Czy do sprzedaży wyrobu opisanego w stanie faktycznym, zaklasyfikowanego do PKWiU 1997 do grupowania 21.22.12-10.90 - „Inne podobne wyroby higieniczne z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue” oraz do PKWiU 2008 do grupowania 17.22.12.0 - „Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby sanitarne lub wyroby odzieżowe i akcesoria odzieżowe, wykonane z masy celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych” Spółka od stycznia 2009 r. do końca grudnia 2010 r. mogła stosować stawkę VAT w wysokości 7% a od stycznia 2011 r. do końca grudnia 2011 r. stawkę VAT w wysokości 8%?

Fragment:

Podkreślić w tym miejscu należy, iż konsekwencją wejścia w życie ww. przepisu jest uchylenie obowiązującego do dnia 31 grudnia 2010 r. art. 8 ust. 3 i ust. 4 ustawy. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W myśl natomiast przepisu art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Jednakże stosownie do art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%. Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie sprzedaży towarów handlowych poprzez sieć sklepów na terenie całej Polski. Spółka posiada w asortymencie m.in. wyrób o nazwie śliniaki dziecięce jednorazowe (dalej: wyrób/śliniaki dziecięce jednorazowe) służące zabezpieczeniu dziecka przed pobrudzeniem np. podczas jedzenia. Wyrób składa się z kilku połączonych warstw, tj.: warstwy wierzchniej, zapewniającej miękkość - wykonanej z włókniny, warstwy wewnętrznej, zapewniającej wchłanianie - wykonanej z celulozy, warstwy spodniej, chroniącej przed przemoknięciem - wykonanej z folii, systemu zapięcia - taśma klejąca - który utrzymuje śliniak na właściwym miejscu.

2011
1
kwi

Istota:

Czy do sprzedaży rękawiczek niemowlęcych do rozmiaru 86 ma zastosowanie stawka 7%.

Fragment:

W załączniku tym pod poz.45 wymieniono - bez względu na symbol - odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt. Powyższy zapis przepisu obowiązuje od dnia 1 czerwca 2005r, w związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzoną ustawą z dnia 21 kwietnia 2005r o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2005r Nr 90 poz.756). Do dnia 1 czerwca 2005r pod poz. 45 ww. załącznika do ustawy także figurowały odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt - jednakże wyłącznie o symbolu PKWiU 18.24.11. Mając na uwadze powyższe, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim uznał stanowisko podatnika, iż sprzedaż rękawiczek dla niemowląt do rozmiaru 86 za prawidłowe. Jak bowiem wynika z wyżej cytowanego przepisu - stawkę 7% stosuje się do sprzedaży odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt - bez względu na symbol PKWiU tych wyrobów. Należy także zauważyć, że to na podatniku ciąży obowiązek zaklasyfikowania sprzedawanych przez siebie wyrobów. Stawka podatku w wysokości 7% obowiązuje bowiem wyłącznie przy sprzedaży odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt - i to podatnik musi dokonać klasyfikacji - czy sprzedawane przez niego wyroby mieszczą się w tak przedstawionym zapisie - czy stanowią one odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt.

2011
1
kwi

Istota:

Czy usługowe przeszycie odzieży dla niemowląt (PKWiU 18.24.11 i 18.24.21) powinno być opodatkowane 7 % stawką podatku od towarów i usług?

Fragment:

Zgodnie ze zleceniami wykonuje również przeszycia odzieży dla niemowląt - jako podwykonawca firm produkujących odzież dziecięcą. W Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. nr 42, poz. 264, ze zm.) wyroby powyższe sklasyfikowane zostały jako: - Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt z dzianin - PKWiU 18.24.11;- Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt z tkanin - PKWiU 18.24.21.W związku z powyższym Wnoskodawczyni wystąpiła z zapytaniem, czy wykonywanie usług przeszycia ww. wyrobów dla niemowląt zarówno z dzianin, jak i z tkanin powinno być opodatkowane 7% stawką podatku od towarów i usług.W opinii Podatniczki wykonywane usługi powinny być opodatkowane preferencyjną 7% stawką podatku od towarów i usług. Zgodnie bowiem z załącznikiem nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535, ze zm.) w pozycji 45 wymieniono "Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt" bez względu na symbol.W tym przypadku, zdaniem Strony, mają również zastosowanie przepisy art. 8 ust. 3 ww. ustawy, który stanowi, że "usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych". W związku z (...)

2011
1
mar

Istota:

Dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług stawką w wysokości 7% dostawy odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt tzw. "becików" i "śpiworków-rożków", sklasyfikowanych do symbolu PKWiU 18.24.21-00.20.

Fragment:

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 kwietnia 2005r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 756) wprowadzono zmiany w wykazie towarów i usług opodatkowanych stawką podatku VAT w wysokości 7%, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Zmiany dotyczące odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt weszły w życie od 1 czerwca 2005r. Natomiast do dnia 31 maja 2005r. stawka podatku w wysokości 7% miała zastosowanie dla odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt, jednakże wyłącznie o symbolu PKWiU 18.24.11 (pozycja 45 załącznika nr 3). Od dnia 1 czerwca 2005r. zapis pozycji 45 załącznika nr 3 do ustawy o podatku VAT otrzymał brzmienie "odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt" bez względu na symbol PKWiU. Oznacza to, iż preferencyjna stawka podatku w wysokości 7% stosowana jest dla dostawy wszelkiej odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt. W związku z powyższym, jeżeli wyroby w postaci "becika" i "śpiworka - rożka" dla niemowląt zaklasyfikowane zostały według symbolu PKWiU 18.24.21-00.20 jako odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, to dostawa takich towarów podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 7%.

2011
1
mar

Istota:

Czy w związku z nowelizacją ustawy z dnia 21 kwietnia 2005r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, a konkretnie ze zmianą zapisu poz. 45 załącznika Nr 3 do ustawy o VAT, właściwe bedzie stosowanie na w/w produkty stawki VAT w wysokości 7% od dnia 1 czerwca 2005 r.?

Fragment:

Urzędu analizując przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz wyra-żoną opinię podziela stanowisko wnioskodawcy w powyższej sprawie. W myśl art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W niniejszym załączniku, który stanowi wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%, pod pozycją 45 wymieniono odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt (bez względu na symbol) - załącznik Nr 3 zmieniony został przez art. 1 pkt 37 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 756) zmieniającej w/w ustawę o podatku VAT od dnia 1 czerwca 2005 r. Tym samym, jeżeli wytwarzane przez podatnika wyroby przeznaczone są dla niemowląt - stawka opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynosi 7%. Biorąc powyższe pod uwagę oraz przedstawiony stan faktyczny, Naczelnik tut. Urzędu postanowił jak w sentencji. Powyższa interpretacja: – dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących; – nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika, inkasenta, następcy prawnego podatnikalub osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

2011
1
mar

Istota:

Czy czapeczki niemowlęce niezależnie od rodzaju materiału z jakiego zostały wykonane winny być od dnia 1 czerwca 2005r opodatkowane stawką 7%.

Fragment:

Zdaniem Pani czapeczki niemowlęce niezależnie od rodzaju materiału z jakiego zostały wykonane winny być od dnia 1 czerwca 2005r opodatkowane stawką 7%. Na wstępie tutejszy organ informuje, iż w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 41 ust. 2 cytowanej ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7% , z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Należy jednak nadmienić, iż wskazane zastrzeżenia nie dotyczą Pani, a przedstawiony stan faktyczny nie wymaga ich szczegółowego omówienia. Z pozycji 45 załącznika nr 3 do w/w ustawy w brzemieniu obowiązującym od dnia 1 czerwca 2005r wynika, że odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt – bez względu na symbol PKWiU – podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 7%. Dodatkowo wskazać należy, że do dnia 31 maja 2005r stawka podatku w wysokości 7% miała zastosowanie wyłącznie dla odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt z dzianin sklasyfikowanych wg PKWiU 18.24.11. Zatem podkreślić należy, iż od dnia 1 czerwca 2005r obniżona do wysokości 7% stawka podatku VAT stosowana jest, bez względu na symbol PKWiU, do każdej odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt.

2011
1
mar

Istota:

Czy dostawa wyrobu w postaci niemowlęcej szatki do chrztu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stawką podatku w wysokości 7%?

Fragment:

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21.04.2005r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 756) wprowadzono zmiany w wykazie towarów i usług opodatkowanych stawką podatku VAT w wysokości 7%, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Zmiany dotyczące odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt weszły w życie od 01.06.2005r. Natomiast do dnia 31.05.2005r. stawka podatku w wysokości 7% miała zastosowanie wyłącznie dla odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt, z dzianin, o symbolu PKWiU 18.24.11 (pozycja 45 załącznika nr 3 do ustawy o podatku VAT). Od dnia 01.06.2005r. zapis pozycji 45 załącznika nr 3 do ustawy o podatku VAT otrzymał brzmienie "odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt", bez względu na symbol PKWiU. Oznacza to, iż preferencyjna stawka podatku w wysokości 7% stosowana będzie dla dostawy wszelkiej odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt, wykonanych nie tylko z dzianin. W myśl art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług towary identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej. W związku z powyższym, jeżeli wyrób w postaci niemowlęcej szatki do chrztu zaklasyfikowany został według symbolu PKWiU 18.24.21-00.00 jako dodatek odzieżowy dla niemowląt, to dostawa takiego towaru podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 7%.