Odzież | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odzież. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
23
gru

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z wypłatą pracownikom ekwiwalentu za pranie własnej odzieży używanej zamiast roboczej

Fragment:

W związku z tym, pracownicy wykorzystują własną odzież i jest im z tego tytułu wypłacany ekwiwalent za pranie i za używanie tej odzieży. Zagadnienia dotyczące dostarczania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, a także związanych z tym wypłat ekwiwalentów pieniężnych reguluje Dział X „ Bezpieczeństwo i higiena pracy ”, Rozdział IX „ Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze ” ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917). Stosownie do art. 237 7 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach: jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu; ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne, bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednocześnie, zgodnie z art. 237 7 § 2 Kodeksu pracy, pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z § 2, pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny (art. 2377 § 4 Kodeksu pracy).

2018
21
wrz

Istota:

Czy wypłacana pracownikowi kwota ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej w formie ryczałtu w jednakowej wysokości, niezależnie od poniesionych kosztów stanowi przychód pracownika i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Czy wypłacana pracownikowi kwota ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej w formie ryczałtu w jednakowej wysokości, niezależnie od poniesionych kosztów stanowi przychód pracownika i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, wypłacana kwota ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej w formie ryczałtu przez Zakład stanowi przychód pracownika i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z komentarzem do Kodeksu pracy art. 237 9 § 3, „ W przypadku gdy pracownik pierze odzież roboczą we własnym zakresie w domu, pracodawca musi ustalić stosowny ekwiwalent pokrywający wszelkie poniesione przez pracownika koszty związane z praniem odzieży ”. Ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej przysługuje pracownikowi, który samodzielnie dokonuje tych czynności niezależnie od tego, czy odzież robocza jest dostarczana przez pracodawcę, czy pracownik sam się w nią zaopatruje. Wypłata ekwiwalentu pieniężnego jest wstrzymywana, w przypadku ustalenia przez bezpośredniego przełożonego pracownika, że odzież robocza nie jest prana lub naprawiana. Kwota ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej obowiązująca w danym roku kalendarzowym ustalana jest przez pracodawcę w konsultacji ze służbą bhp i społecznym inspektorem pracy.

2018
11
lip

Istota:

Czy od wypłacanego ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ekwiwalentu pieniężnego za pranie tej odzieży należy potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Fragment:

Pracodawca ustalił tabelę przydziału odzieży i obuwia a także okresy używalności i wartość w zł. Wartość odzieży i obuwia, z tabeli, została ustalona w oparciu o aktualne rzeczywiste ceny zakupu wyszczególnionych rodzajów odzieży i obuwia roboczego. Pracodawca ponadto ustalił stanowiska pracy, na których dopuszcza się używanie przez pracowników za ich zgodą własnej odzieży i obuwia: 1) opiekun, 2) pracownik socjalny (starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej), 3) asystent rodziny. Pracownicy w formie oświadczeń wyrazili zgodę na używanie własnej odzieży. Pracodawca, w formie zarządzenia ustalił, że za używanie własnej odzieży i obuwia pracownikom wypłacany będzie ekwiwalent pieniężny, w wysokości odpowiadającej równowartości odzieży i obuwia roboczego, wyliczonego w tabeli. Ponadto Pracodawca nie zapewnia prania odzieży. Za pranie odzieży roboczej lub używanie własnej odzieży będzie przysługiwał ekwiwalent pieniężny obejmujący koszty energii elektrycznej, zużytej wody, amortyzację sprzętu AGD i koszt proszku do prania. Wnioskodawca wskazał, że ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia oraz za pranie tej odzieży przysługuje na podstawie Regulaminu organizacyjnego obowiązującego w zakładzie pracy, wprowadzonego zarządzeniem kierownika.

2017
10
maj

Istota:

W zakresie zwolnienia przedmiotowego z tytułu ryczałtu za pranie odzieży roboczej

Fragment:

Na podstawie „ Zasad przydzielania pracownikom odzieży roboczej i środków higieny osobistej ” określonych w zakładzie pracy Wnioskodawcy, do odzieży roboczej zalicza się odzież przeznaczoną do wykonywania prac, przy których występuje intensywne brudzenie środkami nieszkodliwymi dla zdrowia i/lub działają czynniki powodujące przyśpieszone niszczenie odzieży. Wnioskodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież roboczą w przypadku, kiedy jego odzież prywatna może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu w toku wykonywania czynności służbowych. Wnioskodawca wskazał w powyższych zasadach, że zakład pracy nie może dopuścić pracownika do pracy bez odzieży roboczej przewidzianej dla danego stanowiska. Odzież robocza jest przydzielana pracownikom bezpłatnie - stanowi własność zakładu pracy. Odzież robocza przydzielona pracownikowi jest używana do czasu utraty cech użytkowych uniemożliwiających jej naprawę. W razie utraty lub zniszczenia odzieży roboczej, zakład pracy jest obowiązany wydać pracownikowi niezwłocznie inną odzież przewidzianą w tabeli norm. Jeżeli utrata lub zniszczenie odzieży roboczej nastąpiła z winy pracownika, jest on obowiązany uiścić kwotę równą niezamortyzowanej części wartości utraconych lub zniszczonych ww.

2014
30
lis

Istota:

Czy ekwiwalent pieniężny wypłacany z tytułu prania i prasowania odzieży służbowej podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Wobec powyższego uznać należy, że odzież służbowa to specjalna odzież (lub elementy tej odzieży) noszona tylko w związku z wykonywaną pracą, której charakter powinien uniemożliwiać wykorzystywanie jej do celów osobistych, np. mundur, odzież robocza charakterystyczna dla firmy poprzez barwę, krój, logo itp. W świetle powyższego, aby uznać dany strój za ubiór służbowy muszą zostać spełnione dwa warunki: jego noszenie jest obowiązkiem pracownika (wynikającym z regulaminu czy umowy o pracę), musi posiadać charakterystyczne cechy (np. naszyte logo firmy, charakterystyczny krój i kolor, itp.) – tj. tak zindywidualizowane elementy, przez które odzież ta traci przymiot odzieży o charakterze osobistym. Opisana we wniosku odzież, którą Wnioskodawca zamierza wprowadzić do stosowania, posiada cechy charakterystyczne dla ubioru służbowego noszonego w trakcie wykonywania pracy, ponieważ posiadane cechy, takie jak: logo i kolorystyka, wskazują, że osoby w nie ubrane należą do konkretnej grupy zawodowej pracowników i są wyłącznie z nimi kojarzone. W związku z tym odzież ta nie stanowi odzieży roboczej, której przyznawanie wynika z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, ponieważ należy uznać ją za ubiór służbowy.

2014
11
lip

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania wypłaconego pracownikom zwrotu kosztów zakupu odzieży ochronnej i roboczej, ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej i roboczej oraz kosztu szkolenia BHP

Fragment:

(...) odzieży ochronnej i roboczej oraz kosztu szkolenia BHP – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 lutego 2014 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania wypłaconego pracownikom zwrotu kosztów zakupu odzieży ochronnej i roboczej, ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej i roboczej oraz kosztu szkolenia BHP. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka z o.o. zatrudnia osoby na umowę zlecenie. Celem realizacji postanowień art. 304 Kodeksu Pracy, tj. zapewnienia higienicznych i bezpiecznych warunków pracy, Zleceniodawca chce zakupić dla zleceniobiorców odzież ochronną i roboczą, dokonać wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży oraz zorganizować szkolenie z zakresu BHP. Wysokość ekwiwalentu za pranie ustalona zostanie w pisemnym porozumieniu zawartym z przedstawicielem załogi w oparciu o analizę cen obowiązujących w punktach pralniczych. W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytanie: Czy w sytuacji gdyby Wnioskodawca pokrył koszty zakupu odzieży ochronnej i roboczej oraz ekwiwalentu za ich pranie, a także koszty szkolenia z zakresu BHP, to wartość poniesionego kosztu należałoby zaliczyć jako przychód zleceniobiorcy do opodatkowania...

2014
9
mar

Istota:

Nazwy towarów na paragonach fiskalnych – sprzedaż odzieży używanej.

Fragment:

Zaznaczenia wymaga, że sprzedaż „ odzieży używanej na wagę ”, czyli w kilogramach jest swoistą sprzedażą, bowiem z założenia nie jest to sprzedaż określonego asortymentu odzieży lecz wszystkich rodzajów odzieży. Specyfika tej sprzedaży polega więc na tym, że cena nie jest zależna od asortymentu i w tej grupie może znaleźć się każdy rodzaj odzieży. Można zatem uznać, że odzież używana sprzedawana w kilogramach jest określoną kategorią towarów. W świetle powyższego, dla towarów z tej kategorii można zastosować jedną nazwę. Zatem w przypadku sprzedaży odzieży używanej na wagę (w kilogramach) w sytuacji, gdy nie występuje zróżnicowanie cenowe pomiędzy konkretnymi sztukami odzieży używanej tj. ustalana jest jedna cena za kilogram bez względu na rodzaj nabywanego towaru uznać należy, że przyjęcie nazwy „ odzież używana na wagę ” jest prawidłowe, jako że uszczegółowienie na rodzaj i nazwę rodzajową nabywanej sztuki odzieży nie ma wpływu na ustalenie stawki VAT oraz wysokości podstawy opodatkowania. Należy jednak zauważyć, że w świetle powołanych przepisów doprecyzowania wymaga nazwa „ odzież używana wyceniona ” w przypadku sprzedaży odzieży używanej wycenionej za sztukę. W przypadku tej sprzedaży, samo oznaczenie na paragonie „ odzież używana wyceniona ” w żaden sposób nie identyfikuje towaru zakupionego przez klienta.

2014
9
mar

Istota:

Nazwy towarów na paragonach fiskalnych – sprzedaż odzieży używanej.

Fragment:

Specyfika tej sprzedaży polega więc na tym, że cena nie jest zależna od asortymentu i w tej grupie może znaleźć się każdy rodzaj odzieży. Można zatem uznać, że odzież używana sprzedawana w kilogramach jest określoną kategorią towarów. W świetle powyższego, dla towarów z tej kategorii można zastosować jedną nazwę. Zatem w przypadku sprzedaży odzieży używanej na wagę (w kilogramach) w sytuacji, gdy nie występuje zróżnicowanie cenowe pomiędzy konkretnymi sztukami odzieży używanej, tj. ustalana jest jedna cena za kilogram bez względu na rodzaj nabywanego towaru uznać należy, że przyjęcie nazwy „ odzież używana ” jest prawidłowe, jako że uszczegółowienie na rodzaj i nazwę rodzajową nabywanej sztuki odzieży nie ma wpływu na ustalenie stawki VAT oraz wysokości podstawy opodatkowania. Należy jednak zauważyć, że w świetle powyższych przepisów doprecyzowania wymaga nazwa w postaci „ odzież używana ” w przypadku sprzedaży odzieży używanej posortowanej, wycenionej za każdą sztukę. W przypadku tej sprzedaży, samo oznaczenie na paragonie „ odzież używana ” w żaden sposób nie identyfikuje towaru zakupionego przez klienta. Nie jest to już bowiem sprzedaż odzieży z kategorii „ odzież używana ” na kilogramy, a tym samym konieczna jest bardziej precyzyjna nazwa, która pozwoli klientowi na jednoznaczne określenie kupionego produktu.

2014
18
lut

Istota:

Czy pracodawca zgodnie z opisanym stanem faktycznym postąpi prawidłowo nie pobierając zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od ekwiwalentu pieniężnego wypłaconego pracownikom socjalnym za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego przy wykonywaniu obowiązków służbowych?

Fragment:

(...) odzież i obuwie robocze. W przypadku używania przez pracowników własnej odzieży i obuwia dopuszcza się za zgodą pracownika wypłacanie ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży według obowiązujących aktualnie cen. W załączniku Nr 2 do regulaminu pracy określono stanowiska przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży wśród których znajdują się stanowiska pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie. Podstawą przyznania pracownikom socjalnym ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego są przepisy Kodeksu Pracy, Dział X „ Bezpieczeństwo i higiena pracy ”, rozdział IX „ Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze ”, a także wydane w oparciu o te przepisy uregulowania wewnętrzne. Zagadnienia dotyczące dostarczania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, a także związanych z tym wypłat ekwiwalentów pieniężnych reguluje Dział X „ Bezpieczeństwo i higiena pracy ” oraz rozdział IX „ Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze ” ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).

2014
12
lut

Istota:

Obowiązki płatnika (ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży i obuwia roboczego).

Fragment:

Stosownie do postanowień art. 237 7 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach: jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy. W myśl art. 237 7 § 2 ww. Kodeksu, pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto na podstawie art. 237 9 § 2 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe, oraz zapewnić odpowiednio ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie. Jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te mogą być wykonywane przez pracownika, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika, stosownie do treści art. 237 9 § 3 Kodeksu pracy. Z powołanych powyżej przepisów wynika więc, że ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej przysługuje na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy.