Odzież | Interpretacje podatkowe

Odzież | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odzież. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zwolnienia przedmiotowego z tytułu ryczałtu za pranie odzieży roboczej
Fragment:
Na podstawie „ Zasad przydzielania pracownikom odzieży roboczej i środków higieny osobistej ” określonych w zakładzie pracy Wnioskodawcy, do odzieży roboczej zalicza się odzież przeznaczoną do wykonywania prac, przy których występuje intensywne brudzenie środkami nieszkodliwymi dla zdrowia i/lub działają czynniki powodujące przyśpieszone niszczenie odzieży. Wnioskodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież roboczą w przypadku, kiedy jego odzież prywatna może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu w toku wykonywania czynności służbowych. Wnioskodawca wskazał w powyższych zasadach, że zakład pracy nie może dopuścić pracownika do pracy bez odzieży roboczej przewidzianej dla danego stanowiska. Odzież robocza jest przydzielana pracownikom bezpłatnie - stanowi własność zakładu pracy. Odzież robocza przydzielona pracownikowi jest używana do czasu utraty cech użytkowych uniemożliwiających jej naprawę. W razie utraty lub zniszczenia odzieży roboczej, zakład pracy jest obowiązany wydać pracownikowi niezwłocznie inną odzież przewidzianą w tabeli norm. Jeżeli utrata lub zniszczenie odzieży roboczej nastąpiła z winy pracownika, jest on obowiązany uiścić kwotę równą niezamortyzowanej części wartości utraconych lub zniszczonych ww.
2017
10
maj

Istota:
Czy ekwiwalent pieniężny wypłacany z tytułu prania i prasowania odzieży służbowej podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Wobec powyższego uznać należy, że odzież służbowa to specjalna odzież (lub elementy tej odzieży) noszona tylko w związku z wykonywaną pracą, której charakter powinien uniemożliwiać wykorzystywanie jej do celów osobistych, np. mundur, odzież robocza charakterystyczna dla firmy poprzez barwę, krój, logo itp. W świetle powyższego, aby uznać dany strój za ubiór służbowy muszą zostać spełnione dwa warunki: jego noszenie jest obowiązkiem pracownika (wynikającym z regulaminu czy umowy o pracę), musi posiadać charakterystyczne cechy (np. naszyte logo firmy, charakterystyczny krój i kolor, itp.) – tj. tak zindywidualizowane elementy, przez które odzież ta traci przymiot odzieży o charakterze osobistym. Opisana we wniosku odzież, którą Wnioskodawca zamierza wprowadzić do stosowania, posiada cechy charakterystyczne dla ubioru służbowego noszonego w trakcie wykonywania pracy, ponieważ posiadane cechy, takie jak: logo i kolorystyka, wskazują, że osoby w nie ubrane należą do konkretnej grupy zawodowej pracowników i są wyłącznie z nimi kojarzone. W związku z tym odzież ta nie stanowi odzieży roboczej, której przyznawanie wynika z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, ponieważ należy uznać ją za ubiór służbowy.
2014
30
lis

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania wypłaconego pracownikom zwrotu kosztów zakupu odzieży ochronnej i roboczej, ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej i roboczej oraz kosztu szkolenia BHP
Fragment:
(...) odzieży ochronnej i roboczej oraz kosztu szkolenia BHP – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 lutego 2014 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania wypłaconego pracownikom zwrotu kosztów zakupu odzieży ochronnej i roboczej, ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej i roboczej oraz kosztu szkolenia BHP. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka z o.o. zatrudnia osoby na umowę zlecenie. Celem realizacji postanowień art. 304 Kodeksu Pracy, tj. zapewnienia higienicznych i bezpiecznych warunków pracy, Zleceniodawca chce zakupić dla zleceniobiorców odzież ochronną i roboczą, dokonać wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży oraz zorganizować szkolenie z zakresu BHP. Wysokość ekwiwalentu za pranie ustalona zostanie w pisemnym porozumieniu zawartym z przedstawicielem załogi w oparciu o analizę cen obowiązujących w punktach pralniczych. W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytanie: Czy w sytuacji gdyby Wnioskodawca pokrył koszty zakupu odzieży ochronnej i roboczej oraz ekwiwalentu za ich pranie, a także koszty szkolenia z zakresu BHP, to wartość poniesionego kosztu należałoby zaliczyć jako przychód zleceniobiorcy do opodatkowania...
2014
11
lip

Istota:
Nazwy towarów na paragonach fiskalnych – sprzedaż odzieży używanej.
Fragment:
Zaznaczenia wymaga, że sprzedaż „ odzieży używanej na wagę ”, czyli w kilogramach jest swoistą sprzedażą, bowiem z założenia nie jest to sprzedaż określonego asortymentu odzieży lecz wszystkich rodzajów odzieży. Specyfika tej sprzedaży polega więc na tym, że cena nie jest zależna od asortymentu i w tej grupie może znaleźć się każdy rodzaj odzieży. Można zatem uznać, że odzież używana sprzedawana w kilogramach jest określoną kategorią towarów. W świetle powyższego, dla towarów z tej kategorii można zastosować jedną nazwę. Zatem w przypadku sprzedaży odzieży używanej na wagę (w kilogramach) w sytuacji, gdy nie występuje zróżnicowanie cenowe pomiędzy konkretnymi sztukami odzieży używanej tj. ustalana jest jedna cena za kilogram bez względu na rodzaj nabywanego towaru uznać należy, że przyjęcie nazwy „ odzież używana na wagę ” jest prawidłowe, jako że uszczegółowienie na rodzaj i nazwę rodzajową nabywanej sztuki odzieży nie ma wpływu na ustalenie stawki VAT oraz wysokości podstawy opodatkowania. Należy jednak zauważyć, że w świetle powołanych przepisów doprecyzowania wymaga nazwa „ odzież używana wyceniona ” w przypadku sprzedaży odzieży używanej wycenionej za sztukę. W przypadku tej sprzedaży, samo oznaczenie na paragonie „ odzież używana wyceniona ” w żaden sposób nie identyfikuje towaru zakupionego przez klienta.
2014
9
mar

Istota:
Nazwy towarów na paragonach fiskalnych – sprzedaż odzieży używanej.
Fragment:
Specyfika tej sprzedaży polega więc na tym, że cena nie jest zależna od asortymentu i w tej grupie może znaleźć się każdy rodzaj odzieży. Można zatem uznać, że odzież używana sprzedawana w kilogramach jest określoną kategorią towarów. W świetle powyższego, dla towarów z tej kategorii można zastosować jedną nazwę. Zatem w przypadku sprzedaży odzieży używanej na wagę (w kilogramach) w sytuacji, gdy nie występuje zróżnicowanie cenowe pomiędzy konkretnymi sztukami odzieży używanej, tj. ustalana jest jedna cena za kilogram bez względu na rodzaj nabywanego towaru uznać należy, że przyjęcie nazwy „ odzież używana ” jest prawidłowe, jako że uszczegółowienie na rodzaj i nazwę rodzajową nabywanej sztuki odzieży nie ma wpływu na ustalenie stawki VAT oraz wysokości podstawy opodatkowania. Należy jednak zauważyć, że w świetle powyższych przepisów doprecyzowania wymaga nazwa w postaci „ odzież używana ” w przypadku sprzedaży odzieży używanej posortowanej, wycenionej za każdą sztukę. W przypadku tej sprzedaży, samo oznaczenie na paragonie „ odzież używana ” w żaden sposób nie identyfikuje towaru zakupionego przez klienta. Nie jest to już bowiem sprzedaż odzieży z kategorii „ odzież używana ” na kilogramy, a tym samym konieczna jest bardziej precyzyjna nazwa, która pozwoli klientowi na jednoznaczne określenie kupionego produktu.
2014
9
mar

Istota:
Czy pracodawca zgodnie z opisanym stanem faktycznym postąpi prawidłowo nie pobierając zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od ekwiwalentu pieniężnego wypłaconego pracownikom socjalnym za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego przy wykonywaniu obowiązków służbowych?
Fragment:
(...) odzież i obuwie robocze. W przypadku używania przez pracowników własnej odzieży i obuwia dopuszcza się za zgodą pracownika wypłacanie ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży według obowiązujących aktualnie cen. W załączniku Nr 2 do regulaminu pracy określono stanowiska przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży wśród których znajdują się stanowiska pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie. Podstawą przyznania pracownikom socjalnym ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego są przepisy Kodeksu Pracy, Dział X „ Bezpieczeństwo i higiena pracy ”, rozdział IX „ Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze ”, a także wydane w oparciu o te przepisy uregulowania wewnętrzne. Zagadnienia dotyczące dostarczania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, a także związanych z tym wypłat ekwiwalentów pieniężnych reguluje Dział X „ Bezpieczeństwo i higiena pracy ” oraz rozdział IX „ Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze ” ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).
2014
18
lut

Istota:
Obowiązki płatnika (ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży i obuwia roboczego).
Fragment:
Stosownie do postanowień art. 237 7 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach: jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy. W myśl art. 237 7 § 2 ww. Kodeksu, pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto na podstawie art. 237 9 § 2 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe, oraz zapewnić odpowiednio ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie. Jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te mogą być wykonywane przez pracownika, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika, stosownie do treści art. 237 9 § 3 Kodeksu pracy. Z powołanych powyżej przepisów wynika więc, że ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej przysługuje na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy.
2014
12
lut

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania wypłacanego pracownikom ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.
Fragment:
Świadczenia związane z przydziałem odzieży roboczej, do których Wnioskodawca jest zobowiązany, przysługują pracownikom na podstawie art. 2377 Kodeksu pracy. Wnioskodawca jako pracodawca jest zobowiązany nieodpłatnie dostarczyć odzież i obuwie robocze pracownikom wykonującym prace związane z bezpośrednią obsługa maszyn i urządzeń technicznych oraz prace powodujące brudzenie odzieży roboczej. Ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej jest wypłacany pracownikom na podstawie art. 2399 § 3 Kodeksu pracy, w związku z brakiem możliwości zapewnienia przez Wnioskodawcę jej prania. Wnioskodawca jako pracodawca uregulował zasady gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym, środkami ochrony indywidualnej oraz zaopatrzenia pracowników w środki higieny osobistej. Pracownikom wykonującym badania laboratoryjne przysługują środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie. Są one przydzielane bezpłatnie zgodnie z tabelą przydziału. W tabeli tej określono także przewidywany czas użytkowania poszczególnych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia. Po upływie okresu używalności odzież robocza i obuwie robocze przechodzi na własność pracownika. Pranie odzieży i obuwia dokonywane jest przez pracowników we własnym zakresie.
2013
22
lis

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup odzieży motocyklowej
Fragment:
W konsekwencji tego stanu rzeczy należy uznać, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku VAT wnioskującemu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na zakup specjalistycznej odzieży motocyklowej. Dodatkowo Strona pragnie zwrócić uwagę na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia z 20 kwietnia 2011 r. sygn. akt I SA/Sz 60/11, w którym to sąd administracyjny uznał za niezrozumiały tok rozumowania organów podatkowych, które przyznały, że skarżąca wykorzystuje motocykl w działalności gospodarczej, a jednocześnie zakwestionowały zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na odzież specjalistyczną motocyklową, w szczególności na nabycie butów, kurtki skórzanej, kamizelki, spodni i rękawic. WSA w Szczecinie uzasadniał, że w obecnych czasach jeżdżenie motocyklem wymaga używania odzieży specjalistycznej ze wzmocnieniami, stanowiącymi ochronę przed niższymi temperaturami oraz przed skutkami ewentualnych wypadków drogowych. Ponadto zasady bezpieczeństwa wymagają, aby motocyklista był ubrany w odzież specjalnie przystosowaną do jazdy motocyklem. Dlatego też zdaniem Sądu wydatki na nabycie specjalistycznej (ochronnej) odzieży motocyklowej pozostają w związku z osiąganymi przychodami, tym bardziej, że odzież motocyklowa różni się istotnie od odzieży standardowej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.
2013
11
sie

Istota:
Należy stwierdzić, iż „ekwiwalent za pranie odzieży roboczej”, o którym mowa w stanie faktycznym nie jest ekwiwalentem korzystającym ze zwolnienia od podatku, gdyż jego wysokość nie stanowi równowartości faktycznie poniesionych przez pracownika kosztów. Zatem wypłata pracownikom stałej ryczałtowej kwoty kosztów prania odzieży roboczej, podlega opodatkowaniu jako przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Wnioskodawca posiada szereg stanowisk pracy, z których zajmowaniem wiąże się konieczność dostarczania pracownikom nieodpłatnie odzieży roboczej. Odzież własna pracowników mogłaby bowiem ulec zniszczeniu lub zabrudzeniu. Zajmowanie niektórych stanowisk wymaga korzystania z odzieży służbowej (mundury pracowników ochrony). U pracodawcy tego, odzież służbową traktuje się analogicznie jak odzież roboczą (obowiązek używania do celów służbowych). Stosownie do przepisów art. 237 (7) i 237 (8) Kodeksu pracy poświęconych świadczeniom wynikającym z przepisów bhp, mających charakter ogólny i zobowiązujących pracodawcę do szczegółowego określania rodzajów odzieży i obuwia roboczego w konkretnych warunkach, Wnioskodawca określił rodzaj odzieży roboczej i stanowiska, których zajmowanie wymaga używania takiej odzieży w „ Regulaminie pracy ” w Z.”, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Dyrektora z 10.10.2010 r. Załącznik Nr 6 do wyżej wymienionego Regulaminu został zatytułowany: „ Tabela norm przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej i higieny osobistej w Z. ”. W tabeli tej wymieniono w 35 pozycjach stanowiska pracy, których zajmowanie wymaga używania takiej odzieży. Są to przede wszystkim stanowiska, których zajmowanie wiąże się z konserwacją i obsługą urządzeń zarówno elektrycznych czy sieci wodno – kanalizacyjnych, a także konserwacją mebli, tkanin i gobelinów, papieru, kamienia, metalu oraz posadzek.
2012
23
paź
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Odzież
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.