PB/OPD/415-1/05/OD | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy otrzymana kwota tytułem odszkodowania podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

PB/OPD/415-1/05/OD

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
 1. odszkodowania
 2. opodatkowanie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie po rozpatrzeniu wniosku Podatników z dnia 10.01.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania części kwoty otrzymanej na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, nie zwróconej stronie kupującej w związku z wycofaniem się z transakcji kupna, uznanej przez Podatników za odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści

stwierdza, że

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Uzasadnienie

W dniu 29.10.2004r. zawarto umowę sprzedaży warunkowej nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę o powierzchni 850 m2 za kwotę 22.000,00 zł. Na poczet ceny sprzedaży strona kupująca w dniu 29.10.2004r. dokonała wpłaty w wysokości 2.000,00 zł.

Strona kupująca w dniu 28.12.2004r. wycofała się z transakcji, w związku z czym nastąpiło rozwiązanie umowy, w wyniku którego sprzedający zwrócili stronie kupującej część kwoty wpłaconej na poczet ceny sprzedaży w wysokości 500,00 zł, a pozostała część w wysokości 1.500,00 zł, została zatrzymana tytułem odszkodowania za poniesione koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.

W związku z przygotowania działki do sprzedaży, poniesiono koszty w postaci:

 • zakupu mapki z wypisem z rejestru gruntów ze starostwa,
 • zakup mapki z zakładu energetycznego,
 • zakup informacji o przeznaczeniu gruntu,
 • zakup informacji o podłączeniu kanalizacji,
 • zakup informacji o podłączeniu wody,
 • opłata aktu notarialnego rozwiązania umowy,
 • dojazd do urzędów.

W związku z powyższym wątpliwość Podatników sprowadza się do ustalenia, czy kwota 1.500,00 zł, którą otrzymali tytułem odszkodowania będzie podlegała opodatkowaniu.

Zdaniem Podatników, przedmiotowa kwota, którą otrzymali tytułem odszkodowania za utracone korzyści nie będzie podlegała opodatkowaniu, gdyż jako odszkodowanie za utracone korzyści, będzie zwolnione z odszkodowania.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt.3 do pkt.3d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są:

 • otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem:

 • - określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
  - odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
  - odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,
  - odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,
  - odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  - odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane na zasadach, o których mowa w art. 27 ust. 1,
  - odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód,
 • odszkodowania otrzymane na podstawie przepisów o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego,
 • inne odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań:

 • a) otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  b) dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono,
 • odszkodowania w postaci renty otrzymane na podstawie przepisów prawa cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, przez poszkodowanego, który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość,
 • odszkodowania otrzymane przez właściciela nieruchomości na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt.9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z póź. zm.) źródłami przychodów są inne źródła.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 9 ust. 2 dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski z dnia poniesienia kosztu. Jeżeli koszty wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich zarachowania i dniem zapłaty występują różne kursy walut, koszty te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu sprzedaży walut z dnia zapłaty, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał ponoszący koszt, oraz z zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zarachowania kosztów.

Z przedstawionego na wstępie stanu faktycznego wynika, że w związku z zawartą umową warunkową sprzedaży, Podatnicy otrzymali na poczet ceny sprzedaży kwotę 2.000,00 zł. Ponieważ transakcja sprzedaży nie doszła do skutku, Podatnicy zwrócili stronie kupującej część kwoty w wysokości 500,00 zł, pozostawiając w swojej dyspozycji pozostałą część w wysokości 1.500,00 zł jako odszkodowanie za utracone korzyści.

W ocenie Podatników, kwota 1.500,00 zł otrzymana tytułem odszkodowania nie podlega opodatkowaniu, gdyż jako odszkodowanie jest objęte zwolnieniem z podatku dochodowego.

W ocenie organu podatkowego, nie zwrócona stronie kupującej, część kwoty nie może być uznana za odszkodowanie objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ustawy o podatku dochodowym.

Kwota 1.500,00 zł, jako pozostawiona do dyspozycji Podatników w świetle art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt.9 ustawy, stanowi źródło przychodów podlegających opodatkowaniu.

W świetle art. art. 9 ust.2 ustawy przychód podlegający opodatkowaniu ulega pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodów.

Warunkiem kwalifikującym dany koszt do grupy kosztów uzyskania przychodów są:

 1. poniesienie kosztu w celu osiągnięcia przychodów,
 2. nie zakwalifikowanie go do grupy kosztów nie uznawanych przez ustawę za koszty uzyskania przychodów.

Jeżeli zatem Podatnicy ponieśli wydatki, których wysokość jest równa lub wyższa od kwoty 1.500,00 zł i posiadają dowody źródłowe potwierdzające ten fakt, wówczas nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku, natomiast gdy kwota poniesionych wydatków jest mniejsza od kwoty uzyskanego przychodu, wówczas różnica pomiędzy przychodem a kosztami jego poniesienia będzie podlegać opodatkowaniu.

W przypadku braku dowodów źródłowych wskazujących na poniesienie jakichkolwiek kosztów – cała kwota 1.500,00 zł podlega opodatkowaniu.

Tym samym w ocenie organu podatkowego stanowisko Podatników, iż kwota 1.500,00 zł stanowiąca odszkodowanie za utracone korzyści nie podlega opodatkowaniu jest nieprawidłowe.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.