ITPP1/443-1512/14/AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Opodatkowanie kwoty odszkodowania otrzymanej z tytułu ograniczenia prawa własności oraz z tytułu szkód powstałych na nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2014 r. (data wpływu 2 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania kwoty odszkodowania otrzymanej z tytułu ograniczenia prawa własności oraz z tytułu szkód powstałych na nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania kwoty odszkodowania otrzymanej z tytułu ograniczenia prawa własności oraz z tytułu szkód powstałych na nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Zgodnie z decyzją Wojewody nr ...z dnia .... ustalono odszkodowanie na rzecz Gminy W. w wysokości 3.285,00 zł (trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych 00/100), z tytułu ograniczenia prawa własności oraz z tytułu szkód powstałych na nieruchomości oznaczonej jako działka nr ... w obrębie geodezyjnym ... – W., w związku z realizacją inwestycji pn. „...”. Zgodnie z operatem szacunkowym, na podstawie którego ustalono wysokość odszkodowania, wartość ograniczenia prawa rzeczowego w strefie kontrolowanej gazociągu określono na kwotę 2.673,00 zł, a wartość szkód fizycznych na kwotę 612,00 zł. Kiedy przywołana wyżej decyzja stała się ostateczna, Gmina w dniu 21 października 2014 r. wystawiła fakturę VAT na rzecz O. ...SA., w której określono kwotę odszkodowania netto 2670,73 zł wraz z 23% VAT, wynoszącym 614,27 zł. Zgodnie z orzeczeniem WSA w Gliwicach z dnia 22 listopada 2011 r. sygn. akt III SA/Gl 594/11, jeśli kwota odszkodowania jest jedynym wynagrodzeniem, to stanowi ona kwotę należną zawierającą VAT. ...SA. złożył prośbę o weryfikację kwoty zawartej w fakturze, ponieważ według jego stanowiska tylko część odszkodowania z tytułu ograniczenia prawa własności jest traktowane jako świadczenie usług podlegające opodatkowaniu stawką 23% VAT. Część odszkodowania z tytułu powstałych szkód nie podlega opodatkowaniu VAT.

W związku z powyższym opisem, zadano następujące pytanie:

Czy według art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, cała kwota odszkodowania, tj. 3.285,00 zł powinna zawierać w sobie 23% VAT, tj. 614,27 zł, czy tylko od części odszkodowania będącej wartością ograniczenia prawa rzeczowego, tj. kwoty 2.637,00 zł powinien zostać odprowadzony VAT w kwocie 499,83 zł.

Zdaniem Wnioskodawcy, podatek od towarów i usług powinien być wyodrębniony z całej kwoty odszkodowania określonej w orzeczeniu decyzji, tj. z kwoty 3.285,00 zł i wynosić 614,27 zł, ponieważ zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przez odpłatne świadczenie usług rozumie się m.in. świadczenie zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Nakaz ten dotyczył kwoty 3.285,00 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie o art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.) opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z treści art. 7 ust. 1 powołanej ustawy wynika, że dostawą towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary, zgodnie z art. 2 pkt 6 ww. ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W świetle art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie, bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia, jako usługi, należy mieć na względzie, że ustawa o podatku od towarów i usług zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą towarów w rozumieniu art. 7 tej ustawy. Pojęcie usługi według ustawy o podatku od towarów i usług, jest szersze od usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Zauważyć jednak należy, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym. W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością, a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że na podstawie decyzji Wojewody ... ustalono odszkodowanie na rzecz Gminy w wysokości 3.285,00 zł, z tytułu ograniczenia prawa własności oraz z tytułu szkód powstałych na nieruchomości, w związku z realizacją inwestycji dotyczącej budowy gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia. Zgodnie z operatem szacunkowym, na podstawie którego ustalono wysokość odszkodowania, wartość ograniczenia prawa rzeczowego w strefie kontrolowanej gazociągu określono na kwotę 2.673,00 zł, a wartość szkód fizycznych na kwotę 612,00 zł. Po uprawomocnieniu się ww. decyzji, Gmina wystawiła fakturę VAT na rzecz ... SA., w której określono kwotę odszkodowania netto 2670,73 zł wraz z 23% VAT, wynoszącym 614,27 zł.

Wątpliwości Gminy dotyczą kwestii, czy cała kwota odszkodowania tj. 3.285,00 zł powinna zawierać w sobie 23% VAT, czy tylko od części odszkodowania będącej wartością ograniczenia prawa rzeczowego, powinien zostać odprowadzony VAT.

Przenosząc powołane przepisy na grunt niniejszej sprawy uznać należy, że odszkodowanie wypłacone z tytułu ograniczenia prawa własności oraz z tytułu szkód powstałych na nieruchomości pełni funkcję wynagrodzenia za usługę, świadczoną zgodnie z nakazem organu władzy publicznej co wpisuje się w normę art. 8 ust. 1 pkt 3, czyniąc tego rodzaju usługę faktycznie odpłatną. A zatem czynność ta podlega opodatkowaniu.

W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Natomiast w myśl art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Z kolei zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W myśl art. 29a ust. 6 ustawy o VAT podstawa opodatkowania obejmuje:

  1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
  2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

W okolicznościach niniejszej sprawy stwierdzić należy – biorąc pod uwagę brzmienie art. 29a ust. 1 i 6 ustawy – że Gmina prawidłowo przyjęła w fakturze wystawionej na rzecz Spółki, że kwota wypłaty odszkodowania, stanowiąca jedyną zapłatę za ograniczenie prawa własności i szkód powstałych na nieruchomości, zawiera (obejmuje) kwotę należnego podatku.

Końcowo należy zauważyć, że w niniejszym rozstrzygnięciu oceniano stanowisko Wnioskodawcy w kontekście zadanego pytania, natomiast nie odnoszono się do wartościowych wyliczeń kwot podstawy opodatkowania i podatku naliczonego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.