ITPP1/443-1512/14/AP | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie kwoty odszkodowania otrzymanej z tytułu ograniczenia prawa własności oraz z tytułu szkód powstałych na nieruchomości.
ITPP1/443-1512/14/APinterpretacja indywidualna
 1. odszkodowania
 2. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2014 r. (data wpływu 2 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania kwoty odszkodowania otrzymanej z tytułu ograniczenia prawa własności oraz z tytułu szkód powstałych na nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania kwoty odszkodowania otrzymanej z tytułu ograniczenia prawa własności oraz z tytułu szkód powstałych na nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Zgodnie z decyzją Wojewody nr ...z dnia .... ustalono odszkodowanie na rzecz Gminy W. w wysokości 3.285,00 zł (trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych 00/100), z tytułu ograniczenia prawa własności oraz z tytułu szkód powstałych na nieruchomości oznaczonej jako działka nr ... w obrębie geodezyjnym ... – W., w związku z realizacją inwestycji pn. „...”. Zgodnie z operatem szacunkowym, na podstawie którego ustalono wysokość odszkodowania, wartość ograniczenia prawa rzeczowego w strefie kontrolowanej gazociągu określono na kwotę 2.673,00 zł, a wartość szkód fizycznych na kwotę 612,00 zł. Kiedy przywołana wyżej decyzja stała się ostateczna, Gmina w dniu 21 października 2014 r. wystawiła fakturę VAT na rzecz O. ...SA., w której określono kwotę odszkodowania netto 2670,73 zł wraz z 23% VAT, wynoszącym 614,27 zł. Zgodnie z orzeczeniem WSA w Gliwicach z dnia 22 listopada 2011 r. sygn. akt III SA/Gl 594/11, jeśli kwota odszkodowania jest jedynym wynagrodzeniem, to stanowi ona kwotę należną zawierającą VAT. ...SA. złożył prośbę o weryfikację kwoty zawartej w fakturze, ponieważ według jego stanowiska tylko część odszkodowania z tytułu ograniczenia prawa własności jest traktowane jako świadczenie usług podlegające opodatkowaniu stawką 23% VAT. Część odszkodowania z tytułu powstałych szkód nie podlega opodatkowaniu VAT.

W związku z powyższym opisem, zadano następujące pytanie:

Czy według art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, cała kwota odszkodowania, tj. 3.285,00 zł powinna zawierać w sobie 23% VAT, tj. 614,27 zł, czy tylko od części odszkodowania będącej wartością ograniczenia prawa rzeczowego, tj. kwoty 2.637,00 zł powinien zostać odprowadzony VAT w kwocie 499,83 zł.

Zdaniem Wnioskodawcy, podatek od towarów i usług powinien być wyodrębniony z całej kwoty odszkodowania określonej w orzeczeniu decyzji, tj. z kwoty 3.285,00 zł i wynosić 614,27 zł, ponieważ zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przez odpłatne świadczenie usług rozumie się m.in. świadczenie zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Nakaz ten dotyczył kwoty 3.285,00 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie o art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.) opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z treści art. 7 ust. 1 powołanej ustawy wynika, że dostawą towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary, zgodnie z art. 2 pkt 6 ww. ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W świetle art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie, bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia, jako usługi, należy mieć na względzie, że ustawa o podatku od towarów i usług zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą towarów w rozumieniu art. 7 tej ustawy. Pojęcie usługi według ustawy o podatku od towarów i usług, jest szersze od usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Zauważyć jednak należy, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym. W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością, a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że na podstawie decyzji Wojewody ... ustalono odszkodowanie na rzecz Gminy w wysokości 3.285,00 zł, z tytułu ograniczenia prawa własności oraz z tytułu szkód powstałych na nieruchomości, w związku z realizacją inwestycji dotyczącej budowy gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia. Zgodnie z operatem szacunkowym, na podstawie którego ustalono wysokość odszkodowania, wartość ograniczenia prawa rzeczowego w strefie kontrolowanej gazociągu określono na kwotę 2.673,00 zł, a wartość szkód fizycznych na kwotę 612,00 zł. Po uprawomocnieniu się ww. decyzji, Gmina wystawiła fakturę VAT na rzecz ... SA., w której określono kwotę odszkodowania netto 2670,73 zł wraz z 23% VAT, wynoszącym 614,27 zł.

Wątpliwości Gminy dotyczą kwestii, czy cała kwota odszkodowania tj. 3.285,00 zł powinna zawierać w sobie 23% VAT, czy tylko od części odszkodowania będącej wartością ograniczenia prawa rzeczowego, powinien zostać odprowadzony VAT.

Przenosząc powołane przepisy na grunt niniejszej sprawy uznać należy, że odszkodowanie wypłacone z tytułu ograniczenia prawa własności oraz z tytułu szkód powstałych na nieruchomości pełni funkcję wynagrodzenia za usługę, świadczoną zgodnie z nakazem organu władzy publicznej co wpisuje się w normę art. 8 ust. 1 pkt 3, czyniąc tego rodzaju usługę faktycznie odpłatną. A zatem czynność ta podlega opodatkowaniu.

W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Natomiast w myśl art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Z kolei zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W myśl art. 29a ust. 6 ustawy o VAT podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

W okolicznościach niniejszej sprawy stwierdzić należy – biorąc pod uwagę brzmienie art. 29a ust. 1 i 6 ustawy – że Gmina prawidłowo przyjęła w fakturze wystawionej na rzecz Spółki, że kwota wypłaty odszkodowania, stanowiąca jedyną zapłatę za ograniczenie prawa własności i szkód powstałych na nieruchomości, zawiera (obejmuje) kwotę należnego podatku.

Końcowo należy zauważyć, że w niniejszym rozstrzygnięciu oceniano stanowisko Wnioskodawcy w kontekście zadanego pytania, natomiast nie odnoszono się do wartościowych wyliczeń kwot podstawy opodatkowania i podatku naliczonego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odszkodowania
IPTPB1/4511-224/15-4/MM | Interpretacja indywidualna

świadczenie usług
ILPP2/4512-1-170/15-2/EN | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.