ITPB2/4511-547/15/IB | Interpretacja indywidualna

Czy odszkodowanie z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w kwocie 27 950 zł uzyskane w wyniku podpisania umowy ustanawiającej służebność przesyłu na działce rolnej jest przedmiotem opodatkowania?
ITPB2/4511-547/15/IBinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomości
 2. odszkodowania
 3. umowa
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 kwietnia 2015 r. (data wpływu 27 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 15 lipca 2014 r. Wnioskodawca i Jego małżonka, właściciele gospodarstwa rolnego zamieszkali w gminie B. - podpisali ze Spółką Akcyjną umowę w formie aktu notarialnego o ustanowienie służebności przesyłu. Grunty, na których została ustanowiona służebność wchodzą w skład gospodarstwa rolnego i przysługuje im do nich tytuł własności.

W wyniku tej umowy ustalona została służebność przesyłu na czas nieokreślony, polegająca na wybudowaniu i podwieszeniu napowietrznych przewodów linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia, a także na funkcjonowaniu wymienionej linii elektroenergetycznej po jej wybudowaniu; każdorazowym udostępnieniu wskazanych w umowie dwóch działek w celu wykonania niezbędnych robót związanych z budową, eksploatacją, konserwacją i wszelkimi remontami linii. Z tytułu podpisania aktu notarialnego o ustanowieniu służebności przesyłu, polegającej na korzystaniu z nieruchomości, w sposób określony w umowie oraz obniżenia wartości nieruchomości z tytułu lokalizacji dwutorowej linii elektroenergetycznej 400kV otrzymali jednorazowe wynagrodzenie oraz odszkodowanie w łącznej wysokości 40 000 zł netto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100), tj.

 1. 12 050 zł netto (słownie: dwanaście tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100) za służebność przesyłu,
 2. 27 950 zł netto (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) tytułem odszkodowania z art. 36 z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Obie kwoty:

 1. kwotę 12 050 zł netto (słownie: dwanaście tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100) za służebność przesyłu, otrzymano w dniu 23 lipca 2014 r. - wpłaty dokonała Spółka Akcyjna,
 2. 27 950 zł netto (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) tytułem odszkodowania z art. 36 z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, otrzymano w dniu 23 lipca 2014 r - wpłaty dokonała Spółka Akcyjna.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy odszkodowanie z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w kwocie 27 950 zł uzyskane w wyniku podpisania umowy ustanawiającej służebność przesyłu na działce rolnej jest przedmiotem opodatkowania...

Zdaniem Wnioskodawcy stosownie do art. 21 ust. l pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnieniu podlega kwota 27 950 zł uzyskana w wyniku podpisanej umowy, która stanowi odszkodowanie na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z tytułu ograniczeń wynikających z istnienia pasa technologicznego linii energetycznej 400 kV.

Podstawowym warunkiem zwolnienia świadczenia od opodatkowania na podstawie przytoczonego przepisu jest jego odszkodowawczy charakter. W związku z budową linii 400 kV Wnioskodawca poniósł z małżonką stratę na wartości tej ziemi i kwota odszkodowania w wysokości 27 950 zł miała to zrekompensować i dlatego też nie ma to uzasadnienia, aby tą rekompensatę traktować jako dochód do opodatkowania. Wnioskodawca podkreśla, iż w związku z umową służebności przesyłu podpisaną na rzecz Spółki grunt rolny, do którego ma wspólnie z żoną tytuł własności, wskutek budowy linii wysokiego napięcia oraz uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stracił na wartości.

Zatem wypłacone świadczenie ma charakter odszkodowawczy mający na celu naprawienie szkody, tj. obniżenie wartości nieruchomości w następstwie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na charakter odszkodowawczy świadczenia wskazuje również art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który mówi o odszkodowaniu za poniesioną rzeczywistą szkodę.

Dodatkowo kwestia odszkodowania zwolnionego od podatku została podobnie podsumowana w orzeczeniu NSA z dnia 28 czerwca 2004 r. (FSK 196/04, POP2005, POP 2005, z.3, s.71), jak również orzeczeniach sądów administracyjnych, które traktują, iż art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie podlega opodatkowaniu od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 cytowanej ustawy wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), z wyjątkiem:

 1. określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 2. odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 3. odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,
 4. odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,
 5. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 6. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, lub na zasadach, o których mowa w art. 30c,
 7. odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe.

Z literalnego brzmienia powołanego przepisu jednoznacznie wynika, iż nie wszystkie odszkodowania otrzymywane przez osoby fizyczne są wolne od podatku dochodowego.

Ustawodawca wyłączył bowiem z katalogu zwolnień m.in. odszkodowania, które zostały otrzymane na podstawie zawartej pomiędzy stronami umowy lub ugody innej niż ugoda sądowa, nawet w sytuacji gdyby ich wysokość lub zasady ustalania wynikały wprost z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw albo też wynikały wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

W konsekwencji, aby wypłacone odszkodowanie korzystało ze zwolnienia na podstawie wskazanego przepisu, musiałaby zostać spełnione łącznie dwa warunki:

 • jego wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw,
 • podstawą jego przyznania nie jest zawarta umowa lub ugoda inna niż ugoda sądowa.

Biorąc zatem pod uwagę, że w dniu 23 lipca 2014 r. Wnioskodawca otrzymał kwotę tytułem odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości na podstawie umowy zawartej w dniu 15 lipca 2014 r. stwierdzić należy, że wskazane warunki nie zostały spełnione. Tym samym, przepis art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie może stanowić podstawy zwolnienia z opodatkowania przedmiotowego odszkodowania niezależnie od istnienia lub nieistnienia podstawy prawnej w postaci wskazywanego przez Wnioskodawcę art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz od tego, czy wysokość lub zasady ustalania tego odszkodowania faktycznie wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych. Stosownie bowiem do uregulowania zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z przedmiotowego zwolnienia wyłączone zostały odszkodowania wynikające z zawartych umów.

Reasumując, kwota otrzymana przez Wnioskodawcę jako odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Dodatkowo, mając na uwadze, iż współwłaścicielami wskazanych we wniosku gruntów oraz stroną umowy zawartej ze Spółką Akcyjną jest Wnioskodawca wspólnie z żoną, zaznacza się, że zgodnie z art. 14k § 1 ustawy Ordynacja podatkowa zastosowanie się do niniejszej interpretacji przed jej zmianą lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego tę interpretację nie może szkodzić – również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej – tylko Wnioskodawcy.

Natomiast żona, chcąc uzyskać interpretację indywidualną, powinna indywidualnie wystąpić z wnioskiem o jej wydanie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.