ITPB2/4511-465/15/BK | Interpretacja indywidualna

Czy otrzymane przez Wnioskodawcę jednorazowe odszkodowanie za szkody powstałe w uprawach rolnych w wyniku budowy elektrowni wiatrowej na Jego gruntach korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
ITPB2/4511-465/15/BKinterpretacja indywidualna
  1. odszkodowania
  2. służebność przesyłu
  3. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2015 r. (data wpływu 30 marca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 10 czerwca 2015 r. (data wpływu 15 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony w dniu 15 czerwca 2015 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku tym oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest rolnikiem posiadającym we wspólności ustawowej małżeńskiej gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r, poz. 1381 ze zm.).

W dniu 20 listopada 2009 r. Wnioskodawca wspólnie z żoną zawarł z Firmą W. Sp. z o. o. w formie aktu notarialnego umowę, w której wyraził zgodę w związku z budową jednej elektrowni wiatrowej na przeprowadzenie przez część stanowiących Jego współwłasność działek rolnych o numerach geodezyjnych: 700/3 i 692 o łącznej powierzchni 0,15 ha, położonych w miejscowości Z, gm. B. sieci energetycznej - linii kablowych i ustanowił, w tym zakresie na okres 25 lat, licząc od dnia posadowienia elektrowni wiatrowej na rzecz każdoczesnego Inwestora elektrowni wiatrowej prawo do wykonania i poprowadzenia przyłącza energetycznego i prawo eksploatacji, konserwacji, naprawy i wymiany tych urządzeń przesyłowych, jak również zapewnił swobodny dostęp do ww. elementów sieci, celem wykonania wymienionych prac.

Na mocy tego porozumienia, w związku z jego realizacją Wnioskodawca otrzymał w roku 2014 jednorazowe odszkodowanie w wysokości 15 000 zł. Wypłata odszkodowania otrzymanego w związku z zawartą umową nastąpiła z tytułu szkód powstałych w uprawach rolnych w związku z budową na ww. gruntach elektrowni wiatrowej.

Szkody polegały na zniszczeniach upraw zbożowych.

Z treści aktu notarialnego (paragraf 5 pkt 4 i 5) wynika, że w razie wyrządzenia szkód wydzierżawiającym, dzierżawca zobowiązuje się do zapłaty wydzierżawiającym odszkodowania za zniszczenia w uprawach polowych wywołane działalnością dzierżawcy, natomiast zakres zniszczeń oraz termin płatności odszkodowania za zniszczenia będzie każdorazowo uzgadniany przez strony w formie pisemnej, co miało miejsce w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy otrzymane przez Wnioskodawcę jednorazowe odszkodowanie za szkody powstałe w uprawach rolnych w wyniku budowy elektrowni wiatrowej na Jego gruntach korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Przedstawiając swoje stanowisko Wnioskodawca wskazał, że F. Sp. z o.o., która wypłaciła jednorazowe odszkodowanie wystawiła deklarację PIT-8C tytułem otrzymanego odszkodowania, nakładając tym samym na Niego obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od otrzymanego odszkodowania.

Zdaniem Wnioskodawcy jest to nieprawidłowe, ponieważ ww. odszkodowanie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu:

  1. ustanowienia służebności gruntowej,
  2. rekultywacji gruntów,
  3. szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie

- w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

W związku z powyższym, Wnioskodawca uważa, że odszkodowanie za szkody powstałe w uprawach rolnych, które zostało Jemu wypłacone korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wobec czego spółka nie powinna była wystawiać PIT-8C.

Wnioskodawca podkreśla przy tym, że zgodnie z wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 września 2011 r„ sygn. akt II FSK 651/10, z dnia 25 czerwca 2013 r„ sygn. akt II FSK 2131/11 oraz z dnia 1 czerwca 2011 r, sygn. akt II FSK 88/10, jak również Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 maja 2011 r, sygn. akt III SA/Wa 2493/10 i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 29 maja 2013 r., sygn. akt I SA/Sz 9/13, ulga podatkowa wypłacona na podstawie zawartych umów (ugód) posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, przysługuje także z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.

Ponadto, biorąc pod uwagę powołane powyżej orzecznictwo sądowo-administracyjne, w myśl którego zwolnienie dotyczące odszkodowania za ustanowienie służebności gruntowej, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odnosi się także do wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego: z dnia 26 listopada 2013 r., sygn. akt IIFSK 3050/11, z dnia 25 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 2131/11, z dnia 1 czerwca 2011 r., sygn. akt II FSK 88/10 oraz z dnia 29 września 2011 r., sygn. akt II FSK 654/10) oraz stanowisko Ministra Finansów w piśmie z dnia 21 maja 2014 r. Nr DD3/033/126/CRS/14/RD-46264/14 zmieniającym interpretację ogólną z dnia 10 lipca 2013 r., Nr DD3/033/101/CRS/13/ RWPD-48186/RO-70022/13 z powodu jej nieprawidłowości – brak w porozumieniu, na podstawie którego wypłacono odszkodowanie określenia, że zostało ono wypłacone z tytułu ustanowienia służebności gruntowej lub z tytułu ustanowienia służebności przesyłu – zdaniem Wnioskodawcy - nie ma znaczenia i jak najbardziej daje prawo do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie natomiast z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Jak wynika z powyższego przepisu katalog przychodów zaliczanych do tzw. innych źródeł jest katalogiem otwartym. Tym samym do tegoż źródła należy zaliczyć wszystkie inne przychody, które nie mogą być zakwalifikowane do pozostałych kategorii źródeł, szczegółowo wymienionych w treści art. 10 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu:

  1. ustanowienia służebności gruntowej,
  2. rekultywacji gruntów,
  3. szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie

– w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

Powołany wyżej art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, że przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

Wskazać przy tym należy, że ww. zwolnienie przysługuje tylko i wyłącznie posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, którego to pojęcia ustawa o podatku dochodowym nie definiuje. W celu wyjaśnienia tej kwestii odsyła jednak, zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 4 ww. ustawy, do przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.).

W myśl art. 1 ww. ustawy opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej (art. 2 ust. 1 ww. ustawy).

Z opisanego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest rolnikiem posiadającym we wspólności ustawowej małżeńskiej gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r, poz. 1381 ze zm.).

W dniu 20 listopada 2009 r. Wnioskodawca wspólnie z żoną zawarł z Firmą W. z o. o. w formie aktu notarialnego umowę, w której wyraził zgodę w związku z budową jednej elektrowni wiatrowej na przeprowadzenie przez część stanowiących Jego współwłasność działek rolnych o numerach geodezyjnych: 700/3 i 692 o łącznej powierzchni 0,15 ha, położonych w miejscowości Z., gm. B. sieci energetycznej - linii kablowych i ustanowił, w tym zakresie na okres 25 lat, licząc od dnia posadowienia elektrowni wiatrowej na rzecz każdoczesnego Inwestora elektrowni wiatrowej prawo do wykonania i poprowadzenia przyłącza energetycznego i prawo eksploatacji, konserwacji, naprawy i wymiany tych urządzeń przesyłowych, jak również zapewnił swobodny dostęp do ww. elementów sieci, celem wykonania wymienionych prac.

Na mocy tego porozumienia, w związku z jego realizacją Wnioskodawca otrzymał w roku 2014 jednorazowe odszkodowanie w wysokości 15 000 zł. Wypłata odszkodowania otrzymanego w związku z zawartą umową nastąpiła z tytułu szkód powstałych w uprawach rolnych w związku z budową na ww. gruntach elektrowni wiatrowej.

Szkody polegały na zniszczeniach upraw zbożowych.

Z treści aktu notarialnego (paragraf 5 pkt 4 i 5) wynika, że w razie wyrządzenia szkód wydzierżawiającym, dzierżawca zobowiązuje się do zapłaty wydzierżawiającym odszkodowania za zniszczenia w uprawach polowych wywołane działalnością dzierżawcy, natomiast zakres zniszczeń oraz termin płatności odszkodowania za zniszczenia będzie każdorazowo uzgadniany przez strony w formie pisemnej, co miało miejsce w przedmiotowej sprawie.

Mając na uwadze zacytowane przepisy prawa oraz przedstawiony w niniejszej sprawie stan faktyczny, stwierdzić należy, że otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie stanowi przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy nie podlegający jednakże opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Skoro – jak wynika z wniosku - odszkodowanie, które Wnioskodawca otrzymał na podstawie umowy zawartej ze Spółką z o.o. jest odszkodowaniem z tytułu szkód powstałych w uprawach rolnych w związku z budową jednej elektrowni wiatrowej na działkach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, to należy uznać, że zostały spełnione warunki określone w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uprawniające do skorzystania z zawartego w nim zwolnienia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odszkodowania
ILPB2/4511-1-472/15-5/TR | Interpretacja indywidualna

służebność przesyłu
ITPB4/4511-331/15/JG | Interpretacja indywidualna

zwolnienia przedmiotowe
ILPB1/4511-1-853/15-2/AMN | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.