ITPB2/4511-420/15/RS | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie odszkodowania.
ITPB2/4511-420/15/RSinterpretacja indywidualna
  1. infrastruktura techniczna
  2. odszkodowania
  3. szkody
  4. ugody
  5. umowa
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2015 r. (data wpływu 18 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odszkodowania - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odszkodowania.

We wniosku tym został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca uzyskał odszkodowanie od konsorcjum S. Spółka z o.o., S.A., Przedsiębiorstwo B., realizującego inwestycję pod nazwą: Kontynuacja budowy autostrady ....

W 2015 r. Wnioskodawca otrzymał PIT-8C, w którym został wykazany przychód z tytułu odszkodowania ugody pozasądowej w kwocie 50.000 zł.

Ww. odszkodowanie stanowi rekompensatę za wszelkie uszkodzenia powstałe na nieruchomości Wnioskodawcy w związku z prowadzoną inwestycją. W zawartym porozumieniu Wnioskodawca zrzekł się wszelkich roszczeń względem inwestora i wykonawcy. Wyraził zgodę na zawarcie niniejszego porozumienia z uwagi na rozwiązanie powyższej kwestii (szkody). Sytuacja zabudowań Wnioskodawcy uległa znacznemu pogorszeniu i groziła nawet zawaleniem. Stan zdrowia rodziny uległ pogorszeniu ze względu na wilgoć w domu, która była wynikiem zalania piwnic. Dom należało natychmiast odnowić i osuszyć.

Ponadto budynek jest położony w odległości 4 m od drogi serwisowej, ok 7 m od drogi wojewódzkiej na której przed domem usytuowany jest wiadukt oraz ok 80 m o autostrady ... . Dom powinien być wykupiony o co Wnioskodawca zabiegał około 10 lat – bezskutecznie. Wnioskodawca chcąc ocalić dorobek życia oraz uniknąć ciągnących się latami spraw sądowych, wyraził zgodę na zawarcie ww. porozumienia. Posiada ekspertyzy wykonane przez rzeczoznawcę opiewające na kwotę 146.000 zł, korespondencję z G., zdjęcia stanu zniszczeń zabudowań gospodarczych i domu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z zaistniałą sytuacją Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli się nie wzbogacił a uzyskane pieniądze przeznaczone były na ratowanie dobytku oraz zdrowia rodziny...

Zdaniem Wnioskodawcy, uzyskany przychód jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Art. 11 ust. 1 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r. stanowi, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Rodzaje źródeł przychodów zostały określone w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie między innymi w pkt 9 wymieniono „inne źródła”.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają zatem wszelkie dochody osiągane przez podatnika z wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione z podatku, bądź od których zaniechano poboru podatku, w drodze rozporządzenia wydanego przez Ministra Finansów.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy, wolne od podatku są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu:

  1. ustanowienia służebności gruntowej,
  2. rekultywacji gruntów,
  3. szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie

- w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.).

Powołany art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, że przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

Wskazać przy tym należy, że ww. zwolnienie przysługuje tylko i wyłącznie posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, którego to pojęcia ustawa o podatku dochodowym nie definiuje. W celu wyjaśnienia tej kwestii odsyła jednak, zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 4 ww. ustawy, do przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381).

Stosownie do art. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Natomiast art. 2 ust. 1 stanowi, iż za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

W świetle powyższego wolne od podatku dochodowego są odszkodowania wypłacone z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, rekultywacji gruntów oraz szkód poniesionych w uprawach rolnych i drzewostanie, otrzymane w związku z budową drogi oraz wybudowaniem pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca uzyskał odszkodowanie od konsorcjum S. Spółka z o.o., S.A., Przedsiębiorstwo B., realizującego inwestycję pod nazwą: Kontynuacja budowy autostrady ... .

W 2015 r. Wnioskodawca otrzymał PIT-8C, w którym został wykazany przychód z tytułu odszkodowania ugody pozasądowej w kwocie 50.000 zł.

Ww. odszkodowanie stanowi rekompensatę za wszelkie uszkodzenia powstałe na nieruchomości Wnioskodawcy w związku z prowadzoną inwestycją. W zawartym porozumieniu Wnioskodawca zrzekł się wszelkich roszczeń względem inwestora i wykonawcy. Wyraził zgodę na zawarcie niniejszego porozumienia z uwagi na rozwiązanie powyższej kwestii (szkody). Sytuacja zabudowań Wnioskodawcy uległa znacznemu pogorszeniu i groziła nawet zawaleniem. Stan zdrowia rodziny uległ pogorszeniu ze względu na wilgoć w domu, która była wynikiem zalania piwnic. Dom należało natychmiast odnowić i osuszyć.

Ponadto budynek jest położony w odległości 4 m od drogi serwisowej, ok 7 m od drogi wojewódzkiej na której przed domem usytuowany jest wiadukt oraz ok 80 m o autostrady ... . Dom powinien być wykupiony o co Wnioskodawca zabiegał około 10 lat – bezskutecznie. Wnioskodawca chcąc ocalić dorobek życia oraz uniknąć ciągnących się latami spraw sądowych, wyraził zgodę na zawarcie ww. porozumienia. Posiada ekspertyzy wykonane przez rzeczoznawcę opiewające na kwotę 146.000 zł, korespondencję z G., zdjęcia stanu zniszczeń zabudowań gospodarczych i domu.

Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania prawne stwierdzić należy, że odszkodowanie otrzymane przez Wnioskodawcę, w związku ze szkodami powstałymi na nieruchomości obejmującej budynek mieszkalny oraz zabudowania gospodarcze Wnioskodawcy, w wyniku prowadzenia w pobliżu inwestycji budowy autostrady, stanowi dla niego przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Otrzymane na tej podstawie odszkodowanie nie wypełnia dyspozycji zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.