ITPB2/4511-385/15/MK | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca, będąc rolnikiem ryczałtowym niepodlegającym obowiązkowi rozliczania się z podatku dochodowego od przychodów z działalności rolniczej, powinien odprowadzić podatek z przysądzonego Mu odszkodowania, które – Jego zdaniem – powinno być zakwalifikowane do przychodów z działalności rolniczej?
ITPB2/4511-385/15/MKinterpretacja indywidualna
  1. odszkodowania
  2. rolnicy
  3. wypłata
  4. zwierzęta
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 6 marca 2015 r. (data wpływu – 9 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zasądzonego na rzecz rolnika ryczałtowego odszkodowania za utracone bydło – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zasądzonego na rzecz rolnika ryczałtowego odszkodowania za utracone bydło.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest rolnikiem ryczałtowym i prowadzi wraz z żoną gospodarstwo rolne nastawione na produkcję mleka i trzody chlewnej. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca, będąc rolnikiem ryczałtowym, jest zwolniony z obowiązku rozliczania się z podatku dochodowego z tytułu prowadzenia działalności rolniczej.

8 kwietnia 2010 r. w należącym do Wnioskodawcy gospodarstwie rolnym doszło do tragicznego zdarzenia. Wówczas przetrzymywane w oborze bydło zostało – wskutek uszkodzenia linii energetycznej, tj. zwarcia napowietrznej linii niskiego napięcia – śmiertelnie porażone prądem (dotyczyło to ośmiu wysokocielnych jałowic i jednego byka). Jałówki były hodowane na krowy mleczne i rozrodowe, natomiast buhaj jako prokreator.

Wyrokiem sądowym zasądzono na rzecz Wnioskodawcy od spółki energetycznej odszkodowanie za utracone bydło z własnego chowu, które wypłacono w dniu 10 czerwca 2014 r. Z kolei w dniu 2 marca 2015 r. Wnioskodawca otrzymał od ww. spółki PIT-8C ze wskazaniem kwoty odszkodowania i informacją, że jest On zobowiązany do rozliczenia się ze wskazanej kwoty na druku zeznania podatkowego PIT-36.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca, będąc rolnikiem ryczałtowym niepodlegającym obowiązkowi rozliczania się z podatku dochodowego od przychodów z działalności rolniczej, powinien odprowadzić podatek z przysądzonego Mu odszkodowania, które – Jego zdaniem – powinno być zakwalifikowane do przychodów z działalności rolniczej...

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymane odszkodowanie nie jest przychodem z innych źródeł niż działalność rolnicza. Jest ono bowiem rekompensatą za poniesione straty w bydle własnego chowu w Jego gospodarstwie rolnym, które zostało z winy spółki energetycznej porażone prądem. Gdyby nie ww. zdarzenie przychód uzyskany z tytułu np. sprzedaży tego bydła, cieląt lub mleka zaliczony byłby do przychodu z działalności rolniczej, która ustawowo wyłączona jest ze stosowania przepisów podatkowych zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zwolniona od obowiązku rozliczania się z podatku.

Nadto powyższe odszkodowanie jest zwrotem utraconego dochodu zwolnionego z opodatkowania w myśl art. 2 ust. 1 i 2 ustawy.

Zatem, w opinii Wnioskodawcy, spółka energetyczna niesłusznie wystawiła PIT-8C za wypłacone Mu odszkodowanie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jak stanowi art. 11 ust. 1 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2015 r., przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Niemniej jednak, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 przytoczonej ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Zgodnie zaś z definicją zawartą w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

  1. miesiąc - w przypadku roślin,
  2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
  3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
  4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

- licząc od dnia nabycia.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, Wnioskodawca jest rolnikiem ryczałtowym i prowadzi wraz z żoną gospodarstwo rolne nastawione na produkcję mleka i trzody chlewnej. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca, będąc rolnikiem ryczałtowym, jest zwolniony z obowiązku rozliczania się z podatku dochodowego z tytułu prowadzenia działalności rolniczej.

8 kwietnia 2010 r. w należącym do Wnioskodawcy gospodarstwie rolnym doszło do tragicznego zdarzenia. Wówczas przetrzymywane w oborze bydło zostało – wskutek uszkodzenia linii energetycznej, tj. zwarcia napowietrznej linii niskiego napięcia – śmiertelnie porażone prądem (dotyczyło to ośmiu wysokocielnych jałowic i jednego byka). Jałówki były hodowane na krowy mleczne i rozrodowe, natomiast buhaj jako prokreator.

Wyrokiem sądowym zasądzono na rzecz Wnioskodawcy od spółki energetycznej odszkodowanie za utracone bydło z własnego chowu, które wypłacono w dniu 10 czerwca 2014 r. Z kolei w dniu 2 marca 2015 r. Wnioskodawca otrzymał od ww. spółki PIT-8C ze wskazaniem kwoty odszkodowania i informacją, że jest On zobowiązany do rozliczenia się ze wskazanej kwoty na druku zeznania podatkowego PIT-36.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że wolą ustawodawcy – w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przepisów tejże ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

A zatem, jeśli odszkodowanie zostało wypłacone za szkody związane z działalnością rolniczą, wówczas winno być ono na gruncie przepisów analizowanej ustawy zaliczone do przychodów z działalności rolniczej, a w konsekwencji nie podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. W przypadku, gdy świadczenie odszkodowawcze nie stanowi przychodu z działalności rolniczej, i wypłacone jest osobom fizycznym nieprowadzącym działalności rolniczej, to podlega ono opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Wtenczas na podmiocie dokonującym wypłaty odszkodowania ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C zgodnie z dyspozycją art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego należy więc zgodzić się z tym, że szkoda wyrządzona w należącym do Wnioskodawcy bydle wpływa na zmniejszenie jego przychodów z działalności rolniczej. Odszkodowanie ma na celu rekompensatę tych strat, a nadto powoduje, że osoba je otrzymująca ma możliwość uzyskania przychodów z działalności rolniczej w takiej wysokości, w jakiej uzyskałaby te przychody, gdyby nie wyrządzono szkody w hodowanych przez nią zwierzętach. Tym samym odszkodowanie to należy uznać za przychód z działalności rolniczej, który nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zatem Wnioskodawca nie jest zobowiązany do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłaconego mu odszkodowania, jak również do złożenia z tego tytułu rocznego zeznania podatkowego. Spółka nie miała też obowiązku wystawienia informacji PIT-8C.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.