ITPB2/415-570/12/IL | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy zobowiązany jest Pan do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od otrzymanego odszkodowania na podstawie zawartej umowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r.,poz. 749) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 25 maja 2012 r. (data wpływu 8 czerwca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 czerwca 2012 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

Zgodnie z umową zawartą z Spółką z o.o. wyraził Pan zgodę na położenie na należących do Pana nieruchomościach (działkach gruntu nr 251/2 i 252/2 położonych w miejscowości K.), gazociągu dystrybucyjnego wysokiego ciśnienia. Działki gruntu, o których mowa powyżej w chwili zawarcia umowy były częścią Pana gospodarstwa rolnego i nadal wchodzą w jego skład. Na działkach tych prowadził Pan i nadal prowadzi produkcję rolną. W treści umowy strony ustaliły, iż otrzyma Pan odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku budowy gazociągu w wysokości 78.900 zł. Budowa gazociągu mieści się w zakresie prac opisanych w art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Inwestycja została wykonana przez Przedsiębiorstwo gazownicze. W umowie zobowiązał się Pan ponadto do ustanowienia na rzecz Przedsiębiorstwa gazowniczego nieodpłatne służebności przesyłu. Przeprowadzenie ww. inwestycji wiązało się ze zniszczeniem zasiewów ozimych w pasie, w którym prowadzono prace ziemne. Za straty w uprawach rolnych otrzymał Pan od Przedsiębiorstwa gazowniczego odszkodowanie.

Wobec powyższego zadano następujące pytanie.

Czy zobowiązany jest Pan do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od otrzymanego odszkodowania na podstawie zawartej umowy...

Zdaniem Pana nie jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego. Uważa Pan, iż przychód, który osiągnął podlega zwolnieniu przedmiotowemu określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z treścią tego przepisu zwolnione od podatku dochodowego są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu, ustanowienia służebności gruntowej, rekultywacji gruntów, szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wskazuje Pan, iż urządzenia, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami to: drogi oraz wybudowane pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne. W związku z powyższym w Pana ocenie zaistniały stan faktyczny jest całkowicie zgodny z hipotezą zawartą w treści art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż zgodnie z umową zawartą z Spółką z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy wyraził Pan zgodę, na położenie na należących do Pana nieruchomościach (działkach gruntu nr 251/2 i 252/2 położonych w miejscowości K.) gazociągu dystrybucyjnego wysokiego ciśnienia. Działki gruntu, o których mowa powyżej w chwili zawarcia umowy były częścią Pana gospodarstwa rolnego i nadal wchodzą w jego skład. Na działkach tych prowadził Pan i nadal prowadzi produkcję rolną. W treści umowy strony ustaliły, iż otrzyma Pan odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku budowy gazociągu w wysokości 78.900 zł. Budowa gazociągu mieści się w zakresie prac opisanych w art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Inwestycja została wykonana przez Przedsiębiorstwo gazownicze. W umowie zobowiązał się Pan ponadto do ustanowienia na rzecz Przedsiębiorstwa gazowniczego nieodpłatne służebności przesyłu. Przeprowadzenie ww. inwestycji wiązało się ze zniszczeniem zasiewów ozimych w pasie, w którym prowadzono prace ziemne. Za straty w uprawach rolnych otrzymał Pan od Przedsiębiorstwa gazowniczego odszkodowanie.

Mając powyższe na uwadze wskazać należy, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu:

  1. ustanowienia służebności gruntowej,
  2. rekultywacji gruntów,
  3. szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie
    1. w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, ze zm.).

Zgodnie z art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

Wskazać przy tym należy, że ww. zwolnienie przysługuje tylko i wyłącznie posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Ustawa o podatku dochodowym nie zawiera definicji pojęcia „ gospodarstwo rolne”. W celu wyjaśnienia tej kwestii odsyła, zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 4 ww. ustawy, do przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami).

Zgodnie z art. 1 tej ustawy opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Natomiast art. 2 ust. 1 ustawy stanowi, że za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Odnosząc więc obowiązujące unormowania prawne do przedstawionego stanu faktycznego, wynikającego z treści wniosku stwierdzić należy, że odszkodowanie - za szkody w uprawach rolnych powstałe na gruntach wchodzących w skład Pana gospodarstwa rolnego, pod warunkiem że jest to gospodarstwo w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, podczas realizacji inwestycji polegającej na budowie gazociągu, wypłacone na podstawie umowy zawartej przez Pana z Spółką z o.o. korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Końcowo zaznaczyć należy, iż w niniejszej sprawie przedmiotem rozstrzygnięcia tut. organu nie może być wykładnia przepisów ustawy o podatku rolnym, w szczególności, zaś rozstrzygnięcie czy grunty opisane w stanie faktycznym stanowiły gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 2 ust. 1 ww. ustawy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.