IPTPP1/443-543/12-3/15-S/RG | Interpretacja indywidualna

Czy przeniesienie własności nieruchomości z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa, przeznaczonej pod inwestycję drogową w zamian za odszkodowanie, stanowi dla Gminy czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
IPTPP1/443-543/12-3/15-S/RGinterpretacja indywidualna
 1. drogi publiczne
 2. grunty
 3. obowiązek podatkowy
 4. odszkodowania
 5. powiat
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012, poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów w związku wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego ... z dnia 9 grudnia 2014 r. (data wpływu 30 stycznia 2015 r.) oraz prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ... ... z dnia 5 marca 2013 r. (data wpływu 7 kwietnia 2015 r.) stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 21 czerwca 2012 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Łodzi 6 lipca 2012 r., data wpływu do BKIP w Piotrkowie Trybunalskim 09 lipca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy nieruchomości gruntowej w drodze zamiany, w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą na własność Powiatu ... – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 06 lipca 2012 r. do Izby Skarbowej w Łodzi został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy nieruchomości gruntowej w drodze zamiany, w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą na własność Powiatu ....

Izba Skarbowa w Łodzi przesłała ww. wniosek Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim (data wpływu 09 lipca 2012 r.) celem załatwienia zgodnie z właściwością.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Powiat ... na podstawie potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT z dnia 15 czerwca 2009 r. wydanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... zarejestrowany jest jako czynny podatnik VAT o numerze identyfikacji podatkowej NIP .... Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Starosta jako organ władzy publicznej i starostwo jako urząd obsługujący starostę oraz Powiat ... stosownie do art. 15 ust. 6 ww. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. jest podatnikiem podatku VAT, ale wyłącznie od czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, a zatem rozlicza podatek VAT od ww. czynności podlegających opodatkowaniu oraz składa miesięczne deklaracje podatkowe.

Ostateczną decyzją Burmistrza Miasta ... z dnia 6 lipca 2011 r., znak: ..., zatwierdzającą podział nieruchomości położonych w ..., oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr ..., nr ..., nr ..., nr ... i nr ..., wydaną na wniosek właściciela nieruchomości ..., zostały wydzielone obok innych działek m.in. działki nr ..., nr ..., nr ..., nr ..., przeznaczone pod poszerzenie drogi powiatowej – ulicy ... w ....

Działki te zgodnie z przepisami art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), wskutek dokonanego podziału, przeszły z mocy prawa na własność Powiatu .... Właścicielowi dzielonych nieruchomości, na jego wniosek przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej pomiędzy nim a Zarządem Powiatu w ....

Z wnioskiem o wypłacenie odszkodowania wystąpił ... właściciel nieruchomości oznaczonych jako działki: nr ..., nr ..., nr ..., nr ... i nr ... (jego własność wynika z aktów notarialnych: Rep. A nr ..., Rep. A nr ..., Rep. A nr ...), ujawnionych w księdze wieczystej Kw ..., prowadzonej przez Sąd Rejonowy w ... Wydział Ksiąg Wieczystych. Negocjacje pomiędzy stronami to jest ... i Starostą ... nie doprowadziły do uzgodnienia wysokości odszkodowania. Zdaniem właściciela przejętych przez Powiat ... z mocy prawa nieruchomości wysokość odszkodowania proponowana przez Zarząd Powiatu w ... w wysokości 35.950,00 zł jest za niska. Zaproponowane odszkodowanie w wysokości 35.950,00 zł jest wartością przejętych nieruchomości, ustaloną w operacie szacunkowym opracowanym przez rzeczoznawcę majątkowego. Zdaniem właściciela odszkodowanie powinno wynosić 54.450,00 zł, ponadto .... złożył wniosek o przyznanie mu w ramach odszkodowania działki zamiennej, stanowiącej własność Powiatu ..., położonej w ... oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ... o powierzchni 0,0203 ha.

Zgodnie z art. 98 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli do uzgodnienia pomiędzy stronami nie dojdzie, na wniosek właściciela odszkodowanie ustalane jest i wypłacane, według zasad i trybu obowiązującego przy wywłaszczeniu nieruchomości. Wysokość odszkodowania i forma zapłaty ustalana jest w postępowaniu administracyjnym. Stosownie do art. 131 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami w ramach wypłaty odszkodowania, właścicielowi – ..., zgodnie z jego wnioskiem, może zostać przyznana działka zamienna, za dopłatą wynikającą z różnicy wartości ustalonych na podstawie operatów szacunkowych. Ostateczna decyzja Starosty ... ustalająca wysokość odszkodowania oraz określająca formę zapłaty w postaci działki zmiennej stanowi podstawę do ujawnienia w księdze wieczystej prawa własności do nieruchomości zamiennej.

Przeznaczona do zamiany działka jest nieruchomością, oznaczoną w ewidencji gruntów miasta ... nr .... W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta ... dla terenu położonego w ... pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. ..., ul. ..., ul. ..., ul. ..., terenem PKP, nieruchomość ta oznaczona jest symbolem ..., jako teren przeznaczony na utrzymanie realizację parkingu. Działka Powiatu ... nr ... jest niezabudowana. Starosta ... jest skłonny zastosować art. 131 ustawy o gospodarce nieruchomościami i wydać decyzję przyznającą ..., za jego zgodą, nieruchomość Powiatu ... w postaci działki Nr ... o powierzchni 0,0203 ha w ramach odszkodowania za działki nr ..., nr ..., nr ..., nr .... Powiat ..., jako strona postępowania odszkodowawczego realizuje zadania nałożone art. 20 pkt 17 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) i będzie zobowiązany do wypłacenia odszkodowania ustalonego decyzją.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przyznanie odszkodowania ... decyzją administracyjną, w formie działki zamiennej Powiatu ..., na podstawie art. 131 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, za zgodą właściciela działek ulegających podziałowi, w związku z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług jest dostawą towaru i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, czy też przyznanie właścicielowi nieruchomości ..., nieruchomości zamiennej w postaci działki Powiatu ... w ramach ww. art. 131 należy traktować wyłącznie jako zapłatę odszkodowania lub nieodpłatną dostawę towaru, która nie nakłada na Powiat ... obowiązku naliczenia i odprowadzenia podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, nie można uznać za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Decyzja administracyjna Starosty ... o ustaleniu odszkodowania nie jest umową cywilnoprawną, a Powiat ... płacąc za nieruchomości wydzielone pod poszerzenie drogi powiatowej realizuje zadania nałożone odrębnymi przepisami.

Art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) nie stanowi aby wypłata odszkodowania za nieruchomość podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Opodatkowaniu nie podlega również nieodpłatna dostawa towaru za jaką można uznać przeniesienie własności działki zamiennej w ramach odszkodowania, ponieważ zdaniem pytającego należy traktować to przeniesienie własności jako zapłatę odszkodowania.

W myśl art. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;

Zdaniem Wnioskodawcy uznać jednak należy, że przyznanie odszkodowania w formie działki zamiennej Powiatu ... dla ..., zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w związku z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku towarów i usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż przeniesienie własności działki Powiatu ... na rzecz ... w ramach odszkodowania (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT) nie nastąpi na podstawie umowy cywilnoprawnej, lecz na mocy ostatecznej decyzji administracyjnej Starosty .... W takiej sytuacji art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie uznaje za podatnika Powiatu ... (zarejestrowanego podatnika podatku VAT)

Po rozpatrzeniu przedmiotowego wniosku, tut. Organ wydał w dniu 26 września 2012 r. indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego Nr IPTPP1/443-543/14-2/RG uznającą stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe

W związku z powyższym rozstrzygnięciem Wnioskodawca, na mocy art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270) pismem z dnia 15 października 2012 r. (data wpływu 18 października 2012 r.) wezwał Organ podatkowy do usunięcia naruszenia prawa.

Po dokonaniu analizy uzasadnienia zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdził brak podstaw do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, co przedstawiono w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa zawartej w piśmie z dnia 12 listopada 2012 r. Nr IPTPP1/443W-35/12-2/EOG.

Na powyższą interpretację przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie z dnia 26 września 2012 r. Nr IPTPP1/443-543/12-4/RG, złożono w dniu 17 grudnia 2012 r. (data wpływu 19 grudnia 2012 r.), skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ... z powodu jej niezgodności z prawem.

WSA w ... wyrokiem z dnia 5 marca 2013 r. sygn. akt ... uchylił zaskarżoną interpretację.

W dniu 2 września 2013 r. od ww. wyroku została wniesiona przez Organ skarga kasacyjna.

Wyrokiem z dnia 9 grudnia 2014 r. ... ( data wpływu 30 stycznia 2015 r.) Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ... z dnia 5 marca 2013 r. sygn. akt ....

W dniu 7 kwietnia 2015 r. do tut. Organu wpłynął prawomocny ww. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ... z dnia 5 marca 2013 r. ... wraz z aktami sprawy.

Mając na uwadze rozstrzygnięcie zawarte w rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego ... z dnia 9 grudnia 2014 r. oraz prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ... z dnia 5 marca 2013 r. sygn. akt ..., stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe - z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą, z mocy prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne. Przepis ten stosuje się także do nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek użytkownika wieczystego, z tym że prawo użytkowania wieczystego działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne wygasa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne. Przepis stosuje się odpowiednio przy wydzielaniu działek gruntu pod poszerzenie istniejących dróg publicznych.

Jak stanowi art. 98 ust. 2 powołanej ustawy, właściwy organ składa wniosek o ujawnienie w księdze wieczystej praw gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa do działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne lub pod poszerzenie istniejących dróg publicznych. Podstawą wpisu tych praw do księgi wieczystej jest ostateczna decyzja zatwierdzająca podział.

W świetle art. 98 ust. 3 cyt. ustawy, za działki gruntu, o których mowa w ust. 1, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym a właściwym organem. Przepis art. 131 stosuje się odpowiednio. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego odszkodowanie ustala się i wypłaca według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości.

Natomiast, zgodnie z art. 131 ust. 1 ww. ustawy, w ramach odszkodowania właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu wywłaszczonej nieruchomości może być przyznana, za jego zgodą, odpowiednia nieruchomość zamienna.

Jak stanowi ust. 4 tego przepisu, różnicę między wysokością odszkodowania ustalonego w decyzji a wartością nieruchomości zamiennej wyrównuje się przez dopłatę pieniężną.

Na podstawie art. 131 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeniesienie praw do nieruchomości zamiennej na rzecz osoby, której zostało przyznane odszkodowanie, następuje z dniem, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna. Decyzja ta stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej.

Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatkiem od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Pod pojęciem towaru rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 powołanej ustawy).

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Z przywołanych przepisów wynika, iż przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów (nieruchomości) w zamian za odszkodowanie jest objęte podatkiem od towarów i usług (a więc także wówczas, gdy nie jest ono następstwem decyzji właściciela, lecz wynika z nakazu organu władzy publicznej lub z mocy samego prawa).

W sytuacji przedstawionej we wniosku uznać należy, że ma miejsce dostawa towarów (gruntu) w zamian za odszkodowanie. W tym przypadku odszkodowanie pełni funkcję wynagrodzenia za przeniesienie własności towarów, czyniąc tego rodzaju dostawę faktycznie odpłatną – objętą opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie podlega samo odszkodowanie lecz stanowiące dostawę towaru przeniesienie własności nieruchomości gruntowej w zamian za wynagrodzenie przyjmujące formę odszkodowania. Podmiotem, który realizuje dostawę jest dotychczasowy właściciel nieruchomości.

Z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie wynika, że odpłatność za czynność dostawy towarów lub świadczenia usług musi mieć postać pieniężną. Odpłatność, jako świadczenie wzajemne, może również przybrać postać rzeczową – zapłatą może być inny towar lub usługa, albo mieszaną – zapłata w części pieniężna, a w części rzeczowa. Dla uznania „czynności za odpłatną” wystarczające jest, by istniała możliwość określenia ceny wyrażonej w pieniądzu w stosunku do świadczenia wzajemnego stanowiącego wynagrodzenie za tę czynność.

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Jak wynika z powyższego wyłączenie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników ma charakter wyłączenia podmiotowo – przedmiotowego.

Aby to wyłączenie miało miejsce, muszą zostać spełnione dwa warunki:

 1. dotyczy wyłącznie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy,
 2. odnosi się tylko do tych czynności, które związane są z realizacją zadań nałożonych na te podmioty przepisami prawa i do realizacji których zostały one powołane.

Wyłączenie z grona podatników VAT organów władzy publicznej jest możliwe tylko wtedy, gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji państwowych np. w zakresie administracji, sądownictwa, obrony narodowej. Wówczas wyłączenie z opodatkowania nie prowadzi do naruszenia zasad konkurencji. Organy władzy publicznej są podatnikami VAT jedynie w zakresie czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych.

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Decyzją Burmistrza Miasta ... z dnia 6 lipca 2011 r., znak: ..., zatwierdzającą podział nieruchomości położonych w ..., oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr ..., nr ..., nr ..., nr ... i nr ..., wydaną na wniosek właściciela nieruchomości ..., zostały wydzielone obok innych działek m.in. działki nr ..., nr ..., nr ..., nr ..., przeznaczone pod poszerzenie drogi powiatowej – ulicy ... w .... Działki te wskutek dokonanego podziału, przeszły z mocy prawa na własność Powiatu .... Właścicielowi dzielonych nieruchomości, na jego wniosek przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej pomiędzy nim a Zarządem Powiatu w ....

... złożył wniosek o przyznanie mu w ramach odszkodowania działki zamiennej, stanowiącej własność Powiatu ..., położonej w ... oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ... o powierzchni 0,0203 ha. Przeznaczona do zamiany działka jest nieruchomością, oznaczoną w ewidencji gruntów miasta .. nr ... i jest niezabudowana. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta ... dla terenu położonego w ... pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. ..., ul. ..., ul. ..., ul. ..., terenem PKP, nieruchomość ta oznaczona jest symbolem ..., jako teren przeznaczony na utrzymanie realizację parkingu.

Jak wskazano w prawomocnym wyroku WSA w ...., zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm) wynika, że powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Według art. 4 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy o samorządzie powiatowym powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie dróg publicznych.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) zarząd powiatu jest zarządcą dróg powiatowych.

Według art. 2a ust. 1 ustawy drogi powiatowe stanowią własność właściwego powiatu.

Z art. 20 pkt 17 ustawy o drogach publicznych wynika, że do zarządcy drogi należy nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych.

Zdaniem Sądu, z ww. przepisów wynika zatem, że powiat wykonuje zadania w zakresie dróg publicznych jako zadania o charakterze użyteczności publicznej, zadania publiczne.

W ocenie Sądu przez wykonywanie zadań publicznych należy rozumieć te działania, które mają na celu korzyść ogółu, czyli zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców powiatu. Istotne jest to, że powiat wykonując zadania administracji publicznej może korzystać ze środków prawnych o charakterze władczym. O publicznym charakterze działania powiatu przesądza to, że wykonywanie zadań publicznych odbywa się na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących i że poprzez te działania zaspokajane są zbiorowe potrzeby mieszkańców powiatu. Każde działanie podejmowane przez powiat w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, należy uznać za działanie publiczne. Pozyskiwanie terenów pod drogi powiatowe i budowa tych dróg należy do zadań własnych powiatu. Pozyskiwanie terenów pod drogi powiatowe lub poszerzenie istniejących dróg może odbywać się w ramach władztwa publicznego, a powiat wykonując zadanie działa jako administracja publiczna i może korzystać ze środków prawnych o charakterze władczym.

Jak wskazał WSA w ... w orzecznictwie przyjmuje się, że gmina budując drogę publiczną (gminną) nie występuje w charakterze podatnika VAT z mocy art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, ponieważ budowa drogi gminnej odbywa się w ramach władztwa publicznego gminy, na podstawie przepisów prawa (wyroki NSA z dnia 11 października 2011 r. w sprawie I FSK 965/11, SIP Lex nr1095703, z dnia 26 października 2012 r. w sprawie I FSK 1906/11, SIP Lex nr 1233004, z dnia 26 października 2012 r. w sprawie I FSK 1922/11, SIP Lex nr 1233011).

Sąd zwraca więc uwagę, iż wyzbycie się przez powiat nieruchomości na podstawie decyzji administracyjnej jako odszkodowania za nieruchomość uzyskaną z mocy prawa pod poszerzenie drogi publicznej (powiatowej) na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie jest działaniem podejmowanym w ramach prowadzonej przez powiat działalności gospodarczej. Takie działanie mieści się w sferze działań publicznoprawnych, które nie ma cech działalności gospodarczej. Droga powiatowa ze swojej istoty zaspokaja zbiorowe potrzeby mieszkańców powiatu.

WSA w ..., podsumowując swoje rozważania stwierdził, że powiat wyzbywając się nieruchomości na podstawie decyzji administracyjnej jako odszkodowania za nieruchomość uzyskaną z mocy prawa pod poszerzenie drogi publicznej (powiatowej) na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie jest zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy podatnikiem, ponieważ działa jako organ władzy publicznej w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których został powołany.

Nadto Sąd zwrócił również uwagę na to, iż zadania mające charakter zadań w zakresie użyteczności publicznej nałożone są przepisami ustawy o samorządzie powiatowym (art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1 pkt 6) oraz przepisami ustawy o drogach publicznych (art. 2a ust. 1, art. 19 ust. 2 pkt 3, art. 20 pkt 17). Wyzbycie się nieruchomości następuje na podstawie decyzji administracyjnej, a więc nie ma zastosowania wyłączenie przewidziane w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT dla czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zdaniem Sądu, pozyskiwanie nieruchomości pod drogi powiatowe z mocy prawa lub z mocy decyzji administracyjnych jest działalnością wykonywaną przez powiat jako podmiot prawa publicznego działający w charakterze organu władzy publicznej i jest ściśle związana z wykonywaniem prerogatyw władztwa publicznego. W tych okolicznościach nieopodatkowanie podatkiem VAT powiatu z tytułu tej działalności nie ma skutku antykonkurencyjnego, ponieważ działalność ta jest prowadzona przez sektor publiczny na zasadzie wyłączności lub quasi wyłączności (por. wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-288/07).

W konsekwencji, mając na uwadze opis zdarzenia przedstawiony we wniosku oraz wykładnię przepisów mających w sprawie zastosowanie dokonaną w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ... z dnia 5 marca 2013 r. sygn. akt ... oraz wyroku Naczelnego Sądy Administracyjny z dnia 9 grudnia 2014 r. sygn. ..., należy stwierdzić, iż powiat wyzbywając się nieruchomości na podstawie decyzji administracyjnej jako odszkodowania za nieruchomość uzyskaną z mocy prawa pod poszerzenie drogi publicznej (powiatowej) na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie jest zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy podatnikiem, ponieważ działa jako organ władzy publicznej w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których został powołany. W związku z czym dostawa nieruchomości gruntowej w drodze zamiany, w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą na własność Powiatu ... nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji z dnia 26 września 2012 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ... po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.