IPTPB2/4511-662/15-3/Acz | Interpretacja indywidualna

Czy uzyskana kwota odszkodowania w wysokości 15 554,50 zł za nieruchomość wywłaszczoną na cele publiczne ustalona i przyznana Wnioskodawcy na podstawie decyzji Starosty ... Nr 146/2015 z dnia 24 lipca 2015 r. korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych w myśl art. 21 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy?
IPTPB2/4511-662/15-3/Aczinterpretacja indywidualna
 1. gospodarka nieruchomościami
 2. nieruchomości
 3. odszkodowania
 4. wywłaszczenie
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2015 r. (data wpływu 27 października 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 stycznia 2016 r. (data wpływu 26 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania odszkodowania za wywłaszczenie części nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania odszkodowania za wywłaszczenie części nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowej.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.). Pismem z dnia 13 stycznia 2016 r., Nr IPTPB2/4511-662/15-2/ACz, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ww. ustawy, wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 13 stycznia 2016 r. (data doręczenia 19 stycznia 2016 r.), natomiast w dniu 26 stycznia 2016 r. do tutejszego Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie z dnia 20 stycznia 2016 r. (data nadania 25 stycznia 2016 r.).

We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny:

Aktem notarialnym z dnia 23 maja 2012 r. Wnioskodawca otrzymał w formie darowizny od rodziców udział 1/2 części w działce o łącznej powierzchni 700 m2 (po korekcie Urzędu Gminy w ... 731 m2), dla której złożona jest księga wieczysta nr .... Pod realizację inwestycji drogowej w ... przy ul. ... zabrano Wnioskodawcy 155 m2 z tej nieruchomości, za którą to przyznano Mu oraz Jego siostrze ..., jako współwłaścicielce działki w 1/2 części, odszkodowanie w kwocie po 7 387,50 zł. Ponadto, za naniesienia budowlane (zniszczenie ogrodzenia bez odzysku dla Wnioskodawcy) w kwocie po 7 805,50 zł i nasadzenia roślinne w kwocie po 361,50 zł (również bez odzysku). Łącznie Wnioskodawca wraz z siostrą otrzymali odszkodowanie po 15 554,50 zł.

Z informacji, jakie Wnioskodawca uzyskał ze Starostwa Powiatowego w ... wynika, że:

 • 19 września 2012 r. wszczęto postępowanie administracyjne – wydano postanowienie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej przez Starostwo w ... na wniosek wójta Gminy ..., sygn. ...;
 • 19 października 2012 r. nastąpiło wszczęcie, zawiadomienie i obwieszczenie;
 • 19 marca 2013 r. nastąpiło zakończenie postępowania decyzją nr 290/13 Starosty ... o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, znak ..., nr rej. ...;
 • 5 listopada 2013 r. wydano postanowienie w sprawie zmiany decyzji, znak jw.;
 • 25 czerwca 2014 r. wydano postanowienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia przez Starostę ... wysokości odszkodowania za działki, sygn. ...;
 • wydzielone działki pod inwestycję drogową przeszły z mocy prawa na własność Gminy ...;
 • 24 lipca 2015 r. wydano decyzję nr 146/2015, znak ..., Starosty ... o ustaleniu wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod realizację inwestycji drogowej, która stała się ostateczna w dniu 13 sierpnia 2015 r.

Podstawę prawną wydania decyzji Starosty ... z dnia 24 lipca 2015 r. ustalającej wysokość odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości zajętej pod realizację inwestycji drogowej stanowi art. 12 ust. 4a, 4f, 5 oraz art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, ze zm.), art. 129 ust. 5 pkt 3, art. 130 ust. 2 i art. 132 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. , poz. 782, ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r., poz. 267, ze zm.) z uwagi na wydanie ostatecznej decyzji Starosty ... nr 290/13 z dnia 19 marca 2013 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, znak ..., zmienionej decyzją o zmianie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej z dnia 5 listopada 2013 r. (znak jw.) oraz sprostowanej postanowieniem z dnia 5 listopada 2013 r. (znak jw.).

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości (działki) zostało przyznane Wnioskodawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, ze zm.), a na podstawie art. 12 ust. 5 tej ustawy, do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania zastosowano odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518, z późn. zm.) z zastrzeżeniem art. 18 ust. 1.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy uzyskana kwota odszkodowania w wysokości 15 554,50 zł za nieruchomość wywłaszczoną na cele publiczne ustalona i przyznana Wnioskodawcy na podstawie decyzji Starosty ... Nr 146/2015 z dnia 24 lipca 2015 r. korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych w myśl art. 21 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy (sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), nie powinien On płacić podatku od opisanego dochodu, ponieważ w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania część przepisu art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dotycząca ceny nabycia nieruchomości w stosunku do wysokości odszkodowania lub ceny zbycia. Wnioskodawca nabył nieruchomość w drodze darowizny w dniu 23 maja 2012 r., a więc nieodpłatnie. Nie zostały więc spełnione łącznie obie przesłanki z ww. przepisu, wyłączające przedmiotowe zwolnienie. W sytuacji, kiedy spełniony zostaje tylko jeden warunek albo nie zostanie spełniony żaden z nich, uzyskany przychód będzie korzystał ze zwolnienia.

W uzasadnieniu Wnioskodawca podaje, że nie miał zamiaru w ciągu 5 lat od otrzymanej darowizny w jakiejkolwiek formie odsprzedać i uzyskać jakikolwiek dochód z działki; został wywłaszczony. Decyzją Starosty ... nr 290/13 z dnia 19 marca 2013 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, znak ..., zmienionej decyzją o zmianie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej z dnia 5 listopada 2013 r. oraz sprostowanej postanowieniem z dnia 5 listopada 2013 r., nieruchomość Wnioskodawcy przeszła z mocy prawa na własność Gminy .... Podstawą tej decyzji były przepisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego (zawiadomienie i obwieszczenie) nastąpiło w dniu 19 października 2012 r. Wnioskodawca otrzymał odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia nieruchomości w celu realizacji inwestycji drogowej, wypłacone stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami.

Zdaniem Wnioskodawcy, uzyskana kwota odszkodowania w wysokości 15 554,50 zł za nieruchomość wywłaszczoną na cele publiczne, ustalona i przyznana Wnioskodawcy na podstawie decyzji Starosty ... Nr 146/2015 z dnia 24 lipca 2015 r. korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych w myśl art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają zatem wszelkie dochody osiągane przez podatnika, z wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione z podatku, bądź od których zaniechano poboru podatku, w drodze rozporządzenia wydanego przez Ministra Finansów.

Jak stanowi art. 11 ust. 1 ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Odszkodowanie stanowi co do zasady przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie oznacza to jednak, że wszystkie odszkodowania podlegają opodatkowaniu. Niektóre z nich, wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych określonym w art. 21 ust. 1 ww. ustawy, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego. Jednakże należy podkreślić, że korzystanie z każdej preferencji podatkowej, w tym zwolnienia od podatku, jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy spełnione są wszelkie przesłanki określone w przepisie stanowiącym podstawę prawną danej preferencji.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa pierwokupu.

Treść zacytowanego przepisu wskazuje, że podstawowym warunkiem uprawniającym do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy, jest uzyskanie przychodu m.in. z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Stosownie do treści art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2031), wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wydają decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwego zarządcy drogi.

Zgodnie z treścią art. 11f ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera w szczególności oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, które stają się własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

W myśl przepisu art. 12 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości lub ich części, o których mowa w art. 11f ust. 1 pkt 6, stają się z mocy prawa:

 1. własnością Skarbu Państwa w odniesieniu do dróg krajowych,
 2. własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych

-z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna.

Natomiast decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomości, o których mowa w ust. 4, wydaje organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - art. 12 ust. 4a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ww. ustawy, do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania, o którym mowa w ust. 4a, stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 18.

Stosownie do art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, 1777), przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do nieruchomości położonych, z zastrzeżeniem art. 122a, art. 124 ust. 1b, art. 124b, art. 125 i art. 126, na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W myśl art. 6 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, celami publicznymi w rozumieniu ustawy jest m.in. wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji.

Na podstawie art. 128 ust. 1 powołanej ustawy, wywłaszczenie własności nieruchomości, użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego następuje za odszkodowaniem na rzecz osoby wywłaszczonej odpowiadającym wartości tych praw.

Art. 129 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że odszkodowanie ustala starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, w decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 5. Stosownie do art. 130 ust 1 ww. ustawy wysokość odszkodowania ustala się według stanu, przeznaczenia i wartości wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu (...). Ustalenie wysokości odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartość nieruchomości (art. 130 ust. 2 ww. ustawy).

Zgodnie z treścią art. 132 ust. 1a ww. ustawy w sprawach, w których wydano odrębną decyzję o odszkodowaniu, zapłata odszkodowania następuje jednorazowo w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o odszkodowaniu stała się ostateczna.

W świetle zacytowanych wyżej przepisów należy uznać, że opisane we wniosku odszkodowanie zostało przyznane (wypłacone) stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy mieć jednak na względzie, że zwolnienie przewidziane w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przysługuje, jeżeli łącznie spełnione zostają następujące warunki:

 • nabycie nieruchomości nastąpiło w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego lub odpłatnym zbyciem,
 • cena jej nabycia była o co najmniej 50% niższa od wysokości odszkodowania lub ceny zbycia.

Zatem w przypadku, gdy spełniony zostanie tylko jeden z warunków albo żaden z nich, wówczas uzyskany przychód będzie korzystał ze zwolnienia.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że umową darowizny z dnia 23 maja 2012 r. Wnioskodawca nabył od rodziców udział 1/2 części w nieruchomości o powierzchni 700 m2 (po korekcie Urzędu Gminy 731 m2). Pod realizację inwestycji drogowej w ... przy ul. ..., zabrano Wnioskodawcy 155 m2 z tej nieruchomości, za którą to przyznano Mu oraz Jego siostrze jako współwłaścicielce działki w 1/2 części, odszkodowanie w kwocie po 7 387,50 zł. Ponadto, za naniesienia budowlane (zniszczenie ogrodzenia bez odzysku dla Wnioskodawcy) w kwocie po 7 805,50 zł i nasadzenia roślinne w kwocie po 361,50 zł (również bez odzysku). Łącznie Wnioskodawca wraz z siostrą otrzymali odszkodowanie po 15 554,50 zł.

Z informacji, jakie Wnioskodawca uzyskał ze Starostwa Powiatowego wynika, że dnia 19 września 2012 r. wydano postanowienie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej przez Starostwo w ... na wniosek wójta Gminy .... Dnia 19 marca 2013 r. nastąpiło zakończenie postępowania decyzją nr 290/13 Starosty ... o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Wydzielone pod inwestycję drogową działki przeszły z mocy prawa na własność Gminy. Decyzję Starosty ... o ustaleniu wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod realizację inwestycji drogowej wydano dnia 24 lipca 2015 r., a stała się ona ostateczna w dniu 13 sierpnia 2015 r.

Podstawę prawną wydania decyzji Starosty z dnia 24 lipca 2015 r. ustalającej wysokość odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości zajętej pod realizację inwestycji drogowej stanowi art. 12 ust. 4a, 4f, 5 oraz art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, ze zm.), art. 129 ust. 5 pkt 3, art. 130 ust. 2 i art. 132 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r., poz. 782, ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r., poz. 267, ze zm.).

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości (działki) zostało przyznane Wnioskodawcy zgodnie przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, ze zm.), a na podstawie art. 12 ust. 5 tej ustawy, do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania zastosowano odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518, z późn. zm.) z zastrzeżeniem art. 18 ust. 1.

W przedmiotowej sprawie nabycie udziału w działce przez Wnioskodawcę, której dotyczy odszkodowanie, nastąpiło w drodze darowizny, czyli miało charakter nieodpłatny, tym samym cena nie stanowiła elementu nabycia, a zatem nie został spełniony jeden z warunków wyłączających przedmiotowe zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu odszkodowania ustalonego na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami za udział w nieruchomości przejętej na własność Gminy na cele wskazanej realizacji inwestycji drogowej, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co oznacza, że na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek uiszczenia z tego tytułu podatku dochodowego.

Jednocześnie Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Ponadto wskazać należy, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Wnioskodawcy jako osoby występującej z wnioskiem, nie wywiera natomiast skutku prawnego dla pozostałych współwłaścicieli.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.