IPTPB2/4511-332/15-6/MP | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania odszkodowania za szkody powstałe w uprawach i w drzewostanie
IPTPB2/4511-332/15-6/MPinterpretacja indywidualna
 1. gospodarstwo rolne
 2. odszkodowania
 3. opodatkowanie
 4. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2015 r. (data wpływu 25 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 sierpnia 2015 r. (data wpływu 14 sierpnia 2015 r.) i pismem z dnia 28 sierpnia 2015 r. (data wpływu 4 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania odszkodowania za szkody powstałe w uprawach i w drzewostanie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania odszkodowania za szkody powstałe w uprawach i w drzewostanie.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), w związku z czym pismem z dnia 29 lipca 2015 r., Nr IPTPB2/4511-332/15-2/MP, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ww. ustawy, wystąpił do Wnioskodawczyni o usunięcie braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 4 sierpnia 2015 r., natomiast w dniu 14 sierpnia 2015 r. uzupełniono ww. wniosek pismem z dnia 10 sierpnia 2015 r. (data nadania 11 sierpnia 2015 r.).

W związku z tym, że pismo z dnia 10 sierpnia 2015 r. nie zostało podpisane i nieprawidłowo określono cel jego złożenia, pismem z dnia 18 sierpnia 2015 r. Nr IPTPB2/4511-332/15-4/MP, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów wystąpił do Wnioskodawczyni o usunięcie braków w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 24 sierpnia 2015 r., natomiast w dniu 4 września 2015 r. wpłynęło podpisane uzupełnienie ww. wniosku (data nadania 31 sierpnia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, w ramach realizacji zadań inwestycyjnych w imieniu Skarbu Państwa cyt. „nabywa nieruchomość na podstawie umów sprzedaży w formie aktu notarialnego, decyzji wojewody o pozwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych” (Dz. U. Nr 143, poz. 963). Dodatkowo dnia 26 listopada 2014 r. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych zawarł ugodę na jednorazowe odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzew leśnych i owocowych oraz inne części składowe nieruchomości; w przypadku Wnioskodawczyni chodzi o czarną porzeczkę w ilości 325 sztuk na wartość 13 482 zł. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych wystawił za 2014 r. PIT-8C, wykazując powyższą kwotę do opodatkowania. Wnioskodawczyni uważa, że otrzymane odszkodowanie powinno być zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W uzupełnieniu wniosku dodano, że w skład gospodarstwa rolnego Wnioskodawczyni wchodziły m.in. działki położone w miejscowości Z: nr 312/3 o powierzchni 0,0554 ha, nr 984/3 o powierzchni 0,0079 ha i współwłasność działki nr 304/1 o powierzchni 0,0357 ha; klasyfikacja gruntów: 4a i 4b, na których to była uprawiana plantacja porzeczki czarnej w ilości 325 szt. nasadzeń.

Powyższe działki Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w ramach realizacji zadań inwestycyjnych „Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki x” na podstawie decyzji Wojewody nr x/13 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych z dnia x maja 2013 r., w oparciu o ustawę z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143, poz. 963), w dniu 20 sierpnia 2013 r. (w formie aktu notarialnego) nabył prawo własności do tych działek, tj. działek położonych w miejscowości z. nr: 304/1 o powierzchni 0,0357 ha, nr 312/13 o powierzchni 0,0554 ha i nr 984/3 o powierzchni 0,0079 ha. Przejęcie gruntów przez WZMiUW nastąpiło odpłatnie w 2013 r. Wnioskodawczyni uzyskała odszkodowanie z tytułu pozyskania gruntów przez inwestora.

Częścią składową gruntu, którego własności Wnioskodawczyni została pozbawiona przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych była plantacja porzeczki czarnej, na której znajdowało się 325 szt. krzewów porzeczki czarnej. W dniu 26 listopada 2014 r. pomiędzy Wnioskodawczynią a WZMiUW została zawarta ugoda na jednorazowe odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzew leśnych i owocowych oraz za inne części składowe nieruchomości, dotyczącą krzewów porzeczki czarnej w ilości 325 szt., na wartość 13 482 zł. Wartość świadczeń odszkodowania została określona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki x”. Krzewy porzeczki czarnej stanowiły część składową gruntu, tj. działki nr 304/1 o pow. 0,0357 ha, nr 312/13 o powierzchni 0,0554 ha i nr 984/3 o pow. 0,0079 ha i wchodziły w skład gospodarstwa rolnego Wnioskodawczyni.

Działka, z którą związana jest ugoda z dnia 26 listopada 2014 r., wchodziła w skład gospodarstwa rolnego Wnioskodawczyni w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy od otrzymanego odszkodowania za zniszczoną plantację czarnej porzeczki należy zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, czy też zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ww. odszkodowanie jest wolne od podatku...

Zdaniem Wnioskodawczyni, w dniu 26 listopada 2014 r. Wnioskodawczyni zawarła wraz z mężem ugodę z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, której przedmiotem było prowadzenie inwestycji dotyczących budowy m.in. urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.), na części nieruchomości będącej własnością Wnioskodawczyni. Nieruchomość stanowiąca przedmiot umowy jest częścią prowadzonego przez Wnioskodawczynię i męża gospodarstwa rolnego.

W związku z powyższą ugodą Wnioskodawczyni wraz z mężem otrzymali jednorazowe odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzew leśnych i owocowych oraz inne części składowe nieruchomości, w wysokości 13 482 zł. Ugoda zawarta na nazwisko Wnioskodawczyni i Jej męża, dotyczyła odszkodowania za konieczność likwidacji krzewów czarnej porzeczki w ilości 50 szt., określonego na wartość 2 182 zł. Natomiast, ugoda na nazwisko Wnioskodawczyni dotyczyła likwidacji krzewów czarnej porzeczki w ilości 275 szt., określonego na wartość 11 300 zł. Wojewódzki Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych za rok podatkowy 2014 wystawił informację PIT-8C, a tym samym wskazał art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) i konieczność rozliczenia się z odszkodowania i zapłaty podatku.

W ocenie Wnioskodawczyni, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych niezasadnie wystawił PIT-8C, gdyż takie odszkodowania są zwolnione z opodatkowania.

Zdaniem Wnioskodawczyni, otrzymane odszkodowanie będzie podlegało zwolnieniu w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu:

 1. ustanowienia służebności gruntowej,
 2. rekultywacji gruntów,
 3. szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie

–w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji związanych z budową urządzeń infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 ze zm.), co miało miejsce w przedmiotowej sytuacji.

Stosownie do treści powołanego wyżej art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi, przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

Ponadto, wskazane zwolnienie w podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy odszkodowań wypłaconych posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Definiując pojęcie „gospodarstwo rolne” należy, w myśl art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odnieść się do przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.). Zgodnie z art. 2 ust. 1 tej ustawy, za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, tj. grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nie posiadającej osobowości prawnej.

Dlatego też, w ocenie Wnioskodawczyni odszkodowanie otrzymane za konieczność likwidacji krzewów owocowych, w związku z prowadzeniem inwestycji dotyczących budowy m.in. urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), wypłacone na podstawie zawartej ugody, podlega zwolnieniu w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 przedmiotowej ustawy.

W uzupełnieniu własnego stanowiska Wnioskodawczyni stwierdziła, że Jej zdaniem otrzymane odszkodowanie jest wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż odszkodowanie było wypłacone w związku z realizacją inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. WZMiUW prowadziła prace w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Przedmiotowe działki zostały odkupione przez inwestora, natomiast za zniszczoną kompletnie plantację czarnej porzeczki zostało wypłacone odszkodowanie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Moment powstania przychodu określa art. 11 ust. 1 o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem przychodami (...) są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użyty we wskazanym przepisie zwrot „w szczególności” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy bowiem mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

W myśl art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Stosownie do postanowień art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu:

 1. ustanowienia służebności gruntowej,
 2. rekultywacji gruntów,
 3. szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie

–w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.).

Natomiast, przepis art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782) stanowi, że przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

Z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika więc, że wskazane w nim odszkodowanie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, gdy są spełnione następujące warunki:

 • otrzymuje je posiadacz gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
 • odszkodowanie zostaje wypłacone z tytułu wymienionego w przepisie,
 • podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów prowadzi na gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego inwestycję związaną z budową infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej lub budową urządzeń infrastruktury technicznej, o których jest mowa w art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • źródłem odszkodowania jest wyrok sądowy lub umowa (ugoda) zawarta między stronami.

Wskazać przy tym należy, że ww. zwolnienie przysługuje tylko i wyłącznie posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, którego to pojęcia ustawa o podatku dochodowym nie definiuje. W celu wyjaśnienia tej kwestii odsyła jednak, zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 4 ww. ustawy, do przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381, z późn. zm.).

Stosownie do art. 1 ustawy o podatku rolnym, opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Natomiast, art. 2 ust. 1 cytowanej ustawy stanowi, że za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Należy więc podkreślić, że gospodarstwem rolnym w myśl ustawy o podatku rolnym są grunty o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Grunty np. z uwagi na ich różne położenie nie muszą stanowić zorganizowanej całości. Takie rozumienie gospodarstwa rolnego powoduje m.in., że za gospodarstwo należy uznać grunty o powierzchni przekraczającej 1 ha, nawet wówczas, gdy nie istnieje pomiędzy nimi żadna więź ekonomiczna. Jedynym elementem łączącym grunty jest osoba właściciela tego gruntu.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni jest właścicielem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. W skład gospodarstwa rolnego Wnioskodawczyni wchodziły m.in. działki położone w miejscowości Z: nr 312/3 o powierzchni 0,0554 ha, nr 984/3 o powierzchni 0,0079 ha i współwłasność działki nr 304/1 o powierzchni 0,0357 ha, na których Wnioskodawczyni uprawiała plantację porzeczki czarnej w ilości 325 szt. nasadzeń.

W dniu 20 sierpnia 2013 r. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (dalej: WZMiUW) w ramach realizacji zadań inwestycyjnych („Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki x”) w imieniu Skarbu Państwa (na podstawie decyzji Wojewody z dnia x maja 2013 r., Nr x/13 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych) - nabył grunt będący częścią gospodarstwa rolnego Wnioskodawczyni, zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. (Dz. U. Nr 143, poz. 963). Z gruntu tego usunięto krzewy czarnej porzeczki. Krzewy porzeczki czarnej stanowiły część składową gruntu, tj. działki nr 304/1 o pow. 0,0357 ha, nr 312/13 o powierzchni 0,0554 ha i nr 984/3 o pow. 0,0079 ha.

W dniu 26 listopada 2014 r. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych zawarł m.in. z Wnioskodawczynią ugodę na jednorazowe odszkodowanie za przedwczesny wyrąb krzewów czarnej porzeczki, tj. w ilości 325 szt. o wartości 13 482 zł. Z tytułu wypłaty odszkodowania Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych wystawił Wnioskodawczyni za 2014 r. PIT-8C, wykazując powyższą kwotę do opodatkowania.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że otrzymane przez Wnioskodawczynię na mocy ugody z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych - odszkodowanie z tytułu szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie na gruntach będących własnością Wnioskodawczyni, wchodzących w skład Jej gospodarstwa rolnego - jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tym samym Wnioskodawczyni nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego z tytułu otrzymania tego odszkodowania.

Należy zauważyć również, że wydając interpretację indywidualną w trybie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny dołączonych do wniosku dokumentów. Organ podatkowy rozpatruje sprawę wyłącznie w ramach stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię oraz Jej stanowiska. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodne ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania dowodowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Ponadto należy wskazać, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z treści art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, a więc wywierają skutki prawne w stosunku do tego podmiotu, do którego są skierowane. Zatem, niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Wnioskodawczyni jako osoby występującej z wnioskiem, natomiast nie wywiera skutku prawnego dla współwłaściciela gospodarstwa rolnego (męża).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.