IPTPB2/4511-320/15-4/PM | Interpretacja indywidualna

Jak należało potraktować w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wypłacone Wnioskodawcy odszkodowanie, czy można uznać je jako należność zwolnioną z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120?
IPTPB2/4511-320/15-4/PMinterpretacja indywidualna
 1. odszkodowania
 2. opodatkowanie
 3. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w X działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 maja 2015 r. (data wpływu 15 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 sierpnia 2015 r. (data wpływu 12 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania wypłaconego odszkodowania z tytułu szkód w drzewostanie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 maja 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania wypłaconego odszkodowania.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w X działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), pismem z dnia 28 lipca 2015 r., nr IPTPB2/4511-320/15-2/PM (doręczonym w dniu 3 sierpnia 2015 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 12 sierpnia 2015 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 7 sierpnia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w X (dalej: WZMiUW) w ramach realizacji zadań inwestycyjnych („.....”) w imieniu Skarbu Państwa nabył grunt będący częścią gospodarstwa rolnego Wnioskodawcy, zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. (Dz. U. Nr 143). Z gruntu tego usunięto drzewa owocowe i leśne. Następnie zgodnie z projektem ww. inwestycji na przejętym gruncie wybudowane zostały dwie drogi: eksploatacyjna na ławie przywałowej, gospodarcza dla dojazdu do pól. Ww. zarząd na podstawie zawartej ugody wypłacił Wnioskodawcy odszkodowanie za części składowe gruntu, tj. drzewa owocowe i leśne. Zasady ustalania odszkodowania, o którym mowa wynikają wprost z przepisów ww. ustawy. Następnie WZMiUW uznał, że wypłacone Wnioskodawcy odszkodowanie podlega opodatkowaniu i przesłał PIT-8C, podając w nim podstawę art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca udzielił następujących informacji:

 1. Wnioskodawca jest właścicielem gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1381, z późn. zm.) o powierzchni 4,06 ha. W skład tego gospodarstwa wchodzą działki rolne i leśne położone w X, gm. X: nr 428/6 – 0,60 ha (sad), nr 160 – 0,11 ha (sad), nr 183 – 0,46 ha (sad), nr 271 – 0,53 ha (sad), nr 62 – 0,02 ha (las), nr 63 – 0,02 ha (las); położone w X gm. X: nr 105 – 0,22 ha (sad), nr 110 – 0,93 ha (sad); położone w X, gm. X: nr 77 – 0,41 ha (sad), nr 667 – 0,07 ha (grunty orne); położone w X, gm. X: nr 420 – 0,13 ha (łąka); nr 474 – 0,27 ha (łąka) położone w X: nr 1392, 1393, 1394 – 0,29 ha (las). Baza opisanego wyżej gospodarstwa rolnego tj. dom mieszkalny, budynki gospodarcze, maszyny rolnicze i inny sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności rolniczej znajduje się pod adresem X, X.
 2. zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 963) Wojewoda X wydał w dnia 21 maja 2013 r. decyzję nr 3/13 znak: XXXX o pozwoleniu na realizację inwestycji p.n. „Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki X w dolinie”. Na podstawie powyższej decyzji własność wymienionych w niej działek lub ich części niezbędnych do realizacji ww. inwestycji stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja stała się ostateczna, tj. z dniem 24 czerwca 2013 r. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności i wskazano w niej, że uprawnia ona do faktycznego objęcia z dniem 24 czerwca 2013 r. ww. gruntów w posiadanie przez inwestora, tj. przez WZMiUW w X w celu realizacji ww. inwestycji. O wywłaszczeniu Wnioskodawca został poinformowany zawiadomieniem z dnia 21 maja 2013 r. o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji (omawianej wyżej) przesłanym pocztą przez X Urząd Wojewódzki.
 3. za części wywłaszczonych działek WZMiUW w X wypłacił w październiku 2013 r. odszkodowanie. Wyceny przejętych gruntów dokonano na podstawie poniżej wskazanych przepisów.
 4. usunięte drzewa owocowe i leśne stanowiły części składowe wywłaszczonych gruntów będących częścią gospodarstwa rolnego Wnioskodawcy. Znajdowały się one na działkach nr 428/6, 62, 63 położonych w X, gm. Xa. Wnioskodawca wyjaśnia, że działki te są nadal własnością Wnioskodawcy, gdyż wywłaszczono ich części.
 5. odszkodowanie za części składowe gruntu, tj. przedwczesny wyrąb drzew owocowych i leśnych zostało wypłacone na podstawie przepisów zawartych w niżej wymienionych aktach prawnych:
  • ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143),
  • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102, poz. 651) z dnia 11 czerwca 2010 r., z późn. zm. w zakresie przepisów działów:
   1. Dział III – „Wykonywanie, ograniczenie lub pozbawienie praw do nieruchomości”.
   2. Dział IV – „Wycena nieruchomości” Rozdział 1 – „Określanie wartości nieruchomości”,
  • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, z późn. zm.) w zakresie przepisów definiujących rodzaj i treść praw, których przedmiotem jest wycenianie nieruchomości” – Księga II,
  • rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109, z późn. zm.). Na ich podstawie rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym dla zadania ww. inwestycji dokonał wyceny i ustalił wartość odszkodowania.
 6. wypłata odszkodowania otrzymanego przez Wnioskodawcę w związku z zawartymi w dniu 26 listopada 2014 r. ugodami nastąpiła z tytułu szkód powstałych w drzewostanie na gruntach będących własnością Wnioskodawcy, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381, z późn. zm.). WZMiUW w X uprawniony na podstawie odrębnych przepisów prowadził na gruntach tych budowę urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., poz. 651, z późn. zm.). Wnioskodawca wyjaśnia, że zarówno w projekcie przedmiotowej inwestycji, jak i w ww. decyzji Wojewody X inwestor, tj. WZMiUW w X planuje, obok rozbudowy i umocnienia wału przeciwpowodziowego wykonanie dwóch dróg, tj. eksploatacyjnej na ławie przywałowej i gospodarczej. Drogi te zostały wybudowane i służą do dojazdu do pól, do posesji, jak również łączą ze sobą sąsiednie miejscowości, są więc częścią infrastruktury technicznej gminy X.
 7. odszkodowanie w wysokości 4 419 zł za drzewa owocowe i leśne stanowiące części składowe przejętego gruntu przez WZMiUW w X wpłacono na konto bankowe Wnioskodawcy w dniu 22 grudnia 2014 r. Wnioskodawca wyjaśnia też, że zarówno odszkodowanie za grunt, jak i jego części składowe zostały wypłacone przez WZMiUW w X.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Jak należało potraktować w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wypłacone Wnioskodawcy odszkodowanie, czy można uznać je jako należność zwolnioną z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120...

Zdaniem Wnioskodawcy, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzają generalną zasadę, że odszkodowania są zwolnione od podatku dochodowego. W niniejszej sprawie istotnym jest, że art. 20 ust. 1 podany jako podstawa opodatkowania w wystawionym Wnioskodawcy PIT-8C nie wydaje dyspozycji by opodatkować odszkodowanie, o którym mowa.

Wnioskodawca wskazuje również, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a, art. 52c. Podkreśla, że art. 42a, który wydaje dyspozycje kto i od jakich należności i świadczeń jest obowiązany wystawić PIT-8C, również jako wyjątek wskazuje między innymi art. 21.

Zdaniem Wnioskodawcy, stan faktyczny na podstawie, którego wypłacono Wnioskodawcy odszkodowanie, spełnia wszystkie warunki zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 120, gdyż:

 1. wypłacone na podstawie zawartej ugody odszkodowanie, którego zasady ustalania wynikają wprost z przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, wypłacono Wnioskodawcy na skutek szkody (wyrębu drzew owocowych i leśnych) jest więc stratą a nie wzbogaceniem,
 2. Wnioskodawca jest właścicielem gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym i ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego,
 3. na przejętych gruntach zgodnie z projektem ww. inwestycji wybudowano dwie drogi, które połączone zostały z siecią dróg gminnych, służą rolnikom do dojazdu do pól i sąsiednich miejscowości. Drogi te są więc częścią infrastruktury technicznej gminy, rozumianej zgodnie z art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarowaniu nieruchomościami.

Rozbudowany wał służy ochronie przeciwpowodziowej znacznej części powiatu stwarzając warunki do prowadzenia gospodarstw rolnych na tych terenach. Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia Wnioskodawca stoi na stanowisku, że odszkodowanie, o którym mowa powinno być zwolnione od podatku dochodowego.

W uzupełnieniu własnego stanowiska Wnioskodawca stwierdził, że wypłacone odszkodowanie jest wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o opodatkowaniu podatkiem dochodowym, podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych przez ustawodawcę, jako zwolnione od podatku oraz dochody, od których minister finansów w drodze rozporządzenia zaniechał poboru podatku. Wyjątkiem wskazanym w art. 9 ust. 1 ustawy są dochody wymienione w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych art. 19 i art. 20 ust. 3 są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze, wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Według art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 uważa się w szczególności wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu przepisów emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) i inne niż wymienione w art. 14 dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Przedmiotowe odszkodowanie nie zostało wskazane w powyższym zapisie ustawy, a użyty we wskazanym przepisie zwrot, „w szczególności” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty, i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione w przepisie art. 20 ust. l ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku kiedy u podatnika występują realne korzyści majątkowe, a nie w przypadku rekompensaty, szkody rzeczywistej jak w przedmiotowej sprawie.

Art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który wydaje dyspozycje kto i od jakich wypłacanych należności i świadczeń jest zobowiązany wystawić PIT-8C wyraźnie wskazuje art. 21 ustawy jako wyjątek, w przypadku którego nie ma obowiązku sporządzać informacji o przychodach na wspomnianym druku.

Przesłanki zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są jasne i jednoznaczne, a opisany przez Wnioskodawcę stan faktyczny je spełnia. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. b) i c) wolne od podatku dochodowego są odszkodowania wypłacone na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód) posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, rekultywacji gruntów, szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie w wyniku prowadzenia, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji związanych z budową infrastruktury technicznej.

Wnioskodawca wskazuje, że zawarta została umowa (ugoda) z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w X uprawnionym do prowadzenia inwestycji p.n. „Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki X w dolinie” na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143, poz 963).

Art. 20 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych wskazuje, że z tytułu przeniesienia na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego własności nieruchomości właścicielowi przysługuje odszkodowanie, w wysokości uzgodnionej między inwestorem, a dotychczasowym właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe od odpowiednio Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego. Uzgodnienia dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Uzgodnienia takie zostały dokonane pomiędzy Wnioskodawcą a inwestorem w zawartych ugodach, na podstawie odrębnych przepisów wskazanych w opisie stanu faktycznego.

Zwolnienie opisane w art. 21 ust. l pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przysługuje tylko i wyłącznie posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Ww. ustawa nie definiuje tego pojęcia, w celu wyjaśnienia tej kwestii odsyła zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 4 do przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381, z późn. zm.)

Stosownie do art. l ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Art. 2 ust. l omawianej ustawy stanowi, że za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1 o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy stanowiący własność lub znajdujący się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej.

W tym miejscu Wnioskodawca podkreśla, że gospodarstwem rolnym w myśl ustawy o podatku rolnym są grunty o łącznej powierzchni 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. W trakcie prac związanych z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na działkach nr 428/6, nr 62, nr 63 zostały wyrządzone szkody w drzewostanie, tj. usunięto drzewa owocowe i leśne.

W ramach realizacji inwestycji „Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki X w dolinie” obok rozbudowy i umocnienia wału przeciwpowodziowego wybudowane zostały dwie drogi. Jedna z nich to droga eksploatacyjna położona na ławie przywałowej, druga to droga gospodarcza. Drogi te służą do dojazdu do pól, do posesji, do sąsiednich miejscowości. Wnioskodawca podkreśla, że drogi te zostały zbudowane na gruntach przejętych m.in. od Wnioskodawcy. Budowa drogi mieści się więc w zakresie art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który stanowi, że przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

Wnioskodawca podkreśla również, że zwolnienia podatkowe są odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania, a przepisy dotyczące zwolnień winny być interpretowane zgodnie z wykładnią językową. Wykluczone jest w tym przypadku stosowanie wykładni rozszerzającej jak i zawężającej.

Tak więc, odszkodowanie z tytułu przedwczesnego wyrębu drzew owocowych i leśnych z gruntów Wnioskodawcy będących częścią składową gospodarstwa rolnego jest wolne od podatku dochodowego zgodnie z przytoczonymi wyżej przepisami.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Moment powstania przychodu określa art. 11 ust. 1 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem przychodami (...) są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na podstawie art. 20 ust. 1 tej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użyty we wskazanym przepisie zwrot „w szczególności” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy bowiem mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

W myśl art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Stosownie do postanowień art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu:

 1. ustanowienia służebności gruntowej,
 2. rekultywacji gruntów,
 3. szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie

– w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.).

Art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, że przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

Z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika więc, że wskazane w nim odszkodowanie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, gdy są spełnione następujące warunki:

 • otrzymuje je posiadacz gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
 • odszkodowanie zostaje wypłacone z tytułu wymienionego w przepisie,
 • podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów prowadzi na gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego inwestycję związaną z budową infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej lub budową urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa jest w art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • źródłem odszkodowania jest wyrok sądowy lub umowa (ugoda) zawarta między stronami.

Wskazać przy tym należy, że ww. zwolnienie przysługuje tylko i wyłącznie posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, którego to pojęcia ustawa o podatku dochodowym nie definiuje. W celu wyjaśnienia tej kwestii odsyła jednak, zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 4 ww. ustawy, do przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381, z późn. zm.).

Stosownie do art. 1 ustawy o podatku rolnym, opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Natomiast art. 2 ust. 1 cytowanej ustawy stanowi, że za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Należy więc podkreślić, że gospodarstwem rolnym w myśl ustawy o podatku rolnym są grunty o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Grunty np. z uwagi na ich różne położenie nie muszą stanowić zorganizowanej całości. Takie rozumienie gospodarstwa rolnego powoduje m.in., że za gospodarstwo należy uznać grunty o powierzchni przekraczającej 1 ha, nawet wówczas, gdy nie istnieje pomiędzy nimi żadna więź ekonomiczna. Jedynym elementem łączącym grunty jest osoba właściciela tego gruntu.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest właścicielem gospodarstwa rolnego. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w x (dalej: WZMiUW) w ramach realizacji zadań inwestycyjnych („Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki x w dolinie”) w imieniu Skarbu Państwa nabył grunt będący częścią gospodarstwa rolnego Wnioskodawcy, zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. (Dz. U. Nr 143). Z gruntu tego usunięto drzewa owocowe i leśne. Następnie zgodnie z projektem ww. inwestycji na przejętym gruncie wybudowane zostały dwie drogi: eksploatacyjna na ławie przywałowej, gospodarcza dla dojazdu do pól. Ww. zarząd na podstawie zawartej ugody wypłacił Wnioskodawcy odszkodowanie za części składowe gruntu, tj. drzewa owocowe i leśne. WZMiUW uprawniony na podstawie odrębnych przepisów prowadził na gruntach tych budowę urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., poz. 651, z późn. zm.). W rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym usunięte drzewa owocowe i leśne stanowiły części składowe wywłaszczonych gruntów będących częścią gospodarstwa rolnego Wnioskodawcy. Znajdowały się one na działkach nr 428/6, 62, 63. Wnioskodawca wyjaśnia, że działki te są nadal Jego własnością, gdyż wywłaszczono ich części. Odszkodowanie za części składowe gruntu, tj. przedwczesny wyrąb drzew owocowych i leśnych zostało wypłacone, m.in. w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wypłata odszkodowania otrzymanego w związku z zawartymi ugodami z tytułu szkód powstałych w drzewostanie na gruntach będących własnością Wnioskodawcy, nastąpiła w dniu 22 grudnia 2014 r.

Mając powyższe na względzie należy uznać, że otrzymane przez Wnioskodawcę na mocy ugody odszkodowanie z tytułu szkód powstałych w drzewostanie na gruntach będących własnością Wnioskodawcy, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, zwolnione jest z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tutejszy Organ zaznacza, że niniejsza interpretacja indywidualna stanowi ocenę prawną stanowiska Wnioskodawcy w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym odszkodowania z tytułu szkód w drzewostanie i nie odnosi się do opodatkowania odszkodowania z tytułu wywłaszczenia części nieruchomości, gdyż nie było to przedmiotem zapytania Wnioskodawcy.

Należy zauważyć również, że wydając interpretację indywidualną w trybie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny dołączonych do wniosku dokumentów (ich weryfikacji). Organ podatkowy rozpatruje sprawę wyłącznie w ramach stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz jego stanowiska. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodne ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania dowodowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w X.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.