IPPB4/4511-819/15-4/MS1 | Interpretacja indywidualna

Obowiązki płatnika z tytułu wypłaty odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego.
IPPB4/4511-819/15-4/MS1interpretacja indywidualna
  1. lokale
  2. odszkodowania
  3. płatnik
  4. wyrok
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 lipca 2015 r. (data wpływu 16 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 września 2015 r. (data nadania 23 września 2015 r., data wpływu 28 września 2015 r.) na wezwanie Nr IPPB4/4511-819/15-2/MS1 z dnia 14 września 2015 r. (data nadania 15 września 2015 r., data doręczenia 18 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sporządzenia informacji PIT-8C w związku z wypłatą odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sporządzenia informacji PIT-8C w związku z wypłatą odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego.

Z uwagi na braki formalne, pismem Nr IPPB4/4511-819/15-2/MS1 z dnia 14 września 2015 r. (data nadania 15 września 2015 r., data doręczenia 18 września 2015 r.) tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez przedstawienie własnego stanowiska w odniesieniu do pytania Nr 2 oraz pytania Nr 3 w części dotyczącej konieczności wystawienia PIT-8C dla współwłaścicieli, którzy nie żyją.

Pismem z dnia 22 września 2015 r. (data nadania 23 września 2015 r., data wpływu 28 września 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W związku z wyrokiem Sądu Rejonowego, w którym orzeczono o wypłacie odszkodowania z tytułu naprawienia szkody obejmującej poniesione straty oraz z tytułu utraconych korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono - Urząd Miejski w R. działający w imieniu Gminy Miasta, był zobowiązany do wypłaty odszkodowania na rzecz właściciela domu czynszowego za niedostarczenie przez gminę mieszkania socjalnego lokatorowi, który utracił prawo do przebywania w lokalu mieszkalnym.

Powyższy wyrok został wydany na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz 93, ze zm. - dalej jako k.c.) w związku z art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm. dalej: „ustawa o ochronie praw lokatorów”). Przepis art. 18 ust. 5 ww. ustawy o ochronie praw lokatorów stanowi, że - jeżeli gmina nie dostarczy lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku lub ugody - właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze od gminy na podstawie art. 417 k.c.

Zazwyczaj Urząd Miejski otrzymuje wyroki, w których jest wymieniona osoba będąca powodem, a także inni współwłaściciele. W takiej sytuacji Urząd Miasta wystawia informację PIT-8C na wszystkie wymienione osoby. W otrzymanym przez gminę jednym wyroku sądowym (nakazie zapłaty) ww. odszkodowanie przyznane (zasądzone) jest osobie (powodowi) składającej pozew i zostało ono wypłacone tej osobie w całości, na rachunek bankowy wskazany przez zarządcę nieruchomości. W wyroku tym bowiem nie ma żadnej informacji o innych współwłaścicielach tej nieruchomości, ani też - według posiadanej przez gminę dokumentacji - żaden ze współwłaścicieli (jeżeli tacy istnieją) nie wnosił dotychczas do gminy o wypłatę przedmiotowego odszkodowania i nie złożył też do wykonania osobnego nakazu zapłaty w tym zakresie. W świetle powyższego informacja o wypłacie całego przedmiotowego odszkodowania została wystawiona na druku PIT-8C dla osoby, której dotyczył ww. wyrok sądu, tj. dla osoby wskazanej w otrzymanym przez gminę nakazie zapłaty.

W zgromadzonej (posiadanej) bowiem dotychczas przez gminę dokumentacji w tej sprawie nie występują inni współwłaściciele nieruchomości, której dotyczy ww. wyrok sądowy (nakaz zapłaty) i brak jest również ich danych osobowych, koniecznych do wystawiania im informacji na druku PIT-8C. Natomiast powódka twierdzi, że istnieją inni współwłaściciele tej nieruchomości i wnosi (żąda) ona o wystawienie informacji PIT-8C dla siebie oraz pozostałych współwłaścicieli nieruchomości proporcjonalnie do posiadanych przez każdego udziałów, nie podając jednakże ani koniecznych ich danych osobowych, ani też wielkości udziałów każdego z pozostałych współwłaścicieli.

W trakcie prowadzonej korespondencji - w sprawie ustalenia wielkości i wypłaty należnego odszkodowania przez gminę - z zarządcą nieruchomości, który występował do gminy w imieniu właścicieli, Urząd Miejski w R. zwracał się do niego o dostarczenie: odpisu księgi wieczystej, pełnomocnictw od wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, upoważniających zarządcę do reprezentowania ich w przedmiotowej sprawie, umowę najmu przedmiotowego lokalu i potwierdzenie prowadzonej windykacji należności z tego lokalu. Do chwili obecnej zarządca nieruchomości nie dostarczył tych dokumentów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy prawidłowym było - w przedstawionym wyżej stanie faktycznym - sporządzenie informacji na druku PIT-8C, tylko dla osoby (powoda) wymienionej w wyroku sądowym (nakazie zapłaty), której wypłacono w całości zasadzone odszkodowanie...
  2. Czy też informacje na druku PIT-8C należało sporządzić odrębnie - w części - dla ww. osoby (powoda), pomimo wypłacenia jej całości odszkodowania oraz odrębnie - również w częściach - dla pozostałych współwłaścicieli, tj. dla tych których dane osobowe oraz informacje o posiadanych przez nich udziałach we wspólnej nieruchomości, zostały dostarczone gminie najpóźniej do dnia poprzedzającego ustawowy termin dla sporządzania PIT-8C...
  3. Jak wypełnić ustawowy obowiązek sporządzenia informacji na druku PIT-8C w sytuacji, kiedy całość odszkodowania (należności) została wypłacona zgodnie z sądowym nakazem zapłaty, ale gmina nie dysponuje odpowiednimi danymi co do ilości posiadanych udziałów przez pozostałych współwłaścicieli nieruchomości oraz ich danymi osobowymi, koniecznymi do wystawienia dla nich PIT-8C, lub też niektórzy z ujawnionych (wskazanych) współwłaścicieli już nie żyją...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Ad. 1. Zdaniem Wnioskodawcy informacja na druku PIT 8C została wystawiona prawidłowo, tj. dla osoby, której wypłacono całą należność zasądzoną dla niej wyrokiem (osoba podana w nakazie zapłaty) i która jako jedyna ze współwłaścicieli otrzymała środki pieniężne na wskazany rachunek bankowy.

Ad. 2. Zdaniem Wnioskodawcy informację PIT-8C należy wystawić tylko osobom wskazanym w wyroku sądowym zasądzającym przedmiotowe odszkodowanie, ponieważ tylko oni otrzymali faktyczny przychód (przelew środków).

Ad. 3. Zdaniem Wnioskodawcy Urząd Miejski nie ma możliwości wystawienia informacji PIT-8C dla osoby, która nie otrzymała od niego żadnego świadczenia. W tej sytuacji bowiem istotne jest przede wszystkim sprecyzowanie, kto jest świadczeniobiorcą a to wynika wprost z wyroku. Urząd Miejski nie ma prawnej możliwości wystawienia informacji PIT-8C dla osoby fizycznej, która nie otrzymała od niego świadczenia i o której to osobie - uprawnionej ewentualnie do otrzymania części tego świadczenia - nic nie wiedział, bowiem nie była ona zgłoszona w toku postępowania sądowego ani nie została wskazana w wyroku zasądzającym przedmiotowe odszkodowanie.

Współwłaściciel, który nie dostał od gminy żadnego odszkodowania (bowiem przykładowo nie wystąpił do sądu o takie odszkodowanie), a otrzymałby z Urzędu Miejskiego informację PIT-8C, mógłby żądać dokonania korekty PIT-8C z uwagi na to, że żadnego przychodu (oraz środków) nie otrzymał, więc nie ma przedmiotu opodatkowania.

W takiej sytuacji świadczenie, o którym mowa w art. 42a ustawy z dnia 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskuje konkretna osoba wskazana w wyroku sądowym i to ona uzyskuje przychód podlegający opodatkowaniu.

Dla współwłaścicieli nieruchomości, którzy już nie żyją i nie otrzymali przed śmiercią świadczenia Wnioskodawca nie ma obowiązku wystawienia informacji PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów zwolnionych na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c wymienionej ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 42a ww. ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów (PIT-8C) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze do gminy, na podstawie art. 417 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Z przepisu art. 417 § 1 ww. Kodeksu cywilnego wynika, iż za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa.

Jeżeli wykonywanie zadań z zakresu władzy publicznej zlecono, na podstawie porozumienia, jednostce samorządu terytorialnego albo innej osobie prawnej, solidarną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponosi ich wykonawca oraz zlecająca je jednostka samorządu terytorialnego albo Skarb Państwa (art. 417 § 2 Kodeksu cywilnego).

W myśl art. 7 § 1 Ordynacji podatkowej podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

Należy zauważyć, że współwłasność normują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121). Przepis art. 195 ww. ustawy wskazuje, współwłasność ma miejsce wtedy, kiedy własności tej samej rzeczy przysługuje więcej niż jednej osobie. W myśl art. 196 § 1 tej ustawy, współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną.

Przepis art. 207 powyższego Kodeksu stanowi, że pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną.

Stosownie do art. 209 K.c., każdy ze współwłaścicieli może wykonywać wszelkie czynności i dochodzić wszelkich roszczeń, które zmierzają do zachowania wspólnego prawa.

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych są poszczególni współwłaściciele nieruchomości.

Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 1 tej ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. la, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

W myśl art. 8 ust. 2 ww. ustawy, powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

Powyższy przepis nakazuje podatnikom określać przychody i koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do ich praw w udziale w zysku ze współwłasności, wspólnego przedsięwzięcia, posiadania lub użytkowania rzeczy lub praw majątkowych.

W związku z powyższym na mocy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego roszczenie odszkodowawcze wobec gminy przysługuje właścicielowi. Zatem jeżeli właścicieli jest kilku wówczas przychody i koszty powinny być określone proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w nieruchomości wspólnej.

Jednakże w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z sytuacją odmienną. Przyjmując bowiem za Wnioskodawcą, że odszkodowanie zostało zasądzone i wypłacone osobie wskazanej w wyroku sądowym, natomiast w toku postępowania i wyroku sądowym nie zostali wskazani inni współwłaściciele ani przez zarządcę nieruchomości ani przez osobę której zasądzono i wypłacono odszkodowanie, zatem uznać należy, że osoba wskazana w wyroku sądowym jest jedyną osobą uprawnioną do otrzymania przedmiotowego odszkodowania. W wyniku powyższego w przedmiotowej sprawie nie będzie miało miejsca proporcjonalne określanie przychodu w zależności od ilości posiadanych udziałów przez wszystkich współwłaścicieli.

Ustawodawca nałożył na podmioty, które dokonują wypłaty świadczeń, o których mowa w przedmiotowej sprawie, obowiązek sporządzenia jedynie informacji rocznej o wysokości tych dochodów w celu umożliwienia podatnikowi wypełnienia obowiązku podatkowego.

Zatem wskazać należy, że Wnioskodawca powinien wystawić PIT-8C osobie wskazanej w wyroku sądowym, której zasądzono i wypłacono w całości odszkodowanie.

Odnosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy, Wnioskodawca postąpił prawidłowo wystawiając informację PIT-8C osobie, której zasądzono i wypłacono odszkodowanie w całości. Urząd był bowiem zobligowany wyrokiem sądowym do wypłaty świadczenia konkretnej osobie wskazanej w tym wyroku. Podkreślić należy, że inni współwłaściciele nie zostali wskazani w ww. wyroku sądu i nie otrzymali faktycznie świadczenia. Jeśli bowiem osoby te nie były uprawnione do otrzymania przedmiotowego odszkodowania lub też mimo uprawnienia, takiego odszkodowania nie otrzymały, to po ich stronie nie powstało przysporzenie finansowe, a tym samym nie uzyskali z powyższego tytułu przychodu podlegającego opodatkowaniu. Oznacza to, że Wnioskodawca nie ma podstawy wystawienia informacji PIT-8C tym osobom. Nawet fakt dostarczenia informacji o danych oraz wysokości udziałów pozostałych współwłaścicieli nie zmieni sytuacji, bowiem Wnioskodawca dokonał wypłaty świadczenia na podstawie posiadanego wyroku sądu osobie wskazanej w tym w wyroku sądowym zasądzającym przedmiotowe odszkodowanie, a pozostali współwłaściciele, nawet jeśli tacy istnieją, nie uzyskali od Wnioskodawcy żadnego świadczenia, zatem nie uzyskali z tego tytułu przysporzenia. Również w sytuacji gdy współwłaściciel nieruchomości zmarł i nie otrzymał przed śmiercią świadczenia, Wnioskodawca nie ma obowiązku wystawienia takiej osobie informacji PIT-8C.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi

się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.