IPPB4/4511-632/15-3/JK3 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Opodatkowanie odszkodowania wypłaconego przez szwajcarskiego ubezpieczyciela

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2015 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Warszawie 22 maja 2015 r.), uzupełnione pismem z dnia 17 lipca 2015 r. (data nadania 20 lipca 2015 r., data wpływu 22 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania odszkodowania wypłaconego przez szwajcarskiego ubezpieczyciela – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania odszkodowania wypłaconego przez szwajcarskiego ubezpieczyciela.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 2 listopada 2014 r., na terenie Polski, w wyniku wypadku komunikacyjnego poniósł śmierć mąż Wnioskodawczyni. W okresie od 4 listopada 2013 r. do 2 listopada 2014 r. mąż Wnioskodawczyni był pracownikiem firmy A. S.A. działającej na terenie Polski i wchodzącej w skład międzynarodowej grupy B.

Grupa B. ubezpiecza swoich pracowników w szwajcarskiej firmie ubezpieczeniowej na wypadek śmierci. Mąż Wnioskodawczyni podobnie jak inni pracownicy grupy podlegał temu ubezpieczeniu. Ubezpieczenie na życie zmarłego męża miało charakter stricte ochronny, nie było ubezpieczeniem związanym z funduszami kapitałowymi, nie miało charakteru inwestycyjnego, nie obejmowało dochodu z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową zawartą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej. Ubezpieczało osobę a nie mienie. Typ ubezpieczenia nie wymagał uposażenia kogokolwiek, ponieważ w polisie ubezpieczeniowej są wymienieni upoważnieni do otrzymania świadczenia beneficjenci. Na czele uposażonych jest współmałżonek. Warunkiem otrzymania świadczenia jest faktyczne pożycie. Wnioskodawczyni nadmienia, że przed wypadkiem nie była z mężem w separacji, prowadzili wspólne gospodarstwo domowe, nie mieli dzieci. Wnioskodawczyni była jedyną osobą wyznaczoną do otrzymania odszkodowania. W związku ze śmiercią męża środki pieniężne z tytułu ubezpieczenia na życie zostały wypłacone Wnioskodawczyni na konto w grudniu 2014 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy kwota przyznanego i wypłaconego przez szwajcarskiego ubezpieczyciela odszkodowania z tytułu śmierci męża korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym ww. odszkodowanie jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce...

Zdaniem Wnioskodawczyni.

Otrzymana z ubezpieczenia kwota odszkodowania w związku ze śmiercią męża nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ kwota ubezpieczenia została Wnioskodawczyni wypłacona z tytułu ubezpieczenia osobowego, polisa ubezpieczeniowa, którą został objęty mąż Wnioskodawczyni ubezpieczała osobę, a nie majątek.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 4a ww. ustawy przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W myśl art. 21 ust. 1 Konwencji z dnia 2 września 1991 r. między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzonej w Bernie (Dz. U. z 1993 r. Nr 22, poz. 92) części dochodu osoby mającej miejsca zamieszkania w Umawiającym się Państwie, bez względu na to, skąd one pochodzą, które nie są objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12 – 14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

W świetle art. 21 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem:

  1. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c,
  2. dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15.

Dochodem z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej, w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi, jest różnica między wypłaconą kwotą świadczenia a sumą składek wpłaconych do zakładu ubezpieczeń, które zostały przekazane na fundusz kapitałowy (art. 24 ust. 15 ww. ustawy).

Ilekroć w ustawie jest mowa o funduszach kapitałowych oznacza to fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych, oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (art. 5a pkt 14 ww. ustawy).

W sytuacji przedstawionej we wniosku Wnioskodawczyni, która ma miejsce zamieszkania w Polsce, otrzymała w związku ze śmiercią małżonka odszkodowanie od szwajcarskiego ubezpieczyciela. Jak wynika z treści wniosku, odszkodowanie zostało wypłacone z tytułu ubezpieczenia na życie, którym małżonek był objęty na podstawie polisy ubezpieczeniowej „wykupionej” przez pracodawcę. Ubezpieczenie na życie zmarłego męża miało charakter stricte ochronny, nie było ubezpieczeniem związanym z funduszami kapitałowymi, nie miało charakteru inwestycyjnego, nie obejmowało dochodu z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową zawartą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni otrzymała ww. świadczenie jako osoba uprawniona na podstawie polisy ubezpieczeniowej.

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny należy zatem stwierdzić, że zgodnie z postanowieniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską odszkodowanie w związku ze śmiercią małżonka z tytułu ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej w Szwajcarii wypłacone osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce podlega opodatkowaniu tylko w Polsce.

Jednocześnie jednak, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, przedmiotowe odszkodowanie jest zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zatem Wnioskodawczyni z tego tytułu nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego w Polsce.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., Nr 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.