IPPB4/4511-607/15-4/JK3 | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe wypłaty pracownikom odszkodowania i rekompensaty finansowej, mającej charakter odszkodowania
IPPB4/4511-607/15-4/JK3interpretacja indywidualna
 1. odszkodowania
 2. pracownik
 3. regulamin
 4. rekompensaty
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2015 r. (data wpływu 21 maja 2015 r.), uzupełniony pismem z dnia 13 lipca 2015 r. (data nadania 13 lipca 2015 r., data wpływu 16 lipca 2015 r.) na wezwanie Nr IPPB4/4511-607/15-2/JK3 z dnia 1 lipca 2015 r. (data nadania 2 lipca 2015 r., data doręczenia 6 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty pracownikom odszkodowania i rekompensaty finansowej, mającej charakter odszkodowania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 maja 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty pracownikom odszkodowania i rekompensaty finansowej, mającej charakter odszkodowania.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 1 lipca 2015 r. Nr IPPB4/4511-607/15-2/JK3 (data nadania 2 lipca 2015 r., data doręczenia 6 lipca 2015 r.) tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia tego wniosku poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego.

Pismem z dnia 13 lipca 2015 r. (data nadania 13 lipca 2015 r., data wpływu 16 lipca 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Bank Spółka Akcyjna (dalej określany jako „Spółka” lub „Wnioskodawca”) zamierza przeprowadzić zwolnienia grupowe, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (dalej „Ustawa”). Przyczyną planowanych zwolnień grupowych jest reorganizacja struktury organizacyjnej Spółki i dostosowanie stanowisk pracy do nowej struktury zatrudnienia. Przyczyny te, w rozumieniu art. 1 ust 1 Ustawy są przyczynami niedotyczącymi pracowników.

W związku z zamiarem przeprowadzenia zwolnień grupowych, Spółka w kwietniu 2015 r. działając na podstawie art. 3 ust. 1 Ustawy zawarła z X. działającą w Spółce (dalej „Związek zawodowy”) porozumienie dotyczące zwolnień grupowych (dalej „Porozumienie”). Porozumienie to zostało zawarte na czas określony i reguluje zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia, a także obowiązki Spółki w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia innych spraw pracowniczych związanych z zamierzonym grupowym zwolnieniem. Porozumienie przewiduje, że pracownikom objętym procedurą zwolnień grupowych Spółka wypłaci odprawy, o których mowa w art. 8 Ustawy. Ponadto, niezależnie od odprawy, o której mowa w zdaniu poprzednim Spółka wypłaci zwalnianym pracownikom odszkodowanie („Odszkodowanie”). Odszkodowanie ma na celu zadośćuczynić pracownikom stratę związaną z brakiem możliwości kontynuowania zatrudnienia i osiągania wynagrodzenia u dotychczasowego pracodawcy, utratę możliwości opłacania świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego i tym samym nabywania związanych z tym uprawnień. Ponadto odszkodowanie ma na celu umożliwić pracownikom zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych w związku z utratą źródła dochodu i brakiem gwarancji znalezienia nowego zatrudnienia, związaną z obecną sytuacją rynkową tj. dużymi zwolnieniami pracowników w całej branży bankowej.

Oprócz Odszkodowania, o którym mowa wyżej, Spółka wypłaci odszkodowanie („Odszkodowanie dla Założycieli”), należne pracownikom objętym procedurą zwolnienia grupowego, którzy rozpoczęli pracę w Spółce w roku jej powstania, tj. w 2008 r. Odszkodowanie dla Założycieli ma na celu zadośćuczynić pracownikom stratę związaną z brakiem możliwości kontynuowania zatrudnienia w podmiocie, w którego tworzenie i rozwój pracownicy ci byli osobiście zaangażowani w najtrudniejszym, początkowym okresie istnienia tego podmiotu.

Porozumienie przewiduje również wypłatę rekompensat dla zwalnianych pracowników. Rekompensata należna będzie: (1) w przypadku konieczności zwolnienia w ramach zwolnienia grupowego obojga pracowników pozostających w związku małżeńskim oraz (2) w przypadku konieczności zwolnienia pracownika, który samotnie wychowuje dzieci, bądź, który wychowuje dzieci niepełnosprawne. Rekompensata ma dodatkowo zadośćuczynić tym osobom znajdującym się, w związku z utratą pracy, w trudnej sytuacji życiowej.

Porozumienie w sposób wyczerpujący określa wysokość i zasady wypłaty odprawy, odszkodowań i rekompensat wskazanych powyżej.

Odprawa należna na podstawie art. 8 Ustawy nie jest przedmiotem niniejszego wniosku.

Pismem z dnia 13 lipca 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił stan faktyczny i zdarzenie przyszłe o następujące informacje.

W odniesieniu do rekompensat opisanych we wniosku, tj. rekompensat należnych w przypadku: (1) konieczności zwolnienia w ramach zwolnienia grupowego obojga pracowników pozostających w związku małżeńskim oraz (2) konieczności zwolnienia pracownika, który samotnie wychowuje dzieci, bądź, który wychowuje dzieci niepełnosprawne, zdaniem Banku, mają one charakter odszkodowania. Celem rekompensaty jest bowiem m.in. by zadośćuczynić tym osobom znajdującym się w związku z utratą pracy, w trudnej sytuacji życiowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wartość odszkodowań i rekompensat, które będą wypłacane pracownikom objętym procedurą zwolnień grupowych na podstawie Porozumienia zawartego przez Spółkę i Związek zawodowy jest wolna od podatku dochodowego na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT i w związku z tym na Spółce nie będzie ciążyć obowiązek poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Wartość odszkodowań i rekompensat, które będą wypłacane pracownikom objętym procedurą zwolnień grupowych na podstawie Porozumienia zawartego przez Spółkę i Związek zawodowy jest wolna od podatku dochodowego na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT i w związku z tym na Spółce nie będzie ciążyć obowiązek poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Uzasadnienie

Art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT stanowi, że wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), z wyjątkiem:

 1. określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 2. odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 3. odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,
 4. odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,
 5. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 6. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane według skali,; o której mowa w art. 27 ust. 1, lub na zasadach, o których mowa w art. 30c,
 7. odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe.

Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu pracy, ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

Porozumienie stanowiące podstawę wypłaty odszkodowań i rekompensat jest w ocenie Wnioskodawcy porozumieniem zbiorowym, wskazanym w artykule 9 § 1 Kodeksu pracy. Przemawia za tym fakt, że zawarte zostało przez Wnioskodawcę ze związkiem zawodowym reprezentującym zwalnianych pracowników, uzgodnione zostało w ramach procedury zwolnień grupowych wynikających z reorganizacji Wnioskodawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników i nie ma wątpliwości, że ma ono charakter porozumienia zbiorowego. Orzecznictwo Sądu Najwyższego potwierdza, że porozumienie zawarte w trybie art. 3 Ustawy kończące procedurę konsultacji zwolnień grupowych stanowi źródło prawa pracy w rozumieniu art. 9 § 1 Kodeksu pracy (wyrok SN z 4 października 2011 r., oraz z 10 października 2003 r., I PK 409/02).

Ponadto, należne świadczenia mają charakter odszkodowawczy, zaś ich wysokość i zasady wypłaty wynikają wprost z Porozumienia zawartego przez Spółkę i Związek zawodowy. Jednocześnie, w ocenie Wnioskodawcy świadczenia należne na mocy Porozumienia nie podlegają wykluczeniu od zwolnienia z opodatkowania na podstawie lit. a) - g) art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT, ponieważ:

 • wykluczeniu od zwolnienia z opodatkowania podlegają określone w prawie pracy odprawy i odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Świadczenia określone w Porozumieniu, przysługują pracownikom z tytułu rozwiązania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zatem nie podlegają pod dyspozycję przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy PIT;
 • wykluczeniu od zwolnienia z opodatkowania podlegają odprawy pieniężne wypłacane na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Postanowienie to dotyczy wyłącznie odpraw, które swoje oparcie znajdują w art. 8 Ustawy, zatem świadczenia przyznane na mocy Porozumienia nie podlegają pod dyspozycję przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy PIT;
 • wykluczeniu od zwolnienia z opodatkowania podlegają odprawy i odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym. Nie dotyczy to przypadku będącego przedmiotem niniejszego wniosku, zatem świadczenia przyznane na mocy Porozumienia nie podlegają pod dyspozycję przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. c) ustawy PIT;
 • wykluczeniu od zwolnienia z opodatkowania podlegają odszkodowania przyznane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji - nie dotyczy to przypadku będącego przedmiotem niniejszego wniosku, zatem świadczenia przyznane na mocy Porozumienia nie podlegają pod dyspozycję przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. d) ustawy PIT;
 • wykluczeniu od zwolnienia z opodatkowania podlegają odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą - nie dotyczy to przypadku będącego przedmiotem niniejszego wniosku, zatem świadczenia przyznane na mocy Porozumienia nie podlegają pod dyspozycję przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy PIT;
 • wykluczeniu od zwolnienia z opodatkowania podlegają odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, lub na zasadach, o których mowa w art. 30c, - nie dotyczy to przypadku będącego przedmiotem niniejszego wniosku, zatem świadczenia przyznane na mocy Porozumienia nie podlegają pod dyspozycję przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. f) ustawy PIT;
 • wykluczeniu od zwolnienia z opodatkowania podlegają odszkodowania wynikające z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe. Podstawą prawną świadczeń należnych na mocy Porozumienia nie jest umowa zawarta z pracownikiem lecz treść porozumienia zbiorowego dotycząca zwolnień grupowych. Z uwagi na powyższe świadczenia należne na mocy Porozumienia nie podlegają również pod dyspozycję przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g) ustawy PIT.

Reasumując odszkodowania i rekompensaty należne pracownikom na mocy Porozumienia są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT i w związku z tym na Spółce nie będzie ciążyć obowiązek pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przy wypłacie powyższych świadczeń.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie zaś do art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, źródłem przychodu są stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Jak stanowi art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Natomiast w myśl art. 12 ust. 1 powołanej ustawy za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Użyty powyżej zwrot „w szczególności” oznacza, że wymienione kategorie przychodów zostały wskazane jedynie przykładowo. Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają zatem wszelkie dochody osiągane przez podatnika, z wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione z podatku, bądź od których zaniechano poboru podatku, w drodze rozporządzenia wydanego przez Ministra Finansów.

Zgodnie z aktualnie obowiązującą treścią art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), z wyjątkiem:

 1. określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 2. odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 3. odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,
 4. odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,
 5. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 6. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, lub na zasadach, o których mowa w art. 30c,
 7. odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe.

Nowe brzmienie przepisu – zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 29 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2014 r.

Zgodnie natomiast z art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

Jak wynika z treści wniosku Spółka zamierza przeprowadzić zwolnienia grupowe, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Przyczyną planowanych zwolnień grupowych jest reorganizacja struktury organizacyjnej Spółki i dostosowanie stanowisk pracy do nowej struktury zatrudnienia. Przyczyny te, w rozumieniu art. 1 ust. 1 Ustawy są przyczynami niedotyczącymi pracowników. W związku z zamiarem przeprowadzenia zwolnień grupowych, Spółka w kwietniu 2015 r. działając na podstawie art. 3 ust. 1 Ustawy zawarła z X., działającą w Spółce (dalej „Związek zawodowy”) porozumienie dotyczące zwolnień grupowych (dalej „Porozumienie”). Porozumienie to zostało zawarte na czas określony i reguluje zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia, a także obowiązki Spółki w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia innych spraw pracowniczych związanych z zamierzonym grupowym zwolnieniem. Porozumienie przewiduje, że pracownikom objętym procedurą zwolnień grupowych Spółka wypłaci odprawy, o których mowa w art. 8 Ustawy. Ponadto, niezależnie od odprawy, o której mowa w zdaniu poprzednim Spółka wypłaci zwalnianym pracownikom odszkodowanie („Odszkodowanie”). Odszkodowanie ma na celu zadośćuczynić pracownikom stratę związaną z brakiem możliwości kontynuowania zatrudnienia i osiągania wynagrodzenia u dotychczasowego pracodawcy, utratę możliwości opłacania świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego i tym samym nabywania związanych z tym uprawnień. Ponadto odszkodowanie ma na celu umożliwić pracownikom zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych w związku z utratą źródła dochodu i brakiem gwarancji znalezienia nowego zatrudnienia, związaną z obecną sytuacją rynkową tj. dużymi zwolnieniami pracowników w całej branży bankowej. Oprócz Odszkodowania, o którym mowa wyżej, Spółka wypłaci odszkodowanie („Odszkodowanie dla Założycieli”), należne pracownikom objętym procedurą zwolnienia grupowego, którzy rozpoczęli pracę w Spółce w roku jej powstania, tj. w 2008 r. Odszkodowanie dla Założycieli ma na celu zadośćuczynić pracownikom stratę związaną z brakiem możliwości kontynuowania zatrudnienia w podmiocie, w którego tworzenie i rozwój pracownicy ci byli osobiście zaangażowani w najtrudniejszym, początkowym okresie istnienia tego podmiotu. Porozumienie przewiduje również wypłatę rekompensat dla zwalnianych pracowników. Rekompensata należna będzie: (1) w przypadku konieczności zwolnienia w ramach zwolnienia grupowego obojga pracowników pozostających w związku małżeńskim oraz (2) w przypadku konieczności zwolnienia pracownika, który samotnie wychowuje dzieci, bądź, który wychowuje dzieci niepełnosprawne. Rekompensata ma dodatkowo zadośćuczynić tym osobom znajdującym się, w związku z utratą pracy, w trudnej sytuacji życiowej. Porozumienie w sposób wyczerpujący określa wysokość i zasady wypłaty odprawy, odszkodowań i rekompensat wskazanych powyżej. Odprawa należna na podstawie art. 8 Ustawy nie jest przedmiotem niniejszego wniosku. W odniesieniu do rekompensat opisanych we wniosku, tj. rekompensat należnych w przypadku: (1) konieczności zwolnienia w ramach zwolnienia grupowego obojga pracowników pozostających w związku małżeńskim oraz (2) konieczności zwolnienia pracownika, który samotnie wychowuje dzieci, bądź, który wychowuje dzieci niepełnosprawne, zdaniem Banku, mają one charakter odszkodowania. Celem rekompensaty jest bowiem m.in. by zadośćuczynić tym osobom znajdującym się w związku z utratą pracy, w trudnej sytuacji życiowej.

Wątpliwość budzi kwestia, czy wypłata wynikających z postanowień Porozumienia świadczeń w postaci Odszkodowania i Rekompensaty mającej charakter odszkodowania jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT.

Należy zaznaczyć, że zwolnieniem określonym w przytoczonym wyżej przepisie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy, objęte są tylko te odszkodowania lub zadośćuczynienia, których wysokość lub zasady wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, bądź postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 Kodeks pracy, z wyjątkiem odszkodowań wymienionych w lit. a)-g) tego artykułu.

Wskazać przy tym należy, że odszkodowanie jest szczególnym rodzajem świadczenia polegającym na naprawieniu szkody, czyli uszczerbku, jakiego doznaje poszkodowany we wszelkiego rodzaju dobrach chronionych przez prawo. Chodzi więc zarówno o uszczerbek majątkowy, jak i niemajątkowy.

Odnosząc się do wypłaconych przez Wnioskodawcę odszkodowań i rekompensat pieniężnych mających charakter odszkodowania, zastosowanie znajdzie przepis art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, który to przepis na mocy art. 14 ustawy zmieniającej m.in. ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie do dochodów uzyskanych z tego tytułu od 1 stycznia 2014 r. Skoro bowiem, jak wskazała Spółka, wypłata świadczeń finansowych nastąpi na podstawie zawartego porozumienia i Rekompensata jest formą odszkodowania, to spełniona została w tym zakresie przesłanka do zastosowania zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten w nowym brzmieniu wyraźnie wskazuje, że wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy Kodeksu pracy.

Reasumując, wartość odszkodowań i rekompensat, które będą wypłacane pracownikom objętym procedurą zwolnień grupowych na podstawie Porozumienia zawartego przez Spółkę i Związek zawodowy jest wolna od podatku dochodowego na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym na Spółce nie będzie ciążyć obowiązek poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.