IPPB4/4511-548/16-2/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w opisanym stanie faktycznym odszkodowanie wypłacone Wnioskodawczyni i Jej ojcu na podstawie zawartej w dniu 17 września 2015 r. umowy cywilnoprawnej przez Przedsiębiorstwo Spółka akcyjna jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 oraz art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2016 r. (data wpływu 2 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 2 maja 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 11 grudnia 2013 r. Starosta na podstawie art. 124 ust. 1, art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 oraz art. 118a ust. 2, art. 132 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami po rozpatrzeniu, wniosku Przedsiębiorstwa S.A. złożonego w dniu 20 marca 2007 r. w decyzji orzekł ograniczyć sposób korzystania z części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ew. Nr 5 z obrębu S., poprzez udzielenie zezwolenia Przedsiębiorstwu S.A. na realizację budowy - na powyższej nieruchomości wraz z kablem światłowodowym oraz umożliwienia mu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii tejże inwestycji. Wielkość powierzchni zajętej działki oraz przebieg planowanej inwestycji na jej terenie przedstawia załącznik graficzny Nr 1 do decyzji. Inwestycja ta została ujęta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Gminy z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przebiegu trasy „X.” Jednocześnie w ust. 2 ww. decyzji organ zobowiązał Przedsiębiorstwo S.A. do:

 1. przywrócenia ww. nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po przeprowadzeniu urządzeń opisanych w ust. 1,
 2. przestrzegania podczas realizacji obowiązujących przepisów o ochronie środowiska naturalnego, równowagi ekologicznej, warunków glebowych itp.,
 3. przyznania i wypłacenia odszkodowania ewentualnym spadkobiercom za rzeczywiste szkody powstałe wskutek zajęcia wyżej określonej części nieruchomości w celu realizacji omówionej w ust. 1 budowy rurociągu, wraz z kablem światłowodowym niezwłocznie po zakończeniu planowanej inwestycji.

Postępowanie przed właściwym organem Starostą trwało od dnia 16 marca 2007 r. W toku tego postępowania odbyły się w siedzibie organu dwie rozprawy administracyjne. Inwestor przedstawiał Wnioskodawczyni i Jej ojcu propozycję zawarcia umowy cywilnoprawnej obejmującej zgodę na wybudowanie rurociągu naftowego wraz z linią światłowodową i urządzeniami towarzyszącymi o przebiegu zgodnym z projektem technicznym inwestycji oraz zobowiązanie udostępnienia nieruchomości Inwestorowi we wskazanym przez niego terminie na określony czas w celu wykonywania prac budowlanych oraz czynności konserwacyjnych i remontowych. Inwestor posługiwał się wzorem umowy.

Decyzja Starosty dawała P. S.A. podstawę do dysponowania nieruchomością Wnioskodawczyni i Jej ojcu na cele budowlane i uzyskania pozwolenia na budowę rurociągu naftowego.

W dniu 17 września 2015 r. Wnioskodawczyni i Jej ojciec zawarli z Przedsiębiorstwem Spółka akcyjna umowę cywilnoprawną, w której wyrazili zgodę na wybudowanie na ich nieruchomości stanowiącej działkę ew. Nr 5 z obrębu S., wraz z linią światłowodową o przebiegu zgodnym z projektem technicznym inwestycji, zobowiązali: się udostępnić nieruchomość Inwestorowi we wskazanym przez niego terminie na określony czas w celu wykonania prac budowlanych oraz czynności konserwacyjnych i remontowych.

W myśl tejże umowy (§ 3 ust. l) zgoda na wybudowanie rurociągu naftowego wraz z linią światłowodową dotyczy też, na podstawie przepisów prawa, późniejszego wchodzenia na teren nieruchomości pracowników Inwestora w celu: wykonywania prac remontowo-konserwacyjnych i modernizacyjnych, wykonywania prac awaryjnych.

W § 5 ust. 1 ww. umowy P. S.A. zobowiązał się wypłacić Wnioskodawczyni i Jej ojcu odszkodowanie za szkody wyrządzone budową rurociągu naftowego wraz z linią światłowodową, a w szczególności za:

 1. straty w zasiewach, uprawach i zbiorach za okres faktycznego wyłączenia gruntu,
 2. starty w mieniu ruchomym i nieruchomym, w tym drzewa i inne rośliny,
 3. utrudnienia w korzystaniu z nieruchomości spowodowane umieszczeniem na nieruchomości rurociągu wraz z linia światłowodową.

Wysokość odszkodowania została wyliczona w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego. Umowa z Wnioskodawczynią i Jej ojcem została zawarta w oparciu o wzorzec umowy, który P. S.A. przedstawia wszystkim właścicielom nieruchomości, na których został zlokalizowany rurociąg. Wzorzec ten P. S.A. przedstawiał wcześniej Wnioskodawczyni i Jej ojcu. Osoba kontaktująca się ze strony P. S.A. z Wnioskodawcami miała pełnomocnictwo do podpisania umowy cywilnoprawnej ograniczone do możliwości zawarcia umowy według opisanego wzorca umowy.

P. S.A. zobowiązał się wypłacić Wnioskodawczyni i Jej ojcu w terminie 30 dni od dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę tytułem zaliczki na poczet odszkodowania kwotę w wysokości 112.287,00 zł stanowiąca 60% wartości odszkodowania. Ostateczne rozliczenie pomiędzy Inwestorem a Właścicielem nastąpi po zakończeniu wszystkich prac budowlanych i sporządzeniu przez rzeczoznawcę z udziałem Właściciela protokołu o stanie nieruchomości po zakończeniu budowy. Właścicielowi, tytułem ostatecznego rozliczenia szkód poniesionych przez wybudowanie rurociągu naftowego wraz z linią światłowodową, zostanie wypłacona kwota stanowiąca 40% wartości odszkodowania (§ 6 ust. 1 i 2 umowy).

W 2015 r. P. S.A. wypłacił tytułem odszkodowania Wnioskodawczyni kwotę 56.144 zł, ojciec Wnioskodawczyni – 56.143 zł. P. SA w żaden sposób nie kontaktował się z Wnioskodawczynią i Jej ojcem celem ustalenia, czy wypłacone odszkodowanie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie prosił o wskazanie właściwego dla Wnioskodawców urzędu skarbowego. W dniu 24 lutego 2016 r. P. S.A. nadał za pośrednictwem Poczty dla Wnioskodawczyni informację PIT-8C, w którym w rubryce 24 wpisał „odszkodowanie za wyrządzoną szkodę zgodnie z ugodą”, w rubryce 25 – 56.144,00 zł.

Informacja PIT-8C została nadana przez P. SA dla ojca wnioskodawczyni za pośrednictwem Poczty dopiero w dniu 4 kwietnia 2016 r. W rubryce 24 P. wpisał „odszkodowanie za wyrządzoną szkodę zgodnie z ugodą”, w rubryce 25 – 56.143,00 zł.

Informacje PIT-8C nie zostały wysłane do właściwego urzędu skarbowego. Potwierdza to fakt, że P.. nie kontaktował się z Wnioskodawczynią i Jej ojcem, aby ustalić kwestie, czy wypłacone odszkodowanie podlega zwolnieniu z podatku PIT, tym bardziej, że w treści ugody znajdowała się informacja co do wielkości nieruchomości, na której została zlokalizowana inwestycja - 1,76 ha. Informacja dla ojca Wnioskodawczyni została nadana dopiero w kwietniu 2016 r.

Wnioskodawczyni i Jej ojciec są właścicielami gospodarstwa rolnego w wsi o pow. 1,76 ha (działka Nr 5, której dotyczy wypłacone odszkodowanie) i uiszczają podatek rolny. Użytki rolne stanowią 1,76 ha.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w opisanym stanie faktycznym odszkodowanie wypłacone Wnioskodawczyni i Jej ojcu na podstawie zawartej w dniu 17 września 2015 r. umowy cywilnoprawnej przez Przedsiębiorstwo Spółka akcyjna jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni.

Odszkodowanie wypłacone Wnioskodawczyni na podstawie zawartej w dniu 17 września 2015 r. umowy cywilnoprawnej przez Przedsiębiorstwo Spółka akcyjna jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) w zw. z art. 2 ust. 4 tej ustawy w zw. z art. 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: wolne od podatku dochodowego są:

 1. odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu:
  1. ustanowienia służebności gruntowej,
  2. rekultywacji gruntów,
  3. szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie

- w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651, z późn. zm.).

Wnioskodawczyni jest posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu ww. przepisu. Posiadają gospodarstwo rolne we wsi o powierzchni 1.76 ha. Zawarta umowa cywilnoprawna dotyczy właśnie nieruchomości tego gospodarstwa rolnego. W myśl art. 2 ust. 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Z kolei ustawa o podatku rolnym wskazuje, że za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Grunty objęte wyrażoną zgodą na wybudowanie rurociągu naftowego o pow. 1,76 ha są sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne i są opodatkowane podatkiem rolnym.

Opisane zwolnienie z podatku dochodowego obowiązywało w dniu wypłaty Wnioskodawczyni odszkodowania przez P.. S.A. w 2015 r. W uzasadnieniu ustawy wprowadzającej powyższe zwolnienie wskazano, że rozszerzenie przedmiotowego zwolnienia o odszkodowania wypłacane w związku z budową inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej, o co wielokrotnie postulowali zarówno parlamentarzyści, jak i podatnicy.

Taka sytuacja zaistniała w odniesieniu do osoby Wnioskodawczyni. Odszkodowanie wypłacone Wnioskodawcom przez P.. S.A. w 2015 r. jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zostały bowiem spełnione wszystkie przesłanki art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odszkodowanie zostało wypłacone Wnioskodawczyni jako właścicielom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej w związku z budową inwestycji dotyczących budowy infrastruktury; przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym w 2015 r. przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na mocy art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy źródłami przychodów są inne źródła.

Stosownie do art. 20 ust. 1 omawianej ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użyty we wskazanym przepisie zwrot „w szczególności” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy bowiem mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu:

 1. ustanowienia służebności gruntowej,
 2. rekultywacji gruntów,
 3. szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie

– w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.).

Powołany art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014, Nr 518) stanowi, że przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

Wskazać przy tym należy, że ww. zwolnienie przysługuje tylko i wyłącznie posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, którego to pojęcia ustawa o podatku dochodowym nie definiuje. W celu wyjaśnienia tej kwestii odsyła jednak, zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 4 ww. ustawy, do przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz, 1381, z późn. zm.).

Stosownie do art. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Natomiast art. 2 ust. 1 stanowi, że za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 poz. 1205, z późn. zm.), przez rekultywację gruntów rozumie się: nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że w dniu 17 września 2015 r. Wnioskodawczyni zawarła z Przedsiębiorstwem umowę cywilnoprawną, w której wyraziła zgodę na wybudowanie na ich nieruchomości stanowiącej działkę, rurociągu naftowego wraz z linią światłowodową o przebiegu zgodnym z projektem technicznym inwestycji. Spółka zobowiązała się wypłacić Wnioskodawczyni odszkodowanie za szkody wyrządzone budową rurociągu naftowego wraz z linią światłowodową, a w szczególności za: straty w zasiewach, uprawach i zbiorach za okres faktycznego wyłączenia gruntu, starty w mieniu ruchomym i nieruchomym, w tym drzewa i inne rośliny, utrudnienia w korzystaniu z nieruchomości spowodowane umieszczeniem na nieruchomości rurociągu wraz z linia światłowodową. Wnioskodawczyni jest właścicielem gospodarstwa rolnego, której dotyczy wypłacone odszkodowanie.

Z zacytowanego art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że zwolnieniu określonemu w tym przepisie podlegają tylko odszkodowania wypłacone na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód) posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, rekultywacji gruntów oraz szkód poniesionych w uprawach rolnych i drzewostanie.

Jednakże zaznaczyć należy, że do zastosowania przedmiotowego zwolnienia koniecznym jest również spełnienie pozostałych przesłanek wskazanych w tym przepisie. Dyspozycją art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęte są bowiem odszkodowania, które wypłacone zostały z określonych w nim tytułów w wyniku prowadzenia na gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z ww. przepisem rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że wypłata odszkodowanie za szkody wyrządzone budową rurociągu naftowego wraz z linią światłowodową, a w szczególności za straty w zasiewach, uprawach i zbiorach za okres faktycznego wyłączenia gruntu, starty w mieniu ruchomym i nieruchomym, w tym drzewa i inne rośliny, utrudnienia w korzystaniu z nieruchomości spowodowane umieszczeniem na nieruchomości rurociągu wraz z linia światłowodową (wchodzących w skład gospodarstwa rolnego) mieści się w dyspozycji zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tym samym Wnioskodawczyni nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego z tytułu otrzymania tego odszkodowania.

Końcowo należy wyjaśnić, że tut. organ nie odniósł się do kwot wskazanych we wniosku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawców i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie oraz Zainteresowanemu niebędącemu Stroną przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.