IPPB4/4511-241/15-4/JK | Interpretacja indywidualna

Czy, w związku z otrzymaniem odszkodowania Wnioskodawczyni jest zobowiązana do uregulowania podatku od osób fizycznych z tytułu przejęcia gruntów przez Urząd Miasta na cele związane z budową dróg, przejęcie nastąpiło w oparciu o art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651, z późn. zm.)?
IPPB4/4511-241/15-4/JKinterpretacja indywidualna
  1. cel publiczny
  2. drogi
  3. działki
  4. odszkodowania
  5. wynagrodzenia
  6. wywłaszczenie
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 19 lutego 2015 r. (data wpływu 19 lutego 2015 r.) uzupełnione pismem z dnia 4 kwietnia 2015 r. (data nadania 7 kwietnia 2015 r., data wpływu 8 kwietnia 2015 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 26 marca 2015 r. Nr IPPB4/4511-241/15-2/JK (data nadania 26 marca 2015 r., data doręczenia 31 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanego odszkodowania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanego odszkodowania.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 26 marca 2015 r. Nr IPPB4/4511-241/15-2/JK (data nadania 26 marca 2015 r., data doręczenia 31 marca 2015 r.) organ wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego.

Pismem z dnia 4 kwietnia 2015 r. (data nadania 7 kwietnia 2015 r., data wpływu 8 kwietnia 2015 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 15 czerwca 2008 r. Wnioskodawczyni zakupiła teren rolny o powierzchni 2,4510 ha. Teren jest objęty przestrzennym planem zagospodarowania terenu z przeznaczeniem pod zabudowę usługową. Za zakupiony teren Wnioskodawczyni zapłaciła kwotę 180.000 zł. W dniu 30 września 2010 r. na wniosek Wnioskodawczyni Urząd Miasta dokonał podziału nieruchomości. Dokonanie podziału gruntu Urząd Miasta jednak warunkował wydzieleniem działek o numerach 26/12 o pow. 0,0420 ha i 26/14 o pow. 0,0424 ha oraz przejęciem tych działek na własność Gminy – Miasto. W dniu 24 października 2014 r. Wnioskodawczyni zwróciła się do Gminy o wykupienie wydzielonych działek przeznaczonych do budowy drogi. Urząd Miasta dokonał wyceny gruntów i wezwał Wnioskodawczynię do negocjacji, w sprawie wysokości odszkodowania. W dniu 24 listopada 2014 r. odbyły się negocjacje z Miastem, na których ustalono wysokość wynagrodzenia odszkodowawczego za wydzielone działki na kwotę 54.860 zł. W miesiącu grudniu 2014 r. Urząd Miasta wypłacił Wnioskodawczyni odszkodowanie w wysokości 54.860 zł.

W uzupełnieniu z dnia 4 kwietnia 2015 r. (data nadania 7 kwietnia 2015 r., data wpływu 8 kwietnia 2015 r.) Wnioskodawczyni wskazała, że wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego nastąpiło decyzją Urzędu Miasta z dnia 30 września 2010 r. Podstawa prawna została przywołana w piśmie Urzędu Miasta z dnia 18 listopada 2014 r. i jest to art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651, z późn. zm.). Urząd Miasta powołując się na art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomości, poinformował Wnioskodawczynię, że odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielką a Gminą – Miasto, będzie wypłacone dotychczasowej właścicielce po negocjacjach. Negocjacje odbyły się 24 listopada 2014 r., na których uzgodnioną kwotę wypłaty. Nabycie nieruchomości w części dotyczącej wywłaszczonych działek nastąpiło za cenę niższą niż 50% od uzyskanego odszkodowania. Teren, który podlegał wywłaszczeniu Wnioskodawczyni nabyła 15 czerwca 2008 r. Natomiast decyzję o przejęciu gruntu przez Gminę – Urząd Miasta podjęto 30 września 2010 r. A więc nieruchomość Wnioskodawczyni nabyła wcześniej niż 2 lata przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy, w związku z otrzymaniem odszkodowania Wnioskodawczyni jest zobowiązana do uregulowania podatku od osób fizycznych z tytułu przejęcia gruntów przez Urząd Miasta na cele związane z budową dróg, przejęcie nastąpiło w oparciu o art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651, z późn. zm.)...

Zdaniem Wnioskodawczyni.

Po zaczerpnięciu porady specjalistów od prawa podatkowego oraz analizie przepisów prawnych i interpretacji różnych Izb Skarbowych w sprawach indywidualnych, Wnioskodawczyni uważa, że odszkodowanie za przymusowe wywłaszczenie i zbycie nieruchomości na cele uzasadniające wywłaszczenie powinny korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie stwierdza, że wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu. Nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w zdaniu pierwszym nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłasczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa do pierwokupu.

Przepis ten stanowi, że przedmiotowe zwolnienie nie będzie przysługiwało jeżeli łącznie spełnione zostaną dwa wyżej wymienione warunki. Gdy spełniony zostanie tylko jeden z tych warunków albo żaden z nich, uzyskany przychód będzie korzystał ze zwolnienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10, w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Odszkodowanie stanowi co do zasady przychód w rozumieniu zacytowanego wyżej art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od fizycznych. Nie oznacza to jednak, że wszystkie odszkodowania podlegają opodatkowaniu. Niektóre z nich, wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych określonym w art. 21 ust. 1 ustawy, korzystają ze zwolnienia od podatku. Jednakże należy podkreślić, że korzystanie z każdej preferencji podatkowej, w tym zwolnienia od podatku, jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy spełnione są wszelkie przesłanki określone w przepisie stanowiącym podstawę prawną danej preferencji.

Jednakże na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa pierwokupu.

Treść zacytowanego przepisu wskazuje, że podstawowym warunkiem uprawniającym do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia jest uzyskania przychodu między innymi z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami.

Z treści wniosku wynika, że w dniu 15 czerwca 2008 r. Wnioskodawczyni zakupiła nieruchomość rolną. W dniu 30 września 2010 r. na wniosek Wnioskodawczyni Urząd Miasta dokonał podziału nieruchomości. Jednocześnie decyzją Urzędu Miasta z dnia 30 września 2010 r. nastąpiło wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego w stosunku do wydzielonych z nieruchomości działek przeznaczonych pod budowę drogi. W grudniu 2014 r. Urząd Miasta po negocjacjach z Wnioskodawczynią wypłacił odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości. Podstawa prawna to art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651, z późn. zm.). Ponadto, Wnioskodawczyni zaznaczyła, że nabycie nieruchomości w części dotyczącej wywłaszczonych działek nastąpiło za cenę niższą niż 50% uzyskanego odszkodowania.

W myśl art. 6 pkt 1 ustawy, z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, celami publicznymi w rozumieniu ustawy jest m.in. wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji.

Z przepisu art. 98 ust. 1 ww. ustawy wynika, że działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe – z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą, z mocy prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne. (...) Przepis stosuje się odpowiednio przy wydzielaniu działek gruntu pod poszerzenie istniejących dróg publicznych.

Za działki gruntu, o których mowa w ust. 1, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym a właściwym organem. Przepis art. 131 stosuje się odpowiednio. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego odszkodowanie ustala się i wypłaca według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości (art. 98 ust. 3 ww. ustawy).

W świetle zacytowanych wyżej przepisów należy uznać, że opisane we wniosku odszkodowanie zostało przyznane (wypłacone) stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami. Tym samym rozważyć należy, czy będzie miało do niego zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zaznaczyć należy, że zwolnienie przewidziane w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przysługuje, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

  • nabycie nieruchomości nastąpiło w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego lub odpłatnym zbyciem,
  • cena jej nabycia była o co najmniej 50% niższa od wysokości odszkodowania lub ceny zbycia.

Z wniosku wynika, że przejęte pod budowę drogi działki zostały przez Wnioskodawczynię zakupione w dniu 15 czerwca 2008 r. Postępowanie wywłaszczeniowe zostało wszczęte w dniu 30 wrześnie 2010 r. Zatem nie została spełniona pierwsza negatywna przesłanka, bowiem Wnioskodawczyni nabyła wywłaszczone nieruchomości w okresie dłuższym niż 2 lata przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego. Jednocześnie, Wnioskodawczyni wskazała, że nabycie nieruchomości w części dotyczącej wywłaszczonych działek nastąpiło za cenę niższą niż 50% uzyskanego odszkodowania, co wskazuje na spełnienie drugiej negatywnej przesłanki.

Podkreślić w tym miejscu należy, że w przypadku, gdy spełniony zostanie tylko jeden z warunków albo żadne z nich, wówczas uzyskany przychód będzie korzystał ze zwolnienia. W świetle art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, negatywne przesłanki zwolnienia przedmiotowego w nim wymienione nie zostały spełnione łącznie. Spełniona została bowiem jedynie jedna z dwóch wyszczególnionych przesłanek.

W związku z powyższym, stwierdzić należy, że odszkodowanie wypłacone stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami w zamian za przejęte nieruchomości pod budowę drogi korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.