IPPB2/4514-86/16-4/LS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy odszkodowanie, które zostanie wypłacone Spółce będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 1 lutego 2016 r. (data wpływu 24 lutego 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 19 kwietnia 2016 r. (data nadania 19 kwietnia 2016 r., data wpływu 20 kwietnia 2016 r.) na wezwanie Nr IPPP2/4512-154/16-2/RR, IPPB2/4514-86/16-2/LS z dnia 13 kwietnia 2016 r. (data nadania 14 kwietnia 2016 r., data doręczenia 18 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania otrzymanego odszkodowania - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania otrzymanego odszkodowania.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

N. SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) jest przedsiębiorcą i podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka była właścicielem nieruchomości budowlanych, położonych na terenie Miasta, składających się z działek określonych w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 92 i nr 34.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego w/w nieruchomości zostały wydzielone pod drogi publiczne. Decyzją podziałową nr 26/2008 z dnia 17.04.2008 r. Prezydent Miasta stwierdził przejście w/w nieruchomości na własność gminy Miasta na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Decyzja ta stała się ostateczna z dniem 09.05.2008 r. i po uprawomocnieniu się tej decyzji w maju 2008 r. została wydana gminie zgodnie z cytowaną powyżej ustawą.

W związku z wywłaszczeniem w/w nieruchomości na rzecz gminy Miasta w roku 2010 Spółka wystąpiła do gminy Miasta z wnioskiem o odszkodowanie na podstawie art. 98 cytowanej ustawy. Jednakże gmina Miasta zakwestionowała zasadność zapłaty odszkodowania za dokonane wywłaszczenie. W końcu Decyzją z dnia 03.09.2015 r., Prezydent Miasta przyznał Spółce odszkodowanie w wysokości 269 765,37 zł.

W związku z faktem, że Spółka uznała kwotę przyznanego odszkodowania za zaniżoną w/w decyzja została przez nią zaskarżona do Wojewody. Obecnie toczy się jeszcze postępowanie odwoławcze i organ II instancji nie wydał żadnej decyzji. W związku z postępowaniem odwoławczym Spółka może otrzymać odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia własności w/w nieruchomości w 2016 lub 2017 roku.

Pismem z dnia 13 kwietnia 2016 r. Nr IPPP2/4512-154/16-2/RR, IPPB2/4514-86/16-2/LS wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez:

 1. wskazanie adresu elektronicznego radcy prawnego w systemie teleinformatycznym wykorzystywanym przez organ podatkowy tj. w systemie ePUAP, bądź informacji o odbiorze w siedzibie Organu,
 2. uiszczenie opłaty w wysokości odpowiadającej liczbie stanów faktycznych/zdarzeń przyszłych na rachunek bankowy Izby Skarbowej w Warszawie Nr 31 1010 1010 0166 4922 3100 0000 i doręczenia dowodu uiszczenia opłaty do tut. Organu.

Pismem z dnia 19 kwietnia 2016 r. (data nadania 19 kwietnia 2016 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w wyznaczonym terminie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy zobowiązanie podatkowe w podatku VAT z tytułu odszkodowania, której zostanie wypłacone Spółce uległo przedawnieniu...
 2. Czy odszkodowanie, które zostanie wypłacone Spółce będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zdaniem Wnioskodawcy odszkodowanie, które zostanie wypłacone Spółce nie będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o PCC podatkowi od czynności cywilnoprawnych; podlegają:

 1. następujące czynności cywilnoprawne:
  1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
  2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
  3. (uchylona)
  4. umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
  5. umowy dożywocia,
  6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
  7. (uchylona)
  8. ustanowienie hipoteki,
  9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
  10. umowy depozytu nieprawidłowego,
  11. umowy spółki;
 2. zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4;
 3. orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują!one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2

Art. 1 ust. 1 ustawy o PCC zawiera enumeratywny zakres czynności podlegających opodatkowaniu. Wśród tego zamkniętego katalogu nie znajduje się wywłaszczenie własności nieruchomości. Oznacza to, że otrzymanie odszkodowania z tytułu wywłaszczenia własności nieruchomości nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

W związku z tym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 jest prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 223) podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 3. (uchylona),
 4. umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 5. umowy dożywocia,
 6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 7. (uchylona),
 8. ustanowienie hipoteki,
 9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 10. umowy depozytu nieprawidłowego,
 11. umowy spółki.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotowego ma określone konsekwencje. Ustawodawca, wprowadzając w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych katalog czynności podlegających opodatkowaniu, wyłączył od opodatkowania inne podobne, które nie zostały wyraźnie wskazane w przepisie. Oznacza to, że czynności niewymienione w ustawowym katalogu nie podlegają opodatkowaniu nawet, gdy wywołują skutki w sferze gospodarczej takie same bądź podobne do tych, które zostały w nim wyliczone.

W związku z powyższym wypłata odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości, jako czynność nie wymieniona w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.