ILPB3/423-456/14-6/PR | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodu z tytułu otrzymanego odszkodowania oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z wniesieniem pozwu o odszkodowanie.
ILPB3/423-456/14-6/PRinterpretacja indywidualna
 1. deweloper
 2. gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. odsetki
 5. odszkodowania
 6. wspólnota mieszkaniowa
 7. wydatek
 8. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku sygnowanym datą 18 sierpnia 2014 r. (data wpływu 5 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodu z tytułu otrzymanego odszkodowania od dewelopera w kwocie 173.282,75 zł – jest prawidłowe,
 • zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodu z tytułu otrzymanych odsetek naliczonych od kwoty 173.282,75 zł zdeponowanej w sądzie – jest nieprawidłowe,
 • zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodu z tytułu otrzymania kwoty 3750,00 zł od dewelopera stanowiącej połowę niezwróconej przez Sąd opłaty od pozwu – jest prawidłowe,
 • możliwości zaliczenia wydatków poniesionych w związku z wniesieniem pozwu sądowego o odszkodowanie (wydatki na opinię biegłych, opłata pozwu, wpis o pozew) do kosztów uzyskania przychodu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 września 2014 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismami z 25 listopada 2014 r. oraz 8 grudnia 2014 r. – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego oraz kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W skład Wspólnoty wchodzi wielorodzinny budynek mieszkalny, zamieszkiwany przez właścicieli poszczególnych lokali mieszkalnych, których jest 30.

Stwierdzone w częściach wspólnych nieruchomości wady, których konsekwencją jest konieczność ich usunięcia, stanowią szkodę, której zrekompensowania żądała Wspólnota od dewelopera Spółki „X” Sp. z o.o.

Wspólnota zdecydowała się wnieść pozew do sądu o odszkodowanie. W tym celu powołała biegłych do określenia szkód i ich wysokości w związku z czym poniosła wydatki w kwocie 4460 zł. Wspólnota Mieszkaniowa złożyła pozew do sądu o odszkodowanie przeciwko deweloperowi Spółki „X Sp. z o.o. z siedzibą w Y i zapłaciła za wpis o pozew w kwocie 2900 zł i 7500 zł tytułem opłaty od pozwu.

Roszczenie cywilnoprawne dotyczyły wypłaty odszkodowania z tytułu wad fizycznych w częściach wspólnych budynku, zarówno dotychczas ujawnionych przez Wspólnotę, jak również wad fizycznych, które zostaną ujawnione w przyszłości.

Zawarta została ugoda sądowa na mocy, której „X” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązała się zapłacić na rzecz Wspólnoty kwotę w wysokości 200.000,00 zł tytułem odszkodowania za wszystkie wady fizyczne w częściach wspólnych budynku Wspólnoty, zarówno dotychczas ujawnione przez Wspólnotę, jak również wady fizyczne, które zostaną ujawnione w przyszłości, z czego:

 • kwota w wysokości 173.282,75 zł wraz z naliczonym od niej oprocentowaniem, została odebrana przez Wspólnotę z depozytu sądowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy,
 • kwota w wysokości 26.717,25 zł miała być zapłacona przez pozwaną (Spółka „X”) w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej ugody, z tym, że kwota ta zostanie pomniejszona przez „X” o kwotę stanowiącą oprocentowanie. Ponadto Spółka ”X” zobowiązała się zapłacić Wspólnocie kwotę 3750,00 zł tytułem opłacenia połowy niezwróconej przez Sąd opłaty od pozwu.

Spółka „X” nie wywiązała się z części ugody – nie zapłaciła 26.717,25 zł pomniejszonej o odsetki wypłacone od kwoty 173.282,75 zł pobranej z depozytu, nie zapłaciła także kwoty 3750 zł tytułem opłacenia połowy niezwróconej przez Sąd opłaty od pozwu.

Wspólnota otrzymane odszkodowanie w kwocie 173.282,75 zł wraz z odsetkami oraz drugą część odszkodowania, którą otrzyma w kwocie 26.717,25 na mocy uchwał zamierza przeznaczyć na dwa cele:

 1. część kwoty odszkodowania na fundusz remontowy,
  a pozostałą kwotę
 2. do wypłaty dla właścicieli lokali.

Wspólnota pismem z 8 grudnia 2014 r. wyjaśniła, że Wspólnota ma zasądzone odszkodowanie w wysokości 200.000 zł. Z zasądzonego odszkodowania Wspólnota otrzymała 173.282,75 zł wraz z naliczonym od nich oprocentowaniem. Wspólnota oczekuje na pozostałą część odszkodowania w kwocie 26.717,25 zł, pomniejszoną o odsetki wypłacone od kwoty 173.282,75 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy środki finansowe uzyskane przez Wspólnotę Mieszkaniową na mocy ugody sądowej z tytułu odszkodowania w kwocie 173.282,75 zł od dewelopera Spółki „X” Sp. z o.o. będące konsekwencją wadliwego wykonania budynku Wspólnoty stanowiącej nieruchomość wspólną podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, czy też można je kwalifikować do dochodów zwolnionych na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 2. Czy środki finansowe uzyskane przez Wspólnotę Mieszkaniową z tytułu odsetek naliczonych od kwoty 173.282,75 zł zdeponowanej w sądzie, a na mocy zawartej w ugody sądowej stanowiącej część odszkodowania będącego konsekwencją wadliwego wykonania budynku Wspólnoty, stanowiącej nieruchomość wspólną, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, czy też można je kwalifikować do dochodów zwolnionych na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 3. Czy środki finansowe, na mocy zawartej ugody sądowej, w kwocie 3750,00 zł tytułem opłacenia połowy niezwróconej przez Sąd opłaty od pozwu, które Wspólnota ma otrzymać od Spółki „X” podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, czy też można je kwalifikować do dochodów zwolnionych na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 4. Czy Wspólnota ma prawo do zaliczenia wydatków poniesionych w związku z wniesieniem pozwu sądowego o odszkodowanie (wydatki na opinię biegłych, opłata pozwu, wpis o pozew) do kosztów uzyskania przychodu...

Ad. 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód z tytułu otrzymanego odszkodowania za wadliwe wykonanie budynku przez dewelopera, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego (fundusz remontowy) korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 tej ustawy.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyjątkiem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów z 5 marca 2008 r. (DD6/8213/11/KWW/07/MB7/82) do zasobów mieszkaniowych zaliczyć należy m.in. grunty wraz ze znajdującymi się na nich budynkami mieszkalnymi, znajdujące się w nich lokale mieszkalne wraz z przynależnymi do nich pomieszczeniami oraz wyposażenie techniczne, jak np.: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, balkony, garaże, loggie.

Związane z wyżej wymienionymi budowlami (pomieszczeniami), obiektami urządzeniami opłaty (czynsze) oraz sfinansowane z nich koszty, stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15 ust. 1, z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Otrzymane odszkodowanie za wadliwe wykonanie budynku przez dewelopera pochodzi z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Ponadto przedmiotowe środki zostaną przekazane na fundusz remontowy. Zatem otrzymane odszkodowanie od dewelopera będące skutkiem naruszenia zasobu mieszkaniowego Wspólnoty i służące naprawieniu szkody, powinno być zwolnione z opodatkowania.

Natomiast kwota odszkodowania w części przeznaczonej do podziału i wypłaty dla właścicieli lokali podlega opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych.

Zdaniem Wspólnoty, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 44, wolne od podatku są tylko dochody wspólnot mieszkaniowych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Aby dochód mógł korzystać ze zwolnienia przedmiotowego w myśl art. 17 ust.1 pkt 44 musi spełniać dwa kumulatywne warunki:

 • musi być uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
 • musi być przeznaczony na utrzymanie tych zasobów mieszkaniowych.

W związku z powyższym, dochód z tytułu otrzymanego odszkodowania za wadliwe wykonanie budynku przez dewelopera, w części przeznaczonej do podziału i wypłaty dla właścicieli lokali nie może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 tej ustawy, gdyż nie spełnia jednego z dwóch kumulatywnych warunków: nie zostanie przeznaczony na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, środki finansowe uzyskane przez Wspólnotę Mieszkaniową z tytułu odsetek naliczonych od kwoty 173.282.75 zł zdeponowanej w Sądzie, a na mocy zawartej w ugody sądowej stanowiącej część odszkodowania będącego konsekwencją wadliwego wykonania budynku Wspólnoty, stanowiącej nieruchomość wspólną, nie korzystają ze zwolnienia na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i stanowią przychód w dacie ich otrzymania.

Zwolnione od podatku są wyłącznie te dochody wspólnot mieszkaniowych, które zostały uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i które zostały przeznaczone na utrzymanie tych zasobów. Ze zwolnienia nie będą korzystały dochody wspólnoty mieszkaniowej otrzymane z innych źródeł niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet jeśli zostaną przeznaczone na utrzymanie tych zasobów, nie spełniony bowiem będzie jeden z kumulatywnych warunków wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 powyższej ustawy, przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze i wartości pieniężne (pkt 1), jak również inne, nie wymienione szczegółowo w ustawie zdarzenia, których skutkiem jest przyrost majątku podatnika. Bez znaczenia jest źródło pochodzenia tych środków, tzn. czy zostały one wypracowane wskutek prowadzenia działalności gospodarczej, uzyskane jako pożytki zrealizowane przez wspólnotę z nieruchomości wspólnej czy też otrzymane w inny przewidziany tą ustawą sposób.

Sąd przechowuje depozyty, otrzymywane w związku z toczącym się postępowaniem sądowym na rachunku bankowym. Sumy te są oprocentowane, bank nalicza odsetki. Oprocentowanie to tym samym powiększa wartość depozytu. Uzyskane z tego tytułu dochody (nawet w części przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych) nie korzystają ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 cytowanej ustawy, bowiem nie można uznać, iż osiągnięte zostały z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. W przypadku odsetek źródłem dochodu jest kapitał pieniężny. Stosownie więc do postanowień art. 7 ust. 1 dochód z tego tytułu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Ad. 3.

Zdaniem Wnioskodawcy, poniesione wydatki z tytułu opłaty od pozwu w związku z dochodzeniem odszkodowania z tytułu wad fizycznych w częściach wspólnych budynku stanowią koszt gospodarki zasobami mieszkaniowymi, natomiast zwrot tych kosztów stanowi przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Zatem zarówno koszt jak i przychód w tej części powinien być uwzględniony przez Wspólnotę przy ustaleniu dochodu z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Natomiast wskazany dochód jest wolny od podatku dochodowego, na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli zostanie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Ad. 4.

Zdaniem Wnioskodawcy, ma on prawo do zaliczenia wydatków poniesionych w związku z wniesieniem pozwu sądowego o odszkodowanie (wydatki na opinię biegłych, opłata pozwu, wpis o pozew) do kosztów uzyskania przychodu. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania zabezpieczenia źródła przychodu, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Wspólnota uważa, że wydatki poniesione w związku ze złożeniem pozwu o odszkodowanie za wady w zasobie mieszkaniowym może uznać za koszty uzyskania przychodu ponieważ pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z powstaniem przychodu w postaci odszkodowania. Mając to na uwadze Wspólnota uznała, iż za koszty uzyskania przychodu mogą być uznane wydatki racjonalnie poniesione w celu przyniesienia przychodu w przyszłości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe w części dotyczącej pytania nr 1, 3 oraz 4 i w tym zakresie mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie w zakresie własnego stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego pytania nr 2, tj. czy środki finansowe uzyskane przez Wspólnotę Mieszkaniową z tytułu odsetek naliczonych od kwoty 173.282,75 zł zdeponowanej w sądzie, a na mocy zawartej w ugody sądowej stanowiącej część odszkodowania będącego konsekwencją wadliwego wykonania budynku Wspólnoty, stanowiącej nieruchomość wspólną, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, czy też można je kwalifikować do dochodów zwolnionych na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – uznaje się za nieprawidłowe.

Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych zostały ściśle określone w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.).

Zgodnie z art. 6 ww. ustawy, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Nie posiada jednak osobowości prawnej. Wspólnotę mieszkaniową tworzą zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali użytkowych. Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej. Udział w nieruchomości wspólnej jest prawem związanym z własnością lokalu.

Wspólnoty mieszkaniowe jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 powyższej ustawy, przychodami (...) są w szczególności otrzymane pieniądze i wartości pieniężne (pkt 1), jak również inne, nie wymienione szczegółowo w ustawie zdarzenia, których skutkiem jest przyrost majątku podatnika. Bez znaczenia jest źródło pochodzenia tych środków, tzn. czy zostały one wypracowane wskutek prowadzenia działalności gospodarczej, uzyskane jako pożytki zrealizowane przez wspólnotę z nieruchomości wspólnej czy też otrzymane w inny przewidziany tą ustawą sposób.

Powyższe oznacza, że wszystkie środki pieniężne jakie wpływają na konto wspólnoty mieszkaniowej, bez względu na źródło ich pochodzenia, stanowią w rozumieniu ustawy podatkowej przychód.

Natomiast wszelkie koszty ponoszone przez wspólnotę, mające związek z uzyskanym przychodem są kosztami uzyskania przychodów w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Dochodem wspólnoty, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym, która – w myśl art. 7 ust. 1 ustawy – stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Aby prawidłowo zastosować powyższe przepisy w odniesieniu do wspólnoty mieszkaniowej i jej działalności w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, należy przywołać także art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W myśl ww. przepisu, wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Jak wynika z treści art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, aby dochód podmiotów, o których w nim mowa, korzystał ze zwolnienia przedmiotowego muszą być spełnione dwa warunki, a mianowicie:

 • dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi;
 • dochody te muszą być przeznaczone na utrzymanie tych zasobów mieszkaniowych.

Podkreślenia wymaga fakt, że oba te warunki muszą być spełnione łącznie. Powyższe oznacza, że nie podlegają zwolnieniu dochody inne niż uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, niezależnie od ich przeznaczenia oraz dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w części nie przeznaczonej na utrzymanie tych zasobów.

Aby dokonać prawidłowej wykładni powyższego przepisu, należy odwołać się do definicji zasobów mieszkaniowych. Przez pojęcie „zasoby mieszkaniowe” należy rozumieć:

 1. budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, w szczególności: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, garaże,
 2. pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.: budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, kotłownie i hydrofornie wolnostojące, osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe,
 3. urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się ww. budynki: zbiorniki – doły gnilne, szamba, rurociągi i przewody sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telefoniczne, budowle inżynieryjne (studnie itp.), budowle komunikacyjne (np. drogi osiedlowe, ulice, chodniki), inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych (np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia).

Związane z wyżej wymienionymi budowlami (pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami opłaty (czynsze) oraz sfinansowane z nich koszty, stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15 ust. 1, z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Ze zwolnienia nie będą więc korzystały dochody otrzymane z innych źródeł niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet jeśli zostaną przeznaczone na utrzymanie tych zasobów, gdyż nie będzie spełniony jeden z kumulatywnych warunków wskazanych w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy.

Tak więc, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają dochody uzyskane z:

 • gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz
 • innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet wówczas, gdy zostaną przeznaczone na utrzymanie tych zasobów mieszkaniowych.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu sprawy wynika, że Wspólnota Mieszkaniowa, zawarła ugodę sądową na mocy, której „X” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązała się zapłacić na rzecz Wspólnoty kwotę w wysokości 200.000,00 zł tytułem odszkodowania za wszystkie wady fizyczne w częściach wspólnych budynku Wspólnoty, zarówno dotychczas ujawnione przez Wspólnotę, jak również wady fizyczne, które zostaną ujawnione w przyszłości, z czego:

 • kwota w wysokości 173.282,75 zł wraz z naliczonym od niej oprocentowaniem, została odebrana przez Wspólnotę z depozytu sądowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy,
 • kwota w wysokości 26.717,25 zł miała być zapłacona przez pozwaną (Spółka „X”) w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej ugody, z tym, że kwota ta zostanie pomniejszona przez „X” o kwotę stanowiącą oprocentowanie.

Kwalifikując kwotę odszkodowania – w wysokości 200.000,00 zł tytułem odszkodowania za wszystkie wady fizyczne w częściach wspólnych budynku Wspólnoty – wynikającą z ugody sądowej z deweloperem, należy oprzeć się na wskazanej wyżej definicji „zasobów mieszkaniowych”. Zgodnie z przytoczoną definicją, pojęcie to należy rozumieć jako: „budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, w szczególności: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, garaże”.

Wobec powyższego, należy stwierdzić, że źródłem zasądzonej kwoty 200.000,00 zł od dewelopera zgodnie z ugodą sądową jest gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

W konsekwencji dochód z tytułu otrzymanej od dewelopera (odebranej z depozytu sądowego) kwoty w wysokości 173.282,75 zł za wady fizyczne w częściach wspólnych budynku Wspólnoty, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 tej ustawy.

Ponadto z opisanego stanu faktycznego wynika, że pozostała część odszkodowania w wysokości 26.717,25 zł miała być zapłacona przez dewelopera w terminie 14 dni od dnia zawarcia ugody, z tym, że kwota ta zostanie pomniejszona przez dewelopera o kwotę stanowiącą oprocentowanie.

Zatem skoro odebrana przez Wspólnotę kwota odsetek naliczonych od kwoty depozytu sądowego (kwoty 173.282,75 zł) stanowi część zasądzonej kwoty odszkodowania należnego Wspólnocie za wady fizyczne w częściach wspólnych budynku Wspólnoty to dochód z powyższego tytułu w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 tej ustawy. Natomiast w części przeznaczonej do wypłaty dla właścicieli lokali będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.