ILPB2/415-875/14-2/ES | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie przedmiotowe.
ILPB2/415-875/14-2/ESinterpretacja indywidualna
  1. odszkodowania
  2. podział nieruchomości
  3. przychód
  4. właściciel
  5. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z 12 sierpnia 2014 r. (data wpływu 18 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Od dnia 8 lutego 2006 r. Wnioskodawca jest współwłaścicielem części działki niezabudowanej, położonej w P.

W dniu 19 października 2012 r. został zatwierdzony podział ww. nieruchomości.

Projekt podziału wykonano w nawiązaniu do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta w rejonie ul. S., uchwalonego Uchwałą Rady Miasta z 28 lutego 2006 r.

W wyniku podziału powstały cztery działki, w tym jedna z nich działka 120/5 mająca przeznaczenie jako obszar jednostki oznaczonej symbolem KD-D i w części KD-D2 pod drogę publiczną, tj. projektowany przebieg drogi dojazdowej łączącej ulicę M. z ulicą S.

W związku z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami wydzielona działka 120/5 przechodzi z mocy prawa na własność gminy z przeznaczeniem pod gminną drogę publiczną (ulicę dojazdową).

Jednocześnie Zainteresowany wyjaśnił, że za ww. działkę gruntu przysługuje odszkodowanie, które ustala się między właścicielem a właściwym organem, w osobnym postępowaniu.

Wnioskodawca nadmienił, że odszkodowanie otrzymał 31 marca 2014 r.

Ponadto Zainteresowany wskazał, że na mocy decyzji Prezydenta Miasta z 19 października 2012 r., na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./, art. 93 ust. 1 i 3, art. 96 ust. 1 i art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zm./ po rozpatrzeniu wniosku J.G., M.G., A.iA.O. oraz P.iW.L. w sprawie zatwierdzenia projektu podziału działki 120/3 położonej w P. orzeczono:

  1. Zatwierdzić przedstawiony na załączonej mapie podział nieruchomości położonej w P., stanowiącej działkę 120/3 o powierzchni 0,6870 ha / obręb 5, ark. 8/ zapisanej w WKW Sądu Rejonowego w księdze wieczystej (...) będącej współwłasnością: J.G. – 1/4 cześć, M.G. – 1/4 część, A.iA.O. – 1/4 cześć oraz W.iP.L. – 1/4 część, na działki: 120/4 do 120/7.
  2. Przejąć z mocy prawa na własność Gminy działkę 120/5 przeznaczoną pod drogę publiczną /ulica dojazdowa/.

W uzasadnieniu wskazano, że projekt podziału wykonano w nawiązaniu do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta w rejonie ul. S. uchwalonego uchwałą Rady Miasta z dnia 28 lutego 2006 r. Powstałe w wyniku podziału działki mają następujące przeznaczenie:

  • działka 120/5 to obszar jednostki oznaczonej symbolem KD-D i w części KD-D2 – droga publiczna – projektowany przebieg drogi dojazdowej łączącej ul. M. z ul. S.,

(...).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy od kwoty ww. odszkodowania Wnioskodawca zobowiązany jest zapłacić podatek dochodowy...

Zdaniem Wnioskodawcy, w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami (...) – nie ma obowiązku zapłaty żadnego podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwolnione z opodatkowania są przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami; nie dotyczy przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa pierwokupu.

Zasady dotyczące ograniczenia lub pozbawienia praw do nieruchomości oraz związanych z tym odszkodowań, reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.).

Zgodnie z art. 98 ust. 1 ww. ustawy, działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe - z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą, z mocy prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne. Przepis ten stosuje się także do nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek użytkownika wieczystego, z tym że prawo użytkowania wieczystego działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne wygasa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne. Przepis stosuje się odpowiednio przy wydzielaniu działek gruntu pod poszerzenie istniejących dróg publicznych.

Natomiast na podstawie ust. 3 tegoż przepisu, za działki gruntu, o których mowa w ust. 1, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym a właściwym organem. Przepis art. 131 stosuje się odpowiednio. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego odszkodowanie ustala się i wypłaca według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że odszkodowanie otrzymane przez Wnioskodawcę zostało wypłacone w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, a w szczególności art. 98 tej ustawy.

Reasumując: odszkodowanie otrzymane od gminy za działkę przeznaczoną pod gminną drogę publiczną (ulicę dojazdową), wypłacone na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tak więc na Zainteresowanym nie ciąży obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.