ILPB2/415-354/13-2/ES | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania odszkodowania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2013 r. (data wpływu 11 kwietnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania odszkodowania – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 kwietnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania odszkodowania.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W związku z prowadzeniem prac inwestycyjnych prowadzonych przez Spółkę w zakresie budowy odcinka autostrady została zniszczona działka rolna Wnioskodawcy, stanowiąca część Jego gospodarstwa rolnego.

Szkody wyrządzone przez inwestora polegały na zajęciu przedmiotowej działki rolnej poprzez nawiezienie na nią karpin drzew i gałęzi w trakcie prowadzonych prac i pozostawienie ich po ich zakończeniu, co wiązało się z niemożliwością użytkowania przez Zainteresowanego gruntu oraz pozbawiło możliwości ubiegania się przez Niego o dopłaty unijne.

W toku zawartej ugody poprzedzonej 2 sprawami sądowymi Wnioskodawca zawarł porozumienie uprawniające do otrzymania kwoty w wysokości 50 000 zł tytułem należnego odszkodowania.

Kwota odszkodowania została wypłacona w 2012 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z zawarciem ugody oraz otrzymaniem odszkodowania Wnioskodawca winien otrzymać od wypłacającego informację podatkową PIT-8C i wykazać ten przychód w zeznaniu rocznym za 2012 r. i opodatkować go, czy też nie musi tego robić...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są odszkodowania wypłacone na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego z tytułu m.in. szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji związanych z budową urządzeń infrastruktury technicznej.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy nie ma obowiązku wykazania uzyskanego przychodu w zeznaniu rocznym, gdyż taki przychód jest wolny od podatku dochodowego i jednocześnie wypłacający nie wystawia informacji PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Sformułowanie „w szczególności” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Jednakże, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu:

  1. ustanowienia służebności gruntowej,
  2. rekultywacji gruntów,
  3. szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie

– w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

W świetle powyższego wolne od podatku dochodowego są odszkodowania wypłacone z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, rekultywacji gruntów oraz szkód poniesionych w uprawach rolnych i drzewostanie, otrzymane w związku z budową drogi oraz wybudowaniem pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką zostało zawarte porozumienie uprawniające do otrzymania odszkodowania związanego ze szkodami powstałymi przy realizacji budowy autostrady.

Wnioskodawca wyraźnie wskazał, że szkody polegały na zajęciu przedmiotowej działki rolnej poprzez nawiezienie na nią karpin drzew i gałęzi w trakcie prowadzonych prac i pozostawienie ich po ich zakończeniu, co wiązało się z niemożliwością użytkowania przez Zainteresowanego gruntu oraz pozbawiło Go możliwości ubiegania się o dopłaty unijne.

Z uwagi na zakres objęty dyspozycją art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przedstawionym stanie faktycznym brak jest podstaw do zastosowania zwolnienia wynikającego z powyższego przepisu.

Przedmiotowe odszkodowanie Wnioskodawca otrzymał za szkody polegające na zajęciu Jego działki poprzez nawiezienie przez Spółkę karpin drzew i gałęzi w trakcie prowadzonych prac budowy autostrady. Jak sam Zainteresowany wskazał wiązało się to z niemożliwością użytkowania tej działki. Skoro zatem nie miał On możliwości użytkowania tego gruntu należy stwierdzić, iż nie posiadał uprawy czy drzewostanu na tym gruncie, a to oznacza że nie mógł ponieść jakiejkolwiek szkody, w uprawach rolnych czy drzewostanie.

Zatem odszkodowanie to nie zostało wypłacone z żadnego z tytułów wymienionych w powołanym wyżej przepisie. W konsekwencji, kwota otrzymana z tego tytułu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując należy stwierdzić, iż przedmiotowe odszkodowanie wypłacone Wnioskodawcy, na podstawie zawartej ugody/porozumienia, nie będzie korzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tak więc Zainteresowany ma obowiązek opodatkować to odszkodowanie.

W sytuacji wypłaty ww. odszkodowania, na wypłacającym ciąży obowiązek, zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - sporządzić i przekazać Wnioskodawcy informację, tj. PIT-8C, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, w którym to odszkodowanie zostało wypłacone.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.