IBPP2/4512-896/15/ICz | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie czynności wywłaszczenia nieruchomości gminnych bez wynagrodzenia.
IBPP2/4512-896/15/ICzinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. odszkodowania
 3. wywłaszczenie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Obowiązek podatkowy -> Zasady ogólne -> Moment powstania obowiązku podatkowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r. poz., 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 października 2015r. (data wpływu 20 października 2015r.), uzupełnionym pismem z 31 grudnia 2015r. (data wpływu 5 stycznia 2016r.) oraz pismem z 21 stycznia 2016r (data wpływu), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wywłaszczenia nieruchomości gminnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2015r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wywłaszczenia nieruchomości gminnych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 31 grudnia 2015r. (data wpływu 5 stycznia 2016r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 18 grudnia 2015r. znak: IBPP2/4512-896/15/ICz oraz pismem z 21 stycznia 2016r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wojewoda 25 lutego 2015r. wydał w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 687 - z późn. zm.) decyzję nr 03/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „...”. Następnie zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy, Wojewoda (...)v wydał decyzje o ustaleniu i przyznaniu odszkodowania na rzecz Gminy C. reprezentowanej przez Burmistrza Miasta C. za nieruchomości gminne, które z mocy prawa przeszły z dniem 3 kwietnia 2015r. na własność Województwa (...) bądź Skarbu Państwa. W wydanych decyzjach Wojewoda (...) zobowiązał Zarząd Dróg Wojewódzkich w K., działający w imieniu Zarządu Województwa (...), do wypłaty orzeczonych odszkodowań w terminie 14 dni od kiedy decyzje o ustaleniu odszkodowania staną się ostateczne.

Zobowiązane do wypłaty odszkodowań Województwo (...) reprezentowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w K. wystąpiło do Burmistrza Miasta C. z wnioskami o umorzenie płatności należnych Gminie C., a orzeczonych w przedmiotowych decyzjach. Argumentując złożone wnioski podniesiono, iż nieruchomości gminne przejęte zostały na potrzeby budowy obejścia C. w ciągu drogi wojewódzkiej nr (...), która wpływa na poprawę m.in. układu komunikacyjnego służącego lokalnej społeczności, spełnia zdaniem Zarządu kryteria inwestycji na potrzeby celu publicznego, który zdefiniowany jest w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 782 - z późn. zm.). Biorąc pod uwagę ważny interes publiczny jakim jest realizacja inwestycji drogowej pn. "...” w przedstawionej sprawie zachodzą przesłanki do umorzenia należności za grunty gminne, które zajęte zostały na potrzeby drogowe. Zgodnie z uchwałą Nr X/99/11 Rady Miejskiej w C. z dnia 28 czerwca 2011 r. o zasadach, sposobie i trybie udzielania ulg w spłatach należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Gminie C. lub jej jednostkom podległym, wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (ogł. Dziennik Urzędowy Województwa (...) z 2011r. Nr 407 poz. 3732), należne Gminie C. należności mogą być umarzane.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2011 r. Nr 177, poz. 1054 - z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W świetle art. 7 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie. Z przywołanego powyżej przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy wynika, że przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów (nieruchomości) w zamian za odszkodowanie jest objęte podatkiem od towarów i usług.

Art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, iż obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie.

Biorąc pod uwagę opisany powyżej stan rzeczy, w szczególności spełnienie przesłanek do umorzenia całości należności z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Województwa (...) bądź Skarbu Państwa własności nieruchomości gminnych, z uwagi na ważny interes publiczny, zachodzi okoliczność, że Gmina C. nie otrzyma należnego odszkodowania. Tym samym z tytułu przeniesienia własności nieruchomości z nakazu organu władzy publicznej nie powstanie obowiązek podatkowy.

W piśmie uzupełniającym z 31 grudnia 2015r. Wnioskodawca wyjaśnił, że:

Od dnia złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, tj. od dnia 20.10.2015r. do dnia wpływu wezwania do uzupełnienia złożonego przez Gminę C. w wniosku, doszło do zmiany stanu faktycznego opisywanego w poz. 67 zdarzenia.

Na rzecz Gminy C. nie wpłynęły od Zarządu Dróg Wojewódzkich w K. żadne środki z tytułu odszkodowań należnych Gminie C. ustalonych przez Wojewodę (...) na podstawie niżej powołanych decyzji o ustaleniu i przyznaniu odszkodowania:

 • ... z dnia 10 sierpnia 2015 r. w wysokości 24 468,00 zł, za działkę położoną(...) oznaczoną nr 508 o pow. 0,0220 ha,
 • ... z dnia 25 sierpnia 2015 r. w wysokości 63 729,00 zł, za działkę położoną w(...), oznaczoną nr 2430/4 o pow. 0,0573 ha,
 • ... decyzja nr 1 z dnia 25 sierpnia 2015 r. w wysokości 369 423,00 zł, za działki położone w(...), oznaczone nr 381/9 o pow. 0,1656 ha, nr 457/139 o pow. 0,0109 ha, nr 477/1 o pow. 0,0424 ha, nr 381/6 o pow. 0,1360 ha, nr 506/1 o pow. 0,0145 ha, nr 516/2 o pow. 0,0115 ha,
 • ... decyzja nr 2 z dnia 25 sierpnia 2015 r. w wysokości 111 185,00 zł, za działkę położoną w (...), oznaczoną nr 527/2 o pow. 0,1279 ha,
 • ... decyzja nr 3 z dnia 4 września 2015 r. w wysokości 255 732,00 zł, za działkę położoną w (...), oznaczoną nr 373/12 o pow. 0,2912 ha,
 • ... z dnia 25 sierpnia 2015 r. w wysokości 8 255,00 zł, za działkę położoną w (...), oznaczoną nr 457/130 o pow. 0,0094 ha,

które zostały przejęte na potrzeby realizacji inwestycji pn. „Budowa zachodniej obwodnicy C. w ciągu drogi wojewódzkiej nr ... wraz z rozbudową drogi krajowej nr . .... w km od 388+460 do km 388+880 w C.”.

Należne Gminie C. odszkodowania orzeczone powołanymi wyżej decyzjami Wojewody (...) zostały umorzone w całości na podstawie Uchwały Nr XIII/100/2015 Rady Miejskiej w C. z dnia 27 października 2015r. o umorzeniu należności z tytułu odszkodowania ustalonego za nieruchomości Gminy C. przejęte na potrzeby realizacji inwestycji celu publicznego - kserokopia uchwały w załączeniu.

Ustalone w/w decyzjami Wojewody (...) odszkodowania należne Gminie C. miały stanowić jedyną zapłatę należną Gminie C. za przejęte nieruchomości.

W piśmie uzupełniającym z 21 stycznia 2016r. Wnioskodawca doprecyzował opis sprawy i wyjaśnił, że działki przejęte na własność Skarbu Państwa lub Województwa (...) na potrzeby realizacji inwestycji pn. „Budowa zachodniej obwodnicy C. w ciągu drogi wojewódzkiej nr (...) wraz z rozbudową drogi krajowej nr (...) w km od 388+460 do km 388+ 880 w C.”, a objęte wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 12.10.2015 r., wykazane niżej, zostały nabyte przez Gminę C. na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990r. Nr 32, poz. 191- z późn. zm.):

 1. nr 508 - decyzja Wojewody (...) z dn. 8.08.1991 r. ...,
 2. nr 2430/4 - decyzja Wojewody (...) z dn. 28.08.1991 r. ...,
 3. nr 381/9 - decyzja Wojewody (...) z dn. 28.08.1991 r. . ...,
 4. nr 457/139 - decyzja Wojewody (...) z dn. 12.10.2010 r. ....,
 5. nr 477/1 - decyzja Wojewody (...) z dn. 20.06.2012r. ...,
 6. nr 381/6 - decyzja Wojewody (...) z dn. 28.08.1991r. ...,
 7. nr 506/1 - decyzja Wojewody (....) z dn. 13.06.1995r. ...,
 8. nr 516/2 - decyzja Wojewody (...) z dn. 8.08.1991r. ...,
 9. nr 527/2 - decyzja Wojewody (...) z dn. 14.09.1993r. ...,
 10. nr 373/12 - decyzja Wojewody (...) z dn. 28.08.1991r. ...,
 11. nr 457/130 - decyzja Wojewody (...) z dn. 12.10.2010r. ....
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym po stronie Gminy C. powstaje obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Gminy C., w świetle przepisu art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług, umorzenie całości należności nie zaskutkuje powstaniem po stronie Gminy C. zobowiązania w zakresie podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary – na mocy art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Należy podkreślić, że co do zasady, dla uznania, że dostawa towarów oraz świadczenie usługi podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bezwzględnym warunkiem jest „odpłatność” za daną czynność, co wynika wprost z cyt. wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Odpłatność oznacza wykonanie czynności (dostawy towarów oraz świadczenia usług) za wynagrodzeniem. W znaczeniu potocznym wynagrodzenie to zapłata za pracę, należność, a także odszkodowanie. Natomiast odpłatny to taki, który wymaga zapłacenia, zwrotu kosztów, płatny.

Z przywołanego przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy, wynika, że czynność polegająca na przeniesieniu z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów (np. nieruchomości) w zamian za odszkodowanie stanowi dostawę towarów. W tej sytuacji bez znaczenia jest fakt, że dostawa nie jest de facto następstwem decyzji właściciela, lecz wynika z nakazu organu władzy publicznej lub z mocy samego prawa. Odszkodowanie w tym przypadku pełni funkcję wynagrodzenia za przeniesienie własności towarów, czyniąc tego rodzaju dostawę faktycznie odpłatną. W konsekwencji należy stwierdzić, że przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów (w tym np. gruntów) w zamian za odszkodowanie – na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy – podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ustawodawca jednakże przewidział od powyższej reguły wyjątki, które zostały zawarte – w przypadku dostawy towarów – w art. 7 ust. 2 oraz – w przypadku świadczenia usług – w art. 8 ust. 2 ustawy.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia;
 2. wszelkie inne darowizny

-jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

W myśl art. 7 ust. 3 ustawy, przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Zatem opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów, ich imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych, z wyjątkiem przekazania towarów spełniających warunki do uznania ich za prezenty o małej wartości lub próbki. Natomiast zużycie towarów podlega opodatkowaniu tylko wówczas, gdy dokonywane jest na rzecz podmiotów i na cele wymienione w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy, pod warunkiem, że przysługiwało prawo do odliczania podatku naliczonego.

Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego, to wszelkie przekazanie lub zużycie towarów bez wynagrodzenia (nieodpłatne przekazania), pozostaje neutralne podatkowo (podatnik nie musi dokonać ich opodatkowania).

Z opisu sprawy wynika, że Wojewoda (...) 25 lutego 2015r. wydał w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych decyzję nr 03/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „...”. Następnie zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy, Wojewoda (...) wydał decyzje o ustaleniu i przyznaniu odszkodowania na rzecz Gminy C. reprezentowanej przez Burmistrza Miasta C. za nieruchomości gminne, które z mocy prawa przeszły z dniem 3 kwietnia 2015r. na własność Województwa (...) bądź Skarbu Państwa. W wydanych decyzjach Wojewoda (...) zobowiązał Zarząd Dróg Wojewódzkich w K., działający w imieniu Zarządu Województwa (...), do wypłaty orzeczonych odszkodowań w terminie 14 dni od kiedy decyzje o ustaleniu odszkodowania staną się ostateczne.

Zobowiązane do wypłaty odszkodowań Województwo (...) reprezentowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w K. wystąpiło do Burmistrza Miasta C. z wnioskami o umorzenie płatności należnych Gminie C., a orzeczonych w przedmiotowych decyzjach. Argumentując złożone wnioski podniesiono, iż nieruchomości gminne przejęte zostały na potrzeby budowy obejścia C. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933, która wpływa na poprawę m.in. układu komunikacyjnego służącego lokalnej społeczności, spełnia zdaniem Zarządu kryteria inwestycji na potrzeby celu publicznego.

Należne Gminie C. odszkodowania orzeczone powołanymi wyżej decyzjami Wojewody (...) zostały umorzone w całości na podstawie Uchwały Nr XIII/100/2015 Rady Miejskiej w C. z dnia 27 października 2015r. o umorzeniu należności z tytułu odszkodowania ustalonego za nieruchomości Gminy C. przejęte na potrzeby realizacji inwestycji celu publicznego.

Ustalone w/w decyzjami Wojewody (...) odszkodowania należne Gminie C. miały stanowić jedyną zapłatę należną Gminie C. za przejęte nieruchomości.

Na rzecz Gminy C. nie wpłynęły od Zarządu Dróg Wojewódzkich w K. żadne środki z tytułu odszkodowań należnych Gminie C., ustalonych przez Wojewodę (...) na podstawie niżej powołanych decyzji o ustaleniu i przyznaniu odszkodowania.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy należy wskazać, że zasady nabywania nieruchomości pod inwestycje w zakresie dróg publicznych, a także organy właściwe w tych sprawach reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2031).

Art. 11a ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych stanowi, że wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wydają decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwego zarządcy drogi.

Na podstawie art. 11f ust. 1 pkt 6 cyt. ustawy, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera w szczególności oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, które stają się własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

Stosownie do art. 12 ust. 4 ww. ustawy, nieruchomości lub ich części, o których mowa w art. 11f ust. 1 pkt 6, stają się z mocy prawa:

 1. własnością Skarbu Państwa w odniesieniu do dróg krajowych,
 2. własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych - z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna.

Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomości, o których mowa w ust. 4, wydaje organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (art. 12 ust. 4a powołanej wyżej ustawy).

Na mocy art. 12 ust. 4f ww. ustawy, odszkodowanie za nieruchomości, o których mowa w ust. 4, przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe.

W oparciu o art. 12 ust. 5 ww. ustawy, do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania, o którym mowa w ust. 4a, stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 18.

W przypadku wywłaszczenia nieruchomości na cele budowy lub przebudowy dróg publicznych w roli organu władzy publicznej wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej występuje organ dokonujący wywłaszczenia. Organem tym jest wojewoda (na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) i ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych), dokonujący wywłaszczenia w imieniu Skarbu Państwa.

W myśl art. 98 ust. 1 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami, działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe – z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą, z mocy prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne.

Za działki gruntu, o których mowa w ust. 1, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym a właściwym organem. Przepis art. 131 stosuje się odpowiednio. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego odszkodowanie ustala się i wypłaca według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości (art. 98 ust. 3 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywłaszczenie własności nieruchomości, użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego następuje za odszkodowaniem na rzecz osoby wywłaszczonej odpowiadającym wartości tych praw.

Jak wynika z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów (w tym nieruchomości) w zamian za odszkodowanie jest objęte podatkiem od towarów i usług. W takiej sytuacji uznać należy, że ma miejsce dostawa towarów w zamian za odszkodowanie, natomiast odszkodowanie pełni funkcję wynagrodzenia za przeniesienie własności towarów, czyniąc tego rodzaju dostawę faktycznie odpłatną – objętą opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług.

Wynagrodzenie musi mieć zatem konkretny wymiar, a więc być konkretną wielkością wyrażalną w pieniądzu. Dostawę można uznać za dokonaną odpłatnie, dopiero gdy istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść po stronie dostawcy towaru. Oznacza to, że przeniesienie z mocy prawa własności towarów nabiera odpłatnego charakteru dopiero w momencie przyznania odszkodowania i ustalenia jego wysokości.

W przedmiotowej sprawie, jak wskazał Wnioskodawca należne Gminie odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości uchwałą Rady Miejskiej w C. zostało umorzone. Zatem na rzecz Gminy C. nie wpłynęły od Zarządu Dróg Wojewódzkich w (...) żadne środki z tytułu odszkodowań należnych Gminie C.

Wobec powyższego należy uznać, że co do zasady czynność przeniesienia prawa własności nieruchomości w okolicznościach przedstawionych we wniosku nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Powyższe twierdzenie wymaga jednak uprzedniego ustalenia czy w opisanej sprawie ma zastosowanie przepis art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, zgodnie, z którym przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia;
 2. wszelkie inne darowizny

-jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Aby przepis art. 7 ust. 2 ustawy o VAT miał zastosowanie, musi zostać spełniony warunek dający podstawę do uznania nieodpłatnego przekazania wskazanego we wniosku towaru (nieruchomości) za czynność zrównaną z odpłatną dostawą towarów. Istotną kwestią jest ustalenie czy Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub w części w przypadku nabycia przedmiotowych nieruchomości.

Jak wynika z opisu sprawy działki przejęte na potrzeby realizacji inwestycji pn. „Budowa zachodniej obwodnicy C. w ciągu drogi wojewódzkiej nr (...) wraz z rozbudową drogi krajowej nr (...) w km od 388+460 do km 388+ 880 w C.”, zostały nabyte przez Gminę C. na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych w oparciu o decyzje wydane przez Wojewodę (...) oraz przez Wojewodę (...).

Z uwagi na fakt, że Gmina nabyła opisane nieruchomość na mocy Decyzji Wojewodów, w związku z tym nie przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tych nieruchomości, zatem czynność nieodpłatnego przekazania ww. nieruchomości na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w (...) nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. W analizowanej sprawie nie zostaną spełnione bowiem warunki określone w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy, dające podstawę do uznania nieodpłatnego przekazania wskazanego we wniosku towaru (nieruchomości) za czynność zrównaną z odpłatną dostawą towarów.

Reasumując, czynność nieodpłatnego przekazania na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w K. opisanych nieruchomości, przy nabyciu których nie przysługiwało Gminie prawo do obniżenia w całości lub w części kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji powyższego, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do naliczenia podatku od towarów i usług.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zauważyć przy tym należy, że interpretacja indywidualna wydawana jest w oparciu o konkretne przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe i wiąże Organ uprawniony do wydawania interpretacji indywidualnej wyłącznie w zakresie przedstawionym we wniosku. Zmiana któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność, a Wnioskodawca nie może korzystać z ochrony wynikającej z tej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.