IBPBII/1/415-1013/14/MK | Interpretacja indywidualna

Jakie są skutki podatkowe przeznaczenia przez spółdzielnię mieszkaniową odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości gruntowej na poczet wpłat czynszowych?
IBPBII/1/415-1013/14/MKinterpretacja indywidualna
  1. odszkodowania
  2. spółdzielnie mieszkaniowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 grudnia 2014 r. (wpływ do Biura – 17 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przeznaczenia przez spółdzielnię mieszkaniową odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości gruntowej na poczet wpłat czynszowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przeznaczenia przez spółdzielnię mieszkaniową odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości gruntowej na poczet wpłat czynszowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W związku z decyzją Wojewody z czerwca 2014 r., wydaną w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz ustawę o gospodarce nieruchomościami, przyznano Spółdzielni Mieszkaniowej odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości gruntowej w związku z przejęciem części działek przez zarząd Dróg Wojewódzkich pod realizację obwodnicy miasta.

Przejęte działki to grunty będące w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej zabudowane budynkami wielorodzinnymi z lokalami o statusie spółdzielczych praw do lokali (mieszkania lokatorskie i własnościowe) oraz mieszkań z odrębną własnością.

Zgodnie z decyzjami Wojewody właściciele mieszkań z odrębną własnością otrzymali odszkodowania za wywłaszczenie bezpośrednio od Wojewódzkiego Zarządu Dróg Wojewódzkich wg przypadającego udziału w nieruchomości.

Pozostałą część odszkodowania za grunt przypadający (wg udziału) na mieszkania o statusie spółdzielczych praw do lokalu przekazano Spółdzielni w październiku 2014 r.

Zarząd Spółdzielni zamierza kwotę odszkodowania przeznaczyć na poczet wpłat czynszowych mieszkańcom wywłaszczonych nieruchomości o statusie spółdzielczych praw do lokali (lokatorskich i własnościowych).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przekazanie odszkodowania na poczet wpłat czynszowych mieszkańcom spółdzielczych praw do lokali wywłaszczonych nieruchomości stanowi dla nich przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Spółdzielnia stoi na stanowisku, że przekazanie odszkodowania dla Spółdzielni nie stanowi przychodu podatkowego dla podatku dochodowego od osób prawnych a tylko przeznaczenie go dla mieszkańców w formie wpłat na poczet opłat czynszowych (lokatorskich i własnościowych mieszkań) stanowić będzie podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Obowiązkiem Spółdzielni będzie wystawienie dla członków lub osób niebędących członkami informacji PIT-8C, gdyż otrzymali oni przychód z innych źródeł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przeznaczenia przez spółdzielnię mieszkaniową odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości gruntowej na poczet wpłat czynszowych.

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych – zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania, wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 10 ust. 1 ww. ustawy zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy źródłem przychodów są „inne źródła”.

W myśl art. 20 cyt. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Jak dowodzi użycie sformułowania „w szczególności”, definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Z treści powyższego wynika, iż przychodem z innych źródeł będzie każde przysporzenie majątkowe mające konkretny wymiar finansowy, otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne, czy częściowo odpłatne.

Zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w związku z decyzją Wojewody z czerwca 2014 r., wydaną w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz ustawę o gospodarce nieruchomościami, przyznano Spółdzielni Mieszkaniowej odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości gruntowej w związku z przejęciem części działek przez zarząd Dróg Wojewódzkich pod realizację obwodnicy miasta. Przejęte działki to grunty będące w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej zabudowane budynkami wielorodzinnymi z lokalami o statusie spółdzielczych praw do lokali (mieszkania lokatorskie i własnościowe) oraz mieszkań z odrębną własnością. Zgodnie z decyzjami Wojewody właściciele mieszkań z odrębną własnością otrzymali odszkodowania za wywłaszczenie bezpośrednio od Wojewódzkiego Zarządu Dróg Wojewódzkich wg przypadającego udziału w nieruchomości. Pozostałą część odszkodowania za grunt przypadający (wg udziału) na mieszkania o statusie spółdzielczych praw do lokalu przekazano Spółdzielni w październiku 2014 r. Zarząd Spółdzielni zamierza kwotę odszkodowania przeznaczyć na poczet wpłat czynszowych mieszkańcom wywłaszczonych nieruchomości o statusie spółdzielczych praw do lokali (lokatorskich i własnościowych).

Zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2013 r., poz. 1443, ze zm.) zysk spółdzielni, po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów ustawowych, stanowi nadwyżkę bilansową.

Stosownie do art. 77 § 1 tejże ustawy część nadwyżki bilansowej pozostałej po dokonaniu odpisu, o którym mowa w art. 76, przeznacza się na cele określone w uchwale walnego zgromadzenia. Zasady podziału nadwyżki bilansowej między członków spółdzielni określa statut (art. 77 § 2 ww. ustawy Prawo spółdzielcze).

Stosownie do postanowień art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1222, ze zm.), pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej.

Z kolei, z treści ust. 2 tego artykułu wynika, iż pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej spółdzielnia może przeznaczyć w szczególności na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków oraz na prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.

Cytowany wyżej art. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, reguluje kwestię przeznaczenia pożytków i dochodów mających swoje źródło w:

  1. nieruchomości wspólnej,
  2. działalności gospodarczej prowadzonej przez spółdzielnię mieszkaniową.

Z powyższego wynika, iż w sytuacji gdy pożytki i przychody z nieruchomości wspólnej są wyższe niż koszty utrzymania i eksploatacji tej nieruchomości, to nadwyżka przychodów podlega podziałowi wyłącznie między właścicieli lokali w danej nieruchomości. Każdy właściciel lokalu w tej nieruchomości, bez względu na to, czy jest, czy nie jest członkiem spółdzielni, ma prawo otrzymać taką część wspomnianej nadwyżki, w jakiej części jest właścicielem nieruchomości wspólnej. Nadwyżka przychodów i pożytków z nieruchomości wspólnej nad kosztami eksploatacji i utrzymania tej nieruchomości może być właścicielom lokali wypłacona w gotówce.

Jak wynika z opisu stanu faktycznego odszkodowanie za wywłaszczenie otrzymała Spółdzielnia a nie jej poszczególni członkowie. Zgodnie z decyzją zarządu Spółdzielnia zamierza kwoty odszkodowania przekazać na poczet czynszu, którzy zobowiązani są ponosić poszczególni mieszkańcy, którym przysługuje lokatorskie lub własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu. Tym samym dokonując takiej czynności Spółdzielnia zwalnia te osoby z opłat, które na nich ciążą lub też ogranicza wysokość zobowiązania, które winny uregulować.

Wobec przedstawionego stanu faktycznego osoby te uzyskują przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwalifikowany do przychodów z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast na Wnioskodawcy ciąży obowiązek wystawienia członkom Spółdzielni oraz osobom niebędących członkami Spółdzielni informacji PIT-8C.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odszkodowania
IBPBII/1/4511-23/15/DP | Interpretacja indywidualna

spółdzielnie mieszkaniowe
ITPB3/423-474/14/KK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.