IBPBI/2/423-620/12/PC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy koszty podatkowe związane z utratą aktywów Spółki należy rozpoznać w dniu: uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, przekazania nieruchomości, ustalenia odszkodowania, wypłaty odszkodowania?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29 lutego 2012r. (data wpływu do tut. BKIP 06 marca 2012r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z otrzymanym odszkodowaniem – jest prawidłowe (pytanie oznaczone we wniosku numerem 2).

UZASADNIENIE

W dniu 06 marca 2012r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z otrzymanym odszkodowaniem.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca dokonał zakupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej. Celem zakupu nieruchomości było wybudowanie na niej budynku mieszkalnego, a w dalszej perspektywie wydzielenie lokali i ich sprzedaż. W związku z tak określonym celem zakupu nieruchomości, koszty jej nabycia (cena zakupu) powiększono o koszty związane z zakupem (opłaty notarialne dotyczące aktu notarialnego przedwstępnego i ostatecznego, opłaty sądowe, jak też prowizję pośrednika dotyczącą nabycia nieruchomości) i nie odniesiono w koszty uzyskania przychodów.

Zakupiona nieruchomość gruntowa oznaczona w księdze wieczystej jako działka nr 242/11 miała powierzchnię 0,1680 ha.

W oparciu o postanowienia ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.) zostało wszczęte przez Prezydenta Miasta postępowanie w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. W dniu 01 czerwca 2011 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację powyższej inwestycji. Decyzją tą zezwolono na realizację drogi na działkach (między innymi działce 242/11) oraz zatwierdzono podział nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji składających się z działek ewidencyjnych (między innymi działka 242/11 została podzielona na działkę 242/15 o pow. 0,0578 ha jako przeznaczoną pod budowę drogi i działkę 242/16 o pow. 0,1102 ha jako pozostającą we władaniu Spółki). W dniu 08 sierpnia 2011 r. roku Spółka protokołem przekazania-przejęcia przekazała Gminie Miejskiej przedmiotową działkę 242/15.

Zgodnie z zawiadomieniem z dnia 23 stycznia 2012 r. otrzymanym przez Spółkę od Starostwa Powiatowego, postanowieniem Wojewody do załatwienia sprawy ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 242/15 został wyznaczony Starosta. Starostwo Powiatowe wyznaczyło termin załatwienia sprawy dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość do dnia 29 czerwca 2012 roku. Na dzień pisania niniejszego wniosku nie ustalono odszkodowania jak, też nie wypłacono odszkodowania.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy koszty podatkowe związane z utratą aktywów Spółki należy rozpoznać w dniu: uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, przekazania nieruchomości, ustalenia odszkodowania, wypłaty odszkodowania...

(pytanie oznaczone we wniosku numerem 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, koszt podatkowy (iloczyn, współczynnika ustalonego jako stosunek powierzchni działki przeznaczonej pod inwestycje drogową i powierzchni działki przed podziałem (wartości nabycia działki rozumianej jako cenę nabycia wraz z kosztami nabycia) należy rozpoznać w dacie tożsamej z dniem otrzymania odszkodowania.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. Nr 193 z 2003 roku, poz. 1194 ze zm.), część nieruchomości (czyli działka 242/15) stała się własnością Gminy z dniem uprawomocnienia się decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zgodnie z art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomość wydaje organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W przypadku Spółki, ze względów proceduralnych, nie ustalono jeszcze wartości odszkodowania, a co za tym idzie nie dokonano jego wypłaty.

Warunkiem uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów jest spełnienie kryteriów wskazanych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm. – dalej „ustawa o pdop”). Zgodnie z tym przepisem kosztem uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust 1. Kosztem uzyskania przychodów bezpośrednio związanym z odszkodowaniem z tytułu utraty prawa własności nieruchomości jest wydatek na jej nabycie.

Między odszkodowaniem jako przychodem z tytułu utraty prawa własności nieruchomości a wyżej wskazanymi kosztami występuje taki związek przyczynowo skutkowy, że Spółka nie utraciła nieruchomości gdyby jej nie posiadała. Odszkodowania zaś nie wypłacono by, gdyby nie wydano decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w wyniku której Spółka utraciła prawo do tej nieruchomości. Zatem wydatek na nabycie nieruchomości, jako bezpośrednio związany z uzyskanym przychodem, należy zaliczyć do kosztów podatkowych stosując zasady dotyczące kosztów bezpośrednich - art. 15 ust. 4 ustawy o pdop, czyli co do zasady w momencie uzyskania przychodu z tytułu odszkodowania.

Utrata prawa własności nieruchomości w myśl przepisów ustawy o szczególnym trybie przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych jest wyjątkiem od ogólnych cywilnoprawnych zasad przenoszenia własności nieruchomości i może być zastosowana jedynie wówczas gdy cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób aniżeli pozbawienie praw do nieruchomości. Należy jednocześnie wskazać, że skutki utraty prawa własności nieruchomości są takie same jak przy odpłatnym zbyciu nieruchomości. Z tytułu utraty prawa własności nieruchomości Spółka otrzyma odszkodowanie, które stanowi jej przysporzenie, jednocześnie nieruchomość zmienia właściciela.

Powyższe stwierdzenie jest istotne z punktu widzenia działania przepisów art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o pdop, który stanowi że wydatki na nabycie gruntów nie są kosztem uzyskania ale stają się one kosztem w przypadku ich odpłatnego zbycia. Utrata prawa własności gruntu w zamian za odszkodowanie nie stanowi odpłatnego zbycia sensu stricte, ale z uwagi na takie same skutki, należy uznać, że koszty uzyskania przychodu (jakim będzie odszkodowanie) stanowić będą wydatki na nabycie gruntu.

Konkludując, kosztem uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości (gruntu) byłaby dla Spółki suma wydatków na nabycie gruntu. Uwzględniając, że utrata prawa własności gruntu w zamian za odszkodowanie jest w swoim charakterze tożsama z odpłatnym zbyciem, kosztem w tym wypadku będzie suma wydatków poniesionych na nabycie tego gruntu. W przedstawionym stanie faktycznym (winno być „zdarzeniu przyszłym”) należy obliczyć proporcję powierzchni gruntu, który w wyniku wydania decyzji o pozwoleniu na przygotowanie i realizację inwestycji drogowej Spółka utraciła w stosunku do ogólnej powierzchni zakupionego gruntu (powierzchnia działki 242/15 w stosunku do powierzchni działki 242/15 i działki 242/16). Tak wyliczoną proporcję należy odnieść do wydatków na nabycie działki uprzednio oznaczonej jako działka 242/11. Pod pojęciem wydatków na nabycie, Spółka rozumie cenę zakupu gruntu wraz z kosztami związanymi z zakupem tj. opłaty notarialne, opłaty sądowe i wynagrodzenie pośrednika. Koszty związane z zakupem działki nie zostały w chwili zakupu zaliczone do kosztów uzyskania. Momentem rozliczenia tego kosztu będzie dzień rozpoznania przychodu, a więc dzień otrzymania odszkodowania. W konsekwencji w wyniku utraty prawa własności gruntu kosztem, będą historyczne wydatki na nabycie gruntu rozpoznane w dacie otrzymania przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku numerem 1 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.