IBPBI/1/4511-99/15/WRz | Interpretacja indywidualna

Jaka jest możliwości wyłączenia z podstawy opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, przychodu uzyskanego z tytułu otrzymanego odszkodowania.
IBPBI/1/4511-99/15/WRzinterpretacja indywidualna
  1. odszkodowania
  2. ryczałt ewidencjonowany
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 stycznia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 29 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie konieczności opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodu uzyskanego z tytułu otrzymanego odszkodowania - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 stycznia 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie konieczności opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodu uzyskanego z tytułu otrzymanego odszkodowania.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wg 8,5 % stawki. Ww. działalność wykonuje pojazdem specjalnym zarejestrowanym na swoje nazwisko. Pojazd ten uległ wypadkowi. Wskutek tego wypadku Wnioskodawca otrzymał odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku w kwocie netto 6.333 zł, na naprawę tego pojazdu. Pojazd ten był ubezpieczony tylko w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego. Od uszkodzonego pojazdu nie były dokonywane odpisy amortyzacyjne. Kwota otrzymanego odszkodowania nie wystarczyła na przywrócenie pojazdu do stanu sprzed wypadku. W związku z tym Wnioskodawca zmuszony był za własne środki przywrócić sprawność pojazdu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z powyższym jestem zobowiązany do zapłaty podatku od kwoty otrzymanego odszkodowania...

Zdaniem Wnioskodawcy, od kwoty odszkodowania nie powinien zapłacić podatku, z tego względu, że otrzymaną kwotę przeznaczył w całości na naprawę uszkodzonego pojazdu. Kwota ta nie przyczyniła się u niego do tzw. wzbogacenia. Ponadto nie dokonywał odpisów amortyzacyjnych, ani nie otrzymał na naprawę ww. pojazdu innych odszkodowań.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

Przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej są również, jak wynika z zapisu art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej.

W myśl tego przepisu, wszystkie otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku przedsiębiorstwa, niezależnie od podstawy ich otrzymania są opodatkowane podatkiem dochodowym. Tego rodzaju odszkodowania pozostają w bezpośrednim związku z działalnością gospodarczą. Przychód z tytułu otrzymanych odszkodowań należy zatem rozliczyć w ramach źródła przychodu jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza i wykazać w odpowiedniej ewidencji prowadzonej dla potrzeb tej działalności oraz opodatkować łącznie z pozostałymi przychodami z tej działalności, zgodnie z zasadami przewidzianymi dla wybranej formy opodatkowania.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. i) ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dla przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynosi 8,5%.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi, pojazdem specjalnym, który nie jest przedmiotem amortyzacji podatkowej. Pojazd ten uległ uszkodzeniu w trakcie wypadku. Za szkody wyrządzone przez sprawcę wypadku Wnioskodawca otrzymał odszkodowanie z jego polisy OC. Otrzymane odszkodowanie przeznaczył na naprawę uszkodzonego przez niego pojazdu specjalnego.

Mając na względzie przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, że z treści przytoczonych wyżej przepisów jednoznacznie wynika, że dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, niezależnie od formy jej opodatkowania, otrzymane odszkodowanie za szkody dotyczące składników majątku, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (a takim właśnie składnikiem majątku jest samochód specjalny, którym świadczy usługi Wnioskodawca), stanowi przychód z tej działalności. W przypadku podatników, którzy wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jako formę opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej, uzyskany z tego tytułu przychód podlega opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. i) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że korzystanie z opodatkowania przychodów uzyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a więc z formy szczególnej, w której opodatkowaniu obniżoną stawką podatkową, podlegają uzyskane przychody bez ich pomniejszania o poniesione koszty uzyskania uzyskanych przychodów, powoduje, że ponoszone wydatki nie mają wpływu na wysokość przychodu do opodatkowania. Z tej też przyczyny pomimo, poniesienia szkody brak jest podstaw prawnych do pomniejszenia uzyskanego tytułem odszkodowania przychodu o wydatki poniesione na jej naprawę, czy też do wyłączenia z opodatkowania tego przychodu, skoro ustawa podatkowa w sposób wyraźny przewiduje obowiązek jego opodatkowania.

Wobec powyższego przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odszkodowania
IBPBII/1/4511-34/15/BJ | Interpretacja indywidualna

ryczałt ewidencjonowany
IPTPB1/415-427/14-4/KO | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.