DD3/033/200/KDJ/14/RD-63420/14 | Interpretacja indywidualna

Minister Finansów,
W tej sytuacji, ww. zwolnienie od podatku nie będzie miało zastosowania do otrzymanego przez Wnioskodawcę odszkodowania, gdyż nieruchomość ta nie wchodzi w skład gospodarstwa rolnego. Stąd też, przychód z tego tytułu powinien zostać wykazany w zeznaniu podatkowym (PIT-36) składanym za rok podatkowy, w którym został otrzymany i opodatkowany łącznie z innymi dochodami.

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 20 marca 2014 r. Nr IPPB2/415-56/14-2/PW wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Pana (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku złożonym w dniu 23 stycznia 2014 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania odszkodowania z tytułu służebności przesyłu, jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Dnia 20 marca 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając – na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) – w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych. Interpretacja wydana została na wniosek złożony w dniu 23 stycznia 2014 r., w którym przedstawiono następujący stan faktyczny.

W czerwcu 2013 roku został zatwierdzony projekt podziału nieruchomości Wnioskodawcy polegający na wydzieleniu kilku działek, zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wydzielona działka 2663/7 o powierzchni 0,1323 ha – przeznaczenie dopuszczalne – tylko użytkowanie rolnicze z powodu posadowienia rurociągu wodnego o średnicy 500 mm i długości 55 m na całej szerokości działki.

W związku z tym w/w działka utraciła wartość działki budowlanej co dla Wnioskodawcy jest ewidentną stratą finansową.

Pismem z dnia 23.06.2013 r. Wnioskodawca wystąpił do zakładu W. o ustanowienie w drodze umowy odpłatnej służebności przesyłu oraz wypłatę odszkodowania za bezumowne użytkowanie tej nieruchomości pod istniejącym rurociągiem.

Została sporządzona umowa i akt notarialny i zapis w księdze wieczystej dotyczącej służebności i wypłacone odszkodowanie w wysokości 14.256 zł za okres od momentu wejścia w życie ustawy tj. od 03.08.2008 r. – 03.08.2013 r.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie:

Czy za otrzymane jednorazowe odszkodowanie za służebność przesyłu jest zwolnione od podatku dochodowego os osób fizycznych w myśl przepisów art. 21 ust. 1 punkt 120 lit.a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ponieważ ustawodawca podatkowy nie wprowadził – z chwilą wprowadzenia służebności przesyłu do kodeksu cywilnego – przepisu wyłączającego tę służebność ze zwolnienia to z mocy art. 305 służebność przesyłu jest (zgodnie ze swoim gruntownym rodowodem) traktowana jak służebność gruntowa czyli ze skutkiem zwalniającym od podatku w przepisie podanym w pytaniu.

Ustawodawca podatkowy mógł – korzystając z autonomii prawa podatkowego dopisać w art. 21 wyłączenie służebności przesyłu ze zwolnienia.

Skoro tego nie uczynił to dał pierwszeństwo przepisowi prawa cywilnego zrównującym służebność przesyłu ze służebnością gruntową – co daje skutek zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych.

W ocenie Wnioskodawcy nie jest do dochód, a znikoma rekompensata poniesionej straty i uważa on, że nienależny jest podatek od otrzymanej kwoty.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznał za nieprawidłowe.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, Minister Finansów stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Moment powstania przychodu określa art. 11 ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem przychodami (...) są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Stosownie do postanowień art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy, wolne od podatku dochodowego są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu:

  1. ustanowienia służebności gruntowej,
  2. rekultywacji gruntów,
  3. szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie

- w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.).

Wskazać należy, iż cytowane wyżej zwolnienie przedmiotowe zawiera kilka warunków, których jednoczesne spełnienie uprawnia do jego stosowania. Zwolnieniem objęte są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, m.in. z tytułu ustanowienia służebności gruntowej w związku z budową na tych gruntach urządzeń infrastruktury technicznej, przez którą rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych, a także budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów jej rafinacji.

Na tle stosowania art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy dochodziło do sporów pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi, rozstrzyganych przez sądy administracyjne. W orzecznictwie sądów administracyjnych prezentowane jest stanowisko, w myśl którego zwolnienie, dotyczące odszkodowania za ustanowienie służebności gruntowej, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 120 lit.a ustawy, odnosi się także do wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu (wyrok NSA: z dnia 26 listopada 2013 r. sygn. akt II FSK 3050/11, z dnia 25 czerwca 2013 r. sygn. akt II FSK 2131/11, z dnia 1 czerwca 2011 r. sygn. akt II FSK 88/10 oraz z dnia 29 września 2011 r. sygn. akt II FSK 654/10).

Mając na uwadze fakt, iż powyższe stanowisko odzwierciedla jednolitą i utrwaloną linię orzecznictwa w przedmiotowej kwestii, w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, Minister Finansów wydał w dniu 21 maja 2014 r. interpretację ogólną (pismo Nr DD3/033/126/CRS/14/RD-466264/14), w której zaakceptował przedstawioną w tym orzecznictwie wykładnię art. 21 ust. 1 pkt 120 lit.a ustawy.

Stąd też na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit.a ustawy, wolne od podatku dochodowego jest wynagrodzenie (odszkodowanie) wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu ustanowienia służebności gruntowej (służebności przesyłu) w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.).

Zatem jedną z koniecznych przesłanek do zastosowania przedmiotowego zwolnienia jest, aby odszkodowanie (wynagrodzenie) za ustanowienie służebności gruntowej (przesyłu) było otrzymane przez posiadacza gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Natomiast z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż jednorazowe odszkodowania za ustanowienie służebności przesyłu otrzymane było w związku z posadowieniem na jednej z działek rurociągu wodnego o średnicy 500 mm i długości 55 m na całej szerokości działki, co spowodowało zmianę jej dopuszczalnego przeznaczenia na rolnicze. Jak wskazuje Wnioskodawca, działka utraciła wartość działki budowlanej co jest dla Niego ewidentną stratą finansową.

W tej sytuacji, ww. zwolnienie od podatku nie będzie miało zastosowania do otrzymanego przez Wnioskodawcę odszkodowania, gdyż nieruchomość ta nie wchodzi w skład gospodarstwa rolnego.

Stąd też, przychód z tego tytułu powinien zostać wykazany w zeznaniu podatkowym (PIT-36) składanym za rok podatkowy, w którym został otrzymany i opodatkowany łącznie z innymi dochodami.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w kontekście przedstawionego stanu faktycznego należało uznać za nieprawidłowe.

Z tych względów należało zmienić z urzędu interpretację indywidualną z dnia 20 marca 2014 r. Nr IPPB2/415-56/14-2/PW, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji indywidualnej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.