1462-IPPP2.4512.897.2016.1.MT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1) Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że sprzedaż przez Klasztor na rzecz Spółki Projektowanej Działki 4/7 będzie opodatkowana VAT wg stawki podstawowej o ile na moment transakcji Projektowana Działka nr 4/7 będzie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jako grunt przeznaczony pod zabudowę?2) Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że transakcje sprzedaży przez Spółkę na rzecz Klasztoru Nieruchomości Zastępczych będą opodatkowane VAT wg stawki podstawowej o ile na moment tych transakcji Nieruchomości Zastępcze będą objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jako grunty przeznaczone pod zabudowę lub na moment transakcji w stosunku do Nieruchomości Zastępczych będzie wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy?4) Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że ustanowienie przez Klasztor odpłatnych służebności na rzecz Spółki, zgodnie z Umową Trójstronną, będzie stanowiło dostawę usług opodatkowaną VAT wg stawki podstawowej?5) Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że ani Odszkodowanie ani Kara Umowna nie podlegają opodatkowaniu VAT?7) Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że Klasztorowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia Nieruchomości Zastępczych od Spółki - w przypadku, gdy interpretacja podatkowa w zakresie pytania nr 2 potwierdzi opodatkowanie VAT dostawy Nieruchomości Zastępczych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 oraz art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 23 listopada 2016 r. (data wpływu 28 listopada 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie

 • opodatkowania sprzedaży przez Klasztor na rzecz Spółki Projektowanej Działki 4/7 według stawki podstawowej w sytuacji, gdy na moment transakcji Projektowana Działka nr 4/7 będzie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako grunt przeznaczony pod zabudowę (pytanie nr 1 wniosku) – jest prawidłowe,
 • opodatkowania sprzedaży przez Spółkę na rzecz Klasztoru Nieruchomości Zastępczych według stawki podstawowej w sytuacji, gdy na moment transakcji Nieruchomości Zastępcze będą objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako grunt przeznaczony pod zabudowę lub na moment transakcji w stosunku do Nieruchomości Zastępczych będzie wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy (pytanie nr 2 wniosku) – jest prawidłowe,
 • opodatkowania podatkiem VAT według stawki podstawowej ustanowienia przez Klasztor odpłatnych służebności na rzecz Spółki zgodnie z Umową Trójstronną (pytanie nr 4 wniosku) – jest prawidłowe,
 • braku opodatkowania podatkiem VAT Odszkodowania i Kary Umownej (pytanie nr 5 wniosku) – jest prawidłowe,
 • prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przez Klasztor z tytułu nabycia Nieruchomości Zastępczych od Spółki (pytanie nr 7 wniosku) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2016 r. wpłynął ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży przez Klasztor na rzecz Spółki Projektowanej Działki 4/7 według stawki podstawowej w sytuacji, gdy na moment transakcji Projektowana Działka nr 4/7 będzie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako grunt przeznaczony pod zabudowę, opodatkowania sprzedaży przez Spółkę na rzecz Klasztoru Nieruchomości Zastępczych według stawki podstawowej w sytuacji, gdy na moment transakcji Nieruchomości Zastępcze będą objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako grunt przeznaczony pod zabudowę lub na moment transakcji w stosunku do Nieruchomości Zastępczych będzie wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy, opodatkowania podatkiem VAT według stawki podstawowej ustanowienia przez Klasztor odpłatnych służebności na rzecz Społki zgodnie z Umową Trójstronną, opodatkowania podatkiem VAT Odszkodowania i Kary Umownej oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przez Klasztor z tytułu nabycia Nieruchomości Zastepczych od Spółki.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:
 1. S. sp. z o. o. (dalej: „Spółka”) prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie inwestycji na rynku nieruchomości. Działalność ta obejmuje w szczególności realizację projektu polegającego na budowie, wynajmie i dalszej sprzedaży centrum handlowego S. wraz z towarzyszącą infrastrukturą (dalej: „Inwestycja”).
 2. Spółka prowadzi Inwestycję na nieruchomościach położonych, przy B. oraz ul. D., na działkach gruntu oznaczonych numerami 1/8, 3/6, 3/7, 4/5, 22/1 oraz 22/2 (dalej łącznie: „Teren Inwestycji”).
 3. Teren Inwestycji sąsiaduje z terenem, na którym znajduje się centrum handlowe K. (dalej: „Teren K.”), będący własnością K. sp. z o. o. (dalej: „K.”). K. prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie inwestycji na rynku nieruchomości. K. planuje przeprowadzenie inwestycji zmierzającej do rozbudowy, przebudowy oraz modernizacji centrum handlowego K. oraz, wspólnie ze Spółką, połączenia tego obiektu z Inwestycją (dalej: „Inwestycja K.”).
 4. W związku z Inwestycją, w Urzędzie Miasta toczy się postępowanie o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dotyczącej budowy drogi gminnej wraz z budową, przebudową infrastruktury, prowadzone w trybie właściwych przepisów Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (dalej: „Inwestycja Drogowa”), inwestycja Drogowa zlokalizowana będzie między innymi na części działek gruntu nr 22/2 oraz nr 1/8 (należących do Spółki), a także na częściach niezabudowanych działek gruntu nr 4/2 oraz 4/3, sąsiadujących z Terenem Inwestycji (dalej: „Nieruchomości Sąsiednie 1”). Nieruchomości Sąsiednie 1 są własnością domu zakonnego Klasztor z siedzibą (dalej: „Klasztor”).
 5. W wyniku decyzji udzielającej pozwolenia na realizację Inwestycji Drogowej (dalej: „Decyzja Z.”), działka gruntu nr 4/2 ulegnie podziałowi na działki 4/6, 4/7, 4/8 oraz 4/9, przy czym w wyniku zrealizowania Inwestycji Drogowej, działka gruntu nr 4/7 (dalej: „Projektowana Działka nr 4/7”), niezajęta pod Inwestycję Drogową, zostanie oddzielona od pozostałych Nieruchomości Sąsiednich 1. Na moment złożenia niniejszego wniosku Decyzja Z. została wydana niemniej nie jest ona ostateczna. W odniesieniu do Decyzji Z. zostało wydane postanowienie o nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności.
 6. Spółka podkreśla, że wykonanie Inwestycji Drogowej jest ściśle związane z Inwestycją i służy bezpośrednio realizacji tej inwestycji. W szczególności, bez realizacji inwestycji Drogowej, przeprowadzenie i funkcjonowanie inwestycji zgodnie z planami biznesowymi Spółki byłoby znacznie utrudnione.
  Porozumienie w sprawie odszkodowania
 7. Wskutek przeprowadzenia Inwestycji Drogowej, w szczególności w związku z przeprowadzeniem Inwestycji Drogowej przez teren Nieruchomości Sąsiednich 1 oraz przecięciu Nieruchomości Sąsiednich 1 drogą gminną na dwa odrębne obszary, możliwości inwestycyjne oraz wartość Nieruchomości Sąsiednich 1 ulegną znaczącemu zmniejszeniu.
 8. W konsekwencji, w celu rekompensaty szkód Klasztoru wynikających z przeprowadzenia Inwestycji Drogowej, Spółka oraz Klasztor zawarli umowę regulującą m.in. sposób rekompensaty przyszłej szkody poniesionej przez Klasztor z tego tytułu (dalej: „Umowa o Odszkodowanie”). W ramach tej umowy Spółka zobowiązała się m.in. do zapłaty na rzecz Klasztoru określonej kwoty odszkodowania z tytułu obniżenia wartości Nieruchomości Sąsiednich 1 wynikającego z przeprowadzenia inwestycji Drogowej (dalej: „Odszkodowanie”), w szczególności z uwagi na pogorszenie możliwości inwestycyjnych tego terenu. Zgodnie z Umową o Odszkodowanie jest ono należne Klasztorowi po wydaniu Decyzji Z. opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności lub ostatecznej w administracyjnym toku instancji. Na moment składania niniejszego wniosku doszło do wydania Decyzji Z., której postanowieniem nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
 9. Odszkodowanie należne Klasztorowi, zostanie wypłacone przez Spółkę w 4 ratach, przy czym:
  1. Część Odszkodowania (rata 1) zostanie zapłacona najpóźniej w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu zawarcia przez Klasztor i K. umowy sprzedaży działki 3/9, o której mowa poniżej; ewentualnie będzie ona wymagalna w dniu sporządzenia protokołu nie dojścia czynności do skutku przez notariusza na skutek nie przystąpienia do niej w ustalonym terminie przez K. lub S. (z przyczyn innych niż opisane w lit. c) pkt (ii) poniżej),
  2. Część Odszkodowania (raty 2-4) stanie się wymagalna w dniach zawarcia poszczególnych umów sprzedaży Nieruchomości Zastępczych (o których mowa poniżej) przez Spółkę na rzecz Klasztoru, a płatności z tego tytułu zostaną potrącone z kwotami należnymi Spółce z tytułu poszczególnych transakcji zbycia Nieruchomości Zastępczych na rzecz Klasztoru,
  3. Wysokość Odszkodowania zostanie pomniejszona o określoną kwotę, w przypadku, gdy:
   1. na skutek nieprzystąpienia w wyznaczonym terminie przez Klasztor do zawarcia umowy sprzedaży działki 3/9, z przyczyn innych niż opisane w lit. c) pkt (ii) poniżej, lub
   2. na skutek innych zdarzeń, niezależnych od S., tj. nieprzystąpienia w wyznaczonym terminie przez K. lub S. do zawarcia umowy sprzedaży działki 3/9 z powodu:
    • istnienia w treści księgi wieczystej dotyczącej nieruchomości gruntowej złożonej z działek o numerach 3/9 oraz 3/4 wpisów o zakazie zbycia tej nieruchomości albo wzmianek o wniosku o wpis takiego zakazu, złożony na wniosek osoby trzeciej, lub
    • istnienia w treści księgi wieczystej dotyczącej nieruchomości gruntowej złożonej z działek o numerach 3/9 oraz 3/4 wpisów hipotek obciążających tą nieruchomość albo wzmianek dotyczących wpisu hipotek obciążających tą nieruchomość na kwotę przewyższającą cenę sprzedaży działki 3/9, lub
    • obciążenia tej nieruchomości na rzecz osób trzecich w szerszym zakresie, niż uzgodniony pomiędzy K. oraz Klasztorem,
    • nie dojdzie do nabycia przez K. działki 3/9, o której mowa poniżej.
 10. Z perspektywy prawnej, Odszkodowanie stanowi odszkodowanie w rozumieniu art. 361 Kodeksu cywilnego.
 11. Dodatkowo:
  1. Spółka zobowiązała się do sprzedaży na rzecz Klasztoru nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu o numerze 7/2 przylegającą do Nieruchomości Sąsiednich 1, a także nieruchomości stanowiących niezabudowane działki gruntu o numerach 7/1 oraz 16/21 przylegające do działki gruntu o numerze 7/2 (dalej, łącznie: „Nieruchomości Zastępcze”) po ich uprzednim nabyciu od ich właścicieli. Celem tej sprzedaży jest umożliwienie przeprowadzenia inwestycji budowlanej na działce o numerze 7/2 zgodnie z zamierzeniami Klasztoru.
  2. Z kolei Klasztor zobowiązał się do zawarcia ze Spółką warunkowej umowy sprzedaży na rzecz Spółki Projektowanej Działki nr 4/7, oddzielonej od pozostałych Nieruchomości Sąsiednich 1 w związku z realizacją Inwestycji Drogowej (ewentualnie umowy sprzedaży niezastrzeżonej co do warunku w przypadku uzyskania stosowanego oświadczenia od spółki R. S. A. z siedzibą (dalej: „R.”) o rezygnacji z prawa pierwokupu tej działki). Celem tej sprzedaży jest z jednej strony zbycie przez Klasztor gruntu trwałe oddzielonego od pozostałej części Nieruchomości Sąsiedniej 1 na skutek realizacji inwestycji Drogowej, z drugiej zaś scalenie Projektowanej Działki nr 4/7 z gruntami Spółki znajdującymi się po tej samej stronie drogi powstałej na skutek Inwestycji Drogowej,
  3. W odniesieniu do Nieruchomości Zastępczej stanowiącej działkę o numerze 7/2:
   1. Spółka zobowiązała się na własny koszt doprowadzić do korzystnego dla Klasztoru przeznaczenia Nieruchomości Zastępczej stanowiącej działkę o numerze 7/2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ustalając w szczególności, iż przeznaczenie tej nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego będzie uznane za korzystne dla Klasztoru wówczas, gdy suma powierzchni brutto wszystkich kondygnacji nadziemnych zabudowy możliwych do realizacji w oparciu o plan miejscowy na działce nr 7/2 będzie wynosiła minimum 17.500 m2.
   2. Jednocześnie, Spółka zobowiązała się do wypłacenia na rzecz Klasztoru dodatkowej kary umownej, jeżeli przeznaczenie Nieruchomości Zastępczej o numerze 7/2 w przyszłym planie zagospodarowania tego terenu nie będzie gwarantowało Klasztorowi możliwości zrealizowania przyszłych planów inwestycyjnych Klasztoru na tym gruncie, tj. w sytuacji, gdyby przeznaczenie tej nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie było korzystne dla Klasztoru, zgodnie z pkt 11 )c)i powyżej (dalej: „Kara Umowna”). Wysokość ewentualnej Kary Umownej będzie uzależniona od zdolności inwestycyjnych tej nieruchomości, wskazanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który zostanie wydany w stosunku do tej nieruchomości, w szczególności od powierzchni brutto kondygnacji naziemnych, możliwych do wybudowania na działce 7/2 w przyszłości. Ewentualna Kara Umowna stanowi zatem element zabezpieczający Klasztor przed dalszymi negatywnymi skutkami realizacji Inwestycji Drogowej po nabyciu tej nieruchomości przez Klasztor w związku z realizacją Umowy o Odszkodowanie, w szczególności przed niemożnością zrealizowania planów inwestycyjnych Klasztoru na tym obszarze.
   3. Spółka może zwolnić się z obowiązku zapłaty Kary Umownej pod warunkiem zawarcia z Klasztorem umowy zamiany określonych w Umowie o Odszkodowanie nieruchomości, uzależnionej spełnieniem wymagań dotyczących ich praw własności oraz przeznaczenia. Niniejszy wniosek nie obejmuje swoim zakresem skutków ewentualnej umowy zamiany zawartej pomiędzy Spółką, a Klasztorem w tym zakresie.
 12. Dodatkowo:
  1. Umowa sprzedaży Nieruchomości Zastępczej oznaczonej nr 7/2 zostanie zawarta, o ile:
   1. wydana zostanie Decyzja Z. opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności, zaś w przypadku nie nadania tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności decyzja będzie ostateczna w administracyjnym toku instancji,
   2. działka ta zostanie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego albo Klasztor / podmiot przez niego wskazany uzyska dla Nieruchomości Sąsiednich 1 powstałych w wyniku Decyzji Z. (z wyłączeniem Projektowanej Działki 4/7) oraz działki 7/2 ostateczne i prawomocne pozwolenie zatwierdzające projekt budowlany i udzielające pozwolenia na budowę obiektów kubaturowych zgodnie z wnioskiem Klasztoru albo podmiotu przez niego wskazanego (w konsekwencji, zostaną one objęte ostateczną decyzją dotyczącą zabudowy) i dodatkowo działka 7/2 będzie wolna od jakichkolwiek roszczeń i praw osób trzecich oraz innych określonych obciążeń (przy czym Klasztorowi przysługuje uprawnienie do rezygnacji ze spełnienia się tych warunków, co będzie umożliwiało przystąpienie do umowy sprzedaży Nieruchomości Zastępczej oznaczonej nr 7/2 bez konieczności ich łącznego spełnienia),
  2. Umowa sprzedaży Nieruchomości Zastępczej oznaczonej nr 7/1 zostanie zawarta, o ile:
   1. Klasztor nabędzie Nieruchomość Zastępczą oznaczoną nr 7/2, a Spółka nabędzie Nieruchomość Zastępczą nr 7/1,
   2. wydana zostanie Decyzja Z. opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności, zaś w przypadku nie nadania tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności decyzja będzie ostateczna w administracyjnym toku instancji,
   3. działka 7/1 będzie wolna od jakichkolwiek roszczeń i praw osób trzecich oraz innych określonych obciążeń (przy czym Klasztorowi przysługuje uprawnienie do rezygnacji ze spełnienia się tego warunku, co będzie umożliwiało przystąpienie do umowy sprzedaży Nieruchomości Zastępczej oznaczonej nr 7/1 bez konieczności jego spełnienia).
   Spółka może również zostać zwolniona z obowiązku sprzedaży Nieruchomości Zastępczej nr 7/1 na rzecz Klasztoru, jeżeli doprowadzi do ustanowienia na rzecz każdoczesnego właściciela Nieruchomości Zastępczej nr 7/2 nieodpłatnej służebności gruntowej obciążającej Nieruchomość Zastępczą nr 7/1. W takiej sytuacji, Odszkodowanie zostanie pomniejszone o z góry określoną kwotę odpowiadającą wartości Nieruchomości Zastępczej nr 7/1. Dodatkowo, w przypadku gdyby ostateczna cena sprzedaży Nieruchomości Zastępczej nr 7/1 przez Spółkę na rzecz Klasztoru odbiegała od wstępnej ceny ustalonej w Umowie o Odszkodowanie, wartość Odszkodowania, o którym mowa w pkt 8) - 10) powyżej, wzrośnie lub zmaleje proporcjonalnie do zmiany ceny Nieruchomości Zastępczej nr 7/1 ustalonej ostatecznie między stronami transakcji.
  3. Umowa sprzedaży Nieruchomości Zastępczej oznaczonej nr 16/21 zostanie zawarta, o ile:
   1. Klasztor nabędzie Nieruchomość Zastępczą oznaczoną nr 7/2 a Spółka nabędzie Nieruchomość Zastępczą nr 16/21,
   2. wydana zostanie Decyzja Z. opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności, zaś w przypadku nie nadania tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności decyzja będzie ostateczna w administracyjnym toku instancji,
   3. działka 16/21 będzie wolna od jakichkolwiek roszczeń w stosunku do osób trzecich oraz innych określonych obciążeń (przy czym Klasztorowi przysługuje uprawnienie do rezygnacji ze spełnienia się tego warunku, co będzie umożliwiało przystąpienie do umowy sprzedaży Nieruchomości Zastępczej oznaczonej nr 16/21 bez konieczności jego spełnienia).
   Spółka może również zostać zwolniona z obowiązku sprzedaży Nieruchomości Zastępczej nr 16/21, jeżeli:
   1. doprowadzi do ustanowienia na rzecz właściciela Nieruchomości Zastępczej nr 7/2 nieodpłatnej służebności gruntowej obciążającej Nieruchomość Zastępczą nr 16/21 lub
   2. doprowadzi do ustanowienia na rzecz właściciela jednej z Nieruchomości Sąsiednich 1 (działki nr 4/2) nieodpłatnej służebności gruntowej obciążającej działkę nr 16/20, graniczącej z tą działką lub
   3. Klasztor we własnym zakresie nabędzie działkę nr 16/20.
    W takiej sytuacji, Odszkodowanie zostanie pomniejszone o z góry określoną kwotę odpowiadającą wartości Nieruchomości Zastępczej nr 16/21. Dodatkowo, w przypadku gdyby ostateczna cena sprzedaży Nieruchomości Zastępczej nr 16/21 przez Spółkę na rzecz Klasztoru odbiegała od wstępnej ceny ustalonej w Umowie o Odszkodowanie, wartość Odszkodowania, o którym mowa w pkt 8) - 10) powyżej, wzrośnie lub zmaleje proporcjonalnie do zmiany ceny Nieruchomości Zastępczej nr 16/21 ustalonej ostatecznie między stronami transakcji.
 13. Dodatkowo:
  1. Klasztor zobowiązał się do nieodpłatnego ustanowienia nieograniczonej w czasie służebności gruntowej obciążającej działkę nr 4/2, na której realizowana będzie Inwestycja Drogowa, na rzecz użytkownika wieczystego/właściciela działki 22/2 również objętej planowaną inwestycją Drogową,
  2. Klasztor przeniósł na rzecz Spółki nieodpłatnie przyszłą, o nieustalonej na moment zawarcia transakcji wysokości wierzytelność w postaci roszczenia w stosunku do Gminy Miejskiej o zapłatę odszkodowania z tytułu zajęcia części Nieruchomości Sąsiednich 1 pod Inwestycję Drogową w związku z Decyzją Z.,
  3. Przy czym Odszkodowanie zostaje wypłacone Klasztorowi niezależnie od ustanowienia służebności, o których mowa w pkt a) powyżej oraz przeniesienia roszczeń, o których mowa w pkt b) powyżej.
 14. Zgodnie z postanowieniami Umowy o Odszkodowanie:
  1. Spółka oraz Klasztor zobowiązały się niepodejmowania żadnych działań opóźniających, przeszkadzających lub uniemożliwiających wydanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, chyba, że ten plan byłby niezgodny z planami inwestycyjnymi Klasztoru lub K..
  2. Klasztor zobowiązał się również do niepodejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uniemożliwienie, utrudnienie lub opóźnienie Inwestycji lub wydania decyzji dotyczącej Inwestycji Drogowej.
 15. Spółka podkreśla, że wykonanie Inwestycji Drogowej jest ściśle związane z Inwestycją, a jej realizacja bez zawarcia Umowy o Odszkodowanie - w szczególności w części dotyczącej wypłaty Odszkodowania oraz ewentualnej Kary Umownej - byłaby znacznie utrudniona. Z perspektywy oceny zamierzeń biznesowych Spółki, wypłata Odszkodowania i ewentualnej Kary Umownej jest działaniem gospodarczo w pełni racjonalnym i uzasadnionym, gdyż umożliwi Spółce osiągnięcie przychodów z tytuły wynajmu powierzchni centrum handlowego lub jego sprzedaży na zamierzonym przez Spółkę poziomie.
 16. Zobowiązanie się Spółki oraz Klasztoru do określonych działań, opisane w pkt 11)a), 11)b), 11 )c)i, 13)a), 13)b) oraz 14) powyżej, następuje nieodpłatnie, w szczególności Odszkodowanie zostanie wypłacone niezależnie od wykonania zobowiązań, o których mowa w pkt 11 )a), 11 )b), 11)c)i, 13)a), 13)b) oraz 14) powyżej. Sprzedaż Nieruchomości Zastępczych oraz Projektowanej Działki 4/7 pomiędzy zainteresowanymi stronami zostanie uregulowana w ramach odrębnych umów, przy czym ceny za poszczególne nieruchomości zostały ustalone w Umowie o Odszkodowanie, i odzwierciedlają one ceny rynkowe tych nieruchomości. Jedyna płatność wynikająca bezpośrednio z Umowy o Odszkodowanie dotyczy Odszkodowania oraz Kary Umownej, o których mowa odpowiednio w pkt 8) - 10) oraz 11)c)ii powyżej. Dodatkowo, Umowa o Odszkodowanie wejdzie w życie po spełnieniu się określonych warunków, o których mowa w pkt 23) poniżej.
  Działka 3/9
 17. Klasztor jest również właścicielem nieruchomości gruntowej złożonej z działek o numerach 3/9 oraz 3/4 (dalej: „Nieruchomości Sąsiednie 2”), sąsiadującej z Terenem K. oraz Terenem inwestycji. Na terenie tych działek znajduje się droga wewnętrzna, zapewniająca, między innymi, dogodny dojazd do centrum handlowego K. od strony ulicy D..
 18. K. jest zainteresowana nabyciem od Klasztoru części Nieruchomości Sąsiednich 2, składającej się z działki o numerze 3/9. Nabycie tej działki pozwoli K. na utworzenie ciągu komunikacyjnego bezpośrednio łączącego Teren K. oraz Teren Inwestycji.
 19. Na podstawie odrębnej trójstronnej umowy, zawartej pomiędzy Spółką, K. oraz Klasztorem (dalej: „Umowa Trójstronna”):
  1. Klasztor zobowiązał się sprzedać działkę o numerze 3/9 na rzecz K. za cenę określoną w Umowie Trójstronnej, pod warunkiem, że:
   1. wydana zostanie Decyzja Z., która będzie ostateczna w administracyjnym toku instancji albo w odniesieniu do której zostanie nadany rygor natychmiastowej wykonalności, oraz
   2. z odpisu księgi wieczystej dotyczącej Nieruchomości Sąsiedniej 2, aktualnego na dzień zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży działki nr 3/9, nie będą wynikać: wpis o zakazie zbywania przedmiotowej nieruchomości, wydany w trybie zabezpieczenia roszczenia, albo wzmianka o wniosku o wpis takiego zakazu, złożonym na wniosek osoby trzeciej,
   3. z odpisu księgi wieczystej dotyczącej Nieruchomości Sąsiedniej 2, aktualnego na dzień zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży działki nr 3/9, nie będą wynikały wzmianki dotyczące wniosku o wpis lub wpisy hipotek obciążających Nieruchomość Sąsiednią 2 na kwotę przewyższającą cenę sprzedaży działki 3/9,
   4. Nieruchomość Sąsiednia 2 wolna będzie od jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich, w szczególności umów najmu lub dzierżawy, a także hipotek czy służebności, nakładów, umownego prawa pierwokupu oraz księga wieczysta prowadzona dla Nieruchomości Sąsiedniej 2 wolna będzie od jakichkolwiek wzmianek o egzekucji, za wyjątkiem obciążeń opisanych w Umowie Trójstronnej.
   przy czym K. przysługuje uprawnienie do rezygnacji ze spełnienia się warunków opisanych w pkt. ii) - iv) powyżej to jest każdego z nich osobno lub łącznie, co będzie umożliwiało przystąpienie do umowy sprzedaży działki 3/9 (bez konieczności ich spełnienia).
  2. Klasztor zobowiązał się do ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej obciążającej działkę o numerze 3/4 na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego / właściciela działki 1/12 i właściciela działki 3/8, składających się na Teren K., a także każdoczesnego właściciela działki nr 3/9, po jej uprzednim nabyciu przez K. (głównym beneficjentem tej służebności oraz podmiotem regulującym wynagrodzenie Klasztoru z tego tytułu będzie K.) oraz zmiany zakresu służebności gruntowej obciążającej tą działkę na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego / właściciela działek 22/2 oraz 1/8, użytkownika wieczystego / właściciela działki 22/1, a także każdoczesnego właściciela nieruchomości złożonej z działek 3/6, 3/7 i 4/5, składających się na Teren inwestycji.
  3. Klasztor zobowiązał się do ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej obciążającej działki o numerze 3/3 oraz 3/5, będące własnością Klasztoru, w pasie o określonej szerokości wyznaczonym od granicy działek 3/3 oraz 3/5 z działką 3/4 oraz 3/9, na rzecz:
   1. każdoczesnego użytkownika wieczystego / właściciela działek 22/2 oraz 1/8, użytkownika wieczystego / właściciela działki 22/1, a także każdoczesnego właściciela nieruchomości złożonej z działek 3/6, 3/7 i 4/5, składających się na Teren Inwestycji (głównym beneficjentem tej służebności oraz podmiotem regulującym wynagrodzenie Klasztoru z tego tytułu będzie Spółka), oraz
   2. każdoczesnego użytkownika wieczystego / właściciela działki 1/12 i każdoczesnego właściciela działki 3/8, składających się na Teren K., a także każdoczesnego właściciela działki nr 3/9, po jej uprzednim nabyciu przez K. (głównym beneficjentem tej służebności oraz podmiotem regulującym wynagrodzenie Klasztoru z tego tytułu będzie K.).
  4. K. zobowiązał się do ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej obciążającej działkę o numerze 3/9 na rzecz każdoczesnego właściciela działek o numerze 3/4, 3/3, 4/3, 4/4 oraz 3/5 pozostających własnością Klasztoru.
 20. Zgodnie z postanowieniami Umowy Trójstronnej, Klasztor zobowiązał się również do niepodejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uniemożliwienie, utrudnienie lub opóźnienie inwestycji K..
  Stan prawny nieruchomości będących własnością Klasztoru i konsekwencje dla Umowy o Odszkodowanie i Umowy Trójstronnej
 21. Obecnie, Nieruchomości Sąsiednie 1, Nieruchomości Sąsiednie 2 oraz działki o numerach 3/3, 3/5 i 4/4 (również będące własnością Klasztoru) są przedmiotem umów dzierżawy zawartych pomiędzy Klasztorem a R., na podstawie których R. przysługuje prawo pierwokupu tych nieruchomości. Zgodnie z aneksami do umów dzierżawy, zawartymi pomiędzy Klasztorem oraz R. (o których mowa w pkt 25) poniżej), w zakresie prawa pierwokupu strony (R. i Klasztor) wyłączyły stosowanie postanowień umowy dzierżawy dotyczących tego prawa, a R. m.in. zrezygnowała warunkowo z prawa pierwokupu działki 3/9 oraz Projektowanej Działki 4/7.
 22. W konsekwencji, realizacja Inwestycji Drogowej, a także wypełnienie postanowień Umowy o Odszkodowanie oraz Umowy Trójstronnej uzależnione są od odpowiedniego unormowania stanu prawnego praw przysługujących R. (jako dzierżawcy) w odniesieniu do nieruchomości będących własnością Klasztoru.
 23. Zgodnie z postanowieniami Umowy o Odszkodowanie, oraz aneksem do Umowy o Odszkodowanie, umowa ta wchodziła w życie po spełnieniu się następujących warunków:
  1. Klasztor zawrze porozumienie z R. lub uzyska inny dokument, na mocy którego:
   1. R. nie będzie przysługiwało prawo pierwokupu Projektowanej Działki 4/7 oraz działki 3/9, będącej przedmiotem Umowy Trójstronnej między Klasztorem a K.,
   2. R. wyrazi zgodę na zawarcie umowy sprzedaży Projektowanej Działki nr 4/7, oraz Nieruchomości Sąsiedniej 2 o nr 3/9, o których mowa odpowiednio w pkt 11 )b) i 19)a) powyżej z pominięciem procedury poprzedzającej sprzedaż tych działek,
   3. R. złoży oświadczenie o zrzeczeniu się wobec Klasztoru prawa do żądania zwrotu nakładów, ciężarów i wydatków poczynionych na Nieruchomość Sąsiednią 2 o nr 3/9 i Projektowaną Działkę nr 4/7 (o ile takie oświadczenie będzie konieczne) - przy czym ostatecznie, w wyniku zawarcia porozumienia z R. w sprawie zwrotu przedmiotowych nakładów, w ramach zawartego aneksu do Umowy o Odszkodowanie Spółka i Klasztor doprecyzowały, że warunek ten został spełniony,
   4. R. wyrazi zgodę na ustanowienie służebności obciążających Nieruchomość Sąsiednią 1 o nr 4/2, Nieruchomości Sąsiednie 2 oraz działki 3/3 i 3/5,
  2. Spółka, K. oraz R. zawrą porozumienie lub Spółka oraz K. uzyskają inny dokument, na mocy którego stosunek dzierżawy wynikający z umów dzierżawy zawartych pomiędzy Klasztorem i R. zostanie zakończony wobec Projektowanej Działki nr 4/7 oraz Nieruchomości Sąsiedniej 2 o nr 3/9 najpóźniej w dniu następującym po dniu ich nabycia przez, odpowiednio, Spółkę oraz K., a w odniesieniu do Nieruchomości Sąsiedniej 2 o nr 3/9 obowiązek zwrotu na rzez R. wartości nakładów poczynionych na tę działkę przejdzie na K.,
  3. Spółka, K. oraz Klasztor zawrą Umowę Trójstronną,
  4. Spółka nabędzie Nieruchomość Zastępczą nr 7/2 i doręczy Klasztorowi oświadczenie o uzyskaniu zgód korporacyjnych na dokonanie czynności objętych Umową o Odszkodowanie oraz Umową Trójstronną.
 24. Jednocześnie, zgodnie z postanowieniami Umowy Trójstronnej oraz aneksem do Umowy o Trójstronnej, umowa ta wchodziła w życie po spełnieniu się następujących warunków:
  1. Klasztor zawrze porozumienie z R., lub uzyska inny dokument, na mocy którego R.:
   1. nie będzie przysługiwało prawo pierwokupu Nieruchomości Sąsiedniej 2 o nr 3/9 oraz Projektowanej Działki nr 4/7,
   2. wyrazi zgodę na zawarcie umowy sprzedaży Projektowanej Działki nr 4/7 oraz Nieruchomości Sąsiedniej 2 o nr 3/9,
   3. złoży oświadczenie o zrzeczeniu się wobec Klasztoru prawa do żądania zwrotu nakładów, ciężarów i wydatków poczynionych na Nieruchomość Sąsiednią 2 o nr 3/9 i Projektowaną Działkę nr 4/7 (o ile takie oświadczenie będzie konieczne) - przy czym ostatecznie, w wyniku zawarcia porozumienia z R. w sprawie zwrotu przedmiotowych nakładów, w ramach zawartego aneksu do Umowy o Odszkodowanie Spółka i Klasztor doprecyzowały, że warunek ten został spełniony,
   4. wyrazi zgodę na ustanowienie służebności obciążających Nieruchomości Sąsiednie 2 oraz działki 4/3, 3/3, 4/4 i 3/5,
  2. Spółka, K. oraz R. zawrą porozumienie lub Spółka oraz K. uzyskają inny dokument, na mocy którego stosunek dzierżawy wynikający z umów dzierżawy zawartych pomiędzy Klasztorem i R. zostanie zakończony wobec Projektowanej Działki nr 4/7 oraz Nieruchomości Sąsiedniej 2 o nr 3/9 najpóźniej w dniu następującym po dniu ich nabycia przez, odpowiednio, Spółkę oraz K., a w odniesieniu do Nieruchomości Sąsiedniej 2 o nr 3/9 obowiązek zwrotu na rzez R. wartości nakładów poczynionych na tę działkę przejdzie na K.,
  3. Spółka nabędzie Nieruchomość Zastępczą nr 7/2 i doręczy Klasztorowi oświadczenie Spółki i K. o uzyskaniu zgód korporacyjnych na dokonanie czynności objętych Umową Trójstronną,
 25. Na moment złożenia niniejszego wniosku, Spółka, K. i Klasztor złożyły już oświadczenie o spełnieniu się warunków wejścia w życie Umowy o Odszkodowanie oraz Umowy Trójstronnej oraz zawarły stosowne aneksy do Umowy o Odszkodowanie i Umowy Trójstronnej, wskazując w szczególności, że:
  1. pomiędzy R. a Klasztorem doszło do zawarcia aneksów do łączących te podmioty umów dzierżawy. Na podstawie zawartych aneksów, w szczególności:
   1. R. zrzekła się przysługującego jej prawa pierwokupu Projektowanej Działki 4/7, w przypadku nabycia Projektowanej Działki 4/7 przez Spółkę oraz zawarcia przez R. ze Spółką oraz K. odrębnego porozumienia w sprawie przejęcia obowiązku zwrotu nakładów poczynionych przez R. na Działce 3/9 przez K.,
   2. R. zrzekła się przysługującego jej prawa pierwokupu Działki nr 3/9 w przypadku nabycia Działki nr 3/9 przez K. oraz zawarcia przez R. ze Spółką oraz K. odrębnego porozumienia w sprawie przejęcia obowiązku zwrotu nakładów poczynionych przez R. na Działce 3/9 przez K.,
   3. R. wyraziła zgodę na ustanowienie lub zmianę służebności, zgodnie z warunkami, o których mowa w pkt 23)a)iv oraz 24)a)iv powyżej.
  2. pomiędzy R. a Spółką i K. doszło do zawarcia porozumienia, obejmującego w szczególności:
   1. rozwiązanie stosunku dzierżawy wynikającego z umowy dzierżawy zawartej pomiędzy R. i Klasztorem wobec Projektowanej Działki 4/7 w dniu następującym po dniu jej nabycia przez Spółkę oraz rozwiązanie stosunku dzierżawy wynikającego z umowy dzierżawy zawartej pomiędzy R. i Klasztorem wobec Działki nr 3/9, w dniu następującym po dniu jej nabycia przez K.,
   2. warunki zwrotu przez K. na rzecz R. wartości nakładów poczynionych na Budowle znajdujące się na działce 3/9, o których mowa poniżej.
  3. Spółka nabyła Nieruchomość Zastępczą nr 7/2,
  4. Spółka doręczyła Klasztorowi oświadczenie Spółki i K. o uzyskaniu zgód korporacyjnych na dokonanie czynności objętych Umową Trójstronną oraz Umową o Odszkodowanie.
   W ramach zawartych aneksów do Umowy o Odszkodowanie i Umowy Trójstronnej strony potwierdziły spełnienie warunków wskazanych w pkt 23) i 24) oraz wejście w życie Umowy o Odszkodowanie oraz Umowy Trójstronnej.
   Stan faktyczny nieruchomości będących elementami Umowy o Odszkodowanie oraz Umowy Trójstronnej
   Działka o nr 3/9
 26. Działka o nr 3/9 wchodząca w skład Nieruchomości Sąsiedniej 2, została zabudowana przez R. - w okresie dzierżawy tej nieruchomości od Klasztoru - drogą wraz z infrastrukturą towarzyszącą (chodniki dla pieszych, odwodnienie ulicy, fatarnie, zasilanie elektryczne latarni) (dalej łącznie: „Budowle”), a także siecią gazową, ciepłowniczą i wodociągiem. Wszystkie Budowie zostały wybudowane przed rokiem 2001. Jednocześnie, na Nieruchomości Sąsiedniej 2 nie został wybudowany żaden budynek.
 27. Od momentu wybudowania, Budowle były wykorzystywane przez R. na potrzeby prowadzonej przez tą spółkę działalności gospodarczej, w szczególności:
  1. jako ciąg komunikacyjny ułatwiający dojazd do parku wodnego wybudowanego przez R. na gruntach sąsiadujących z Nieruchomością Sąsiednią 2 oraz operowanego pierwotnie przez R. a następnie przez spółkę zależną od R. na podstawie umowy poddzierżawy zawartej z R., oraz
  2. jako ciąg komunikacyjny umożliwiający dojazd do kina wybudowanego przez R. na gruntach sąsiadujących z Nieruchomością Sąsiednią 2 i operowanego przez podmiot niepowiązany z R. na podstawie umowy poddzierżawy zawartej z R..
  Jednocześnie, nie były one w żaden sposób wykorzystywane przez Klasztor ani nie były oddane do użytkowania w ramach czynności podlegających opodatkowaniu VAT.
 28. Klasztorowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w stosunku do żadnej z Budowli. Klasztor nie ponosił również jakichkolwiek wydatków na ulepszenie którejkolwiek z Budowli, w stosunku do których miałby prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
 29. Wydatki poniesione przez R. od momentu wybudowania Budowli na ulepszenia każdej z Budowli, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, nie przekraczały (i na moment sprzedaży działki o nr 3/9 nie będą przekraczały) 30% wartości początkowej Budowli. Jednocześnie, w ciągu dwóch lat poprzedzających dzień sprzedaży, na działce o nr 3/9 nie zostanie wybudowana żadna inna budowla.
 30. Z perspektywy prawnej, Budowle stanowią część składową działki 3/9 i będą przedmiotem transakcji nabycia działki. Niemniej jednak, z perspektywy ekonomicznej, z uwagi na porozumienie zawarte między stronami na zasadach rynkowych, cena nabycia działki należna Klasztorowi od K. nie będzie uwzględniała wartości Budowli. Po transakcji, na podstawie porozumienia, o którym mowa w pkt 25)b) powyżej, K. dokona zwrotu wartości poczynionych przez R. nakładów na Budowle (tj. dokona zapłaty określonego wynagrodzenia na rzecz R.). Wynagrodzenie to będzie podlegało opodatkowaniu VAT wg stawki podstawowej.
 31. K. będzie wykorzystywała działkę 3/9 w ramach własnej działalności gospodarczej (jako część wewnętrznego układu komunikacyjnego). Z biznesowego punktu widzenia, K. jest zainteresowana dalszym wykorzystywaniem Budowli - Budowle nie zostaną zdemontowane / rozebrane, niemniej jednak, planowane jest przebudowanie istniejącej drogi.
 32. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dotycząca naniesień wybudowanych przez R. na tej działce została wydana w dniu 13 lutego 1997 roku i obejmowała m.in. teren całej ówczesnej działki nr 3, z której w późniejszym czasie wyodrębniona została Działka 3/9.
 33. Dodatkowo:
  1. na dzień złożenia niniejszego wniosku działka nr 3/9 została w części (ok. 19% całości działki) objęta nową decyzją o ustaleniu warunków zabudowy, o której mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; przy czym w odniesieniu do ww. decyzji zostało złożone odwołanie, które następnie zostało cofnięte, w konsekwencji czego w dniu 4 listopada 2016 r. została wydana ostateczna w administracyjnym toku instancji decyzja o umorzeniu postępowania odwoławczego od ww. decyzji w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy,
  2. wg informacji udzielonych przez Urząd Miasta w odniesieniu do działki nr 3/9 w dniu 9 grudnia 2015 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „rozbudowa sieci cieplnej, w rejonie ulic D. i B. , na fragmentach m.in. działki nr 3/9 (ok. 10% całości działki), która stała się ostateczna z dniem 8 stycznia 2016 r.
 34. Na dzień złożenia niniejszego wniosku Nieruchomość Sąsiednia 2 obejmująca działkę o nr 3/9 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Niemniej, na moment transakcji taki plan może być uchwalony. W takim przypadku, zgodnie z tym planem, Nieruchomość Sąsiednia 2 o nr 3/9 będzie przeznaczona pod zabudowę i będzie umożliwiała realizację inwestycji K..
  Nieruchomości Zastępcze
 35. Nieruchomości Zastępcze na dzień złożenia niniejszego wniosku i na moment sprzedaży tych nieruchomości na rzecz Klasztoru będą stanowić tereny niezabudowane, w szczególności, na tych działkach nie będą znajdowały się żadne budynki lub budowle.
 36. Na dzień złożenia niniejszego wniosku Nieruchomości Zastępcze nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Niemniej, na moment transakcji taki plan może być uchwalony. W takim przypadku, zgodnie z tym planem, Nieruchomości Zastępcze będą przeznaczone pod zabudowę. Na moment transakcji, w stosunku do Nieruchomości Zastępczych mogą być również wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
  Projektowana Działka nr 4/7
 37. Projektowana Działka nr 4/7 na dzień złożenia niniejszego wniosku i na moment sprzedaży tej nieruchomości na rzecz Klasztoru będzie stanowiła teren niezabudowany, w szczególności, na tej działce nie będą znajdowały się żadne budynki lub budowle.
 38. Na dzień złożenia niniejszego wniosku Projektowana Działka nr 4/7 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Niemniej, na moment transakcji taki plan może być uchwalony. W takim przypadku, zgodnie z tym planem, Projektowana Działka nr 4/7 będzie przeznaczona pod zabudowę. Na moment transakcji, w stosunku do Projektowanej Działki nr 4/7 nie będzie wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
  Pozostałe informacje
 39. Spółka, K. oraz R. są zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami VAT. Klasztor posiada osobowość prawną oraz jest czynnym podatnikiem podatku VAT w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości komercyjnych i dzierżawy tych nieruchomości.
 40. W wyniku realizacji Inwestycji, Spółka będzie osiągała obrót będący opodatkowany VAT, w szczególności z tytułu wynajmu i sprzedaży obiektu / obiektów wybudowanych w ramach tej inwestycji.
 41. Klasztor jest czynnym podatnikiem podatku VAT w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości oraz wynajmu i dzierżawy nieruchomości. Klasztor jest właścicielem szeregu nieruchomości (lokalowych, budynkowych lub gruntowych), które wykorzystuje w prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na ich wynajmie i dzierżawie pobierając z tego tytułu czynsz najmu / czynsz dzierżawy. Powyższa działalność Klasztoru jest opodatkowana podstawową stawką podatku VAT.
 42. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Klasztor zamierza wykorzystać potencjał inwestycyjny posiadanych przez siebie nieruchomości (działek 4/2, 4/3) oraz nabywanych Nieruchomości Zastępczych na potrzeby realizacji zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kompleksu biurowego z funkcjami usługowymi. Klasztor wskazuje, iż w związku z powyższym podjął kroki administracyjnoprawne służące uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych na potrzeby realizacji planowanej inwestycji (w tym złożył wnioski o wydanie warunków zabudowy dla ww. działek). Klasztor w wyniku powyższego planuje oddać w dzierżawę ww. nieruchomości gruntowe (celem wybudowania na nich kompleksu biurowego przez dzierżawcę/ inny podmiot trzeci) albo wnieść je jako wkład/ aport do spółki, która z kolei będzie prowadziła działalność w oparciu o przedmiotowe nieruchomości (w tym zrealizuje inwestycję biurową na nieruchomości i będzie ostatecznie zarządzała przedmiotowymi nieruchomościami, wynajmowała je lub dzierżawiła). Klasztor nie wyklucza także sprzedaży ww. nieruchomości oraz Nieruchomości Zastępczych / ewentualnie dokonanie innej formy zbycia na rzecz podmiotu trzeciego. Wszystkie te czynności będą prowadziły do osiągnięcia przez Klasztor obrotu opodatkowanego VAT.
 43. Spółka oraz Klasztor zaznaczają, że skutki prawne Umowy o Odszkodowanie oraz Umowy Trójstronnej mogą zostać odwrócone, o ile rozstrzygnięcie dotyczące postępowania w zakresie realizacji Inwestycji Drogowej zakończy się ostatecznie w sposób uniemożliwiający realizację Inwestycji Drogowej.
 44. Spółka i K. są podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ustawy o CIT.
  Z uwagi na charakter niniejszego wniosku, składanego jako wniosek wspólny w rozumieniu art. 14r Ordynacji podatkowej, Spółka oraz Klasztor podkreślają, że stanowisko przedstawione w niniejszym wniosku, w szczególności opisane jako „stanowisko Wnioskodawcy” lub „zdaniem Wnioskodawcy” stanowi wspólne stanowisko Spółki oraz Klasztoru.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że sprzedaż przez Klasztor na rzecz Spółki Projektowanej Działki 4/7 będzie opodatkowana VAT wg stawki podstawowej o ile na moment transakcji Projektowana Działka nr 4/7 będzie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jako grunt przeznaczony pod zabudowę?
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że transakcje sprzedaży przez Spółkę na rzecz Klasztoru Nieruchomości Zastępczych będą opodatkowane VAT wg stawki podstawowej o ile na moment tych transakcji Nieruchomości Zastępcze będą objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jako grunty przeznaczone pod zabudowę lub na moment transakcji w stosunku do Nieruchomości Zastępczych będzie wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy?
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że ustanowienie przez Klasztor odpłatnych służebności na rzecz Spółki, zgodnie z Umową Trójstronną, będzie stanowiło dostawę usług opodatkowaną VAT wg stawki podstawowej?
 4. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że ani Odszkodowanie ani Kara Umowna nie podlegają opodatkowaniu VAT?
 5. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że Klasztorowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia Nieruchomości Zastępczych od Spółki - w przypadku, gdy interpretacja podatkowa w zakresie pytania nr 2 potwierdzi opodatkowanie VAT dostawy Nieruchomości Zastępczych?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż przez Klasztor na rzecz Spółki Projektowanej Działki 4/7 będzie opodatkowana VAT wg stawki podstawowej o ile na moment transakcji Projektowana Działka nr 4/7 będzie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako grunt przeznaczony pod zabudowę.

Zgodnie z ustawą o VAT:

 1. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju - art. 5 ust. 1 pkt 1.
 2. Zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane - art. 43 ust. 1 pkt 9.
 3. Przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - art. 2 pkt 33.

Jak wynika z opisu przedstawionego stanu faktycznego;

 1. W ramach Umowy o Odszkodowanie, Klasztor zobowiązał się do zawarcia ze Spółką warunkowej umowy sprzedaży na rzecz Spółki Projektowanej Działki nr 4/7, oddzielonej od pozostałych Nieruchomości Sąsiednich 1 w związku z realizacją inwestycji Drogowej.
 2. Projektowana Działka nr 4/7 na dzień złożenia niniejszego wniosku i na moment sprzedaży tej nieruchomości na rzecz Klasztoru będzie stanowiła teren niezabudowany, w szczególności, na tej działce nie będą znajdowały się żadne budynki lub budowle.
 3. Na dzień złożenia niniejszego wniosku Projektowana Działka nr 4/7 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Niemniej, na moment transakcji taki plan może być uchwalony. W takim przypadku, zgodnie z tym planem, Projektowana Działka nr 4/7 będzie przeznaczona pod zabudowę. Na moment transakcji, w stosunku do Projektowanej Działki nr 4/7 nie będzie wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, w analizowanej sytuacji:

 1. W sytuacji zbycia gruntu niebędącego gruntem zabudowanym, z uwagi na brak w Ustawie o VAT jakichkolwiek uregulowań dotyczących możliwości zastosowania obniżonej stawki VAT, transakcja taka podlega opodatkowaniu według stawki podstawowej VAT, chyba, że jest to grunt niezabudowany, inny niż teren budowlany - takim przypadku dostawa gruntu podlega bowiem zwolnieniu z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.
 2. Definicja terenów budowlanych, nieobjętych zwolnieniem, o którym mowa powyżej, została zawarta w art. 2 pkt 33 ustawy o VAT. Zgodnie z literalnym brzmieniem pojęcia terenów budowlanych, terenem takim jest wyłącznie grunt przeznaczony pod zabudowę zgodnie z zapisami miejscowego płanu zagospodarowania przestrzennego lub - wyłącznie w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - grunt objęty decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 3. A contrario, dostawa gruntu niespełniającego powyższych warunków, tj. gruntu nieobjętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w stosunku do którego nie została wydana również decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a także gruntu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w sposób inny niż pod zabudowę, nie spełnia definicji dostawy terenów budowlanych i tym samym stanowi dostawę terenu inny niż teren budowlany. W takim przypadku dostawa gruntu podlegać będzie zwolnieniu z VAT.
 4. Powyższe stanowisko pozostaje w zgodzie z interpretacją ogólną Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2013 r., znak PT10/033/12/207AA/LI/13/RD58639, Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym w tej interpretacji ogólnej, dostawa terenu niezabudowanego, nieobjętego planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o VAT.
 5. Mając na uwadze powyższe, jeżeli na moment sprzedaży Projektowanej Działki 4/7 przez Klasztor na rzecz Spółki, Projektowana Działka 4/7 zostanie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako teren przeznaczony pod zabudowę, sprzedaż ta będzie podlegała opodatkowaniu VAT wg stawki podstawowej.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż przez Klasztor na rzecz Spółki Projektowanej Działki 4/7 będzie opodatkowana VAT wg stawki podstawowej, o ile na moment transakcji Projektowana Działka nr 4/7 będzie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako grunt przeznaczony pod zabudowę. W przeciwnym wypadku, mając na uwadze, że na moment transakcji w stosunku do Projektowanej Działki nr 4/7 nie będzie wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, sprzedaż przez Klasztor na rzecz Spółki Projektowanej Działki 4/7 będzie podlegała zwolnieniu z VAT.

Powyższe stanowisko znajduje również całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności:

 • w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2013 roku, znak PT10/033/12/207AA/L1/13/RD58639, zgodnie z którą: „od dnia 1 kwietnia 2013 r. w związku z wprowadzeniem do ustawy o VAT definicji terenu budowlanego dla potrzeb prawidłowej klasyfikacji gruntów celem zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 tej ustawy, w sytuacji gdy brak jest planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, nie należy już kierować się danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków, które były, zgodnie z wykładnią zaprezentowaną w wyroku z dnia 17 stycznia 2011 r., istotne w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 marca 2013 r. W konsekwencji dostawa terenu niezabudowanego, nieobjętego planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług”;
 • w interpretacji Dyrektora IS w Bydgoszczy z dnia 2 sierpnia 2016 roku, znak ITPP3/4512- 321/16-2/AT, zgodnie z którą: „o ile przedmiotem sprzedaży będzie teren niezabudowany przeznaczony pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - na co wskazuje treść wniosku (Wnioskodawca wskazuje na nieliczne naniesienia na nieruchomości, które pozostały po budynkach i przeznaczenie - zgodnie z takim planem - na cele budowlane) - to czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu według stawki podstawowej, która wynosi obecnie 23%”;
 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 15 marca 2016 roku, znak IPPP2/4512-133/16-2/AOg, zgodnie z którą: „opodatkowaniu podlegają te dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku gruntów niezabudowanych, tylko te, które stanowią tereny budowlane w myśl art. 2 pkt 33 ww. ustawy”,
 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 13 lutego 2015 roku, znak IPPP2/443-1187/14-2/KOM, w której organ podatkowy - odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika - uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: „Posiadana przez Wnioskodawcę działka niezabudowana, pomimo iż została nabyta od Agencji Nieruchomości Rolnych, stanowi tereny budowlane, co wynika z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym działka ta stanowi tereny budowlane pod zabudowę produkcyjno-usługową. W konsekwencji, Transakcja sprzedaży niezabudowanej działki, która jest przeznaczona pod zabudowę, nie jest wyłączona z opodatkowania podatkiem VAT. Powyższe oznacza, że Transakcja sprzedaży ww. działki zostanie opodatkowana według stawki podstawowej VAT, zgodnie z treścią art. 41 ust. 1 ustawy VAT.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, transakcje sprzedaży przez Spółkę na rzecz Klasztoru Nieruchomości Zastępczych będą opodatkowane VAT wg stawki podstawowej o ile na moment tych transakcji Nieruchomości Zastępcze będą objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako grunty przeznaczone pod zabudowę lub na moment transakcji w stosunku do Nieruchomości Zastępczych będzie wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy.

Zgodnie z ustawą o VAT:

 1. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju - art. 5 ust. 1 pkt 1.
 2. Zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane - art. 43 ust. 1 pkt 9.
 3. Przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - art. 2 pkt 33.

Jak wynika z opisu przedstawionego stanu faktycznego:

 1. W ramach Umowy o Odszkodowanie, Spółka zobowiązała się do sprzedaży na rzecz Klasztoru Nieruchomości Zastępczych po ich uprzednim nabyciu od ich właścicieli (przy czym Spółka nabyła już Nieruchomość Zastępczą 7/2).
 2. Nieruchomości Zastępcze na dzień złożenia niniejszego wniosku i na moment sprzedaży tych nieruchomości na rzecz Klasztoru będą stanowić tereny niezabudowane, w szczególności, na tych działkach nie będą znajdowały się żadne budynki lub budowle.
 3. Na dzień złożenia niniejszego wniosku Nieruchomości Zastępcze nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Niemniej, na moment transakcji taki plan może być uchwalony. W takim przypadku, zgodnie z tym planem, Nieruchomości Zastępcze będą przeznaczone pod zabudowę. Na moment transakcji, w stosunku do Nieruchomości Zastępczych mogą być również wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, w analizowanej sytuacji:

 1. W sytuacji zbycia gruntu niebędącego gruntem zabudowanym, z uwagi na brak w Ustawie o VAT jakichkolwiek uregulowań dotyczących możliwości zastosowania obniżonej stawki VAT, transakcja taka podlega opodatkowaniu według stawki podstawowej VAT, chyba, że jest to grunt niezabudowany, inny niż teren budowlany - takim przypadku dostawa gruntu podlega bowiem zwolnieniu z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.
 2. Definicja terenów budowlanych, nieobjętych zwolnieniem, o którym mowa powyżej, została zawarta w art. 2 pkt 33 ustawy o VAT. Zgodnie z literalnym brzmieniem pojęcia terenów budowlanych, terenem takim jest wyłącznie grunt przeznaczony pod zabudowę zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub - wyłącznie w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - grunt objęty decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 3. A contrario, dostawa gruntu niespełniającego powyższych warunków, tj. gruntu nieobjętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w stosunku do którego nie została wydana również decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a także gruntu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w sposób inny niż pod zabudowę, nie spełnia definicji dostawy terenów budowlanych i tym samym stanowi dostawę terenu inny niż teren budowlany. W takim przypadku dostawa gruntu podlegać będzie zwolnieniu z VAT.
 4. Powyższe stanowisko pozostaje w zgodzie z interpretacją ogólną Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2013 r., znak PT10/033/12/207AVLI/13/RD58639. Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym w tej interpretacji ogólnej, dostawa terenu niezabudowanego, nieobjętego planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o VAT.
 5. Mając na uwadze powyższe, jeżeli na moment sprzedaży Nieruchomości Zastępczych przez Spółkę na rzecz Klasztoru, Nieruchomość Zastępcza będąca przedmiotem sprzedaży zostanie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako teren przeznaczony pod zabudowę lub w stosunku do tej Nieruchomości Zastępczej zostanie wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy, sprzedaż ta będzie podlegała opodatkowaniu VAT wg stawki podstawowej.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, transakcje sprzedaży przez Spółkę na rzecz Klasztoru Nieruchomości Zastępczych będą opodatkowane VAT wg stawki podstawowej o ile na moment tych transakcji Nieruchomości Zastępcze będą objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako grunty przeznaczone pod zabudowę lub na moment transakcji w stosunku do Nieruchomości Zastępczych będzie wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy. W przeciwnym wypadku, sprzedaż przez Spółkę na rzecz Klasztoru Nieruchomości Zastępczych będzie podlegała zwolnieniu z VAT.

Powyższe stanowisko znajduje również całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności:

 • w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2013 roku, znak PT10/033/12/207/WLI/13/RD58639, zgodnie z którą: „od dnia 1 kwietnia 2013 r. w związku z wprowadzeniem do ustawy o VAT definicji terenu budowlanego dla potrzeb prawidłowej klasyfikacji gruntów celem zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 tej ustawy, w sytuacji gdy brak jest planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, nie należy już kierować się danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków, które były, zgodnie z wykładnią zaprezentowaną w wyroku z dnia 17 stycznia 2011 r., istotne w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 marca 2013 r. W konsekwencji dostawa terenu niezabudowanego, nieobjętego planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług”;
 • w interpretacji Dyrektora IS w Bydgoszczy z dnia 2 sierpnia 2016 roku, znak ITPP3/4512-321/16-2/AT, zgodnie z którą: „o ile przedmiotem sprzedaży będzie teren niezabudowany przeznaczony pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - na co wskazuje treść wniosku (Wnioskodawca wskazuje na nieliczne naniesienia na nieruchomości, które pozostały po budynkach i przeznaczenie - zgodnie z takim planem - na cele budowlane) - to czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu według stawki podstawowej, która wynosi obecnie 23%”;
 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 15 marca 2016 roku, znak IPPP2/4512-133/16-2/AOg, zgodnie z którą: „opodatkowaniu podlegają te dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku gruntów niezabudowanych, tylko te, które stanowią tereny budowlane w myśl art. 2 pkt 33 ww. ustawy”;
 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 13 lutego 2015 roku, znak IPPP2/443-1187/14-2/KOM, w której organ podatkowy - odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika - uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: „Posiadana przez Wnioskodawcę działka niezabudowana, pomimo iż została nabyta od Agencji Nieruchomości Rolnych, stanowi tereny budowlane, co wynika z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym działka ta stanowi tereny budowlane pod zabudowę produkcyjno-usługową. W konsekwencji, Transakcja sprzedaży niezabudowanej działki, która jest przeznaczona pod zabudowę, nie jest wyłączona z opodatkowania podatkiem VAT. Powyższe oznacza, że Transakcja sprzedaży ww. działki zostanie opodatkowana według stawki podstawowej VAT, zgodnie z treścią art. 41 ust. 1 ustawy VAT.

Ad. 4

Zdaniem Wnioskodawcy, ustanowienie przez Klasztor odpłatnych służebności na rzecz Spółki zgodnie z Umową Trójstronną, będzie stanowiło dostawę usług opodatkowaną VAT wg stawki podstawowej.

Zgodnie z Ustawą o VAT:

 1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju - art. 5 ust. 1 pkt 1.
 2. Przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, w tym również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji - art. 8 ust. 1 pkt 2.
 3. Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności - art. 15 ust. 1.
 4. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych - art. 15 ust. 2.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym:

 1. Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności - art. 285 § 1.

Jak wynika z opisu przedstawionego stanu faktycznego:

 1. W ramach Umowy Trójstronnej, Klasztor zobowiązał się, m.in. do ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej obciążającej działki o numerze 3/3, oraz 3/5, będące własnością Klasztoru, w pasie o określonej szerokości wyznaczonym od granicy działek 3/3 oraz 3/5 z działką 3/4 oraz 3/9, na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego / właściciela działek 22/2 oraz 1/8, użytkownika wieczystego / właściciela działki 22/1, a także każdoczesnego właściciela nieruchomości złożonej z działek 3/6, 3/7 i 4/5, składających się na Teren Inwestycji.
 2. Głównym beneficjentem tej służebności oraz podmiotem regulującym wynagrodzenie Klasztoru z tego tytułu będzie Spółka.
 3. Spółka jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Klasztor posiada osobowość prawną oraz również jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, w analizowanej sytuacji:

 1. Pod pojęciem świadczenia usługi na gruncie Ustawy o VAT należy rozumieć każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów. Świadczenie usług występuje zarówno w sytuacji podjęcia konkretnego działania przez podatnika (uczynienia, wykonania świadczenia na rzecz innej osoby lub jednostki), jak i zobowiązania podatnika do zaniechania działania (powstrzymania się od dokonania czynności bądź też tolerowania danej czynności lub sytuacji).
 2. Niemniej jednak, nie każde świadczenie usług pozostaje w zakresie opodatkowania podatkiem VAT. Aby świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, niezbędne jest spełnienie określonych warunków:
  1. W następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego dochodzi do świadczenia usługi, druga strona świadczenia (odbiorca) pozostaje jego bezpośrednim beneficjentem, oraz
  2. Świadczeniu usług odpowiada odpowiednie świadczenie wzajemne ze strony jej beneficjenta (w szczególności - wynagrodzenie za usługę).
 3. W analizowanej sprawie dojdzie do świadczenia przez Klasztor usługi, w postaci ustanowienia służebności gruntowej obciążającej działki będące własnością Klasztoru na rzecz poszczególnych działek tworzących Teren inwestycji. Beneficjentem tej usługi, w związku z realizacją Inwestycji na Terenie Inwestycji, bez wątpienia będzie Spółka. Dodatkowo, Spółka w zamian za świadczenie Klasztoru zobowiązana będzie uiścić wynagrodzenie.
 4. Mając na uwadze, że Klasztor jest czynnym podatnikiem podatku VAT, ustanowienie przez Klasztor odpłatnych służebności na rzecz Spółki będzie stanowiło odpłatne świadczenie usług na gruncie podatku VAT. Jednocześnie, Ustawa o VAT nie przewiduje zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT dla tej kategorii usług.
 5. W konsekwencji, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ust. 1 Ustawy o VAT, usługa świadczona przez Klasztor będzie podlegała opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, ustanowienie przez Klasztor odpłatnych służebności na rzecz Spółki, zgodnie z Umowa Trójstronna, bedzie stanowiło dostawę usług opodatkowana VAT wa stawki podstawowej.

Powyższe stanowisko znajduje również całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności:

 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 19 września 2016 roku, znak IPPP2/4512-530/16-2/AO, zgodnie z którą: „W świetle przedstawionej treści wniosku i przywołanych przepisów należy stwierdzić, że opisana we wniosku czynność ustanowienia służebności drogi koniecznej za jednorazowym wynagrodzeniem wypełnia znamiona art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Świadczenie to ma charakter odpłatny i jako czynność cywilnoprawna wykonywana jest przez podatnika podatku od towarów i usług.”;
 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 10 maja 2016 roku, znak IPPP2/4512-246/16-2/MAO, zgodnie z którą: Jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu należy potraktować jako formę wynagrodzenia za świadczenie usług wynikających z umowy, co do zasady opodatkowaną podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych, tj. według 23% stawki podatku, określonej w art. 41 ust. 1 w powiązaniu z art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, że poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz podmiotów Strona jako rolnik świadczy usługę w rozumieniu ustawy o VAT oraz, że czynności te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg podstawowej stawki podatku VAT (23%) należało uznać za prawidłowe.”;
 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 11 lutego 2016 roku, znak IPPP1/4512-1153/15-3/JL, zgodnie z którą: „ustanowienie służebności gruntowej lub przesyłu będące czynnościami realizowanymi za wynagrodzeniem, zyskują charakter odpłatnej usługi, w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy”.

Ad. 5.

Zdaniem Wnioskodawcy, ani Odszkodowanie ani Kara Umowna nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Zgodnie z ustawą o VAT:

 1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju - art. 5 ust. 1 pkt 1.
 2. ilekroć w ustawie o VAT mowa jest o towarach, rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii - art. 2 pkt 6.
 3. Przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel - art. 7 ust. 1,
 4. Przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT - art. 8 ust. 1.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym:

 1. Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono - art. 361 § 1 i § 2.
 2. Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu - art. 363 § 1.
 3. Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania - art. 471.
 4. Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna) - art. 483 § 1.

Jak wynika z opisu przedstawionego stanu faktycznego:

 1. Wskutek przeprowadzenia Inwestycji Drogowej, w szczególności w związku z przeprowadzeniem Inwestycji Drogowej przez teren Nieruchomości Sąsiednich 1 oraz przecięciu Nieruchomości Sąsiednich 1 drogą gminną na dwa odrębne obszary, możliwości inwestycyjne oraz wartość Nieruchomości Sąsiednich 1 ulegną znaczącemu zmniejszeniu.
 2. W konsekwencji, w celu rekompensaty szkód Klasztoru wynikających z przeprowadzenia inwestycji Drogowej, Spółka oraz Klasztor zawarli Umowę o Odszkodowanie regulującą m.in. sposób rekompensaty przyszłej szkody poniesionej przez Klasztor z tego tytułu. W ramach tej umowy Spółka zobowiązała się m.in. do zapłaty na rzecz Klasztoru Odszkodowania z tytułu obniżenia wartości Nieruchomości Sąsiednich 1 wynikającego z przeprowadzenia inwestycji Drogowej, w szczególności z uwagi na pogorszenie możliwości inwestycyjnych tego terenu. Zgodnie z Umową o Odszkodowanie, Odszkodowanie jest należne Klasztorowi po wydaniu Decyzji Z. opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności lub ostatecznej w administracyjnym toku instancji. Na moment składania niniejszego wniosku doszło do wydania Decyzji Z., której postanowieniem nadano rygor natychmiastowej wykonalności,
 3. Z perspektywy prawnej, Odszkodowanie stanowi odszkodowanie w rozumieniu art. 361 Kodeksu cywilnego,
 4. Odszkodowanie zostaje wypłacone Klasztorowi niezależnie od ustanowienia służebności oraz przeniesienia roszczeń, o których mowa w stanie faktycznym, w szczególności Odszkodowanie zostanie wypłacone niezależnie od wykonania tych zobowiązań,
 5. Jednocześnie, Spółka zobowiązała się do wypłacenia na rzecz Klasztoru dodatkowej Kary Umownej, jeżeli przeznaczenie Nieruchomości Zastępczej o numerze 7/2 w przyszłym planie zagospodarowania tego terenu nie będzie gwarantowało Klasztorowi możliwości zrealizowania planów inwestycyjnych Klasztoru na tym gruncie, tj. w sytuacji, gdyby przeznaczenie tej nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie było korzystne dla Klasztoru.
 6. Przeznaczenie Nieruchomości Zastępczej o numerze 7/2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego będzie uznane za korzystne dla Klasztoru wówczas, gdy suma powierzchni brutto wszystkich kondygnacji nadziemnych zabudowy możliwych do realizacji w oparciu o plan miejscowy na działce nr 7/2 będzie wynosiła minimum 17.500 m2.
 7. Wysokość ewentualnej Kary Umownej będzie uzależniona od zdolności inwestycyjnych tej nieruchomości, wskazanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który zostanie wydany w stosunku do tej nieruchomości, w szczególności od powierzchni brutto kondygnacji naziemnych, możliwych do wybudowania na działce 7/2 w przyszłości.
 8. Ewentualna Kara Umowna stanowi element zabezpieczający Klasztor przed dalszymi negatywnymi skutkami realizacji Inwestycji Drogowej po nabyciu tej nieruchomości przez Klasztor w związku z realizacją Umowy o Odszkodowanie, w szczególności przed niemożnością zrealizowania planów inwestycyjnych Klasztoru na tym obszarze.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Ani wypłata Odszkodowania, ani też wypłata ewentualnej Kary Umownej przez Spółkę na rzecz Klasztoru nie będzie stanowiła dostawy towarów w rozumieniu ustawy o VAT. Dostawa towarów stanowi bowiem czynność polegającą na przeniesieniu rzeczy (energii) przez stronę, która przyznaje drugiej stronie prawo do faktycznego dysponowania nią, jakby była właścicielem tego dobra. Sam pieniądz, jako środek płatniczy, nie mieści się w definicji towaru w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Jednocześnie, w zamian za Odszkodowanie oraz Karę Umowną, nie dojdzie do przeniesienia prawa do rzeczy, jej części, lub też jakiejkolwiek postaci energii przez Klasztor na rzecz Spółki.
 2. Zdaniem Wnioskodawcy, wypłata przez Spółkę Odszkodowania oraz ewentualnej Kary Umownej nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT również jako odpłatne świadczenie usług.
 3. Pod pojęciem świadczenia usługi na gruncie Ustawy o VAT należy rozumieć każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów. Niemniej jednak, nie każde świadczenie usług pozostaje w zakresie opodatkowania podatkiem VAT. Aby świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, niezbędne jest spełnienie określonych warunków:
  1. W następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego dochodzi do świadczenia usługi, druga strona świadczenia (odbiorca) pozostaje jego bezpośrednim beneficjentem, oraz
  2. Świadczeniu usług odpowiada odpowiednie świadczenie wzajemne ze strony jej beneficjenta (w szczególności - wynagrodzenie za usługę).
 4. W konsekwencji, aby dana transakcja została sklasyfikowana jako odpłatne świadczenie usług, musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Otrzymane wynagrodzenie musi stanowić konsekwencję wykonania świadczenia.
 5. Na gruncie prawa cywilnego odszkodowanie za doznaną szkodę uzależnione jest od zaistnienia zdarzenia, mającego negatywne skutki dla poszkodowanego. Ponadto, między zdarzeniem a zaistniałą w jego wyniku szkodą musi istnieć związek przyczynowy, odzwierciedlający stratę poniesioną przez poszkodowanego lub utracone korzyści, które mógłby on osiągnąć gdyby do zdarzenia nie doszło.
 6. Istotą odszkodowań nie jest płatność za świadczenie drugiej strony - w odniesieniu
  do odszkodowań takie świadczenie w ogóle nie występuje. W rezultacie, nie mamy do czynienia z transakcją ekwiwalentną, której skutkiem byłoby wykonanie określonego świadczenia przez poszkodowanego w zamian za otrzymane odszkodowanie.
 7. W konsekwencji, otrzymane przez Klasztor od Spółki Odszkodowanie nie wiąże się z żadnym świadczeniem usług podlegających opodatkowaniu VAT przez Klasztor. W szczególności, Wnioskodawca podkreśla, że zgodnie z Umową o Odszkodowanie, Odszkodowanie zostanie wypłacone Klasztorowi niezależnie od ustanowienia służebności oraz przeniesienia roszczeń, o których mowa w tej umowie. Jest zatem niezależne od innych czynności objętych Umową o Odszkodowanie.
 8. Kara umowna na gruncie prawa cywilnego również ma charakter czynności jednostronnej i nie wiąże się z otrzymaniem jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego. Nie jest ona związana ze zobowiązaniem otrzymującego zapłatę do wykonania czynności, powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji. Kara umowna ma charakter odszkodowawczy.
 9. W analizowanym stanie faktycznym, ewentualna Kara Umowna wypłacona przez Spółkę na rzecz Klasztoru nie będzie wiązać się z jakimkolwiek, choćby pośrednim, świadczeniem Klasztoru na rzecz Spółki, będącym ekwiwalentem wypłacanej Kary Umownej. Kara Umowna ma charakter jednostronnego świadczenia, należnego Klasztorowi w przypadku utracenia możliwości osiągania przyszłych korzyści w związku z niekorzystnym przeznaczeniem Nieruchomości Zastępczej o numerze 7/2 w przyszłym planie zagospodarowania tego terenu.
 10. Kara Umowna nie będzie również stanowiła wynagrodzenia Klasztoru z tytułu zobowiązania Klasztoru do tolerowania określonej sytuacji lub czynności. W szczególności, Klasztor oraz Spółka oczekują, że w wyniku wydania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Nieruchomości Zastępczej 7/2 przyszłe plany inwestycyjny Klasztoru będą mogły zostać zrealizowane w ich pierwotnej formie a ewentualna Kara Umowna stanowi element zabezpieczający Klasztor przed ewentualnymi negatywnymi skutkami realizacji Inwestycji Drogowej, wykraczającymi poza skutki związane z wypłatą Odszkodowania,
 11. Biorąc pod uwagę, że w wyżej analizowanym przypadku, ani w związku z wypłatą Odszkodowania, ani w związku z wypłatą ewentualnej Kary Umownej, nie dochodzi do ekwiwalentnego świadczenia na rzecz Spółki ze strony Klasztoru, nie mamy do czynienia z odpłatnym świadczeniem usług, podlegającym opodatkowaniu VAT.
 12. W związku z powyższym, wypłata Odszkodowania ani ewentualnej Kary Umownej nie będzie stanowiła odpłatnej dostawy towarów ani odpłatnego świadczenia usług. Nie będzie również inną czynnością, z którą ustawa o VAT wiąże powstanie obowiązku podatkowego.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, ani Odszkodowanie ani Kara Umowna nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Powyższe stanowisko znajduje również całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności:

 • w interpretacji Dyrektora IS w Katowicach z dnia 28 września 2016 r., znak IBPP1/4512-504/16-1/AW, zgodnie z którą: „Z powyższego wynika, że istotą odszkodowań nie jest zatem płatność za świadczenie lecz rekompensata za szkodę. W takim przypadku nie mamy do czynienia z transakcją ekwiwalentną - świadczenie w zamian za wynagrodzenie, co oznacza, że otrzymane odszkodowanie nie wiąże się z żadnym świadczeniem ze strony podatnika. Zapłata ta nie jest też związana ze zobowiązaniem się otrzymującego daną kwotę do wykonania czynności, powstrzymania się od dokonania czynności lub tolerowania czynności lub sytuacji.”;
 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 21 stycznia 2016 r., znak IPPP1/4512-39/16-2/MPe, zgodnie z którą: „Reasumując, kara umowna związana z nienależytym wykonaniem postanowień umowy nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym nie podlega opodatkowaniu.”;
 • w interpretacji Dyrektora IS w Poznaniu z dnia 17 lipca 2015 r., znak ILPP1/4512-1-324/15-2/JSK, zgodnie z którą: „Zatem kwoty (kary umowne), o których mowa powyżej, pełnić będą funkcję odszkodowawczą (rekompensacyjną) za szkodę wynikającą z niewywiązywania się przez kontrahenta z umowy (w przypadku rażących zaniedbań i niedochowania należytej staranności przez kontrahentów w zakresie zasad obrotu opakowaniami zwrotnymi) i nie stanowią wynagrodzenia za świadczenie usług lub dostawę towarów. W rozpatrywanym przypadku nie mamy do czynienia z transakcją ekwiwalentną (ze świadczenie w zamian za wynagrodzenie), gdyż otrzymane przez Wnioskodawcę kwoty wynikają z konieczności wynagrodzenia straty wynikłej z niewywiązywania się przez kontrahenta z umowy, a więc mają na celu „naprawienie szkody”. Tym samym płacone przez kontahentów kary umowne nie bedą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w myśl art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.

Ad. 7

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdy interpretacja podatkowa w zakresie pytania nr 2 potwierdzi opodatkowanie VAT dostawy Nieruchomości Zastępczych, Klasztorowi będzie przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia Nieruchomości Zastępczych od Spółki.

Zgodnie z ustawą o VAT

 1. Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności - art. 15 ust 1.
 2. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych - art. 15 ust. 2,
 3. W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego - art. 86 ust. 1.
 4. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług - art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a).
 5. Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne m.in. w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona z podatku - art. 88 ust. 3a pkt 2.

Jak wynika z opisu przedstawionego stanu faktycznego:

 1. W ramach Umowy o Odszkodowanie, Spółka zobowiązała się do sprzedaży na rzecz Klasztoru Nieruchomości Zastępczych po ich uprzednim nabyciu od ich właścicieli (przy czym Spółka nabyła już Nieruchomość Zastępczą 7/2).
 2. Nieruchomości Zastępcze na dzień złożenia niniejszego wniosku i na moment sprzedaży tych nieruchomości na rzecz Klasztoru będą stanowić tereny niezabudowane, w szczególności, na tych działkach nie będą znajdowały się żadne budynki lub budowle.
 3. Na dzień złożenia niniejszego wniosku Nieruchomości Zastępcze nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Niemniej, na moment transakcji taki plan może być uchwalony. W takim przypadku, zgodnie z tym planem, Nieruchomości Zastępcze będą przeznaczone pod zabudowę. Na moment transakcji, w stosunku do Nieruchomości Zastępczych mogą być również wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 4. Spółka, jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Klasztor posiada osobowość prawną oraz jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT.
 5. Klasztor jest czynnym podatnikiem podatku VAT w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości oraz wynajmu i dzierżawy nieruchomości. Klasztor jest właścicielem szeregu nieruchomości (lokalowych, budynkowych lub gruntowych), które wykorzystuje w prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na ich wynajmie i dzierżawie pobierając z tego tytułu czynsz najmu/ czynsz dzierżawy. Powyższa działalność Klasztoru jest opodatkowana podstawową stawką podatku VAT.
 6. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Klasztor zamierza wykorzystać potencjał inwestycyjny posiadanych przez siebie nieruchomości (działek 4/2, 4/3) oraz nabywanych Nieruchomości Zastępczych na potrzeby realizacji zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kompleksu biurowego z funkcjami usługowymi. Klasztor wskazuje, iż w związku z powyższym podjął kroki administracyjnoprawne służące uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych na potrzeby realizacji planowanej inwestycji (w tym złożył wnioski o wydanie warunków zabudowy dla ww. działek). Klasztor w wyniku powyższego planuje oddać w dzierżawę ww. nieruchomości gruntowe (celem wybudowania na nich kompleksu biurowego przez dzierżawcę/ inny podmiot trzeci) albo wnieść je jako wkład / aport do spółki, która z kolei będzie prowadziła działalność w oparciu o przedmiotowe nieruchomości (w tym zrealizuje inwestycję biurową na nieruchomości i będzie ostatecznie zarządzała przedmiotowymi nieruchomościami, wynajmowała je lub dzierżawiła). Klasztor nie wyklucza także sprzedaży ww. nieruchomości oraz Nieruchomości Zastępczych/ ewentualnie dokonanie innej formy zbycia na rzecz podmiotu trzeciego. Wszystkie te czynności będą prowadziły do osiągnięcia przez Klasztor obrotu opodatkowanego VAT.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, w analizowanej sytuacji:

 1. Jeżeli dane towary lub usługi są wykorzystywane przez podatnika wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia całości podatku VAT naliczonego przy ich nabyciu, przy założeniu, że nabycie to zostanie udokumentowane fakturą VAT i pozostałe ograniczenia wynikające z ustawy o VAT nie znajdą zastosowania. Zgodnie z ugruntowaną praktyką i orzecznictwem, związek pomiędzy zakupami dokonanymi przez podatnika, a prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą może mieć charakter zarówno bezpośredni (np. zakup towarów do ich dalszej odsprzedaży czy też zakup materiałów służących do wytworzenia produktów sprzedawanych przez podatnika) jak i pośredni (koszty ogólne).
 2. Bezpośredni związek dokonywanych zakupów z działalnością gospodarczą podatnika występuje, gdy nabywane towary lub usługi w sposób ścisły wiążą się ze sprzedażą opodatkowaną VAT.
 3. Związek pośredni istnieje, gdy ponoszone wydatki na nabycie towarów i usług nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych przez podatnika obrotach, niemniej jednak ich poniesienie warunkuje uzyskanie przez podatnika sprzedaży podlegającej opodatkowaniu VAT. W takiej sytuacji, niezbędne jest zaistnienie związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy dokonanymi zakupami a wygenerowanym obrotem. Jeżeli zakup wpływa na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się - w sposób pośredni - do generowania obrotu przez podatnika, to podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tego tytułu.
 4. Ponieważ - zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym - Klasztor, jako czynny, zarejestrowany podatnik VAT, będzie wykorzystywał Nieruchomości Zastępcze w ramach własnej działalności gospodarczej, jako Wynajmujący / Wydzierżawiający tj. będzie wykorzystywał je do wykonywania czynności opodatkowanych VAT polegających na wynajmie / dzierżawie gruntów lub wniesieniu nieruchomości aportem do spółki, to należy uznać, iż przy nabyciu Nieruchomości Zastępczych zostanie spełniona ogólna przesłanka warunkująca odliczenie podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury otrzymanej przez Klasztor od Spółki.
 5. Jednocześnie, w analizowanej sprawie nie zajdzie zastosowania żadna okoliczność wyłączająca prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego. W szczególności, nie będzie miał zastosowania przepis art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, ponieważ - zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym w zakresie pytania nr 2 sprzedaż przez Spółkę na rzecz Klasztoru Nieruchomości Zastępczych będzie podlegała opodatkowaniu VAT wg stawki podstawowej, a niniejszy wniosek oparty jest o założenie, że interpretacja podatkowa potwierdzi stanowisko Spółki oraz Klasztoru w tej sprawie.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdy interpretacja podatkowa w zakresie pytania nr 2 potwierdzi opodatkowanie VAT dostawy Nieruchomości Zastępczych. Klasztorowi będzie przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia Nieruchomości Zastępczych od Spółki.

Powyższe stanowisko znajduje również całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności:

 • W interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 8 lipca 2016 r., znak IPPP1/4512-440/16-2/MPe, w której organ podatkowy - odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika - uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: „...z uwagi na fakt, że Nieruchomość będąca przedmiotem planowanej Transakcji będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, Wnioskodawca będzie uprawniony do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony przy nabyciu Nieruchomości od Zbywcy oraz do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT należnym na rachunek bankowy Wnioskodawcy.
 • W interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2015 r., znak IPPP2/4512-104/15-5/AO, zgodnie z którą: „Przywołane przepisy oraz przedstawiony opis sprawy pozwalają uznać, że skoro Wnioskodawca będzie zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i planowana transakcja nabycia przedmiotowej Nieruchomości spełnia warunki dla uznania jej za czynność opodatkowaną podatkiem VAT (dokonując rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT) Wnioskodawcy po nabyciu Nieruchomości i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury dokumentującej faktyczne nabycie Nieruchomości będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego wnikającego z faktury dokumentującej dostawę Nieruchomości w zakresie w jakim Wnioskodawca będzie wykorzystywał Nieruchomość do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Tym samym, Wnioskodawca z tytułu nabycia przedmiotowej Nieruchomości będzie miał prawo do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym zgodnie z regulacjami art. 87 ustawy o VAT,
 • W interpretacji Dyrektora IS w Łodzi z dnia 23 lutego 2015 r., znak IPTPP2/443-865/14-4/JS, zgodnie z którą: „Wnioskodawcy; będącemu zarejestrowanym, czynnym podatnikiem - stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy - przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez Gminę, dokumentującej nabycie działek: nr 18/1 i 112/2, ponieważ - jak wskazał Wnioskodawca - nabyte przez Zainteresowanego ww. działki będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 • W interpretacji Dyrektora IS w Łodzi z dnia 21 stycznia 2016 r., znak IPTPP2/4512-586/15-4/AJB, zgodnie z którą: „Analiza powołanych przepisów prawa w kontekście opisanego stanu sprawy pozwala na uznanie, iż nabywane usługi doradcze mają pośredni związek z przyszłą sprzedażą opodatkowaną Wnioskodawcy, bowiem pośrednio będą miały wpływ na funkcjonowanie nowopowstałej spółki. W związku z powyższym, zostaje spełniona podstawowa przesłanka o charakterze przyczynowo-skutkowym decydująca o prawie Wnioskodawcy do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie usług”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W tym miejscu należy zauważyć, że odnośnie kwestii zawartych w pytaniach nr 1 i nr 2 wniosku Wnioskodawca pominął art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT w myśl którego zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jednakże powołana podstawa prawna nie zmienia rozstrzygnięcia odnośnie pytania nr 1 wniosku, ponieważ sprzedaż Projektowanej Działki 4/7, w sytuacji kiedy na dzień transakcji będzie ona objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Z treści wniosku wynika, że Nieruchomości Sąsiednie 1, w której skład wchodzi działka nr 4/2, są przedmiotem umów dzierżawy zawartych pomiędzy Klasztorem a R.. Zatem, nie można uznać, że Projektowana Działka 4/7, wyodrębniona z działki nr 4/2, jest/będzie wykorzystywana wyłącznie do czynności zwolnionych z podatku VAT. Natomiast ww. zwolnienie przysługuje w razie łącznego spełnienia warunków wskazanych w rzeczonym przepisie. Tym samym, nie zaistniały przesłanki umożliwiające zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Również w sytuacji sprzedaży Nieruchomości Zastępczych kiedy na dzień transakcji będą one objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub zostanie wydana dla nich decyzja o ustaleniu warunków zabudowy, zastosowanie zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT nie będzie miało zastosowania. Jak wynika z opisu sprawy, Klasztor zamierza oddać w dzierżawę ww. nieruchomości gruntowe celem wybudowania na nich kompleksu biurowego przez dzierżawcę lub inny podmiot trzeci albo wnieść je jako wkład do spółki. Klasztor nie wyklucza także sprzedaży na rzecz podmiotu trzeciego. Wszystkie te czynności będą prowadziły do osiągnięcia przez Klasztor obrotu opodatkowanego podatkiem VAT. Zatem, nie można uznać, że Nieruchomości Zastępcze będą wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych z podatku VAT. Tym samym, również w tej sytuacji nie zaistniały przesłanki umożliwiające zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązujacego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie oraz Zainteresowanemu niebędącego Stroną przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00‑013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności; oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy; określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego; w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1 - 4 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.