1462-IPPB4.4511.57.2017.1.JM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie obowiązków płatnika związanych z poborem 70% zryczałtowanego podatku od wypłaconego odszkodowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 stycznia 2017 r. (data wpływu 23 stycznia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z poborem 70% zryczałtowanego podatku od wypłaconego odszkodowania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 stycznia 2017 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z poborem 70% zryczałtowanego podatku od wypłaconego odszkodowania.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest spółką, która prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie transportu kolejowego pasażerskiego międzymiastowego.

Na podstawie umów o świadczenie usług w zakresie zarządzania (dalej: „Kontrakty Menedżerskie”), osoby fizyczne (dalej: „Członkowie Zarządu”) zobowiązały się do świadczenia na rzecz Wnioskodawcy usług zarządzania związanych z pełnieniem funkcji Członków Zarządu, polegających na prowadzeniu spraw spółki w ramach powierzonego obszaru działania, jak również reprezentowanie Wnioskodawcy na zewnątrz, w szczególności wobec organów państwowych, organów samorządu terytorialnego i innych podmiotów trzecich.

Zakres obowiązków i uprawnień Członków Zarządu, w trakcie sprawowania przez nich funkcji, wyznaczały postanowienia Kontraktów Menedżerskich, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej; „KSH”), postanowienia Statutu Spółki oraz Regulaminu Zarządu. Przedmiotowe Kontrakty Menedżerskie nie stanowią umów o pracę i zostały zawarte w oparciu o postanowienia art. 3 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

Na podstawie Kontraktów Menedżerskich, Członkom Zarządu przysługiwały między innymi następujące świadczenia:

  • wynagrodzenie stałe podstawowe – miesięczne wynagrodzenie stanowiące stały składnik wynagrodzenia Członków Zarządu;
  • wynagrodzenie zmienne (premia) – wynagrodzenie zależne od osiągnięcia określonych celów przez Spółkę, przyznawane na zasadach i w wysokości wynikającej z Kontraktu Menadżerskiego, Statutu i uchwał Walnego Zgromadzenia;
  • ekwiwalent za niewykorzystanie przez Członków Zarządu, w całości lub w części, uprawnienia do przerw w wykonywaniu Kontraktów Menedżerskich.

Dwóch Członków Zarządu złożyło rezygnację z członkostwa w zarządzie Spółki w dniu 9 marca 2016 r. oraz jeden Członek Zarządu w dniu 10 marca 2016 r. Zgodnie z postanowieniami Kontraktów Menedżerskich Członkowie Zarządu przez okres 12 miesięcy objęci są tzw. „Przedłużonym Zakazem Konkurencji”. Z tytułu przedłużonego zakazu konkurencji Wnioskodawca zobowiązał się płacić Członkom Zarządu odszkodowanie w wysokości „100% kwoty stałego miesięcznego wynagrodzenia podstawowego, za każdy miesiąc” - § 9 ust. 3 i 4 Kontraktu Menedżerskiego.

Pierwszej wypłaty odszkodowania za Przedłużony Zakaz Konkurencji Członkom Zarządu Wnioskodawca dokonał w maju 2016 r. Wnioskodawca, wypełniając obowiązki płatnika, pobrał z tego tytułu podatek dochodowy na zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej. Odszkodowania za kolejne miesiące obowiązywania Przedłużonego Zakazu Konkurencji są sukcesywnie wypłacane przez Wnioskodawcę. Natomiast od kwoty przekraczającej wartości wynagrodzeń otrzymanych z tytułu Kontraktów Menedżerskich w okresie 6 miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty świadczenia z tytułu zakazu konkurencji Wnioskodawca jako płatnik pobiera zryczałtowany podatek w wysokości 70%.

W ostatnich 6 miesiącach liczonych przed majem 2016 r., tj. listopad i grudzień 2015 r. oraz styczeń, luty, marzec i kwiecień 2016 r. Członkowie Zarządu faktycznie otrzymali następujące wypłaty: w okresie od listopada 2015 r. do dnia rezygnacji – 1-miesięczne wynagrodzenie podstawowe, ekwiwalent za urlop oraz 3-krotność wynagrodzenia miesięcznego – tzw. wynagrodzenie dodatkowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy „okres sześciu miesięcy” wskazany w art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „PIT”) należy rozumieć jako okres sześciu miesięcy kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji, tzn. gdy pierwsza wypłata odszkodowania nastąpiła 10 maja 2016 r. to okresem 6-miesięcznym będzie okres od 1 listopada 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r. czy jest to okres od 10 listopada 2015 r. do 10 maja 2016 r.?
  2. Czy ustalając wysokość limitu w okresie sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc wypłaty odszkodowania (zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 15 PIT), należy uwzględnić tylko wynagrodzenie wypłacone Członkom Zarządu w roku podatkowym 2016 r., czy również należy uwzględnić wypłacone wynagrodzenie w roku podatkowym 2015 r.?
  3. Czy ustalając limit określony w art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy PIT, powyżej którego wypłacane Członkom Zarządu odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji należy opodatkować podatkiem według stawki 70%, bierzemy pod uwagę kwoty wynagrodzenia faktycznie wypłacone w tym okresie czy również kwoty należne za ten okres?
  4. Czy w przypadku wypłaty w 2016 r. świadczenia z tytułu zakazu konkurencji, Spółka ma obowiązek pobierać podatek na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), a ryczałt dopiero od wypłaty tej części odszkodowania, która przekracza wypłaconą kwotę odpowiadającą wysokości wynagrodzenia otrzymanego przez Członków Zarządu z tytułu Kontraktów Menedżerskich w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty przedmiotowego świadczenia?

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 15 PIT, od dochodów (przychodów) z tytułu odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, jeżeli zobowiązaną do zapłaty odszkodowania jest spółka, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, państwowa osoba prawna lub komunalna osoba prawna dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, w tym także na podstawie porozumień z innymi osobami, w części, w której wysokość odszkodowania przekracza wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług wiążącej go ze spółką w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania – pobiera się zryczałtowany podatek w wysokości 70% tej części należnego odszkodowania.

Zdaniem Wnioskodawcy „okres sześciu miesięcy” wskazany w art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy PIT należy rozumieć jako okres sześciu miesięcy kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji, niezależenie od tego, czy Spółka wypłacała wynagrodzenie Członkom Zarządu w każdym z tych miesięcy czy tylko w niektórych.

Biorąc pod uwagę powyższe w analizowanym stanie faktycznym, jeżeli pierwsza wypłata odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji nastąpiła w maju 2016 r., to za okres sześciu miesięcy poprzedzających wypłatę odszkodowania – w myśl art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy PIT – należy uznać okres od 1 listopada 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r.

Ad .2

Zdaniem Wnioskodawcy pomimo, że art. 30 ust. 1 pkt 15 PIT, wszedł w życie i ma zastosowanie do dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2016 r., to jednak do limitu określonego w tym przepisie, od którego uzależniony jest pobór zryczałtowanego podatku według 70% stawki, należy wziąć również pod uwagę wynagrodzenie wypłacone w 2015 r.

Zatem Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wynagrodzenie wypłacone Członkom Zarządu w roku podatkowym 2015 należy brać pod uwagę przy określeniu wysokości limitu określonego w art. 30 ust. 1 pkt 15 PIT. W konsekwencji limitem, od którego Wnioskodawca zobowiązany jest do poboru zryczałtowanego 70% podatku, jest suma wypłaconych wynagrodzeń w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania tj. od 1 listopad 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r.

Ad. 3.

Przepis art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o PIT, znajduje zastosowanie do dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2016 r., to jednak limit określony w tym przepisie, od którego uzależniona jest zapłata podatku według nowej 70% stawki, odnieść należy do całego odszkodowania przyznanego Wnioskodawcy, z którym zawarto umowę o zakazie konkurencji. Odszkodowanie to stanowi bowiem jedno całościowe świadczenie.

Natomiast odnosząc się do kwoty przyznanej Wnioskodawcy w związku z tzw. Przedłużonym Zakazem Konkurencji należy wskazać, że z literalnego brzmienia przepisu art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy wynika, że zryczałtowanym 70% podatkiem opodatkowane są odszkodowania przyznane podatnikom na podstawie przepisów o zakazie konkurencji. Zatem przepis ten ma zastosowanie nie tylko w przypadku zakazu konkurencji związanego ze stosunkiem pracy. Regulacja ta dotyczy również umów cywilnoprawnych, w których zawarte są przepisy o zakazie konkurencji. Zakres pojęcia wynagrodzenie nie został przez ustawodawcę sprecyzowany, jednak przez wynagrodzenie należy w tym wypadku rozumieć realnie otrzymane wynagrodzenie lub wynagrodzenie pozostawione do dyspozycji podatnika. Powyższe wynika z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, który wskazuje, że przychodem są nie tylko otrzymane, ale również postawione do dyspozycji podatnika pieniądze i wartości pieniężne. Przychód powstanie dopiero z chwilą gdy podatnik pobrał pieniądze osobiście lub poprzez osobę trzecią działającą w jego imieniu i na jego rachunek oraz gdy nie pobrał pieniędzy, pod warunkiem jednak, że były one postawione mu do dyspozycji. Przez sformułowanie „postawione do dyspozycji” należy rozumieć takie udostępnienie podatnikowi przysługujących mu pieniędzy i wartości pieniężnych, aby mógł on z nich swobodnie korzystać. Na przykład w przypadku obrotu bezgotówkowego momentem postawienia do dyspozycji będzie dzień uznania jego rachunku bankowego jako rachunku wierzyciela. Tak więc samo stwierdzenie, że podatnikowi przysługuje należność w określonej wysokości, nie stanowi jeszcze przychodu u podatnika. W konsekwencji wynagrodzenie należne podatnikowi a niewypłacone nie jest na gruncie art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy PIT wynagrodzeniem otrzymanym przez podatnika z tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług wiążącej go z podmiotem.

Zdaniem Wnioskodawcy, przy ustalaniu limitu określonego w art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy PIT bierzemy pod uwagę tylko kwoty wynagrodzenia faktycznie wypłacone Członkowi Zarządu w okresie sześciu miesięcy kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji. Zatem, Wnioskodawca określając limit, powyżej którego powinien jako płatnik pobierać zryczałtowany 70% podatek, winien wziąć pod uwagę tylko wynagrodzenie otrzymane przez Członka Zarządu. Do limitu określonego w tym przepisie nie zalicza się wynagrodzenia należnego Członkowi Zarządu, ale nie wypłaconego mu w przedmiotowym okresie.

Ad. 4

Zdaniem Wnioskodawcy, wypłacone w 2016 r. świadczenia z tytułu zakazu konkurencji do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług wiążącej go ze spółką w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty powinno być opodatkowane według zasad ogólnych, tj. zgodnie ze skalą podatkową, natomiast po przekroczeniu w roku 2016 kwoty odpowiadającej wysokości wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług wiążącej go ze spółką w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty, powinno być opodatkowane w formie zryczałtowanej według stawki 70%.

W art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy PIT został ustanowiony zryczałtowany podatek w wysokości 70% określonej w tym przepisie „części” odszkodowania. Z uzasadnienia do projektu ustawy, wynika, że stawka podatku 70% powinna być odnoszona do nadwyżki odprawy lub odszkodowania ponad określony limit. W tym zakresie po stronie płatnika zryczałtowanego podatku może powstać wątpliwość co do wysokości podatku, który winien zostać pobrany.

Z treści przepisu art. 30 ust. 1 pkt 15 wyraźnie wynika, że z tytułu odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji w części, w której wysokość odszkodowania przekracza wysokość wynagrodzenia otrzymanego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania – pobiera się zryczałtowany podatek w wysokości 70% tej części należnego odszkodowania.

Zatem wypłacone w 2016 r. świadczenia z tytułu zakazu konkurencji do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług wiążącej go ze spółką w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty powinno być opodatkowane według zasad ogólnych, tj. zgodnie ze skalą podatkową, natomiast po przekroczeniu w roku 2016 kwoty odpowiadającej wysokości wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług wiążącej go ze spółką w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty, powinno być opodatkowane w formie zryczałtowanej według stawki 70%.

Skoro, w świetle uzasadnienia nowelizacji 70% podatek powinien być stosowany do nadwyżki, to, zdaniem Wnioskodawcy, do części odszkodowania, wypłacanego Członkom Zarządu, nieprzekraczającej ustalonych limitów powinno znaleźć zastosowanie opodatkowanie na zasadach ogólnych, w tym obowiązek pobierania przez Spółkę zaliczek według stawki 18% lub 32%. Wskazać należy, że obowiązujący od początku tego roku art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy PIT, nakładający 70% podatek od wypłacanych odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji, co prawda ma zastosowanie tylko do wypłat dokonanych po 1 stycznia 2016 r., ale określony w tym przepisie limit, po przekroczeniu którego nakładany jest obowiązek pobierania 70% podatku, odnosi się do całego wypłaconego dotychczas odszkodowania. Zdaniem organów podatkowych „odszkodowanie to stanowi jedno całościowe świadczenie”, co oznacza, że kwoty wypłacone w latach wcześniejszych muszą zostać uwzględnione.

Biorąc pod uwagę powyższe Wnioskodawca stoi na stanowisku, że odszkodowanie wypłacone Członkom Zarządu z tytułu zakazu konkurencji w miesiącu, w którym zostanie przekroczony limit określony zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy PIT, będzie opodatkowane w części, tj. do ww. limitu, według stawki 18% lub 32%, natomiast kwota powyżej tego limitu zostanie opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 70% od momentu, gdy kwota wypłat osiągnie ustawowy limit.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku.

Z art. 11 ust. 1 ustawy wynika natomiast, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Jednym ze źródeł przychodów, określonym w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, jest działalność wykonywana osobiście. Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7 (art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom okreslonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 4 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 15 ww. ustawy, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, jeżeli zobowiązaną do zapłaty odszkodowania jest spółka, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, państwowa osoba prawna lub komunalna osoba prawna dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, w tym także na podstawie porozumień z innymi osobami, w części, w której wysokość odszkodowania przekracza wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług wiążącej go ze spółką w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania – w wysokości 70% tej części należnego odszkodowania.

Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-5a oraz 13-16, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania (art. 30 ust. 3 cytowanej ustawy).

Wskazać również należy, że stosownie do art. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1992, z późn. zm.) przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2016 r.

Z zacytowanego przepisu wynika, że od odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 70%. Pobór podatku według tej stawki następuje wówczas, gdy kwota wypłaconego odszkodowania przekroczy wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług wiążącej go ze spółką w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca wypłaca odszkodowania, na podstawie umów o świadczenie usług w zakresie zarządzania (Kontraktów menedżerskich). Dwóch Członków Zarządu złożyło rezygnację z członkostwa w zarządzie Spółki w dniu 9 marca 2016 r. oraz jeden Członek Zarządu w dniu 10 marca 2016 r. Zgodnie z postanowieniami Kontraktów Menedżerskich Członkowie Zarządu przez okres 12 miesięcy objęci są tzw. „Przedłużonym Zakazem Konkurencji”. Z tytułu przedłużonego zakazu konkurencji Wnioskodawca zobowiązał się płacić Członkom Zarządu odszkodowanie w wysokości „100% kwoty stałego miesięcznego wynagrodzenia podstawowego, za każdy miesiąc” - § 9 ust. 3 i 4 Kontraktu Menedżerskiego. Pierwszej wypłaty odszkodowania za Przedłużony Zakaz Konkurencji Członkom Zarządu Wnioskodawca dokonał w maju 2016 r. Wnioskodawca, wypełniając obowiązki płatnika, pobrał z tego tytułu podatek dochodowy na zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej. Odszkodowania za kolejne miesiące obowiązywania Przedłużonego Zakazu Konkurencji są sukcesywnie wypłacane przez Wnioskodawcę. Natomiast od kwoty przekraczającej wartości wynagrodzeń otrzymanych z tytułu Kontraktów Menedżerskich w okresie 6 miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty świadczenia z tytułu zakazu konkurencji Wnioskodawca jako płatnik pobiera zryczałtowany podatek w wysokości 70%. W ostatnich 6 miesiącach liczonych przed majem 2016 r., tj. listopad i grudzień 2015 r. oraz styczeń, luty, marzec i kwiecień 2016 r. Członkowie Zarządu faktycznie otrzymali następujące wypłaty: w okresie od listopada 2015 r. do dnia rezygnacji – 1-miesięczne wynagrodzenie podstawowe, ekwiwalent za urlop oraz 3-krotność wynagrodzenia miesięcznego – tzw. wynagrodzenie dodatkowe.

W świetle zacytowanych przepisów jakkolwiek art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy znajduje zastosowanie do dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2016 r., to jednak limit określony w tym przepisie, od którego uzależniony jest pobór podatku według nowej 70% stawki, odnieść należy do całego odszkodowania przyznanego osobom, z którymi zawarto umowy o zakazie konkurencji.

Zatem świadczenia wypłacane Członkom Zarządu za zakaz konkurencji będą podlegały opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 70% od momentu, gdy kwota wypłat osiągnie ustawowy limit, nawet jeżeli wynagrodzenie Członków Zarządu z tytułu wykonywania kontraktów menedżerskich było wypłacane jeszcze przed wejściem w życie nowelizacji ustawy PIT wprowadzającej art. 30 ust. 1 pkt 15.

Sześciomiesięczny okres wskazany w art. 30 ust. 1 pkt 15 ww. ustawy, należy rozumieć jako okres sześciu miesięcy kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji. Bez znaczenia pozostaje fakt, czy Wnioskodawca w każdym z tych miesięcy wypłacił wynagrodzenie Członkom Zarządu. Zatem należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że jeżeli pierwsza wypłata odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji nastąpiła w maju 2016 r., to za okres sześciu miesięcy poprzedzających wypłatę odszkodowania – w myśl art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - należy uznać okres od 1 listopada 2015 r. do kwietnia 2016 r.

Tym samym w zakresie pytania Nr 1 i Nr 2 stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Za prawidłowe należy również uznać stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przy ustalaniu limitu określonego w art. 30 ust. 1 pkt 15 ww. ustawy, bierzemy pod uwagę tylko kwoty wynagrodzenia faktycznie wypłacane Członkowi Zarządu w okresie sześciu miesięcy kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji (pytanie Nr 3). Zgodnie z literalnym brzmieniem Wnioskodawca określając limit, powyżej którego powinien jako płatnik pobierać zryczałtowany 70% podatek, winien wziąć pod uwagę wynagrodzenie, które Członek Zarządu otrzymał z tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług wiążącej go ze spółką w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania. Zatem w omawianym przepisie jest mowa o faktycznie otrzymanym wynagrodzeniu, a nie należnym.

Odnosząc się do pytania Nr 4 należy wskazać, że z treści przepisu art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie wynika, że z tytułu odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji w części, w której wysokość odszkodowania przekracza wysokość wynagrodzenia otrzymanego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania – pobiera się zryczałtowany podatek w wysokości 70% tej części należnego odszkodowania.

Zatem prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że wypłacone w 2016 r. świadczenia z tytułu zakazu konkurencji do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług wiążącej go z Wnioskodawcą w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty powinno być opodatkowane według zasad ogólnych, tj. zgodnie ze skalą podatkową, natomiast wypłacone w 2016 r. po przekroczeniu kwoty odpowiadającej wysokości wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług wiążącej go ze spółką w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty, powinno być opodatkowane w formie zryczałtowanej według 70% stawki.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.