1061-IPTPB3.4511.111.2016.3.RR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy ustalone w powyższy sposób wynagrodzenie w całości pomniejsza wypłacone po dniu l stycznia 2016 r. odszkodowanie, od którego powinien zostać pobrany podatek uregulowany przez art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też wynagrodzenie to pomniejsza wypłacone po dniu 1 stycznia 2016 r. odszkodowanie jedynie w tej części, w jakiej przekracza ono odszkodowanie wypłacone przed tym dniem?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 3 lutego 2016 r. (data wpływu 8 lutego 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 marca 2016 r. (data wpływu 31 marca 2016 r.) oraz pismem z dnia 4 maja 2016 r. (data wpływu 10 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie poboru przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu odszkodowania przyznanego na podstawie przepisów o zakazie konkurencji – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie poboru przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu odszkodowania przyznanego na podstawie przepisów o zakazie konkurencji.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), pismem z dnia 14 marca 2016 r., nr 1061-IPTPB3.4511.95.2016.1.RR, 1061-IPTPB3.4511.111.2016.1.RR (doręczonym w dniu 18 marca 2016 r.) oraz pismem z dnia 21 kwietnia 2016 r. nr 1061-IPTPB3.4511.95.2016.2.RR, 1061-IPTPB3.4511.111.2016.2.RR (doręczonym w dniu 26 kwietnia 2016 r.) wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwania w dniach: 31 marca 2016 r. oraz 10 maja 2016 r. wpłynęły uzupełnienia wniosku (nadane odpowiednio w dniach 25 marca 2016 r. oraz 4 maja 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest spółką komunalną, w której wszystkie udziały są w posiadaniu Miasta ..... Na mocy zawartej umowy o zakazie konkurencji, Wnioskodawca jest obowiązany do comiesięcznej wypłaty odszkodowania na rzecz byłego członka zarządu. Bezpośrednio przed rozwiązaniem umowy o pracę, z uwagi na które w ramach realizacji umowy o zakazie konkurencji przysługuje odszkodowanie, członek ten pozostawał na zwolnieniu chorobowym, w związku z czym w okresie sześciu miesięcy poprzedzających bezpośrednio pierwszy miesiąc, w którym wypłacone zostało odszkodowanie, nie otrzymywał on wynagrodzenia za pracę, lecz jedynie zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego, oraz wynikające ze stosunku pracy świadczenia w postaci wynagrodzenia urlopowego, ekwiwalentu za urlop oraz odprawy emerytalnej.

W piśmie z dnia 25 marca 2016 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, m.in., że umowa o pracę z członkiem Zarządu została nawiązana z dniem 30 grudnia 1998 r. a jej rozwiązanie nastąpiło z dniem 31 lipca 2014 r.

Umowa o zakazie konkurencji została zawarta w dniu 24 czerwca 2004 r. Zgodnie z jej zapisami członek Zarządu zobowiązał się, że nie podejmie w okresie trzech lat od ustania stosunku pracy z Wnioskodawcą — bez jego uprzedniego pisemnego zezwolenia lub w zakresie wykraczającym poza takie zezwolenie na własny rachunek albo jako wspólnik lub członek władz jakiejkolwiek spółki, czy też jej prokurent, działalności choćby częściowo pokrywającej się z zakresem obowiązków służbowych, ani też nie będzie świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną w zakresie: zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów. Członek Zarządu zobowiązał się również, że w tym samym okresie czasu nie będzie świadczyć usług doradztwa dla podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną. Według dokonanych zapisów umowa o zakazie konkurencji ulegała zawieszeniu na okres ponownego zatrudnienia na umowę o pracę (inną równorzędną) członka Zarządu z Wnioskodawcą po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy dotychczasowej, chyba że strony na okres tego ponownego zatrudnienia lub po jego ustaniu nie zawarły umowy o zakazie konkurencji, a nie minął jeszcze termin trwania dotychczasowej umowy o zakazie konkurencji. Strony uzgodniły także, że w razie wątpliwości co do zakazu konkurencji, członek Zarządu obowiązany jest do złożenia wraz ze szczegółowym: zakresem obowiązków służbowych, zakresem działalności, itp. pisemnego zapytania, czy zamierzona działalność (praca zarobkowa) objęta jest zakazem konkurencji. W takim przypadku Wnioskodawca obowiązał się do udzielenia na piśmie odpowiedzi w terminie 7 dni od dnia otrzymania zapytania, chyba, że członek Zarządu nie złożyłby na piśmie szczegółowego zakresu czynności, które miałby wykonywać w ramach tej działalności (pracy zarobkowej). Wobec zawartej umowy Wnioskodawca obowiązał się do wypłaty członkowi Zarządu odszkodowania, należnego za właściwe przez niego wykonywanie obowiązków wynikających z umowy, w wysokości 30% wynagrodzenia otrzymywanego w okresie równym okresowi trwania podpisanej umowy o zakazie konkurencji przed ustaniem stosunku pracy, od którego istniał obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz wynagrodzenia za czas choroby. Jako termin wypłacania odszkodowania przyjęto ostatni dzień każdego miesiąca trwania zakazu. Niewykluczona także została możliwość negocjacji podpisanej umowy, w przypadku powstania ku temu okoliczności, celem zmiany jej treści lub jej rozwiązania w trybie porozumienia stron. Jednocześnie, w przypadku naruszeń postanowień umowy o zakazie konkurencji przez członka Zarządu, zobowiązał się on zwrócić wypłacone odszkodowanie wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wypłaty odszkodowania (każdej raty) oraz naprawić wyrządzoną szkodę.

Pierwsze odszkodowanie (rata odszkodowania) zostało wypłacone za sierpień 2014 r. w dniu 1 września 2014 r., następnie odszkodowanie (raty) zostały wpłacone za każdy miesiąc w okresie od września 2014 r. do stycznia 2015 r., ostatniego dnia każdego miesiąca. W grudniu 2015 r. Wnioskodawca skierował do byłego członka Zarządu oświadczenie, w którym wskazał, że dokonał potrącenia odszkodowania należnego za okres od lutego 2015 r. do listopada 2015 r. z przysługującym mu roszczeniem o zwrot bezpodstawnie wypłaconych świadczeń. Kolejne, tego typu oświadczenie zostało złożone w miesiącu styczniu br. i dotyczyło odszkodowania (raty) należnego za grudzień 2015 r. Dokonane oświadczeniami potrącenia nie zostały zakwestionowane przez byłego członka Zarządu. Obecnie natomiast Wnioskodawca zalega z wypłatą odszkodowania za styczeń i luty br. Poza tym odszkodowanie będzie jeszcze należne za okres od marca br. do sierpnia 2017 r.

Wynagrodzenie chorobowe zostało wypłacone za okres od dnia 31 stycznia 2014 r. do dnia 13 lutego 2014 r., odpowiednio w miesiącach, za które było należne. Podobnie wypłacony został zasiłek chorobowy należny za okres od dnia 14 lutego 2014 r. do dnia 29 lipca 2014 r. Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop Wnioskodawca wypłacił w dniu 31 lipca 2014 r., podobnie jak odprawę emerytalną.

W okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania, tj. w okresie od marca 2014 r. do sierpnia 2014 r., nie było wypłacane wynagrodzenie chorobowe, a jedynie zasiłek chorobowy. Zasiłek chorobowy wypłacany był przez Wnioskodawcę, o kwoty wypłacanego zasiłku chorobowego pomniejszał On składki na ubezpieczenia społeczne, potrącone z wynagrodzeń innych pracowników i podlegające odprowadzeniu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że sformułowane we wniosku pytanie pierwsze dotyczy zasiłku chorobowego, co wynika jednoznacznie z jego treści. Pominięcie wynagrodzenia chorobowego wynikało z tych okoliczności, że wynagrodzenie takie nie było wypłacane w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania.

Pytanie drugie dotyczy wyjaśnienia kwestii, czy wypłacane od dnia 1 stycznia br. odszkodowanie powinno zostać pomniejszone o kwotę wynagrodzenia wypłaconego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc odszkodowania, a więc w okresie od marca 2014 r. do sierpnia 2014 r., czy też wypłacane od dnia 1 stycznia br. odszkodowanie powinno zostać pomniejszone jedynie o nadwyżkę kwoty wynagrodzenia wypłaconego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania nad kwotą odszkodowania wypłaconego do dnia 31 grudnia 2015 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy wobec powyższej regulacji prawnej, przy ustalaniu wynagrodzenia, jakie członek zarządu otrzymał w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania, należy uwzględnić otrzymany przez niego zasiłek chorobowy oraz wypłacone mu ze stosunku pracy świadczenia w postaci wynagrodzenia urlopowego, ekwiwalentu za urlop oraz odprawy emerytalnej...
  2. Czy ustalone w powyższy sposób wynagrodzenie w całości pomniejsza wypłacone po dniu l stycznia 2016 r. odszkodowanie, od którego powinien zostać pobrany podatek uregulowany przez art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też wynagrodzenie to pomniejsza wypłacone po dniu 1 stycznia 2016 r. odszkodowanie jedynie w tej części, w jakiej przekracza ono odszkodowanie wypłacone przed tym dniem...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku nr 2. Natomiast w pozostałym zakresie wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, jak wynika z treści art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), przy ustalaniu dochodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym ze stawką 70% z podstawy opodatkowania zdejmuje się wypłacone podatnikowi wynagrodzenie w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania. Jednocześnie przepisy prawa pracy, w tym w szczególności Kodeksu pracy, nie definiują pojęcia wynagrodzenia. Powszechnie natomiast przyjmuje się, że wynagrodzeniem jest ogół ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracownika świadczeń z tytułu zatrudnienia. Obejmuje ono wypłaty pieniężne oraz inne świadczenia w naturze, w postaci towarów, materiałów i usługi, lub ich ekwiwalenty. W konsekwencji, przechodząc na grunt rozpatrywanej sprawy uznać wypada, że wynagrodzenie wypłacone w okresie sześciu miesięcy, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 15 ww. ustawy, obejmuje wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalent za urlop oraz odprawę emerytalną. W poczet natomiast tego wynagrodzenia nie może zostać zaliczony wypłacony byłemu członkowi zarządu przez Wnioskodawcę zasiłek chorobowy. Ciężar bowiem tego zasiłku nie został poniesiony przez Wnioskodawcę, lecz zasiłek ten został sfinansowany z ubezpieczenia chorobowego. Przechodząc z kolei do kwestii pomniejszenia wypłaconego po dniu 1 stycznia 2016 r. odszkodowania o kwotę otrzymanego przez byłego członka zarządu wynagrodzenia, wskazać wypada, że w art. 30 w ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pkt 15 został dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1992, z późn. zm.). W myśl art. 2 tej ustawy zmienione przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stosuje się do dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2016 r. W konsekwencji zatem, pomniejszenie odszkodowania o kwotę wynagrodzenia wypłaconego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania, ma zastosowanie do tej kwoty odszkodowania, która została uzyskana od wskazanej daty. Tym samym, przy ustalaniu dochodu podlegającego opodatkowaniu od dnia 1 stycznia 2016 r. 70% stawką podatku dochodowego, wypłacane odszkodowanie powinno zostać pomniejszone o wypłacone w okresie sześciu miesięcy wynagrodzenie, nie zaś jedynie o tę część tego wynagrodzenia, w jakiej wynagrodzenie to przekroczyło odszkodowanie wypłacone przed tym dniem.

W piśmie z dnia 25 marca 2016 r. oraz z dnia 4 maja 2016 r., stanowiących uzupełnienie wniosku Wnioskodawca podtrzymał swoje stanowisko w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z art. 11 ust. 1 ustawy wynika natomiast, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 41 ust. 4 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 15 ww. ustawy, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, jeżeli zobowiązaną do zapłaty odszkodowania jest spółka, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, państwowa osoba prawna lub komunalna osoba prawna dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, w tym także na podstawie porozumień z innymi osobami, w części, w której wysokość odszkodowania przekracza wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług wiążącej go ze spółką w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania – w wysokości 70% tej części należnego odszkodowania.

Z zacytowanego przepisu art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że od odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji pobiera się zryczałtowany podatek dochodowym od osób fizycznych w wysokości 70%. Pobór podatku według tej stawki następuje wówczas, gdy kwota wypłaconego odszkodowania przekroczy wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania.

Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-5a oraz 13-16, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania (art. 30 ust. 3 ww. ustawy).

Wskazać również należy, że stosownie do art. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1992 z późn. zm.) przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2016 r.

Z przedstawionego we wniosku opisu zaistniałego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest spółką komunalną, w której wszystkie udziały są w posiadaniu Miasta ..... Na mocy zawartej umowy o zakazie konkurencji Wnioskodawca jest obowiązany do comiesięcznej wypłaty odszkodowania na rzecz byłego członka zarządu. Pierwsze odszkodowanie (rata odszkodowania) zostało wypłacone za sierpień 2014 r. Ostatnia rata odszkodowania będzie wypłacona byłemu członkowi zarządu za sierpień 2017 r.

Analiza ww. przepisu art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że pomimo, że wszedł on w życie i ma zastosowanie do dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2016 r., to jednak limit określony w tym przepisie, od którego uzależniony jest pobór zryczałtowanego podatku dochodowego według 70 % stawki, odnosi się do całego odszkodowania przyznanego byłemu członkowi zarządu. Odszkodowanie to stanowi jedno całościowe świadczenie, a fakt jego wypłaty co miesiąc nie może mieć wpływu na zastosowanie art. 30 ust. 1 pkt 15 ww. ustawy.

Wysokość wypłaconego Wnioskodawcy odszkodowania w 2014 r. i w 2015 r. należy brać pod uwagę do określenia przekroczenia wysokości wynagrodzenia otrzymanego przez Wnioskodawcę z tytułu umowy o pracę w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty tego świadczenia.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zaistniałego stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, mając na uwadze treść art. 30 ust. 1 pkt 15 ww. ustawy, że przy ustalaniu dochodu podlegającego opodatkowaniu od dnia 1 stycznia 2016 r. 70 % stawką podatku dochodowego, wypłacane byłemu członkowi zarządu odszkodowanie powinno zostać pomniejszone o tę część przedmiotowego wynagrodzenia, która przekroczyła odszkodowanie wypłacone przed dniem 1 stycznia 2016 r.

Zatem, nieprawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przy ustalaniu dochodu podlegającego opodatkowaniu od dnia 1 stycznia 2016 r. 70% stawką podatku dochodowego, wypłacane odszkodowanie powinno zostać pomniejszone o wypłacone w okresie sześciu miesięcy wynagrodzenie, nie zaś jedynie o tę część tego wynagrodzenia, w jakiej wynagrodzenie to przekroczyło odszkodowanie wypłacone przed tym dniem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Końcowo wskazać należy, że zakres żądania Wnioskodawcy wyznacza:

  • zaistniały stan faktyczny przedstawiony we wniosku o indywidualną interpretację prawa podatkowego,
  • stan prawny (przepisy prawa) wskazany przez Wnioskodawcę oraz
  • zagadnienie prawne, które ma być przedmiotem interpretacji, a które wskazują pytania Wnioskodawcy w kontekście Jego wątpliwości interpretacyjnych w odniesieniu do przepisów prawa podatkowego oraz własne stanowisko Wnioskodawcy.

Należy wskazać również, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.